Bugünden 1930'a 5.329.968 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

16 Hazıran MEMLEKET MESF.LELERÎ | » Sevahat Noiiarı | Avrunada pazarlık ve sa salgını «Paıarlık Şarka mahsustur, A T rupada yoktur!» derlerse inann»ymDaha doğrus" hem inanm, h«B inanmayın. Batı dünyasmaı büyük müesseselerinde sabit fiatiar mevI Hem de aleyh'mize olarak. Gönül Gazetelerde, bu sene İstanbulda c n d A m a b u n ı a r , bizde de var. Ve YAZAN: { isterdi ki, tarihçilerüniz, 302 nci ^ m e m ı c ketlerinde, bu sabit fetih kutlamasının çok sönük geçfetih yıh münasebetile bu eserin ^ taammünı etmlj. tiğine dair havadisler okuduk. Bus u U İ fl8f esaslı bir tenkidini yaparak ilim oralarda bile bir iskonnun sebebini, millî kayıdsızlıktan YerK ilâç sanayfi Oe nfraşanlar kcndilerine tahsis edilen dünyasınj ikaz etsınler. Millî larıyahud «dövizim ziyade, yanlış bir kutlama geleneetscıer, 1.5 milyon liranın azlığmdan şikâyetçi; memleketimizdc hımizin gerçeklerini müdaiaa va zaldı, şu fiata tnümkün değilse Gelîboluda şiiphe üzerine ğine yormak daha doğrudur. yaprian üâelarm ithalîne de son verilmesini ktiyorlar zıfesini de yabancılardan mı bekliyakalanan şahsın, cinayetle Istanbul fethinin her sene neyni hâdiseler ve şahıslar, tıpkı din gibi, görüsü nerede? Bütün dünyanın yeceğiz. Halbuki gerek Tarih Ku maalesef »lamıvaoaçnn!» dcsenu, mümkün .. kutlıyacağız? Cılız bir törenle millî Türkıye Tıbbî Müstahzar Sanayiı müstahzarları 1 stesine koyduğunaktüel kavgaların dışında bırakıl dikkat ve alâkasının memleketimiz rumunda ve gerekse üniversiteleriBilhassa son formülü seyahate alâkası bulunmadığı günlerin ıhmalinl ilân etmekteııse, ve Lâboratuarlan cemiyetinjn yıliık dan sikâyet edilmiş ve raporun somahdır. Fıkrin de, politikanm da de toplandığı 500 üncü fetih yılın mizde bu konu ile ilgili bir çok u jtideniere tavsiye ederim. Nafile yefi'lî hiç bir merasim yapmamak daanlaşıkh kongresı. Jün saat 14 ten itibaren rnında ecnebi sennaye mevzuunda da bab düşüncesini ve kanaatler'ni lema var. selâmeti buna bağhdır. re aara kap'ırma'=ınlar .. ha iyidir. Bu neviden kutlanıalar Tabib Odalarınm Cağaloğlundaki ezcümle ştmlar ileri gürülmüstür: Sonra önemli bir nokta daha var. değiştirecek yeni bir araştırma, yeBu münasebetle, geçenlerde kenHele cenub Avrupada, pazarlık Şoför Nuri Tahirlerin öldürülme yüz senede, elli senede bir tekrar Biz her seyin kolay ve gösterisli ta ni bir fikir ortaya atabildik mi? Ha disine fahrî İstanbul hemşehr liği lokalinde yapılmışür. tEcnebi «ermayeyi teşvik kanunn, son kertesindeıiir. Fransada cayır lanır; ve o zaman da bu, btttün bir Riyaset divanı seçiminden sonra bizim sahamızda da iyi net ce'er sile alâkalı tahkikata Eyub Müdrafını tercih ediyoruz. Gönül isterdı yır... Buna karjılık, İstanbulun verilen hakikî Türk dostu Profesör j eeçivor. İtalvada ise, 20 isokunan ıdare heyeti faaliyet rapo sağlıyacakür. Yalnız, bizim yapa deiumumıs. taraimdan devam edil memleketin ştirak ettiği bir hayat ki, (U son iki yıl icinde tstanbul fethi dolayısile Prot Babinger'in Gabnel'in bir ikazını nakletmek ıs | jg^g,, 12 ve verdiklerini şahve millî şuur dalgalanması olur. İki mektedir. runda, lâboraruarlarının htiyacl madığımızı yapacak fabrikalara mü fethine ve bunun cihanşümul tesi hazırlamış olduğu muazzam bir ki terim. Bundan iki yıl önce, 500 ünsan teshit ettim. Tahkıkat sırasında 70 e yakın ! y l ] önce, «500» üncü fetih yılını kut rine aid fkir ve ilim adamlanmu tab hemen hemen bir çok dillere için 3 milyon 900 bın lirabk tahsi saade etmek, yani tıbb! müstah/arcü fetih yıh dolayısile İstanbul ÜAmerikah seyyahlar, pazarlık nsat alındığı ve bunun öçte birinin lardan 8nce, onun iptidaî madd?smi kimse dinlenmis., fakat cinayetin j larken gösterilen resmi ve ilmî ih orijinal bir takım etüdler neşret tercüme edilmiş bulunuyor. Alâia niversitesi Edebiyat Fakülte inde suliinü o derere ögrenmişler U, transfpr Klilerek 82 lâboratuara da bızzat ıstihsal edecek teshleri kur eirarını çözecek bir ıpucu ele geç . m a ı , gazetelerimızin 5uurlu uyanık j sinler. Böyle bir ş y y şey yok. Hattâ 500 hlar '.„ eserin 'arafgirane ve h*iâ bir konferans veren Prof. Gabriely dükkâncı. meselâ şarklılann hiç ğıbldığı, kalan miktann av snmm durmak ve sonra müstahzar yap memiştır. hğı istisna^ edılirse, bu konunun j ö n c f i fetih yıh etrafında yapılan de garazkarane olduğunu jövlemekte ın, ihmalimizi yüzümüze çarpması bulunmadığı F1oran<=a ^ehrlnde veda alınmuj olacağı bildirilraiş, Ti raağa rrüsaade etmek en emin ve üzerinde dirler. Eğer bu doğru ise, 500 üncü nı utanarak hatırlıyorum. Sayın Romnda. etiket'eki fiata göz atayor: Dun bazı sabah gazetelui T ü daha sonraki nesillerin heyecanına dikodular hatırlanınca, caret Vekâletmce cemiyet emııne istifadeü voldur Ayrıca. haricden çiıkköy cinayetinin aydınlaniıî'nı ve azmine terkedilmesi gerektiğ ni durulması icab eden bu neşriyat me fetih vihndan, yabancılar c^den £a7 profesör. konferanc salonunda hu Bakınız 20 yazmışıı . Lâkin F O A fonundan 350 b n dolar tah gelecek fabrikalara oerek müstah | ve Kâmıl Çolak ismınde ıir er n bize açıkça göstermişü. Artık bu selesi gerektiği sekilde tenkid dahi la faydalanmasını bihnislerdir. Bir lujjan ı kişilik bir dinleyici üe tnristleri memnun etmek içîn vut ; nun uzcrinde ı^rar etmek ve ille ecıltremiştlr. Yan\ bu mutlu gün eseı sis olunthjgu açıklanmıştlr. ın bu .rir: iâdi«:en r ut karsılaşn.ca hayret VP tee zar ruhsah, gerek fiat, gerek p3 j Gelibotudan getirılerek 'evkıf o tıtr'stlere 18 e bırakacağız .. Raporda aynca, Tıbbî müstahzar tent hakkı ve gerekse rîiğer bak'm lunduğunu yazrrış'a*a J '. koıdiîl heı sene İstsnbul fethini kutlam^ık dolsyısile, fikrin bize sunduğu ne lanmasmdan daha büyük bir pro gizliyemerış, notlannı cebine koBu, sizden hcn>ix bir teklif gtln v sanavii ^e şekerin önemi belirtilp lardan bizden üstün hak ve >mti le konuştuğiîmuz Eyıib ivlu lcem için bir toıen k&:iK.aturu nazırla d' ? Bir eağı kaoayıp bir çağı a paganda ve reklâm ne olabilirdi? yarak hatınmda kaldığına göre momUken bir njh'... mak bu büyük hâcisînin klişelej çan bu bflyük hâdisenin izahmda Kısacası. «Davulu boynumuza biz şöyle söze başlamıştı: "Avrupa'ı'ar, rek, lâboratuarlarıa ıhtiyacı için Knrkmayın, ^irisin . yazlar tanımamak da en başta ge mumısı Fahri Ar, şunlaıi söylemişrresKe ;cbeb olacak ve isteniîen dünya düfüncesini avd'nlatan Türk taktık, parseyi başkaları topladı» İstanbulun fethi hakkmda HSirlarca lâzım olan ayda 40 bin ton sekerin tir: Vah vah. . Çok oahaiı imiş... len esas olmalıdır Aksi halde, ip30 bın tanunun temm edfldiği an« Haber, hilîfı bakikatlir. Tev hedefe ulasmak şöyle dursun. haika garazkâr bir propagandamn te^iri Ben ancak 10 verebıleresim . tidaî madde temini için onlar da hü latılmış, yeni lâboratuar talimatnakif edilen k mse jlmı.(.' tji gibi suç ' b r üzunıu konusu olacaktır. îstanKaradenize haftada iki vapnr altında kalmışlardır. Tarıhçılet, nıis Basma Yazı ve Resimieri kumete yük olacaklar ve millî ilâç Nasıl olur? Sermayesini kurmesi şu şekı'de tenkid olunmuştun lulaı tesbit dahi olunsınfn.ıştı.. rfa j bul fethır.in bu hale geürilmejine yonerler her fırsattan fayriilansıak kaldınlacak Derleme Miidürü sanayiimiz hnlcslz rekabete bırakıtarmaz! «1938 tarih ndenberi bu dördüncö len nezaret altında d« kimse yok ! n^emleket vicdanı rıza gostermez. Denizyolları Işletmesı 21 haılrandan 1953 yılı Daşmdanberi Ankara Millı Türklerin barba^lığını, mr ni kalaraktır Gelecek fabrikalann serana Yani bizim alı^kın oldusunıın talİTatnaroedir. Her vekil veya utur.» i Bununla, 29 mayısta hiç bir şey i'lb'ren yeni Karadenlz pottan prog Kütııbhanesinde Türk Milli Bibliyoâ ı bil yetten mahrum bir mıl'l o! "italtika! yelerinin de kırvvetli olması lâzımmum mürtür değistikçe, talimatnaTahkikat sırasınJa durumu ıJin ! yapılmamış demi>oruz. Gülünç o rrmını tatbıka ^aşHvacaktır. Buna üd :afva Eıutı usünde muvakkaten vazife , ğunu bütün dünyaya yaymı^ısr ° Nih>vet bir cck'<!Tno: menm değıştirilmesi usulüne bir n dır.. Millî ilâç sanayiimiz, her türlü şüphe edilen lahıı i »mir.de bir tr lan, yapılacak bir çok şeyler var re, her hafta salı gun'erl saat 10 da gormüş bulunan Maanf VekMe i Ba«m istanbulun, tahrıbkâr bir ırkın t Sizin güzel hatınnu için! e ham madde ve amblâj malzemesi te sürat. perşembe junleri taat 14 te de Ya7. ve Resimien Derleme Mudüru M havet verilmeltdir. Lâborataarlara cumartesi günü Jelıoi'uJmı sehri ken. yapılması lüzumsuz olanı tek ITrnbzon aralık postası olmak ütere ikt Turker Aearoîlu dün şehrimize gelerek d g b u ı u n d u ğ u n d a n ş i k â v e I c t m , , e bp'Hnıvor açılms müsaadesi yerine açıhş nıh , tnin edildiği takdirde, memleket mize getirilmişse le, bu erin 13a ] rarlamaktır. «Fetih Kutlama Der 1se'pr tertıb'enmistlr. dir. Buna, uzun asırlar. tarakız n*üj esf« va7İfrs!re baçlnmıjtır. Kvei 20 verine 1Î! satramesi verilerek bir mükteseb müstahzar ilâç ıhtiyacımr %80 ini lıkesir 231 plâkalı şjtir Herguneı \ neği» eğer kendisini sadece tören j Karadenİ2den jrelen sürat postaları j Gönüllü hastabnkıcı kurslan ellifler dahi inanmıj, böylece HaçEn biiviik, en şık maŞaw!arda hak kabul edilmedikçe, bu işin dü rahat rahaı karşılayabil' f kapa Gürakan idares ndeii otcbüsîe ci ı yapmakla vazifeli bir teşekkül ola mlre, bu llmandan gelen gemiler de > Dun saat 16 da Kmlay îrtanbul Tem lıların zulüm ve tahribi dahi Türk bu indirmenin cârî olduŞunu vıym zelmesi ımkânsızdır. Elbette herîi siteye vâsıl ohnustur.» nayetin işlendiği uaznrtesi sabahı • rak görüyorsa, «500u üncü fetih yı Kar^d*nlre »k's'ror'sız vOk tagıyaraVtır [ silc!ll»nd# blr toplantı yapılmış go lere yükletılmiştir Bu yüzden, muh haber veririm. niiIHi h»^*?*>»kırı Vtırslarının t*»sisı hu telif aırlarda İstpnK'la «elpr. Avmiz modern tesisatla çalısmak. mü Raporu tenkid eden üyeler, u saat 10 da ^tanbuıcu ı Geliboluya ı h ile birl kte vazifesi de bitmiş deSanavicilerin ham madde sorarsınız fevV»lâsunı gdrilîülmııştür esseselerimizde fennî cıhazlı kon muml sanayie ayrılan 70 milyon gittiği anlaşılm:; ve Tahir dun & mektir. Bunu zoraki devam ettircl ihtiyaclan tesbit ediliyor sevyahlar Ayasofyanın ya d e si... BizHe olmıyan derecede mos k Toplantlda HeTr reler Derneği mentrol ve araştırma lâboratuan kur ' yanında ilâç sanayiine tahsis «nii şam parmak izi al:na»kıan ^or.ra mekte bir rrana yoktur. Yok eğer nıbaşında bulunan Türk mjmaıî e rp''k ovunlan Tica'e' Odasına kayıdlı <mv stıyarı .a ba7i bulunmuştur. mak isteriz; fakat iptidaî madde len 1,5 milyon liranın az olduğunu serbest bırakılmıştır. ibtiyaçîarını temin maksndile. tev7je serlerini gezmek lüzuıruno dahı Kiraz alırken. bîzim manav, hiç bu dernek, istanbul fethine aid aiçin döviz temin edemezken tali beİTtmi}ler, ecnebi müstahza'lara Tahkikat sırasında bafek.ı bir şJ raştırmalar yapan, vesikalar neşre tSbi raalların Ihtiynç sahlblerine dagıduymamışîar. şehirde sadece Bizansı J rfegnse yüzde ellisini fröriinür kıt<mı İçin çalımalara bajlanmıjtır. matnamenin gösterdiği tesisat. ma aynlan 40 milyon liranın faz'al ğ n hıstan daha şüphe ediin is, aattâ den bir kurum olacaksa, kl bazı aramışlardır Ben bir çok ric^ü"'! ı koyar. Borad^ki sır'mı Ticaret Oda«ı bu madn>'erl tevzi İçin MtVLİD k;T>. cihaz ve emsali için dSviz na dan sikâyet etmiçler, memleketimiz erleri şahsı teşhis etmişlerse de, neşriyatı bunu gösteriyor. O Z8mnn Iüzumhı heTarvmelerl varından itibatunla bu kanaati değiştirmeğe ve j T e paravana ettikten sonra, sıl bulunacak? Kredlerin çok dar de emsal' bulunan ilâçların itha cinayetin işlendiği gün hapisanede ^' ; değiştirmeli ve her sene, ilıre Çok kıymetli rr\ a'JlrrfaTİara verecektir. Türk mımarısi hakkında ılgı uyan kuvu çibi bir deliVten elini sokua m olduğu bu zamanda. bu binalar, te~ line son verilmesini •stem'slerdir. NÜVEYRE EROZAN'ın Beyannamelerl dolduran sanayidler dırmağa çalıştım. Şimdi artık Lstan yor, hiç teşerrüf etmediğinİ7 başka olduğu anlaşılmıştır. j dünyasına fethin bilinm yen veya pazartesi günO bunlan odiya tevdi sisler hangi oaralarla kunılacak?» Yapılan seçimde Ta'>a Dincel, bula gelen seyyahlar, camilerı, türvefatının 7 oci senei devriyesı Ayrıca, geçenlerde tevkif edilen ' yanlış bilinen bir cephesini aydın edeceklerdir. Yerlı tıbbî müstahzarlar fiatlan Faruk Onger. Mesud Uzman, Ne iki Buigar casusunun da hâdiseye latmağa çahşmahdır. I beleri, çeşmeleri anyorlar; bu eservitrimünasebetile «17 haziran » Biiyfik nstckaüveler. Bu suretle Odaya kayıdlı sanayiclnm tesbitî karamamesi de raporda zihi ülagay, Baha Dilmen, Asaf adı karışmış, bunlardan birinin o I ler karşısmda hayret ve hayran nine m a i a n dizmiş. cuma çünü öğle namazmı mülerın ham madde İhtiyaclan tesbit ediGene gazetelerden öğrendiğimize tenkH edilmiştir. Hamzalay. Hulki Göknar, idare he günlerce Emnıyet nazaretinde ol hklarını saklamıyorlar. Tevziat ŞnnHan bir eto (jrüz ?ran>!) teakıb Ayasofya «Yereba^an» göre, bazı siyasî partiler de bu yıl lerek Ankaraya blldirilecektir Ozerinden bu beyann'melerdeki esaslar Isci S eortaian mevzun ele all yetine getırlmişlerdir. Bugün, Türk sanatına, Türk meduğu öğrenilmişur. camii serifinde mübarek ruhu İstanbul fethini kutlamak istemiş yapı'nrnktır. narak: Türk işeisinin parası ile ku G«ıe dfmkö kon<nwie, Türkivede deniyetine aid genış bir alâka uTeTB'htar. o sapsan nefi« Gravna ithaf olunmak üzere okuDığer taraftan, c nayetten biı ler; fakat böyle bir törene hükuLimanımızdan yapıTan ihracat rulm müep<:esenin yerli ilâçlara rrg nüfus haşına yılda 3 lirabk ilâç yanmış bulunuyor. Fakat bu iauat var kalıhmı kımiidatmıyor bile .. nacak mevlidi serifi sevenlehafta sonra Samatya sahiliermde met müsaade etmemiştir. bet etmeHığinden, en basit ecnebi düstüğü kaydedilmiştir. [ küçümsenemey nce, tcenfî propa Evvelce tartılmı^, paket edilmij Son 24 sa?t zarfında limanımızdan rin ve arzu eden din kardeslecesedı bulunan genciıı henüz hu Hükumetin bu hususta ne dü yapılin ihracat vekunu 370 bln lira elganda bu sefer şöyle devam euııek menHoVur nosrnlerrten Minuvort rimizin teşrifleri rica ohınur viyetı tesbit edı.ememıs, öiümu şup ' ş ü n d ü ğ ü n ü b lmemekle beraber ne varındadir. Bu arada Belçikaya luleI tedir: Gerçi Türk mımarısi büyük BuMTin hazır . Biz. kolavCumhnriyet ordusunnn Tramvay alttna düşen bir hen goruıduğu, i l o ı g Mudurluğun tice itibarile, aldığı karar, kanaa tası. Çekoslovakyaya yerfıstığı ve keŞair merhum Celâl Sahir | bir sanat eseridir; ama, bunlan ya lık nlsun diyc daha önceden tart' pek. Flnlandlyaya bar«ak, Ingiltereye ilk snbaylan çocuğun ayağı kesildi den verilen rapordan anlaşıunış timize göre, çok yerindedir Zira Erozan »ilesi panlar Türk değildir Şimdi say:n tık t'ftik. lt>lvava 'aze balık ve cevlz kuKarigumrukte Fethlçelebi caddesinde tıı.» 1924 senesinde Harbiyeden menın tstanbul fethinin siyasî partılerle tüğü sevkedllmiftlr. I profe=or Gabriel, konferans saloHayır! Geçen gfin aldnr» . olarlır 19 naziran pazar günO saat 19 49'1 numaralı evde oturar Mehmed hiç bir alâkası yoktur. Durup dunundaki boşluğa bakarak sizlere , Mos«ralıktakinden haska ce<îid mal da Bebek sazinosunda blr toplantı ya Ayhan tsnvnde 10 yasında bir çouk. rurken böyle büyük bir bâdısenin Fatihte At!kalipaşad"^n Edirnekapıya D."'U!irr ır Bana eördüğüm düşen vazife, arşivlere gidip au mi rıklı ^nvemedim bir siyasî parti adma kutlanraasl, 1<PJ vıbnaa Harblveden menın o gitmekte olan vs matı Nihad Çengel marî eserlorinın vücude geîdiği yı! den verin .. Inn'iri'r' htıçujiyeti. Tünktye Cumhu IdareMndekı tramvava atlamak ıstpk»n zaten pol tika pazanna sürülmesi lara aid usta. i^çi ve lonca kayıd Başüslüne... Güzei hatırınıı rivetı ordusu TOflarında İlk defa subay tekerlpklerin altına dOîmı "='ür A y ğ ı c'oğru olmıyan bir.çok, hpdiseleı^me keîUen ve nvıhtelif ypı Lexındj?r> yar.ılılarının üzerinde çalışmaktır Batılı icin . lık goev"1 ılmıçl^rrtır • ^ nan Nihad Cerrabp'işo hp*tnnesine kal ' Aidığımız maiumata göre ıbndikl vanına bir yenisinin karısma«ından ilim adamlan munsıftırfar. Sarih Geçenlerde bir yuıtnaa. C.M.P. il merkezinde dırılmıs. kaza etrafında t <hkıkata baş hald» sehrimue günde 400 çuval şeker baska bir netice doğurmaz. MiUetin belgeler karşısınca derhal kanaat arentast Cit'ln mö»*ertleTİne tokanlanmıjtır basın topfanrısı lerini değiştirir v« yayarlar.» 1 ü ta eösterdieinderı J»ahsettim. Ger. " Bir adam tren altında Bugön saat 11 de C M P. It baskanı daha uygun olan konulan Türk Çocuğunun Boş bir konferans salonunda, dost ci hu tcekilât hak^ında yazdıkHrım partisi cumattesf Harıcten ılk se^er , Suphı Ba ur il merkezinde blr basm parçalanarak öWü bir yabancmın bu sözleri bana bi' hen do*rudur: Cit miie^'îesesi. b'zve toplpı 'ı=i vapacaktır. KGçükçekmecede oturan Mu^tafa As gOnü ge ecer:tir O gun bir Holanda va siyasî partile'İTi herhangi bir ş e k l tokat gibi tesr ettı; ve fikir hayaTurk GenclnJn ounle geleck oian je*er 1000 tonaur. d e ^ ^ a , ^ kalkmalan, demokraBir hırsız kahve çaldı! d» de niimiıne almmstıHır FaVat i lan urk Isminde 46 ya;ında bir sahıs tımızı kemiren çıbanın her tarafımBu partiyi peyderpey ' " ı simiz için de zararlıdır. Gerçi deokuyacağı kitap Yalov.ıda Karamursel caddesinde 6 evvelki gece Kumkapı lsta«vomın<ia omda Hahi basıma ne eeldi 'lakm: t.kib edecektir. da zonkladığını sandım ve ilmin bu necek ki, İstanbul fethi millî bir numaralı evde oturan Receb Polatın tren yolundan geçerken marsnndız treOn ikl saat siiren bir yotcuiuSun ninin altında kalmış pRiçaNrn ı '= 4 gündenberi Adalara su gamsızlığı karşı«mda, bu sene yapıevine bohce kısmındaki pencereden hâdisedir; bütün içtimaî teşekküller ortaverinde. nazik hostes yanıma cl blr ^ekılde 8ImO;tür Raza etrafında giren mechul blr hırsıı yarım kllo çelan hazin töreni çok bı'e eördüm. verilmiyor gib: siyasî teşekküller de tarihin bu ypklnstı: kllmiş kahve çalarak kaçmıştır. Polis. MfHıîelumumıhkçe tahkikat yap.lmatcBıldınİQi£ıne gore, Adalara 4 gunserefli hâdisesini kutlamak hakkıtadır. kahve hırsmnı aramaktadır. Simdi bir verde »»tıracaŞız .. Bugün havanm bîraz ısınması n a öenberi su verılmemektedır. Bu vazıyet , . ... j ı .ı sahibdirler. Burası doğru; fakat Ö51e vemeçini yiyecck misiniz? bekleniyor kaışısında Ada'.ara goç edenler lekrar î. Sehrlmizde ve cıvarmda son gtfnlerçehre donmeyi dı.şunmeğe bas'.amıslar b u » ancak c50» yılda bir tekrarlaZira bh kere yemis, memnnn kal de havalar bir hayli seıınlemıstır Yed:r ı nan büyük fetih günleri için olursa j şilkoy meteoroloji ıstasyonundan BJren mıştun. Vali bu sabah Ankaraya gidijor bir mana kazanır. Halbuki, gerek dlgimize eöre, bu durum Balkanlar uVaU ve beledıye Bakan vekıh Fah Öyle ise 1300 liret verin. size 7?r:nden Ktndenlz sahillermi yalaya bir bilet kesevim. onunla her arzn leddın Ker.m Gokay, Sağlık Şurasl iktidar ve gerekse rruhalefet parrak geçen fena hava şartlarını havi toplantı larınoa bulunmak uzere bu sa tüeri. iki vıl önce. «500» üncü taeffi?inİ7İ vivebilirsiniz. calgadan doğmaktadır. bah uçikla Ankâraya gidecektir. Vali r ih dönümünde kend lerinden bek? » »,|)j,, ; j Dun şehnmizde hava krpal ve yagı P halı buldum ama. nevse... Fabu arada, sehre aid işler etrafında ala lenen hassa iyeti göstermiş değılsuhunct zaid 19, | kat lokantava vardı&innzda listeye kad.rlarla temasta bulunacaktır. Gokmurlu geçmış aya Vali muavinı Nafı Tamer veka lerdir; Bir kısmı, sadece bunu bir asgart zaid IS santlgrad derece olarak eÖ7 Bttım. T$er aleiade fcir istlsmar konusu haline getirmek islet edecektir. kaydedilmıştır. Bugün havanm biraz olsrak otnr«avmı<ım nvnı venıekle; temisür. M llî vjcdana mal olmuş daha ısımmsı beklenmektedır. Fatih PTT merkezinin ri liste eerefince 750 lirete yiyeFındık karşıiığı kahve ithalî cekmivîtn! yeni binası düşUnülüyor H(w<ese sonrfdnn bnnn sovl^Him. Sahasının darlığı dolavısıle ihtlyacı Plyasadak: kahve darhğını bertaraf Gavet m»hcub oimus sörfınrtü. karşılayamıyan Fatıh PTT merkezi VAPURLARI TAHMİNEN Yazan: etmek İçin âcıl çarelere başvuıulması Kıztaşı eskı Saraçhane sokağındaki 57 bh rauor yazacağlnı gerekmektetfır Bu mevzuda gene fınFalih Rıfkı ATAY No. lı blia'ia faaliyete geçmlîtir tetnin etti. dık takasından bahsedılmeV e'lir Adliye Vekili Trakyaya gitti Henüz fındık ile kahvenin ne sart I Omtn îç»n pa'" 1 '' 1 "' »'«''»tmaravı, Yayınlıyan: larla mübadele edileceği hakkında resmî buld^tmBcavi sırf çarklıllk saymıBlr kaç gündenberi şehrimlzde tetDotan Kaulc? Yayınlan A. Ş. makamlar taafmdan bir karar verilms , savmasıniar .. kiklerde bulunan Adalet Vekili Osman J deeılaır. . ı « Şevkı Çıçe''dağ, dun sabah kara yohle Kadıköy • Köprü seferini yapan vapurların Trakyaya hareket e mistır. Vekıl, KırkBundan bir müddet önce fındığın' Hacı çadırlanmn etrafında eı vasati olarak taşıdığı yolca TÜRK EKSPRES lareli, Tekırdag ve Edrnede tetkiklersekerle takas edileceği rivavetlerl or ( « m e nsniiinden daha evvelkı d e de bulunduktan sonra Istanbula dönetaya çıkmıstı Bunun üzerine Londra virlerde hırsi7İık tipini anlatırlarBANK'ın Zafer Çekiligi talihlilerinin adedi tektır. piyasasina dü;uk fiatla fındık teklif ^y Az, fakat öz yeyiniz! kadardır. 29 Ağustosta tam 1000 kişije 40.000 eden görulmüştu Bu defa kabve iie ' j »j A<Midenizi fazla gıdayla mübadelede f.nd.hn dUn.k fltip e'der Kum. > a v a « y « v a 5 **$™âaT> d.lira. Her 100 liraya 1 kur'a numarası HAZİRAN 16 ŞEVVAL 25 zehirlemeyiniz çıkarılmamısma dikkat etmek lâzım şPrıdan ovuTmagi ba^larmış. Orada Akşam vemeklerinde ufak feldiji "«r. ^..inek edlr. | jruva nvnklpvan bir veled u'iıl usul Yazlık kısmı M bir karton kutu Piyasada kalay yok ! kazıyor. Fli içeri uzanirmıs. Hacı, S VÎLL ZARİF Tarabya Piyasanın kalay satış me»ke7i n'ar şaksaklı sinek kov?roasına şap ÖMÜR YOĞURDU s ! ? Tahmis sokagıoda bir gram kalay bul V T ı n ı r m u e H l r s I z . b U sfer de ver ! OTEL LOKANTA PAVYON en sıhhî \ e en besleyici ; mak mümVtin de?ildır. Ta'h tjrrler . . . . . . . . . ., , „ . ı.. işde emniyet ve sür'at V. ] 4 28 1214' 16 16 19 42 21 4€ 2 08 Yep yeni ve her türlü konforu ile pek vakında açılıyor. çıdadır. kal^v ıthaü tcn Tktisad ve Tlcare» Ve de^istırın ntetarfftan k a y m ^ ^ k o E. ] 8 45| 4Î2 83312 00] 2 03' 6 25 kâleti nezdinde tesebbilslerd» buljn yııiurmus Tıpkı mu^al'at s'ncgl mustur Takat Ankaradan dtjnen blr takib çderce'ine tekrar bir sap! Onnn ffibi burpHo rî, diV!»l ct' Arkadaşlan gülerek onun rüya heyetin bu hususta tatmin pdid cevab müş, hiçbır yerden eksik kalmıyabois'ya sorun .. ''Z^CTS^S^^ Piyasa'^^ *™ 1™ « f ^ ^ s rak, rüyalannda tasavvur ettiği larmı dinliyorlardı. • ClfMHl'RİYET» to KllKBİ rEKRİKASl: 1 8 mıza kal^y teklıf edilmıîtir Ancak bu ' k P a r a verdi Hep«t ıhraz etMer. Anladık... Çok mühim bir in Peki Anne, şu milyoneri nasıl nun için bir takas kombinezonu yap (Pardon!} deıii. <1ii'»elMi... Stra basansııu Yapacak bln türlü şey zenginliği ona temin edecek izdivamak lâzımdır. | na eelince: ben''p d" Uiraz . avhyacaksm? Onu da anlatsanavarken bir büroya kapanmayı da cı aramakla meşguldü.. Barikpazan tacirieri bugün ! Bin liret mivHi verı*ipîniz?... Vaziyete bağh.. Hem size sırOnu çok iyi tanıyan Lorans, sözdoğrusu anlamıyorum... bir toplantı vap'vorlar Be^ viiz çörmiisiim Pardon .. Bu sözleri Lorans'ın çok eski bir lerine şaşmadı. Hakikaten, Anne lanmı söylersem, ben açıkta kalı! ; Balıkpazarı Toptancı T^»r!er C°m rım... Siz tatbik etmeğe kalkışırsıH'iiâ^a. RÖ^ürıi »'Krt arkadaşı, bütün havailiğine rağmen, için. bir büroda bütün gün kapalı yetl yarın ":qat on d6rtte Ticaret Odası g a y nız... Dünysda söylemem. salonanda bir ton'antı ypacak niu*. " *** Jok .. .Dünya hövl» çok sevdiğı Anne, söylemişti. Daha kalmak, Slümden beterdi. Merak etme Anne Seninle bu pazarı semtiiin istimlâkinde tarırler (VaNu) mektebtelerken tamamen zıd ka Merak etme şekerim.. Az bir hususta rekabete girmemize zaten 1P 7i ^a<;ıi r'acak dUTTjmıı Bbrüşecektir. rakterlere sahibdiler. Belki de o sezaman için bile olsa sizin eğlencele imkân yok Olsa olsa sen bize yar Sadeyağ v e zeytinyağ piva«a«!i bebden birbirlerini tamamladıklaYautn: BEKIN BUKTAŞ rinize iştirak etmeğe söz veriyorum. dım edersin.... Istihsal mevsimi olmasma rağmen Beşiktaşta yapılrcak yollar nndan dolayı, çok sevişirlerdi. Lo Hele şükür.. Nhayet akılhca Lorans susmuştu . Ne cevab ve ayrılık, ailesini kendis.ne her haide <dulannı bir anda öğrenmışti. Eski rans, onda, kendinde nadiren hisBe^ıstaş kazasında bu yıl beledıye Hele bir oraya varalım. Görür devafi fiatları bu yıl çok vuksektlr Son recegını bıimıyordu Hakikaten se çok bağîamıştı. Hepsi birden hoşuna den onu oyahyan bu gevezelikler settiği neşeyi devamh surette bu bir söz.. Düşün Lorans, Deouville sünüz. dedikten sonra ev sahibesine defa Trabron bo'ge=irden p?'en vagla butçesile h?lk dılekleri meyanında 1» rm toptan kUosu 770 790 kurutfan v o î mşa ettirılecek ir. neierHır DeBuvılle'de bütün bir yaz gidecek bir çok plânlar yapmışlar den uzak, onları yarım yamalak din lurdu. Dünyayı onunla beraberken mevsiminde karşılaşbğın her insan dönerek: satılmıştır Bunların perkende piyap ^ e o ı a r ak yopıiacak yollar ara geçırmek ıstıyordu. Fakat... Ah, [ dı. Ne mümkünse . Tabiî bunların lıyordu. Birden bu uğultu arasmda sadelikle görürdü. Anne, her hâ oraya eglenmek için gelmiş Nor Madam, dedi. Villada evlene sasına 850 kurujta'. £«aSı int!ka! et £ ı n d a Masuklar yoinsu. Mai;uklar vo neden bu kararı babası bilhassa bu hepsı güzel... Ama bu gürültıide kızkardeşınin sesinı duydu: mandy'nin her odası dünyanın her diseyi basitleşt'rir, iyi tarafından cek üç genç kadın olacak. Lorans, m^lne «mkSn olmT.», »n'^.'msMUır k u 5 u devamı, Çıtlenb k sokak. Seas scnt almıvf' Erimis ürfa yağı toptan 680. Viran keroasa k^ku aralıSı, Mfharo3şa soAdnanı nasıl düşünsün? Çocuklar .. Bu yaz oyle güzel kabul ederdi. Sıkmblan unutma tarafından gelen zenginlerle dolu. Jaklin ve ben... Üçümüz bh araya mekted' ^ *™™#™ muamele gör k a ğ l Asrive cadtiesi Palaiga sokağı FevkalSde bir fikir babacığım. Günlerdir, âdeta unutmuş olduğu vakit geçireceğiz ki . Deauville'de sını bilirdi. eAdam sen de.. » diyea Sonra Loransın annesine döne gelip de bir is beceremezsek doğ„.. ' I Gurcükızı devamı. Buyuk Bebek nney Çok sevınc ım Yalnız bir mesele aılesınin sevgı dolu tazyıkini Parıse babam bir ev tuttu. Hepinize yer rek başım sallardı... Eğlencesine rek şakad bir sesle: Dıger taraftan mevslm leabı zeyttn ' danında Te'efon santralı >olu vardır. rusu ayıp.. değil mi? var .* şım düşünmeğe mecburum. adım atar atmaz aerha! hissedıyor var... Hiç olmazra bir iki hafta ıçin düşkün, nikbin, hayatiyet dolu bir ya8ı nivasa.1 d. harek^i dtırumdadır ' BostPntıstt. lhl^rmır, Fulya deresi Ye Siz bana uğurlu geleceksiniz.. Madam dö Viljua ayağa kalkmış 1 asidll yaflar temtan 310. 2 asldlHer nidoğan, Levlek. Cvırmec! Kırech.ne, Butün yaz Paristen uzaklaşmama du Onlar hü:nün yetle hareket e geleceksiniz değil mj? Biz on güne kızdı... Lisesini güçlükle bitirmiş hissediyorum.. dedi.. Nihayet, bu tı: ^ kurustur VrtıHar Umum Müdürlü Beyargul devmı. Ve^rkoskü ve Küçük imkân yok ki... dıyorlardı .. Ya her gün böyle yeni [ kadar naklediyoruz... kendinf derhal süse, çıkmalara, dans yaz, sizin misafiriniz olarak aradı Haydi çocuklar.. Sizi bu güzel gunün tetihsal bölgelerlnd* elinde bu) B e b e k Dere sokaklan da adi kaldırıra Canınr o me. eleyi hallederiz. bir asürpriz.» icad ederlerse? Sen de hemen gidiyor musun lara vermşti. Daha on sekiz ya ğım milyoneri bulacağım.. Em:nim. zeytlnyaSlarını kısa zamanda satniyetlerinizle bırakayım.. Ben yat lunan üzere tedblr aldığı bildirilmekte olarak yapılacak, Emirgân caddesinın M Duboıs ile konuşurum... mak Hayatı, günleri ve kalbi boşken Lorans? sında iken genc bir hukuk talebeduvarları tamanılan=caktır. Madam dö Viljua gülerek genç mağa gidiyorum.. dlr Kat'ıyen oimaz .. Ben herkes bu gibi alâkalar ancak hoşuna gisile evlenmiş, fakat evlilik hayatı, Genç kadın toparlandı: kadının saçlannı okşadr Sonra Anne'a dönerek: gibi haKim olan mezunıvetı alırım derdi... Fakat şimdi . Her zaman Daha bilmiyorum... Büroya bilhassa kocasının vaziyetinin heTercüman ve rehber knrsu Sizi mesut edecek erkeği In Kızlanmın istikbali size emaO günleri de hep beraber Deauvil dan fazla serbestısine muhtaçtı... bağh .. nüz istikrar kesbetmemiş olması, imtihanı net. dedi. Yaz sonu demek üç düle c'e aeı""irız . Adnanla beraber olabilmek için yal Canım, §u büroyu da nereden onu fedakârlıklara sevkedince, da şallah bulursunuz kızım... dedi. Bann ve Yayın, Tuıten h TemsilclYaz projelerini görüşürken oto nızhk .. Onu düşünebilmek için yal çıkardın? İnsanm bin türlü pro yanamamış, az sonra aynlmıştı. Anne, güzel mavi gözlerini kıs ğün bir arada olacakliğinin açtıjı tercüman ve rehber kurNüshası 15 kuruştur mobil şehre gelmişti. Az sonra evle nızlık... Çıktıktan sonra, Anne. adak adar ™nu takib «Jenler. bugün saat 17 30 jesine mâni oluyor... Vazgeç şu sev Anne, fena bir insan defildi. Ye mışhayallere dalmjştı. Yüksek ses Abone şeraiti Türkiye Haric rinın önünde durdu. «Telâş etmenneli .. Nasıl olsa bir dadan kuzum... gibi gözlerini kapamıs ciddî bir da Tıb Fakülte»Inln 1 numaralı anfıgâne kusuüu parlak bir hayattan le içinden geçenlen anlatıyordu; Llrs Kı Ura Kr. »fnde Im'ihana tâbl tutulacaklardır. Bu akşam şerenne bir kaç ar hal çaresı bulunur...» diyerek ken Ne münasebet . dedikten son hoşlanması idi. En iyi terzilerde Senelik t2 'Kı Kl ııo Düşünün. Otelde, gazinoda, yüz ve en tatlı sesile «AHah isitbir sarhoş harakiri yaph! kadasın aelecek. Altı avlık 22 >ll 43 50 di kendine telkin yapmağa çalışır ra alayb bir tavırla: giyinmek, tanınmış lokantalarda Bar du Soleıl'de. plâjda.. Adıro ba sin..» demişti. Besikıasta Akâogan sokağında 112 Üç avhk 12 (Kl 24(10 Öy!e mı? Ne iyi.. O halde ken saçlarını fırçalıyordu. Ben sizler gibi başıboş deği görünmek, bir balo kaçırmamak . şına biı zengin. En güzel otomobil Lorans da Jaklin de, kendilerin! numaralı evde oturan 24 yasında MeBiı ivlık «â0 4110 müsaade edin de biraz düzeleyım.. Az sonra, salonda misafirleri ile lim .. dedı Hâlâ ne ciddî bir nsajı velhasıl hayatı en kolay tarafından ler.. nefis kotralar.. Şahane mücev tutamıyarak kahkahalarla gühneğe slh Buyuran lsmlnde blr şahı« evvelki D İ K K A T Şımrli dönerım... meşgul oluyordu. Etrafını almışlar, olduğumu öğrenemediniz . Ben ol alarak, sathilikten hoşlanan çok başlamışlardı.. gece sarhos bir halde bıçakla kendisini leşredilsin edllmesln Uıde olunmas. Lorans, odasında yalrui kalınca konusuyorlardı. Daha yemeğa geç masam Unesco mabvolur... Ne !;s güzel bir kadındı. Kocasından ayrıl herler.^ Onlan temin eden milyon karnından yaralayaraJt intihara kaikıs Oazetemize eönderllen evrak ue va2ilaı larmıj. tlkyardım bastanesine yatırılraız ' nânlardan menıliyet kabul edilmeı. bu sigara yaktı. Bu bir kaç haftahk meden, Lorans, Parisin voa dediko yaradığımı inanmazsanız M. Du dığından beri, ailesinin yanına dön (ArkM ttr. Niifus toına yılda üç liralık ilâc âüıüverıf Kuçakkoy cinayeti hâlâ aydmlanmadı Yanlış kutlama geleneği CAHİD TANYOL 1 1 î Gumartesi günü 1000 fon şeker geSiyor H er KADIKÖYKÖPRÜ Türk Ekspres 1 ı' s KERVA^SARAY Ş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog