Bugünden 1930'a 5.326.711 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DOST 9 Kafim 1151 Easîmli Rontanımız acoauts 43 Komiserin Hatası Aşağıda, parantez lçindeltl satırlar, g kaaım 955 tarihll Cumhuriyet gazetesınlu Okuyucularla başbaşa «ütuAlle büyügümuz emekll Jandarma nunda çıkan (Bir Alman rnecmuasıAlbavı nın terrtrlerl) başlıklı yazıya muharrirlniz tarafından llâTe «dılen nottan HALİL FİKRİ T O L O N ' U B eiümünun 40 ıncı günü olan 30 ka alınmıştır. (... Fakat öte taraftan, bazı vicdansım 1955 çarsamba gunü Ö41e namazı nı muteakıb Kadıkoy Osmanağa ca aızlarm faklr çocuklan (ahretllkbesmiinde, Hırkaiserlf Camii müezzln l«me) olarak parasız hlzmetçl aıfatile 27 eylul 1955 tarihinde Rami Nüfus memurluğundan lerlnden Mpvlidhan Hafız Zeki Se=H çalı»tırdıklan, cahll bıraktıklan da, Gurüne gonderilen kızım Belma Akdemire aid doğum kâve arkadaslan tararından Mevlldl Ne lçtlmai bir yararaızdır DeTİec de, uğ<dı bugiine kadar gelmemiştir. bevl kıraat edıleceğinden akraba, dost mumi efkâr da bu hall lyl karşılamaz ve kendiainl tanıyanlann tesrlfleri ri Ahretliklena mecburı tahsllden uzak İşçi olmam hasebile Îşçi Sigortalarınm doğum yardımı tutulmamaaı. tahall nuruna kavuşaea olunur. da doğumrian en geç 50 gün geçtiği halde müracaat yapılrak kendlierinl mudafaa edecek hale Allesl madığı takdir.ie 50 lira süt parası verilmemektedir. gelmelerı Uk mucaaele merhaleaıdır . ) *** Ben şimdi ne yapayım? Bu onemll mevzuun, uzerinde lâyıSevsiH anremlz. kı ile durulması gereken en büyük Memleketteki bürokrasiyi nazarı itibare almadan FATMA YALTER'in aosyal davalarımızıdan birl olduğuna mer'iyete konan sigorta teşkilâtını mı, dava edeyim, yoksa nz'.z ruhuna Ithaf edilm°s ıu e re ve ben de lnanıyorum. Yalnıa, mesele kaplumbağa sür'atile i; gören Gürün nüfus idaresini mi? fatının 40. gunüne musadlf 30 kasım zannedildlğl glbı evınde besleme bu1955 çorB^mb» (çünü isat 12 15 df Ka lunduranlarm bu hareketlerlnin onDoğum kâğıdı geldikten ve nüfus cüzdanı sureti dolıımpaşada Çatmalı Meitifde HafiT l»nmealle halledlleMiecek kadar basıt duktan sonra Gurüne bir daha gidip gelecek ve çocuğumun Mecit Seslgür Ile Hafız Kânl Karaca re tek taraflı degildlr Ben anlatıyocüzdanını o zaman nasib olursa alacağız. tarafından Mevlidl Nebevl kıraat edl rum. ric» ederim »ız de lnanınız. lecektir Aicraba, dost ve Ihvanı dlnln Raif Akdemir Benım de evımde sekız yaşmda, paittll&ına ar* olunur. rasız hlzrnetçi bır k:z çoougu var. BuRami Yenimahalle, Numanefendi So. No. 9 34 güne kadar Vefa Csci. Vefa Birol handa Üniversıteye nun, babası ölmuş. annesl de bir dlğer Oğullan gayet yakın, cadde üzerinde, İstanbulun en modern banerkekle eTienmis. Kendlslnden küçük karüeşlle birlikte. aitı çocutlu fakir yolu, çamaşır yıkama dahil 34 kişiclen müteşekkıil ayrı Yeni Kira Kanununun amcaiarı bu iki kuçuğü hımayeaıne Belediye, tenvirat resmi ayn odah. kütübhaneli, sıhhî, ısıtma tesisatlı «Muğla ViBlzleri vakitsiz ölumü Ile »otııuz alrnış Çocuk. amcasının yanında aırtı lâyet Yurdu» açılıyor. acıiarn ?nrk ederek araır"?dan e^edl açık, yalınayalc. karnı ölmivecek kadar değişmesini istiyen alsa ne olur? yen aynlan Beyo|lu Aks^m KIH Sjnat tok, çobanlık yapıyormuş. Koylerinde Müracaat: Aksaray İhtisabağası So. No. 6. kat 1 de 1 Lerendln lklncl kısmı lakân edllell Enstl' • ı T " ir»>' bir tnal sahibi henuz okul yok. Hudayinabit buyuyen Atıf Özer ve Vefa caddesinde Vefa Birol han odacsına. blr sene olduğu balde »okaklarma babu yavruyu anıcası bize. 150 llra muZEKİYE İLKESENİn Tenl kira kanununun bılhassa 1953 kabilinde tıesleme olarak verdl. Şlmdl aeneıindekl kira muJcavelelerlnl don la lâmba konmamıştır. refatı dolayulle 13 II 955 günu lera Al&kalılann anacaddemlze blr kaç edllen cenaze meraalmine tstlrak ve blzim himayemizde. Sırtmda eîbise. durmaaı en mukaddes btr hak olan limb» dikerek çamurlu yollanmızı çelenk gönderen ve gereka« mektubla, avagında ayakkabı var bıcacık odada • mulkiyet hakkı» nı zayıflatmaktadır. aydmlatmaıı ve bu luretle de Balel f raıtyede bulunan b'Jttln ak dolaşıyor, zamanında jemeğını yıyıp Ben etfer evimı 1953 aenesinden ey dlyenln yılda blr kaç yuz llra tenvlI raba. do»t ve raeslek arkada^lartle An ya'ıyor. Evimlze gelell vuzune renk. vel. insafa daranarak. ucuza kırsya rlye resml almaıına lmk&n Termelerl1 sestne kuvvet geldi. Altık, başında vermiş lsean, bu insafımın muk&fatı kara ve İstanbıü Teknlk Öfretim teçnlnl diilyorum. Ankara yııksek sarueür ve terbiyevi filmler komisyokllât ve talebelerlne ayrı ayrı teşek bitler keşe kapmaca oynamıyor Blze hep aynı kirayı almağa mahkum olu(Hüvlyet mahfuı) olan hirmetl de masavı goturüp aü yonım. Efer mukavelemde kapıcı panunun kararı ıle yurddi 1 10 rüsumla gösterilmesme kakure lmkân buİHmadıSımızdan. muhterem ?s7etenlz de'.âletlle tesekkur ve purgeyl getlrmek ve 2 5 yaşındakl ço rası ayda 3 lira yazılmıs İse ve bugun rar verilen A.vrupa fılmlerinin, çoğunun fevkinde yerli Elektrik santralının minnetdRrlıSimızın lblâSını sayçıları cuğuma arkada^Uk e^raekcir. Amcaaı bu flat* kapıcı bulunamıyoraa kira fılmcihğımizin büyük başarısı. veya annesi arzu ettikleri anda ço şartları donduğuna gore kapıcı pajamnla rica ederl*. cuklsrını ştıpheslü gerl alsbilecekler. »ını kendi eeblmden vermem lâzım otobüsü İlkesen ve Canbeken aileil Bu arada: e^im öfretmep oldugun geliyor Halbukl mülkumürle çoluk İ»çl!er namına H. S. lmzaılle aldıgı*** mız blr mektubda elektrik aantralı Alle Relslmlz kıvrnfli babamız Bur dan muhakk&k bir hlzmetçlye lhtlya çocuk geçlndlrtyorua. cımız bulunduğunu, ev ls!erinl goreNetice: Hergun btraz daha flatlar otobüsOnun «sahis namına lsletüdibilecek ucretll. dalml bir kadın bula yuksellrken kiranın Reji: Suavi Tedü Müzik: Malatyah Fahri Kayahan dondurulmajı ilnden ve lscllerin H;»ıım:u şekllde Hacı ÖMER LÛTFİ ÜSLU'nun madığımız lçin sadece çocug'imuzu o adalete uygun degildlr. Açılmıs buluBujrüuden itibaren: bundan l»tifad« ettirilmedlginden» umunsseDetlle teleîon teljrRf ve yalamam bakımmdan bu kü;Uklere nan B M Mecltsl partl kavgalarmdan zun uzun flk&yet edllmektedlr. bile razı olduğumuzu kaydedeyim. evveı İlk is olarak bu kanunu ela alteşrlflerlle acımızı paylaşan mlnnettan olduSrumua muhterem dost Şimdiklnden once 10 ya«mda bır kız maııdır Tiyatro âdabına riayet ve hemsertlerlmiee teşekkürlerimiai çocugu almıştım. Annesl olnıuş. Ba NOTÜMUZ: arz edenz ba»ı. nine»i. kendisinden küçuk bir de Pahalılıkla beraber kira fiatlan da etmeli kardeşi var Bu alle, tıuvvıır »dlle artmakta devam e Mjl tkdlrde kircıüslu AUeıl bildıgi kadar fakir 100 lira verdım. bu nın duş«ceğl dunırau dutunmemek de Muhterem efendlm. Pek yakmda ADANA: ERCEYİS ESKİSEHİR. LÂLE çocujru besleme aldım. tstunu başını adalet« uygun olmua gerektlr. En lvilıtanbulun blr Kuçük Sabned T»r. Zevkinize ve ihtiyacınıza YURD KAYanlatmaga luzum gormuyorum Kafa si, bütün flatları. tıpkı klralar glbl Bu iahnede zevkle tiyatro aeyrttraek | ZONGULDAK ZEVK KADIKÖY: uygun bir SERİ: TAN PANGALTI: TAN'da. Halk Fılm mnm yarısında. kıl kökiert cerahat dondurmaktır Maı sahlbl dt, bu »a mumkun oluyordu. Nedense »on Wiçmtle ldi. Tedavlsi İle uğrastık. Ol yede lKlkrara Itavuimalı manlarda temallln yanamda glren çıdu^ça lyileşmlatl. Büyükannesl bir kan yucunden bu zerk de ort»dan ••••••••••••••••< muddet sonra çocuşunu aldı. gıttl En kesümeğe başladı. Temsllln aki|i bu buyuk sebeb tedavi makaadıle »açlaıtlrtş çıkıslarla yalnız 0 an İçin bozulıçın rını kestirmlş olmamızdı . Er'esl gü • Oparlörle sabah ezanı Y, muvor, bozulan asab yuründen lnsanü, bei«t aene lkna eder ietirirlm dlnın; t i sonuna, kadar Uıuntüıü devaaı 5'e koyiertne glttlm. vermediler Ço f okumak bid'attir ediyor. cuîu fundahâın İçerisinde yalınavak. Sl7ln ralnın vatandas idabl muaEmrinizdedir. Tel: 82233 tek keçilerıle btrllkte, kız:lcık toplar 4 Ankarava Rece yarm varmış. Ulua,, fereti değll. ktiltür meıeleleıile clan ta bir ote!e innııştim Gun aftarken gordum Bu bir çpşnl vermekten liini7dpn doıayı bunları gazetenlze zlvade içeceklerl yağaız re tuzauz la Tmadan canhıra? blr fenatla tatlı| İSTAN'Bl'L Fİ? *RMON'İ 4. uykumdan uvaudun. Evet yanılmı,[ .171M»! uvırun buldum. İnşRllah aîâîıaaa corbaaını takvlye edeeektlr Doğu Almanya Adliye Vekili Kızıl Hilde ka ve ıka7inız, talonda fındık Iıstık DERNEĞİ Bu. İki kız çocugunun vetlşme du • vordum Takm camilerin birinde.. entılmidan durumu bu aafhadan önMoskovarun en sadLk ve en kor cezalan ile Kızıl Hilde, âdöta gurumlarını, ailelerinln ne kadar fakir t sabah eı»nı okunuyordu. Tabil blr" ler. SENFONİK OPKESTRASI kusur kuklalarlndan bıri, Doğu Al rur duymaktadır. Komünistlerin e» olduklannı anlatmaia çalışttm Şlmdl İ daha uvumak kabi! olmadı Duru J [ Süleyman Tuneel Dr. • Fatin, î mu tahkik ettlra Anafartalar Cad,! 195556 mevsımi 1 inci soruyordm • manyada ya^ıyan bır kadmdır. is linde bulunan Doğu Berlın İıiuverHorhor cad. Çelebi Hamam sok. 1 Karnı aç. üzeri çıplak, yalın • deslnde lsmıni Oijrenemedljim birsitesınin, «Yeni deır.okratık kanunabonman senfonik 12 • Istanbul mi, komunıst mezalımı ile birlikte ayak. başı bıtll veya eerahatll bu za T camiin min€.resınin muhteiif gelmektedır. Şımdıye kadar bir çok lara hizmeü'i dolayısıle ona dokKONSER vallı vavrular içln okul. şu yurekler ^ rpvrirjp konulan hoparlorlerle Bu hattatlık şaheseri niçin komunist lidennın aleyhinde soy torluk unvanını verdiği »opıantıda, acnı mansraranm hallinden daha mı • rafa nesriyat yapılıyormu .. Şef: CEMAL REŞİD REY luzumludur? î soruvorum • Klakaonun blle yasak lenmiştir ama, Frau Justızmınister Kızıl Hilde bir konuşma y.parak kapatılıyor? Solist Kemsn Virtuozu 2 Bulunduklan yerlerds henüz ^ edıidlBİ blr sehlrae sabahın erken J Hılde Lange Benjamin hakkında bu kalbsizliği ile övünmü$?ür. etrafın 4 okul yok Bu acı haklkatl unutarak, • saatlenncie hoparlörlerle Kapalıçarşı Beyazıd plrlş kapılannAYL ERDUPA.V Kızıl Hilde'nin bir çoK l.mısey: asla .. Zıra, bu kadının herkes Ükoylerinde okul bulunsa dahl he.şey • rahntsız edi'.rr.esine Ankara Bele• dan bü\ük kapınra östünde (H KâProgramda : den once karnı aç, eım çıplak oldu Jdiyesl nasıl grt? yumabilir' DiynT »ihü HablbuHsh" yaeı »»ıeıerl hangl z«rınde bıraktığı tesir, «adecs kor ölüme mahkum ettiği sözde dePOEME ris CHAUSSON ğundan devam edemıyecek durumda 4net İslert Reisllgi ve baglılan herî dujunee ile kapattırılıyor? kudur. Doğu Aimanyalılar ona «Ki mokratık yenı kanunlar, ^«ne bizolan bu nâçar yavrulann mı mecouri • seyden evvel kanun ve nlzamlara • ve BRAHMS Konçertoian Sakıb Glrlş Kuruluş Menekzil Hilde.» divorlar. Bir de lâkabı zat kendisi tarafmdsn yazı ıtvjtır. tahsılden uzak kalmaları blzl gocunriavet etmek mecburiretlnde degilj S" aokak. No. 3« Kat 2 • tstsn 8 ARALIK SAAT Halkm mahnı muhafaza ve su!h duruyor? vsr: KIZJI Giyotin! î mldir? T bul 18.30 PERŞEMBE aleyhtarı propagandclar kanunlan 3 Yanımızda fazla kalmaTip ko(Blr Doktor) J Kızıl Hilde, Doğu Alman\a Ayune donen ve halen himsyemizde Senelik izinleri dalet Vekılıdir ve halen 53 yaşıtı onun eseridir. En son e^eri Tuuhabulunan bu iki çocu>îtan haneisinin vaşavış v e vetijme tarzı daha lyl ve Trenler pek pis dadır. Artık kırçıllasmağa baş.ıjan keme usulü kanununa göre, biizat verilmiyvrmuş? ın^ancadır? örgülü saçları arkada toplanrru? polis tarafından cürmü sa'T.t Î J Ç Ankaradan İzmire posta trenile vo! Biletler gişede lular mahkeme önünde kenaiİPrini 4 Asıl içtlma! yaramız, aayıaı bir cnluk etmek mecburıyetlnde kaldım. tır. Kapkara gozleri £sık suratı üİstanhui böleesl Baamüdürlügüne hcjli kabarık olan ve fakir, klmaeslz Birlncl mevklde seyahat etmeme ra?satüıyor. bürün PTT rr.erkezlerinde mezerinde tehlıkelı iki hançere ben mıidafaa edemıveceklerdir. olup hüdavinabıt buyuyen bu yav men en basit «confor bir yana. en lpBütün bunlardan Kızıl Hil>ie'nin murlar senelik izln yapabildlji halde, zer. Kısa boylu. tıknazcadır. Ekruları ainesine alıp şefkat gösterecek tidal teroiEHg* rtavet edilmedlglnl Şiîll PTT merkezlnde senellk lzin kurumlanmızın bulunmayıçı veTa pek blzzat musahade ettlm Vagonların ve seriya tayyor etek ve basit bluzlar hakikî bir komunist olduğu çıktnlaz oluçudur Durum bövle lken. bea bılhassa helâlann pisliğl tek kelime yapamamakta ve memurlara tanınan giyer. Bolşevik ihtı'âli yıldönürrü mamalıdır. Çünkü o. işçi sınıfın ian bu kanunl haktan hlç bır şekılde lıleme olaraK da olsa bunları yanlarına i!e feci ldl da nefret eder. O kadar ki, ellinci tifade edememekteyiz Bu glbl keyfi gecelerinde ve muhteiif top'antıa'm tarındıran inssnlara nasıl olur Meaul zevat dairelerinde oturacak nallere «on verilmealnl rtca ederiz yaş dönümii münasebetile babahlada vtet'ansıj denilebülr? larda gıydiği gece elbiseleri yakışyerde bu trenlerde bır vat&nda» gibl (Huvivet mahfuzdur) Cavıd Oktay Kovunculuk ?u ve habersiz seva^at zevkini tataalar madığı gibı, onu busbütün koıkunç ra kadar devam eden bır toplantıaa, bütün gece koridorda ay»Kta 1fklibe»l Veterınert Karakoy H4 durumun ıslâhı içln belkı bazı çareDahilirje MütetHunst laştırır. rnsı Bafra yen şoförüne bir kadeh içki oUun Muayene 17 19 Cumartesi ler düştinurler DUŞUNCEMİZ: Fakat, onun herkesın nefretini vermemiştir. (Huviyeti mahfuz İzmlrll bir 15 • 19 Bevoglu Istıklâ) celbeden taıvfı, daha zıyade sesi1 Eir koıe ve cariye de, p ? ^ kodoktor) Kızıl Hilde'den sadece halk decaddesı Faksım Eczanesı naiuıa glrdigl zaman, kabüesindeki dır. Zira, milyonlfrca Doğu A1 ğıl, yüksek mevkilerde bulunan ti?erinde. laksım Palas standardın üstüne yukse'.ıyordu. FaMtthatpaşa stadı mı, manyalı, radyo tarihinin en zalim komunistler de korkmakta ve çeka; bu, esaretin kanun dışı edilmeslapartımanı No 8 programlarım onun ağzından dın kinmektedirler. Zira, Hilde, gizli r.e minl teskil etmedl. Doîmabahçe mi? TeU'fon 43 H 3 2 Fakir çocuklarını para İle alıp lemıştır. ajanları vasıtasi'e hepsi hakkmda Bütun matbuatta bazan Mtth^tpnça husuıi hi7metlerde ucret*» kullanmak 19501951 «nelerinde dokuz öt geniş malumat toplamıştır. Doğu ve Uk oîrcflmden mahrum bırakmak !*^dı. b">?sn da nolmsbahce s'riı diye itoedılen bu yerin aııl adı nedir' de davada, başsavcılık mevKiınae Almanyada Hılde'nın kendileri hak bi>et verdiğıni söy emiştır. Nıhayet itıvadına son veraıelldir M Erinanç Bıırsa Sedbası 3 E'!âdlık> ların insanlık hakbulunan Kızıl Hilde, 67 «Halk Düş kmda topladiğı gizli malumattan 15 temmuzda Adliye Vekili «Hü larınj' tanıvıp evlâd gıbi yetiştirmek Gesıinciıer sokak No. 7 mfniı ndan ıkisini idama, on iki korkmıyan bir tek komunist tasavkumet ve p;rti düşmanhğı, suçile s<zinkl gıbı munevver aılelerin şanmsini ölüncpye kadar hapse mahküm vur edilemez. «Rumen uçağı» | tevkif edilerek iştsn uzaklaştınldı. dandır. etmiştir. Iki sene içerismde, Kızıl 4 Bo^az tokluğuna ve tahslMtz Geçenlerde. blr Taka dolavıslle I;HZira, 1953 senesinde Doğu Al Yerine, Kızıl Hılde geçirildi. bpslemelik. usuiu ile mucadele, de ze*plerde ». Rumen uçağı< seklinrte Hilde'nin direktıfieri alttnda "s'.vaMılyonlan korkutan kadınm ken mokrat rejlmln mevzulanndan birt haber başlıklan gorduk; haberde Rusi cürümo i$lemek »uçundaıı 194.175 manya Adliye Vekilini yerinden haün» eelmelidtf. Sırr allelerin mü manvaya aid blr uçaktan bahscdıli'or Alman sorguya çekilmiştir. Bu mik eden kızıl Hi'de'dir. Vekil kendi disınden korktuğunu işitmek sizleri ruvvetme bırakılmamahdır. I du • Rumen uçaii" terklbt lannımo Urın arasında, komunızm alavhin sinden daha üstün nvsvkide olduğu laşırtabilir. Zira Kızıl Hilde yanın9 odalı ahşab ev ve bahçe \ dofrusunun •Rumen uçagı* Gazi Osmanpaşa sokağı vanlıstır, olması îazımdır. de karaladığı bir kaç ynprak kâ halde, Hilde onu iktidardan düşür* i da iki muhafu olmadan kapı dışan şeklinde İjinds 3 odalı yeni villâ »atıhk ğıdı başkalarma dağıttlğı ıçm idaBu yu7den ta'ebe. farkına varmaKadıkov 8öSudluçeşme caddesine meğe muvaffak olmustur. Doğu çıkmaz. Evde ve bürosunda bir an tır. ma mahkum edilen bır delıkanl: da Almanya halkının 1" haziran g'jnü yalnız kalmaz. Her ay araba ve pıralel o'.an ve Gazlosmanpaş» adı T* dan aenelerce Romenl Romanyalı IBIHasköy Sütlüce Kırkaaasmda kullanır Kİder. vardır. Bir duvara «Hürriyel» ke komunist hukumet aleyhinde ayak p'âka değiştirir. Son iki sene içeri rı'en BOka*ın bıiKünkü hali yuresler af.=ıdır Bu sokak lrill ufaklı gölcükNecml GÜMİtuna İat. E. Ll SOLDAN S\f:\: yak So. 411 Salâhaddin YÜNLÜ ÖRMELER YÜZDE limesini yazmaktn sanık bir adam lanması üzerine, Hilde, bir yere sinde tam dört defa aparum.an de lerden teşekkul etmlj, bataklık hallnl 1 Ker hiinnı ıvı h;r iş. yara^a v e " Cokcoskun. nlen. 2 Karjısındakıne ırtırab vereYÜZ YUNDÜR. ise, 6 sene ağır hapse nıahkum e saklanmış ve komunıstl'er vaziyete ğiştirmiştir. Telefon numarasını an nlmıjtır. memek. 3 Bır değpck veya sop* uzeîsbu sokağm ya şuılı kahramana dılmıştir. hâkim olurcaya kadar ortaya çık cak çok yakınlan bilir Bu numa" lâvık bır hale geltirilmesl, yahud adı Trenlerde biraz daha itina nne konup uyums ıs ne haşîıyan. 4 f Pratik olarak kullanılnajja yarar halnın dei!s 'rtlmesinl rlc» edlyorum. Fabrikada çahşan y»ş'ı bir i?çi, mamıştır, Adaye Veki'i onunla is ra da her ay dgğiştirilir. gösterüemez mi? I de. bir çokları paifr.'n buidan r > ; l Bedrıye Turkel GazioamanIşte, iki sene içerisinde 194.175 bizzat kullanmak üzere evınt ge tişareden sonra, her grevcinin suç* 1 1 kaıım gllntt Dsrlnceden 12.40 I d sten aritırılsb.ld'gıne kanidirler. 5 p<»şa sokağı No 5/2 da kalkan posta trentne binmek icın ıBr çeşld hükümdarın yarısı, bir ilutirdiği bir kaç yün parçîsi dola lu olmadığını beyanatında bildir kişiyi «siyasî suç» la mahkum elstaayonda glseden Tavşgnlı İçin bllet Karayolları işçileri yan yısıle uç sene hapıs yatmıstır Se miştir. Böylelikle Hilde, Adliye den, dünyanm en kalbsiz kadinmın alamadım. Çünku glşe memuru tre j sevi erkeğinin adı 6 Kol uou ıle Vekilinin zaafmı ortaya koymuş ve hayatı. bebi chdkın mahnı ça'.ması» dır. nln gelmesine 7 dakika ka'.a giseyl yaptığı hareket ve islerde tenbellik ıle açrmş ama, yan tok İSfANBUL ANKARA açarak bilet verroeğe başladı. Yolcu hareket eden (ıkı kelime). 7 İn«în Bu gibi cezalar ve bılhassa ölüm'Adliy© Vekilinin bu ihtüâle sebeNurrihan KESİM 12.27 Açıhş ve program 12 30 Öğle 7 28 Açılış ve program 730 Karadedi fazla olduğundan latedigımlz elile aç.'.mıs boğaz bir ijaret (îfa'ı, değilmiş konseri 13 00 Sarkılar: Ahmed Ç»rna aâbih mu;ıp (Pl.) T.45 Haberler yere dejril de kendl arzu ettlğl yere 8 "Bovutlardan, meşhur bir Alman S 00 PrograiıîariTnızdan «eçmeler sai İ»n 13 30 Tanbur soloları: Çalan: j Derlet sektorunde çalısan yeTmiyell göre (meselâ ben Tavşanlı için bllet "«'tedsi İ5çı:ere senede bir defa ikramlye ve latememe ra^men Eskişehir içln taılet a:ı ıFl ) 9 00 Sarkı ve turkuler (Pl.) Lâıka Ksıaoey 13.45 Haberler YirKAHlDAN AŞAĞIYA: rılmaol blr kanunla tanındığı halde ver»bilefe*ini ifade etti) Bilet keai 9 30 Hafıf söbah melodılerı (Pl ) 14 00 Kuçu'.ı orkestra 14 30 Sarkılar: 1 Ku?ev Kore ıle Guney Kore araGul»eren Guvenlı 15.00 Kapanıj. bu ksvfiyet KanıvoUarınî alakadar yordu ben gldeceŞim yer içln bllet ia sında hâlâ devam 10 00 Kapanış etmekte o'.^n hal. * etmeajriş aıöi. burada calışan işcller temekte ısrar edince, nıewıır sinırle 2 Şarabın iptidai maddesı olan * 16.57 Açıbş ve pragram 17.00 Turbahia ıne'zuu Ikramlveden her neden nerek: «İatediiin ııere şikâ r et edln > .vemişl elda eden Hki kelime) 3 11 5S Açılıs ve program 12 00 Kose istifade ettirilmeroişUr gsr ork?5trası çahyer (Pl.) 12.15 ku!er: Azız Şen;e= Ahmed Yamacı diyerek blzierl basmdan aavdı. Bu Ta Kan erruei havvanlardan. drğ koMuteaddid muracaatlere cev?h«n zivet karşısında büetsiz olarak kalkan \ujfu 4 Hariciye kliniklerinde heŞ^rkt v° turkulerden ksrışık program 17 15 Akşam muzıği 17.45 Şarkı'.ar: | sUk0.net' tavsiveslnde bulun»n Be trene zor vettoeblldik. R ENK Lİ (Kow To Marry A Millionaire) SİNEMASKOP 13 on Hnberltr 13.15 Turkçe tan J<!u»t3f^ Kovancı 1815 Operet dun j nıpn her gın yaDilanlardan. 5 nel Müdurlı.k ve Personel mudürü bu gi'ar IP1 ) 13 30 Raayo sslon orkes vasmdan 18 35 Necdet Koyuturk J M A R İ LY N M O N R O E BETTY GRABLE LAUREN BACALL 2 Blrlnol mevki kompartlmana «Mane\î yiikseime kaynakları »Me mevzuda ancak şiddet kullanmakta, tra:] 14 no F.kret Kozınoğlundan dans Ork 19.0(1 Şarkılar: Afif» Edib | manasına mürekkeb bir em r. vakl alkâvetlerl cevablandırmamakta Blrdi*im vaklt kanapelerin pîalHinden et'» ojlu 19 25 Trafık taatı 19.30 G.tar ç=rkıUr 14 15 Sar eserleri 14 30 cî:r Bugunun bayat pahalılıgını ü« temi7İlk vaptıktan sonra oturabildlm S Tersi bar«aklardır (eski etrim), V"1 ier Mııüer orkestrası çalıyor IP1 ) kuarteti 19 15 Haberler 20.00 Şar3 Esklşehir Bahke«!r hattındakl orrmı ta'ekli varı kooeklinin ararr^?a beş kurusiuk yevmiye ile var ıaç (yan kılar. Nad.r Hnnat Çulha 20 15 1S ot) Gdrul Soylerden Ş3?kliar 15.S0 tok degüı va7iyette karşılamag» çalı trenln vaziveti yurekler acıaı. Eakl çıktığı. 7 Vucııd cıldi ince ve ns fe Radvo Caztlesi 20 30 Ordu saati Oİ3 mıi2i£ı konseri (Pl ) 16 00 Kasan bi* maSdur durumdaki işci'ert dü fehlrdpn harekst ettlkten sonra tahta degil (ilci kelime). 8 Son dtrece 2100 ŞarkIar. Irfan Doğrusoz 21.30 pan.ş kurusu i«tilâjına uŞradım Komnartl cilveli. şünes«fc lnsan kalmadı mı artık? 5Ur diınvamız Behçet Kemal Çağlar mandakl aeyahrıt bovunc» çekttğlrflll pfmvf, r r l n h i v a t ı r r n e n m ı i m t a z s i m a s ı E M İ L E Z O L A ' n m şaheseri 1 (HüTly»t mahfuıdur) 21.40 Şarkılar. Berrın Erbay 22 00 utırabı tasavnır edersinl». 16 5S Açılış ve program 17.00 Haf Uzak ıklinıierdcn (Amerıka> Tskdım Baş Rollerde: M. Oüldlz İhsaniye Mah. AvKız askerlere tanın KOT'coııtorü (Pl.> ~ 1T.45 ttal» eden. Fethi Pır.nçciojlu 22.13 Plyano nipaşa aok No 15 (Hanjl »*Eçsiz v e b ü y ü k s a n a t k â r yan yıldıriarı sd>layor (P! 1 18 00 dunyasındi gezırtıler: Cemal Raşid Rey hirde olduğu tasrih edllmsmlBkep yakışır M F3i:o ile ıng:li7ce 18 15 Dans mu 22.30 Opera konseri 23.00 Dan« tlr.) Askerî okullardaki kız ö&rencilerir.sı (Pl ) 1R45 Muıaffer Akgünden müziSi 2S 15 H?berler 23 30 Pro(tmlzin erkek şapkası eivmelerl, erkek hırltuîer 19 00 Hnberler 19 15 ram 23 33 Gece yarısı melodlleri öSrendlerln eteklik giymelert kadar Tanhteo bir yaprak 19 20 garkılar 24.00 Kapanış Cinsî Cazibe Kraliçesi goze yabancı gellyor ve göe Eevkinl (Pl. 13 45 Dıni Ahlâki musahabe Cumhurivet Mathaacılıfc »• bozuvor Atkeri üniforma bütün dün 19 55 Tsks.m 20 00 Seç Imiş meTürk Anonim $trket) va okulHrmda aşağı yukan »tandardîşçi Kadın Alınacak loriiler 20 15 Radyo G?z»'esı 20 30 CaJaloSU) Hoıkevi «ikak No 30/41 dır Ünlformalı kadın baama en uyHafjf sololT (Pl.) 20 45 K'âsık Tı.rV Dikışden anlıyan kadın ların Sahlbler) ?un glden şapkanın kep olduğu diğer En tanıniKis sanaiKariarııı, ustad bir rejisör ün elele vererek ve milyoniar sarfedüerek mu7iği korosu 21 15 Temsıl 2215 ordular tarafından da kabul edtldijtlne NA7.IMF N M ) ! ve ÇOCUKI.ARI Tcpkapı Maltepe caddesi No: Batı mu7igi bulmacası 22.45 Habermeydana gclen, RENKLİ, HARİKA BİR FİLM ?ore, biztm de bu ıtandard Tatı Iflertrd O'len tdare aden A ler 23 00 Erna Ssck'tso melodiler 35 d» Yenen fabrikasına mürazevke ııvmıraiB lrl olurdu. Bütün hafta için yerlerınizi evvelden ayırtınız. Met*u) MUdtö (Pl ) 23 30 Yarıın taat aans (Pl.) ^aatlaıı. Osman Akkaya Karııyaka • t ı IV'i 24.00 Kapanış. CEVAU FEHMİ BAŞKÜT tttİT PKU*. NIMBUSan MACKKAUMUj T'irk Ticaret Bankası Muhaberat aefl Efser TtmeJsınm babası «mekli Albay Rıza Arunun ajabeyi, Vtkıflar Umum Muaurlusunren emekli NAMIK TEMELSAN 28.11 1955 sabahı Hakkın rahmetlm kavuşmuştur. Kızı Kardeşl Efser Temelsan Rıza ATUB *** Sevlm Ertuna'nın babası, Topçu Binbaşı Hamdl Ertuna'nın kayrababa51. Suad Aydınsalın kayınbirederi. Emlne Aydıneal'ın ağabeysi, eskl muharip Tooçu Albavı NECATİ BERKER (Geylanlı 330. C. 180) 2811955 gunü vefat etmlştlr Cena zeal M/Il/955 salı gtinü Boetancıdakl evlnden saat 11 de alınarak Kadıkoy O«nın«ğ» Camıinde öğle namazını muteakıb kaldınlarak K Ahmeddeki ebedl l»tlrahatgâhına tevdl edilecektlr. ÖLÜ M Köylülerin Sattığı Çocuklar Evlerde boğaz tokluğuna besleme çahştırılmasını ve bu çocuklann ilk tahsil nimetinden mahrum bır akılmasını gerek rejimim iz, gerek vicdanlanmız nasıl karşılar? ME VLÎ " > îşçilerin faydalanamadıklan iyi kanunlar Muğla Vüâyet Yurdu Açılıyor Talebelere Müjde!... II Demir Perde Gerisinde l i Bünyamn en kaibsiz kadım TEŞEKKÜR Yurdda 5 Sinemada birden KÖYÜN ÇOCUĞU BURSA İZMİR ERZİNCAN ANTEB SarayvePark Saray Yenişehir Baydar OTOMOBİL NİHAT CAM SARAY'ıia Dr. R, FERİD BİR Nazık Cilde .9,(16 5ATILIK EV ve VİLL î 11 Tr " 1 1 1 I 1 1I 9 1 1 @ »1 1 1 1 ı1 I \m\ 1*1 1 R A D Y O Bugunkü program Bu akşam YENİ MELEK'te Saat 9.30 da MİLYONER AVCILARI Yarm akşam SARAY ve ŞAN Sinemalarında 3KARLES BOYER MARTİNE GAROL I F E T f D Ö ş fFîvl\D t M E Ü 1 MİE L !İ İR HD|*|Ç| T Z|E E|T » Yl* OİR A K A T ^|N TİEİK • N E Vl UİK A L A |0 E (S El L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog