Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

3 Haziran 1955 C. M. P. dün Manisada bir açıkhava toplantısı yaptı (Baştaraiı 1 inci sahifede) labalığı kolaylıkla bulmaktadırlar. İl kongreieri sabah. mitingler ise öğleden sonra, yapılmaktadır. Nitekun Manisada da böyle oldu Buradaki ilk C. M. P il kongresine saat 10 da şehir sslonuTida başlandı. ve müteçebbis il idare kurulunun va'if«i »on buldtı, Genel İdare Kurulu azası ve Kır şehır Milletvekili Ahmed Bilgin'in riyaset divanı başkanhğını yaptıjb kongre sakin ve anlayış havası i. çinde geçti. Şimdiye kadar rastladıklannvn en kısası ve bir sahifeden ibaret olan faahyet raporunda «kuruluşuru ikm^l etmeden kendisni seçim içinde bulann C M P Manisa teşkilâtımn «1594 den bu yana hürriyetlerin azar azar kı sılması yoluna gidilmesi, iktisadi dururnunuzun günden çüne bozııl ması, halkın muhalefete olan ihtiyacını had safhasaya girdiği» raer kezİTde bulunduğu yszılıvdı. İl İdare Kurulu seçimleri gayet enteresandı. Namzptler mikrofon başına gelin calısaeaklanna dair yemin verdiktPn sonra isimlerl *a ra tahtaya yazıhyordu. C. M: P kalıte değil, çalışacak ii ıdare heyetleri anvordu. Çünkü yapılacak çok iş vardı. «Hürriyetpen'er ve muzdarip ıtı sanîarın bir VSVHSλ olarak vasifland'nlan C M. P nin Manisa il kon'"esinde, bilassa D. P hükume tkıin «avutucu, ve yaüştmcı» olarak vssıflandınlan politikast tenkid edildı. Müspet oîmak şartile sert ve kati tedbirlerin ahnması istenıyordu. Mitins İl koneresini müteakip yapılan mitinge Cumhuriyet Meydanmı ve civarındaki kahveleri tamamile dol duran bir duıleyici kalabalıgı iştirak etti. Genel Baskan Ahmed Tahtakıhç, Ahmed Bilgin, Genel İdare Kurulu Azası Fuat Arna ve C M P Meclis Gurubu Başkanı, Genel İdare Kurulu Azası ve Kırşehir MilletvekUi Osman Bolük. bası konuşrular. Tahtakılıç. Bılgin ve Arna 9.30 da, Bölukbaşı İse raat 12.30 da kafilelerle ve otomobirerle Manisaya gelmişlerdi. Çok kalabalık olmayan fakat samimi sfurupların tezahüratlan arasında kar 51'anmışlardj. Çok az alâka toplayan komısma sında. Ahmed Bilgin seçim kanununu tenkit etti. «Türkiyede seçim »erbesttir, fakat adil değildir» mealinde ileri sürdüğü iddiayı ıspata çalıştı. i Osman Bölükbaşı'nm konoşman Osman BölüJcbası iki saat kırk dakika konuftu. fakat kimse bundan şikâyet etmedi Kuvvetli ha! tip uzun ^ oltnasına rağmen vecız j konuşuyor. anlattıklarını esprilerj le süslüyordu Bölükbaşınm hitabesindeki ban mühim pasajlan naklediyorum: 0 Şimdi sizlere hakikat neste! rini hâdıselere vurarak iç v üzleri ni meydana çıkaracağım. Türkiyemiz bir asırdan berı mevzu ile uğraşıyor: Kanura bağU bir dev'et ve tnilletm vicdanma uygun bir kaaun. Bunu yapamadık. Kanunu hakim kılamad.k: Ka nun düşkünlerin önünde manıa, ko damanlarm önünde ise düz vol oJmaktadır. D. P beş yıldır hiçbir kanuni ıslahat yapamadı: ve iktidar oyundan ve minderden kaçan kaypak bir pehlivana besîziyor. 80 yaşındaki Hüseyin Cahit Yal«m'uı ve 70 yaşındaki Sadık Aldogan'ın t'kandıklan zjndanda B5lükbası yaşamayı bir şeref sayar. Türk milîeti maddiyata değil vic dana, şeref ve haysiyet gibi manevi kıymetlere ehemmiyet verdiği zaman kurtuîacaktır.» Bölukbaşı umumî olarak içinde buîunduğumuz ekomotnik ve rejım sel sıkmtılara tenas etmis ve din leyenleri bu vaziyeti yarattığmı id dia ettikleri hakkmda hüküm ver meğe davet etmiştir. Bu arada, (Kırsehiri) jiklet gibi | belki de yirmi deş defa geveledi. Herhalde ona en çok dokunan mev zu bu olmuştu. C. M. P Manisa İl Kongre ve ml tinginde, en raemnuniyet verici hu sus. vatandaslar arasında tefrik gö zetmemek ve hiç kimseye husumet beslememek için sarfedilc<n gayret ler oldu. Hiçbir hatip doğrudan doğ ruya C. M. P lilere hitap etmedi. Partili, partisiz ve bitaraf, yani vatandaşla konuştu. NolotoFun istifası bekleniyor (Bajfaraft 1 inci sahıjede) heyetin Yugoslavyayı ziyaret edeceğ: hakkmdaki haber ortaya yayıl dığı zaman, Londradaki Yugoslav revreleri tarafından ortaya atılmıştı. Bu çevreler, Molotofun Sovyet heyetme dahil olmayışı keyfiyetini, Sovyetler Birlıği Dış Iîleri Vekilinin Bulgar Ba?vekili Çerven kofla beraber, 1948 de Varşovadaki kominform toplantısında Yugoslavyayı itham eden eşhasın arasında yegâne hayatta kalan olması olayına bağlamaktadlrlar. Molotof'un Viyana konferansmda söylediği sÖrler hatırlatılmaktadır. Bu toplantı sırasmda Sovyetler Bitliği Dış Işleri Vekilinin «baylar, artık, bız ihtiyarlıyoruz. Sizler de benim gibi, yerlerimizi genclere terketmek zawanııun geldiğini his setmiyor musuntız?» dediğini, bilhassa, belirtmektedirler. Söylentilere göre, halen Yugoslavyada Sovyet murahhas heyetinde bulunan Pravda gazetesinin baş muharrin Shepilov, Molotof un halefi olacaktır. Bir kamyon Belgradda resmî teblig 6 dün gece nesrolundu er öldü Ankara. 2 (Telefonla) Dün Elmadağda bir askeri kamyon devrilmiş ve beşinci zırhlı tugaydan 6 er ölmüs, 8 er de ağır yaralanmıştır. Hâdisenin tafsilâü şudur: Mamaktaki zırhlı tugaya mensub erlerden bir grup, Kızıhrmaktan kum geürmek üzere C.MC. kamyonuna binerek yola çıkmışlardır. Yol boyunca süratle giden kamyon, bü" vira]i dönemiyerek uçuruma yuvarlanmış ve parçalanmıştır. Bu sırada çavuş Bayram Kızı'tope, Raif Can, Mehmed Hığ, Veli Özkan ve Hüseyin dinler derhal ölmüşlerdir. Cankurtaranlarla Tıb Fakültesi hastanesine nakledılen ağır yaralı! lardan Hilmi Gökaslan, Halil Beşir, Ali Kayık, şoför Ali Çamlı, AU Ulusoy, Muammer Yılmaz, Hacı Mey dan ve Ramazan Alpaslanın sıhhî durumlan düzelmektedir. Hâdiseye askerî makamlar elkoymustur. Tahkikata ehemmiyetle de vam edilmektedir. Liizumsoz masraflar Tahranda yapılan ve yarıda ka l a n Türkiye Iran Ordu basketJsol maçından kritik bir an: Yalım ve Erdoğan topun çemberden geçi$ini seyrediyorlar. (Bu resira Tahrandan hususi surette getirtümigtir.) Öğrendiğimize göre C. H. P de pazar gunü burada bir miting tertin edı»cek ve Genel Sekreter Ka* sım Gülek bir konuşma yapacak^ Güneş semanm tam ortastnda i tır. fcen hatipler, suhunet derecesi üe mütenasip ve heyecanb konuşmalar yaptüar, ağır ve sert tenkitler de bulundular. Aralanrda tek bir bereli veya dlğer bir şekilde mür. (Huştarafi / tncı sahıterte» toci kılıklı şahsa rastlanılmıyan din leyiciler beş hassalarının da kuv şam, Danitnarkada Elsineıe'de bir vetlerini kulaklannda toplayarak gazinoda tertiblenen bir Jşnenie müsabakaam kazannuf ve hemen söylenenleri takip ediyorlardl. akabinde mükâfat olarak kendisine Tahtakıhç D. P yi keyfi bir idahediye edilen çampanya sisesini renin saltanatını sürmekle itham ksyoetmiştir. etti. Bunun mesuliyetini sadece Bu müsabakaya Sunadan başka, Başbakan Adnan Menderes'in üzeFinlandiyaya gitmek üzere burarine yüklemenin doğru olmıyaca dan geçmekte olan Avusturyah, Isğını söyledi. «D. P li millet vekil viçreli, Danimarkalı, Fransız, İslerin hepsinden hesap sormalıyız» veçli, oelçikalı ve Holandalı güdedi. Keyfi idareden en çok Fevzi zeller de katılmışlardı. Lütfi Karaosmanoğlu'nun muzdaDavetliler bütiin bu guzeller adip bulunduğunu, korku ve çekin rasrnda birinciliği Türk güzeılne genliğindem Mantsahlann karşısı vermişler ve Suna Soley, türkcç ıle na çıkıp hakikatleri anlatamadıgı* ingilizce kanşık küçük bir lemcS.le nı ilâve etti. Bir zamanlar Mende kendilerine tesekkür etmiştir. Anres'in elinde mevcut olduğu iddia cak, deiüenln sonunda, kendıs'nc edilen (Hızır Çomağı) nıa şimdi ne sunulan ve Suranın pist kenawtırede bulunduğunu sordu. tstanbul Jak' bir masuya muvakkaten bırakdaki konuşmasında sesi kısılmı» o tığı şsıı.panya şi^esinin sırra ka^enı lan Tahtakıhç, demokrasi anlayı bastığı görülmüstür. şında Türk milletmin biriesmesiSur.ar.in şişesini emanet e'fğ' nin zaruret olduğunu ifade etti. masa sahibleri de savuşup ;. Fuat Arna, partilr arası tnünase îerdir. betlere temas ederken «Biz asla kin ve düsmanlık duymadık ki dost luk ve iyi oiyetlere ihtiyaç olstın» dedikten scmra, siyasi inançlanndaki ayrılıklann vatandaslar ara«ma nifak sokmaması icap ettiğfai söyledi. Arna deraokrasi reümlnde sabır ve tahammülün lüzumiu olduğunu söyledi. «Demokrasi gü] ise, dikeni de tenkittir» dedi. Deneme müsabakasını Suna kazandı Beyoğlu Kaliyoncukulluğu Kösebajı Asfalt Caddede altında 3 dükkân ve üzerinde altı dairesi bulunan apartıman acele satıhktır. Telefon: 29167 Satılık Apartıman ' ' . ! 1 [ ' •™™ Cumartesi, 4 haziran saat 10 da Adres: Bebek. Robert Kolej, Aşiyan P7üzesl yokuşu, Robert Kole] binası kamsı karşısı villâda PTof Collins maun ağacmdan mobilye, kanape, koltuk. sandalyeler, yemek masası ve büfe. oyun masaları, kütübhane; yataklar. gaz ocağı, 8 ayak buz dolabı; mutfak eşyası ve takırnlan, 1 Helikrafter radyo, vs... vs Dikkat: Cumariesi saat 10 da Görülmemlş Antika Biblo ve Hârika Eşya Müzayedesi Bu pazar 5 haziran 1955 saat 10 da Tepebaşı Meşrutiyet caddesi No. 99 Tarhan apartımam No. 8 (Komedi Tiyatrosu karsısı), Beykoz Çeşmibülbül, Saka, Sevr, Kapo dı monte Bobem, Viyana bibloları, fildişı; Kluazone: Krista" ve gümüşten eski eserlerle Çin eşyası ve Çin salon takımı, Çin halılan, mermer heykeller imzalı ve nadide tablo lar, avize ve aplikler, paravanlar, kolonlar, tanınmış hattatların büyük ve küçük kıt'ada yazdan, müteaddid tez kibli levhalar, koltuklar, yemek odası ve altın yaldızlı 14 moj yemek ve çay takımları, kristal Sevr takımları, eski Kütahya vazo ve tabakJarı, kıymeüi halılar, masif kütübhane ve yazıhane odası. Çin etajerleri ve vitrinler, Çin aynaları vesair kıymetli eserler. PORTAKAL AMERİKAN EŞYA SATIŞI IBanara.1i l mcı snh'iede) makta, birden kabaran sular çeşidU zararlara sebebiyet vermektedirler. Işte Meriç nehri de bunlardan biridir. Her yıl Türk ve Yunan toprak'anna milyonlarca lirakk za a veren nehrin faydab bir hale •r getiri'Tifcsi için iki hükumet arasında vı.nlan anlaşma gereğince, tsşkından kortuna, yatak tesbiti, suîa.T.a ve kurutma işleri için crman 150 n ı ; o n lira sarfedilecek. bu parpri'n ytizde 60 mı Türkiye, yüzde 40 ını da Yunanistan veıecektir. İnşaabn ilk kısmını teskil eden taşkından korurra 15leri 15 kasım 1959 tarihinde bitirilecek, bundan sonra kurutma ve sulama işlerine geçilecektir. Şimdi de biraz bu töretıler münasebetile gözümüze çarpao noktalara temas edelim. Bundan bir hafta kadar önce Nafıa Vekâletı Devlet Su şleri Umum Mürfürlüğünden gelen oir davetiye üzerıne törene gitmemız kararlastı. Program mucibince salı aksamı saat 22.15 te kalkacak olan trene binmek üzere Sirkeci ganna gittiğıtnizde, normal katara bağlı hususî bir vagon yerine baştan sona kadar çiçeklerle süslü hususî bir katarla karşılaştık. Yanımdaki arkada^a: Yahu, dedün, bu koca katan te;kil eden su yataklı vagonlar ne işe yanyacak? Bu kadar misafiri nereden buldular? Bllmem, dedi, simdi görürüz. Ve hakikaten, perşembe sabahı, yani dün sabah İstanbula dönünceye kadaı epey seyler gördük!... l:ir kere gördük ki o koca vagonlar Ankara ve Istanbuldan bu münasebetle gelen çeşidlj memurlarla doldurulmuştu. HatU bunların arasında bu keyifli yolculuğa maaile çıkanlar bile vardı! Gidişts ve ciönüste yol bo/uno gaulı katann vagonresloranı kısa süren uyku zaroanlar. haric a;ı dakika b'Je hos kaımadı. Yiylntı, içinti g.r'a çitti Toren münas îo^tı'e Tekele lusuî surette ısroarîanardk yaptırılmış u.dn sandıl'ar dolusu hâtıra sigar3uıı ve likörler âd'îta yağma edüdi. Merasin yermde, Mericin k vısında nutiia^» soyiendi ve sonra hep birlike t'zi'nt ilerin hazır ad:Kları büfeye jridildı Yendi, içıldi. . Baktım: Bu pe< mükellef bü bıifeydi. Soruşturduğum zaman anladım ki bu bu'ect gördüğümüz hcr sey, İstanbalot. pek Unınmıs ve cn pahacı muejv'.M'erinden birıne ı>» marlanmış. Yiyecek ve servij tâ.. oradan buravd gelmış. Bol boı /<»diler. Öyle ki, o mükellef sofra on dakika sonra yangm yerine döndü! Bu hali de uzaktan seyredince artk adamakıllı merak ertim. Kendi kendıme, bu ziyafetlerin ve sa stvahatiı. kaça mal olduğunu sordu m. Sonra da sonışturdum. Baua anlattıklarına bakılırsa bu iş Bakanak kasasından 80 bin lirayj sctürmüs Isin beşırda, seyahatle ilgili bi'cümle mairfflar müteahhid firunys ödettıriJınck ıstenmiş ama o yanişoıayjnca n.sfraflar dönüp dolarp Bakanlığm bütçesıne ve dolay süe sirn ve benur cebimize dayannuş. Bu durum karşısında biz, yani gazeteci arkada$lar adamakıllı üzüldük. Kendi aramızda: «Yahu, dedik, bu insanlar böyle ınasraflara girecekleri yerde İsUnhuldan 23 otobüs kiralayıp bizıen davet etsekrdi çok daha fazla neırnuri olur, ü telik yiyecek vessur m«srafları kendimiz deruhde »derpK n.sl leti bu lüzumsuz sarfiyattan haber&'ar etmek zorunda kalm^zdik. > Acaba yanlış mı düşündüx rttr^ıniz? Şahab tm kira kannnantfa rnütıim bir yanlışhk (Bnt'nr'rtt 1 ivri sah'ieılp'' Şu ve mahkemelerce anlayısla k*rsılanarak, hakikî manasile hükümlere esas ittihaz edileceği tabiî savılmaktadır. Resml Gazetede yapılacak bir tavzih ile bunun düzeltilme<îi de mîlmkün g8rülmekte«!ir. Fakat yeni kira kanunundnM ikinci hata, bu yoüarla düreitil mesl mOmkün olamıyan cinstpndir. Muvakkat birinci maddenin Ç ben(«bıdeki tarif, Resmt GazetHelcl raetincfe 1.6.1956 olacsk yerde, 1. 6.1955 olamk cıktnmrır Bu t^rihin vanbş olduğu v« bür kısım kirsrı ve mal sahibleri Içfa» 1 yıl eibi bir yürüriük farkı doğurduŞu. avnı zamanda vazu kanunun maksadına da aykırı bulunduğu görülmektedir. ÇünlriJ muvakkat bfrftıci madde. kanunun kira bedellerfne müteallik hSkümlertain yörOrlüSe gü«eekleri tarihleri A. B, C, Ç (saretli 4 bendde toplamakta ve bu bendler heyeti umumiyesfîe, adalet ve nisfet esaslannı konuya tatbik etmek amacımffütrnelrte<!ir.Bu a rada C ve Ç bendleri Millî Ko runma Kanunu hükümlerine t^bi olmıyan memurlara aid kira bedellerini mukavele hitamına tSHk etmektedir. Bunlardan mukavein ırüddetieri malum o'anlan nukavele hltamtndan itibaren ve mııkavele müddeti malflm olm'.vatılan yani bir yıldan fazla mCidete C.H.P. deGünaltay meselesi gîttikçe büyüyüp alevlenîyor (Baştarafı 1 inci sahıfede) diğini, tenkidlerini kurultayda yaC.H.P. merkez Ueri gelenleri hâdiseyi küçük göstermeğe çahşmakta iseler de parü mahfUleri, Şemseddin Günaltaym kurulteyda esasb şekilde muhalefet yapmağa hazırlandıgını bildirmektedirler. Ancak, bugün ısrarla dolaşan haberlere göre, CHP. nin 22 haziranda yapılması icab eden kurultayı, mebusların seçim dairelerine gıtmeleri ve haziranın uygun bir ay olncaması dolayısile eylul veya ekim ayuıa bırakılacaktır. Henuz bir karara vanlmamış olmakla beraber kurultayın tehir edileceği ısrarla söylenmektedir. pacağını açıklamış; Hhami Sancann kendisini partiye düjman olarak tanıttığını söyliyerek demi^tir ki: « Partilileri birbirine hasım ve can düsmanı yapan siyaset ve taktiğinin yeni bir örneğini görerek, Halk Partisinin niçin ve nasıl bugünkü duruma süruklendiğini, bir daha tesbit ettim.» Dört yıldanberi parti başındakilerini, durumun demokraaiyi ölüm tehlikesine sürükliyeceğini hatırlatarak ikaz ettiğıni, tenkid ve mukayeseye dayanan samimi bir siyaset takibini, husumete meydan verilmemesini istediğini bildiren Şemseddin Günaltay, bu husustaki düşüncelerini şu şekilde açıklamıştır: « Fîkrimce, Halk Partisi basındanberi bu siyaseti takib etseydi iktidar bu derece kuskulanmaz, par tililer bu derece ezilmez, demokrasi de kSsteklenmezdi. Bilâkis, elbirliği ile geliştirmek yoluna gidilirdi Demokratlar da bu memleketin evlâularıdır. Soo kurultay, hiç bü" }eyin değişmemiş olduğunu gösterıU. Bu suretle, Halk Partisinde tek ıdarsnin hâkim olmakta devam ettıği b'r a«fa daha anlaaılda.» Günaltay, kendisini mevVi kıskançbğı ile tenkid ede.ilpre kuroltayda seçilse dahi hiç bir vazıte almıyacağını müjdelediğini ilâve etmiştir. f Safılık Dükkln Her işe elverisli 22 M2 b teslim Kapalçarşı Kal pakçılat cad No: 1 'Yar T mayan kısmmda> Teî 26438 Mutavassıt kabu 'I olunmaz. m Noire Dame De Sion Lisesi Mücfürlüğü: Birinci hazırlık sın'fı için 5 Hazirandan sonra namzet kabul etmlyecektir Bunu hiliijurmusunuz? Sdbah ve ikindi kahvalfılarında halis taze sütlü ARI Bisküileri yeyiniz. CH.P. Genel Başkanı İsmet tnönünün de ayın 10 unda kurultay tarihinden 12 gün evvel seyahate çıkması bu haberlerin sıhhat derecesini takviye etmektedir. Diğer taraitan Şemseddin Günaltaym verdiği beyanatların C.HP. ğh olanlan 1.6.1956 tarihinden itüzüğüne aykırı olup olmadığı parti tibaren kanun hflkümleri irine »'merkezinde münakaşa edilmekte ve n*sktadır. Bu suretle k*>nun v»7iı, tüzüğün tatbikini istiyen grup, Gun kanunun vürörlüğa eirdişi tarihtra altay;n haysiyet divanına verilmîsi evvel nrokaveleve baŞlsnraış o'an teıini müdafaa etmektedirler. binalarm mal sahtblerine bir sıGkDiğer bir grup ise İngıltere Işçl ^cb hak tanımaktadır. Partisinde Bevan'm durumunu miC bindinde kira akdinîn soni'na sal olarak vermekte ve eski Başvekadar mal sahiblerine mükteseb hak bahseden v?a kanunun, Ç kilin haysiyet divanına verilmemesi bendinde bir yıldan fazla »kde bsğ noktai nazarını müdafaa etmektelı mukaveieler km bu hskkı Wdir. «îünnıemesi ve tnrafinn 1 6.1955 jrüCJîP. ft Başkanı Muhlis Sırmah, Şemseddin Günaltayın aon be nden Hftıaren bnViÎTnierlne *?bi yanatı üzerine dün saat 17 de bir kılraası hem mantık hüküml?rine. Günaliaya çekilen telgraf basın toplîintısı yaparak şunları söy Soo beyanat karşasmda CHP. hem hııkuk esaslanna aykın düşlemiştir: Üsküdar ilçe idare kurulu Şemsed« Günaltaym bugünkü gazete din Günaltaya fu telgrafı çekmi|lerde, CM. Partisine karşı hatalı «ribi (16.1955) değil, görüşlerine müsteniden yönelttiği R1956) oisraktır. Şemseddin Günaltay, târizlerin hemen hemen iktidar Bu yanlı«lık, kanunun metnmde CJîP. Yüksek Haysiyet partisinin son günlerdeki hücummeveud oMnSu lcm bh rsshfh tsoDivanı Başkanı larının bir naziresi olarmk tecelli tu ile düzeltilmesüıe imkân yckAnkara etmij olduğunu esefle gördük. Beyanlannız ve tahruderiniz C. tur. Muhalefete geçtiğimiz tarihtenbeAvrıca, bu maddeve fstinaclen M HP. saflarında umduğunuz sarsınri CM. Partisini, iktidar karjısında tıyı yaratmayacaktır. Hürriyet ker. racılar tarafmdan büvük sayıda daçok ağır hücumlarla vasıflandırmavalar aeilaea&ı anlasıİTiaktadır. Tîu vanunız her şeye rağmen mukadğa ve iki parti arasında huzursuzhosusta tashih yapmak Içm Büyîflt des hedeRne selâmetle varacaktır. luk yaratmağa en büyük saik ŞemMillet Meclisinin toplanmasıtıı tav CH.P. Üsküdar İlçe İdare seddin Günaltayın tâ kendisidir. E«ive eden hukuVeular vardrr. Fakat Kurulu adma avukat ğer Şemseddin Günaltay, parti kür Mpclisin fevkalâde tonlantıya Qa§lAbdürrahman Arslan sülerimizde daha sakin, daha nor.'iması mümkfln PÖHümCTnektedh1. talı konuşmuş olsaydı belki de iki Ancak tarih vanbşlıSı dolavısile aparti arasında hasıl olan bu gerçılscsk davalartn İ kastmdan, yaginliği müşahede etmezdik. Günni Mecllsin açılmasmdan sonrava altayın parti arasında tek iradenin bır^kılması. bu yanl^lıŞın yeçâne hâlâ hâkim olduğu noktasındaki be tfdbiri olarak düsünülmektedir. yanatınm tamamen asılsız olduğuBSylece. Meclis torolanır toolan(Baştarafı 1 inci sahifede} nu biz kendimiz en yakın müşahe Vali ve Belediye Reis vekili ve Bn. maz, ek bir kanun üe tashih yodemizle bUmekteyiz. Tek iradenin Gökay, mebuslar, Hariciye Vekale luna girecektir. hâkimiyeti ile ne kasdetmek iste ti Umumî Kâtibi Büyük Elçi Mudiğini anlamıyoruz. Böyle kritik bir | harrem Nuri Birgi, generaller, Cum zamanda Şemseddin Günaltay gibi huriyet Müddeiumumisi, İstanbulpartinin en yüksek kademesinde bu da bulunan eski Irak Bı«veki'lerin lunan bir partilinin bu hareketi den ve âyan azasından Erşed Paparü içinde gaile istemesini göste sa, Irakın Türkiye Büyük Elçisi (BaştaraU 1 itıcî sahif»de) rir. Kendisi haysiyet divanı reisi İbrahlm Elalusi, İstanbul başkonsomeler ve Nafıa Vekâletleri ithal ve partinin disiplinini koruyacak, losu, Büyük Elçilik erkânı. İstsnmah malzemp'ere tamamen boykot partinin bir mesul elemanıdır. Hem bulda bulunan Irak kolonisi, ru i'ân etmislerdir. yüksek haysiyet dovanı reisi olsun, hanf reisler ve basnj men<ublan Bu cümleden olmak üzere geçen hem de partide huzursuzluk yara tarafmdan hararetle karçılanmış ve sene için yapılan keşifler iptal etacak bareketlerde bulunsun, bundiljnektedir. lar birbirlerile telif edilemiyecek Nuri Said Paşanm esine Bayan İthal tahdidlerfnto fazlalaştinl hareketlerdir. Gökay tarafmdan bir buket takdim ması karşısında, harekete eecen Günaltayın son beyanı kendiinin edümiştir. tiearet erbabı, bunlann memls<tt maalesei bazı menfaatler peşinde Reisicumhur Celâl Bayar adma dahilinde pevderoev imsline baş koşmakta olduğunu tahmin etrire Rivaseticumhur başyaveri kurTay !?mı?lardır Bu yolda harî'kl cek kadar acıdır. Bu gibi bareket a'bay Refik Tulga, Irak Başvekinümune fotografiar VekRİetlere lere tevessül etmeden evvel haysi j linp, hoş celdiniz demiştir. ffelmekte ve yapılacak veni işleryet divanından çekilmiş olması lâ I Bu sırpda, meydanda yer almış de sipariş taleb edilmektedir. zım gelirdi. Kurultayda mücadele . bulunan bando, Irak ve Türk millî edeceğini söyb'yen bu zat beyana i trarşlsnnı eaİTiış ve bir m^«s'm tında menfaat peşinde obnadığmı bölügü selâm resmini ifa etmiş ve nâzım rolde bulunmıyacağmı ' tir. | öylemekle de tezada düşfflektedir. Müteakıben dost ve müttefik Ij Atatürk partisinin bugünkü çeh rakın güzide Başvekili Ekselâns (Boştarofi I mcı •ıhiierte) resl ve hü\'iyeti gene Atatürk par Nuri Naid Paşa, esi. Büvük Mıl'et ısidir. Hiç bir değişiklik yoktur. | Meclisi Reisi Refik Koraltan, Baş birlikte buraya gelmişti İkameiinı 3ugünkü şartlar karşısmda da böy . vekfl ve Hariciye Vekâleti veki'i tr>u.did etmiş olması, müzakereleritı e manasız beyanlarda bulunan biz ' Adnan Menderes ve Devlet VekıH iyi bir safhaya girdiğine delii sazat Günaltaydır. Eğer yürüdüğü bu Prot Fuad Köprülü, Nuri Said ?a yıhnaktadır. Yetkili bü müsahidyoldan dönmezse bu değişikliğin I şsnm Istanbulda buluiduklan z «aksi halde yani mürscaatten bir , müşahlias eserierini de yakm âtide 1 man ikametlerine tahsis ediİTviş netice çıkmıyacağını ke^tirseydi. br bekliyelim Tuhaf bir tesadüftür ki I bulunan Kücüksu kasnna »itmek rada daha fazla kalmazdı.» demisne zaman iHidarla arsmız açılsa bir .üzere otomobillerle hava mey^a tir. Türkiyenin, Amerikadan 300 Şerr.seddın Günaltay ortaya çıkı • nmdan avnlmışlsrdır, bu arada ^^^ mllyon dolar tutarında bir borc isyor. I polis müfrezesi selâm resmini ifa tediği söylenilmektedir. Ancak ' husus burada resmen açıklanmaKaiaatîrnin hulâîası şudur: CH. ' etm'ftir. mıstır. P. ile bu kadar çok a'âkalı zanneMemleketimize bir Irak askeri dilen bu zat, inhirafta, arkasmda heyeti gelecek 'îes kişi dahi göremiyecektir. Ve Irak Erkânıharbiyei Umumiye YENİ NEŞRİYAT CM. Partisi de şahısların arkasm Reisi Kur. Tuğfeneral Refik Anf da koşmadığmtn delüini kendisinde fCaymakçı riyasetinde 14 kişi'.ıV Fotografla Türkiye t;österecektir. Bu hususU kendisile bir Irak askerî hev#ti 6 haziranda İf? neşriyatın'n «Fotogrıfıa Türfciuçsk'a Ankaraya gelecektir. bahse girerim.» , ye» iMimuasının şubat ve mar! aylsrı Dost Irak askerl heyeti, AnV^ra sayısı bır arada guzel bir kab içinde Diğer taraftan Şemseddin Günaltay dün, Halk Partisi hakkında fi dski tetkik ve temaslannı mütea çıkmıjtır. Basvettıl Adnan Menderesin Irak seyahatınc aid zcneın ve guzel kirlerini soran gazetecilere; partiyi kib 9 haziranda İstanbula Jelecek. fotografları ihtiv» eden mecmuajrı rpi'te^Vıben tzmire giderek tetkik 1 okuyjculırımıza tavsiye ederiz. ciaği], başındakilerin takib ettikleri ve idare tarzını beğenme lerine devam edecektir. (Bajtatajı 1 inci tahıfede) I ancak her memleketin bizzat kenleri Vekib Koca Popoviç metnln disini ilgilend ren hususlardır.» Müşterek tebliğin Sovyet » Yusırpçasıru ve Andrei Gromiko da rusçasını basın temsilcilerine oku goslav münasebetlerine tahsis edimuşlardır. len kısmın mukaddemesinde ba mü Müşterek tebliğde, askerî bloklar nasebetlerin son yıUarda cid«B bir belirtildâcten politıkasmm mılletlerarası gergin şek'lde bozulduğu liği arttlrdığıoı, devletler arasında sonra iki tarafın müstakbel otfinaitimadı yıktığı ve harb tehükesini sebetlerini yukarıda bildirilen pren fazlalastırdıgl belirtilmektedur. Teb siplere istır.ad ettirerek dostant bbliğde «Avrupada bir andlaşmaya işbirLği zihniyeti içinde yürüönemüstenid, müşterek bü güvenlik ye karar verdiği beyan olunmaktasistemini havi, bır genel müşterek dır. Bunu rr*itedkıb şu maddeler güvenlik sisteminin kurulması» açıklanmaktadır: 1 Münasebetlerin normallejtavsiye edılmektedir. tırilmesine andlaşmalar akdederek iki hükumet Birleşmis Mılletler müsbet bir veçhe vermek maksateşkılâtjnı.ı otorıtesinin arttırılmadile, gerekli bütün tedbirler attnasına taraftar olduğunu beyan emek caktır. te ve bunun bilhassa Çüün meşru 2 Ikfisadî sahada akdolunrous. hükumet» iie Birleşmis Mlletlerin bulunan andlaşmaların feshiniu do nizam'arına uyan diğer milletlerin ğurdugu neticeleri ortadan kaldırkabuiü suretüe yapılmasını istemak ve iki memleket arasmdaki mektedir. Bu arada Formoza memünasebetlerin geliştirilmesine ma selesinin «Çin halk cumhurıyetınin tuf anlaşmaların akdi için gepekll meşru haklaruıı> tatmin edecek bir bütün tedbüler alınacaktır. jekilde halli tavsiye ediknektedir. 3 Birleşmis Mılktler kanrlaiki hükumet Almanya meselesi nnın ruhuna uygun olarak iki mem nin «Alman millet nüj menfaat ve leket haber servislerinin yekdîgeri temennilerine v» genel güvenliğin nin topraklarmda çahşabilmesüü icabkrına uygun bir şekilde, de sağlıyacak bir konvansiyon «kdomokratık bir esasa dayanarak» ha! lunacaktır. ledilmesine taraftar bulunmakta4 Atom enerjisinin barışçı gadn. Tebl ğde, bir Sovyet Yugos yelerde kullanılması içüı işMrligi lav andlaşmasınm akdi suretile iki yapılacak tır. memleket arasmdaki münasebetle5 Taraflardan büüün topnkla rin normalleştirilmesine müsbet nnda bulunan diğer taraf tebaslan bü veçhe verilmesi tavsiye edilmek ilgili şahısların serbest karazı ve tedir. insanllk prensiplerine uygun olaTebliğde, Sovyet ve Yugoslav «i rak, diğer tarafa iade edilecek*. 6 İki memleket sosyal tefkilât lâhh kuvvetlerinin harb içinde «faşist istilâcılara» karşı yaptığı işbir lan, temas tesıs etmek, so«y«Kst liği hatırlatıldıktan sonra iki mem tecrübeleri teati etmek ve serbwtçe leketin münasebetlerini normalleş fikü teatisinde bulunmak suntU* irmek yolunda yeni adunlar atmak isbüliği edecekür. 7 Bu demeçte sıralanan ptenhususunda mutabık kalındığı bildiril mekte ve şunlar ilâve edilmektedir sipler, iki memleket arasmdaH mü BBueün bu normallestirme için nasebetlerin çeliştüilmesi, raffletve dünya btrısı müsbet şartlar mevcud ve bu iki leraraa işbirliği memleketm menfaatine olduğu gi içü» tatbik mevkiine konulacaktır. bi banş ve sosvalirmin de menfaB M heyeti Bulgaristana tlerine uvgundur.» gidecek iki hükumet Bandung konferansı prensıplerini tasvib ettığini Paris: 2 (a.a.) Bulgar htber belfattikten sonra Belgrad müzake ajansı halen Yugoslavya'da bulurelerine esas olarak çu prensipleri nun Sovyet heyetmin »dostane Wr aldıkları belirtilroektedü: resmi ziyarette» buluronak Stere «Müşterek güvenliğin istincd et yarm Sofya'ya geleceğmi bildirtirilebileceği tek temel olan banşın mistir. Ajansın ilâve etriğine gSre, bölünmezliği. Sovyet heyeti Sovyet komunist Devletlerin karşüıkb münasebet psrtisi merkez komitesi birinci tek lerinde ve diğer devletleıle mevcud reteri Krutçef, Başvekil nikolai münasebetlerinde hükümranlığa, ba Bulganm ve birinci Başvekil yar. ğımsızlığa ve toprak bütünlüğüne dımcısı Anastas Mikoyan'dan m«hürmet ve hakların eşit olması. tesekkil olacaktır. Milletlerin ideolojileri ve «>syal nizamları arasındaki farklan dikRuslann eli boş dönüyor. kat nazara almaksızın, bans içinde Belgrad 2, (AP) Yugoslavya ılr arada yaşamanın kabuiü ve ge[elistirilmesi. Bu husus, bütün dev bu akşam Sovyetler Birliği ile bü" imzala* letlerin genel olarak miUetlerarası Prensipler Beyannamesi münasebetler bakımından ve bilhas \ mi| fakat bariz olarak Mareşal T1sa ekonomik ve kültürel sahada iı to, müzakereler neticesinde istikbirliğinde bulunmalarını gerekrlrir. lâlinden bir lerresini dahi feda etHiç bir sebeble uctisadt, liyast, ideolojik her ne olursa olsun iç Bundan bir hafta evvel Yugoatav işlere karışmamak ve karşıhklı hür hükumetüe .barısmak için rito'mm met prensıplerine sadakat ; çünkü ayağına gelrniş olan Rus lideri Kiiç nizam, farklı sosyal sistem ve ' kita Krutçev, yarm buradan eli 'arklı Bosyalist gelişme şekilleri, boş olarak ayrılmaktadır. BANKASI Irak Başvekili dün sabah sehrimize golıll Yekâleflerde düviz lasarraffı Türk Amerikan görîlşmeSsrE uzaSshyor r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog