Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHUBİYET Cumhuriyet tn^ Cumhu'iye! Cumhuriyet Ajanı FadoragyOM Memı «üyor Istanbul Serbest Güreş Biriiicüikleri Başladı 17 kulübe mensub 81 güreşçinin katıldığı müsabakaların ilk gün karşılaşmnJan çok zevkli geçti Atlet afanı Meiih HeKâmiI Balık baştan kokar! dâva etti hadro dtşında Yazan: Neriman Tekil (tstanbnl Atletizm Ajanı) Erdal Akkan, Neriman Tekilden 197 kuruş istiyor Fenerbahçe Kulübü bir tebliğ neşrederek durumu açıkladı Fenerbahçeli iki santrahaf Kâmıl Ekin ile Melıh Ilgazrn durumları, spor çevrelerimizde günün dedıko dusu olmuştur Birkaç gün evvel or taya atılan bu haber, evvelki gün bâzı kımseler tarafından tekzip edil mesine rağmen ortada bir takım ri vayetler dolaşmaya ba5İ=mıştır Bu arada Melıhin muayenehanesinde idare h»vpti muhaliflerinin toplantı yapükları ve ağabeysi Faruk IIgazın da idarecılerden birısile münakaşa ettiği için kadrodan çıkanldığı da ileri sürülmektedir. Bu dedıkodular dolaşırken, Fenerbahçe klübü dun bir tebliğ neş retmiştir. Bu tebliğde aynen söyle denilmektedir. «Fenerbahçe klübü idar« heyetinden tebliğ edılmiştir. Klübümuz ıdare hevetinın 28 9.955 arıhinde yaptığı 15 sayılı toplantısında gorulen lüzum üzerine şimdı lık Melıh Ilgaz ve Kâmıl Ekinın profesyonel kadromuzdan çıkarıl 4 eylul günü Ankarada yapılan Federasyon toplantısına davet edil miştim Toplantıya gıderken gayem, bu sene yeni teşekkül edefl federasyon heyeti içinde bazı fikirleri münakaşa etmek ve faydah olacak prensip kararlarına varmaktı... Güreş Ajanlığınm tertiplediği İs Ağır: Deniz jfülçlü Hamıd Kaplan, dî) tuş'a 2.15. D., M. Özbakan (İst tanbu! serbest güreş birinciliklerine Mehmed. Susam gıbı çetin bir raÜnst.) N Çavuşoğlu (Güreş) i 9 48 dün saat 15 de Fatih Güreş Klübün kibi 7 D. 32 sn. tuşa sürukledi. tuşla, İ. Bayrak (Kasımpaşa) İ. de başlandı. İlk güreşden son güreşe Diğer çiireşler Işıkala (Kurtuluş) ittifakla, İ. Kor" kadar bütün karşıUşmalar heyecan 52. kilo: İ Şenkaya (Altmay) A kut (P. Bahçe) İ. Özü (Şişlı) 10 28 U ve zevkli geçti. Bançkan'a (İ. Ünst.) ekseriyetle. N. tuşla, K. Erkan (Altınay), E Önal Müsabakalara 17 klüb: Anadolu Yapakçı (K paşa) P Ökere. (P bah (Ferdî) ı ittüakla S. Şen (B. Spor) (5) Karagücü (4), Besiktaş (5), De "e) ittıfakla, C. Dinç (Emniyet) M Ş Yazman (Denızgücü) ittıfakla, tnirspor (4), Mecidiyeköy (2), Top Uzun (Şişli) ve tusla (5 35), İ. Su67 kilo: kapı (5), Deniz H. Ök. (5) İst. Üni (Güreş) O Yavuz (Topkapı) ya tuş Neriman Tekil versitesi (2), Güreş K. (7), Paşabah la (150.), K. Barak (Dz. Harb) S. Y. Kalm (TJz. Harb Ok ) M Yaİstanbul Adliyesüıe bir spor daÇe (6), Şişli (3), Kurtuluş (2), Ka Turgay'a (BJK) ittıfakla, ralı (Anadolu) ittifakla, M. Engin vası daha ıntıkal etmış bulunmaksımpaşa G K. (6), Altmay (7), Sü57 kilo: N Çakıcı (Dz. Harb), Y (D. Spor) M. Şanlıyı (Kasımpaşa) tadır. Bu davada davacı mevkuni merspor (3), Denizgücü (8), Emni atlaŞen'e (Sümer S.) ittıfakla, Ç Özışık inifakla, T Kotil (Denizgücü) M. millî atletlerünızden yuksek yet (2) Ferdî (5) güreşçi cem'an 81 (Emniyet) K. Tunalı (BJK) 57 vaFıratı ( B J K ) 6 52 de tuşla, R. ma Turkıye rekordmenı Erdal Akgüreşçi iştirâk etti. tuşla, T. Tunçtan (Gureş) S. Mer Uzen (Karsçucü) Ş. Pehhvanı (P. kan, davalı sırasını ise İstanbul Bol Güniin füzel güreşleri mer Altmay) a 8 D. tuşla. S İnan Bahçe) 5 30 D. tusla, B Atıker (De gesi atletizm ajanı Neriman Tekil 57 kilo: Emniyetin genç ve cevvâl (Dz. Gücü) O. Uludağa (P. bahçe) nizgücü) Nıko (Kurtuluş) u40 Sn. işgal etmektedırler. güreşçisi Çetin Özışık rakibi Kemâl 1.30 tuşla. de tuş'a, Kâzım Ayvaz (Gureş, Ö. 1 97 metre ile Turkıve yuksek at Tuna (BJK) i 57 saniyede tuşla ven 62 kilo: Yıldınmı (Altınay) 2 D. 4 Sn. de lama rekoruna sahıp bulunan Erdi. Denizgücünün mermer yapıh K. Demırsüren (Güreş), İ. Kele tusla, R. Fidan (P Bahçe) rakıb dal Akkan, Atletizm ajanı Neriman güreşşçisi Sabahaddin İnan Osman Ğe (Karagücü) ittifakla, M. Kara siz hükmen, M. Işık (Güreş) M.Tekilden 197 kuruş tazminat taleb U Uludağ'ı (P. bahçe) 1.30 D. da ka ' mık (BJ.K.) A Erkaplana (D. Çakırı (Şişli) ittıfakla, K. Gür (Sü etmektedir. Erdal, kalahalık bir halk topluluğu onünde Neriman Te tık'a getirerek tuşla yendi. I Spor) 11 48 D tuşla. E Aşpolat mespor) İ Esentürk (Topkapı) kılin kendisine suç ısnadlarında bu 73 kilo: Deniz guçlü Bakî Atiksr i (Topkapı), F. Okut (Dz Harb Ok.) 5 20 D. tuşla F. Çeker (K Paşa) lunduğunu ve şahsi haklarını ıhlâKurtuluşlu Nıko'yu 40 saniyeHe yen nu ittifakla, E. Öztürk (Mecidiye H Altınbaş (Dz. Harb Ok) ittıle teşebbüs ettığıni iddia etmektedi Kâzım Ayvaz (Gureş) rakıbini 2 köy) A Eri (Ferdi) ittıfakla, A. fakla. dir D. 4 sn. de tuşla yendi. Sargun (Ferdî) N. Sancaktarı (Fer 79 kiloBir atlet ile idarecı arasındakı da Tesadüfe bakımz ki, istanbul ve Ankara atletlerinden terekküb eden Zonguldak bölgesi takımının hafta içinde Yugoslavyaya gıdecek lerini Ankarada öğrendim. Bu hesabda yalnız Erdal ile Yordanidis olduğu halde, Federasyon toplantısında 1011 eylul tarihlerindeki Cezmi Or kupasından bahisle bu atletlerin kulub ve bdlgelerinin izın leri ohnadan her hacgi bir seyahate kaüknamalan lâzım geldiğini söyledim. Ve Federasyonun bu husustaki düşüncelerinı öğrenmek ıstedım. Iftiharla kaydetmek isterim ki; başta Umum Müdur vekilı Faik Bınal olduğu halde federasyon reısi Naili Moran ve azadan Jerfi Fıratlı, Sava Hezencioğlu, Kâmran Tekil. Sami Yavrucak ve ben ittıfakla şu netice ve karara vardık: «Hiç bir atlet, kulub ve bdlgesinden Lzın almadan her hangı bir seyahate iştırak edemez.» Iatanbula gelince; bu karan Erdal ve Yordanise tebliğ ettim. Bunm mukabil Erdal gitti, YordaJüdl» kal dı. Bu arada hesabd* klttbd» obnı yan Muzaffer, Mustafa ve B*la d* trene atladılar... Naili Moranı cumartesi fttnü Beyoğlunda gördüm. Yanında Savt vardı. Tabiî mevzu malum; bizim için hep atletizm... Nailiyi dinledik ten sonra Federasyon heyetınde alman bazı kararların maalesef buı üzerine yazılmış olduklan kanaatine vardım. Gorulen luzum ile profesyonel kadrodan çıkarılan Melih ve Kâmil malarına karar verümiştir. Bu hâdisenin bâzı gazetelerde ve muhtelıf şekillerde intışar etmeslnden dolayı efkârı umumıyeye açıklanması zarureti hâsıl olmuştur » Gureşlerde kuvvetli bir manzara arzeden •mtMimıımıı ıı..m.. ı.,.,••••„.,••., , , ,*,„ Denizgücü ÇANLICA YAMAN ARSALAR Ç A M L I C A Y A S00, E. Rençber (Anadolu) î. Ekşi /aya spor tarıhımızde ilk defa ola(Karagücü 1.10 tuşla, Ü. Çekmece •ak rastlanmaktadır (Denizgücü) S Ersoy (P. Bahçe) Adana lig maçlan 155 tuşla, M. Sensoy (B.J.K.) K. Adana, 1 (Telefonla) Brınci nce (Mecidiyeköy) ittifakla, A. Boylece pasaportları yaptınlaa e ıkınci küme futbol lig maçları\kal (Gureş) K. Karadağ (D. ve ancak elimızde sekiz atlet kal an a dun ve tugun devam edıldi Dun Spor) a tuşla 10 30, H Kalecı (Dz. kafılenın ne gibi sebeb'.erle Belcü maçlarda ıkincı kumeden Adana Gücü) N. Sozere (Karagücü) itgrada gönderilmeyip yalnız Cahidin spor, Gedizsporu 10, Kurtuluşspor ifakla gıtmesine müsaade edildiğini de ıcab Çukurovayı 21; bugunku maçlar fet, Guner (Fenerbahçe) 712 4 Tek çıfte: 1955 yılı Türkiye kürek bırincı Ağır sıklet Hamid Kaplan (Di da Osmaruye Gençlıkspor Yüreğir liklerıne dün saat 15 te Beykozda Turkıye kurek şampıyonas.na V u ederse, başka bir yazı ile alâkah1 Sudı Tombaz pücü) M Susam (Güreş) 7 32 tuş sporu 31, Akınspor Hürsporu 70 başlanmıstır. gün de Beykozda devam edilecektir. lan tatmin babında izah edebiliriz. 817.7 a, S Dalavh (D. spor) rakibsiz mağlub etmişlerdir. Iddialarımıza ştınu ilâve etmek Skiff tekneler arasındaki bu va 2 Güngör Toygarh (Galatasa Bugün bayanlar ve gig sınıfı ara hükmen galib, Günün son maçı, birincı kümeden rışlara yainız İstanbul böıgesme ray) 8.30 sında yrpılacak olan yarışmalara isteriz ki Galatasaray kulübü atletİki çifte: Idmanyurdu ile İşçispor arasında mensub kulübler iştırak etmışler Bu gün 1 Sudi, Yıldıray (Fenerbahçe) İstanbul, Ankara ve Kocaeli k ü lerinden Cahıd OHelin Belgrada girekçileri katılacaklardır. Bu mü dıp gelme tavyare ücreti atletizm İstanbul takurunın üçüncü seki yapıldı. İdmanyurdu dördü Yücel dır Ankara ve Kocaelınde bu sunf 7 095. 2 Nimet, Ceyhun (Beykoz) sabakaların programı şu şekildedır: aianhğı tahsisatmdan karşılanmış; zini teşkil edecek olan ve taktmı ve biri Necdet Istanbullu tarafın tekneler olmadıfı için on.ar katı Saat 13 te: Dört tek, 15 30 da: Tek gerek pasaport ve gerekse vize iş7,25.4 £4 kişiye tamamlıyacak olan güreş dan olmak üzere İşçıspora 5 gol a t t lamamışlardır. çifte (bayanlar), 14 te: İki çıfte. leri de bolgece yapılmıştır. birinciliklerine bugün saat 12 den İşçispor ise Npcatinüı ay=ğı ile ve Serviburnu ile Beykoz kuıubü aDort tek (dümencili): ancak 1 golle mukabele edebildi O rasında yapılan bu musabakaîar itibaren devam edilecektir. 1 Teoman Ahmed. Orhaı, A 14 30 da Dort tek (bayanlar). 15 Son olarak şunu sdyliyeyım; mayun da boylece İdmanyurdunun İş muntazam bir şekılde cereyan et li, Güngör (Galatasaray) 6 57.1 te Tek çıfte, 15 30 da İki çıfte (baalesef balık baştan kokar... Erdoğan ARIPINAR çispora 51 galebesıle sona erdi. m ştir Neticede: 2 Kâzım Kursat Âdem, Re yanlar), 16 da Sekız tek. ımnııı tmtnımımımmmnımttmımııiH'niMmmımmmm tıııiMiıınnınnınımıınnııııiTmıınıııuııııııuıııinınııııııııııınnıııııııııınıııııııııııııııııııııııııınıııııııııııımııınııı uHHMiııımmmııınmmınmımımıımııııiıııııııııııırmııımıımıiıııııımımıııa* ımmiHMl Türkiye Kürek Birinciliği Dün Beykozda Başladı Skifler arasındaki miisabakalarda F. Bahçe iki, G. Saray bir birineilik kazandılar. Bugün gis sınıfı yarışmaları yapılacak Maksadım, müsebbibi ohnadağun için Belgrad seyahatinin suya düsmesi sebeblerini teker teker izah etmek olmakla beraber bu mevzuda yanılan bazı gazeteleri tenvir etmek maksadıle karşılaşılan bir takıns güclukler hakkında misaller vermekt.r. Askerliğini Yedek Subay okulunda yapmakta olan bazı atletlerin Belgrada gıdebılmelerıni teminen ızın almması için Federasyona müracaat edılmiştir. Buna mukabil yurd dışma çıkacak asker atletler» ızınleruıın zamanında istihsal edile bılmesi için müracaatlerin bir ay evvelınden yapılmasmın usul ittihazı hakkındaki Erkânı Harbiyel Umumıye rıyasetınin 15 şubat 1955 tarıhlı yazılannın sureti bölgemizle ılgılı ^orulerek ve tam 206 gün gecıktınlerek ancak 99955 tarih ve Atletizm Federasvcnunun 199/6307 sayılı tezkeresi ile îstanbula gönderılmiştir. Asker atletlerin izinleri ıçrn teşebbüse bıle geçilmediği v« geçılemıyeceği aynı tezkere mündericatında zıkredılmiştir. İstanbulun biricik sayfiye ve çok mutena muhiti oîup suları ve havasi ile meşhur asfalta, 100 metre mesafede, Radyoevi yanında ve 12 metre genişliğindeki şose kenanndadır. ,7i •na PARFOMORİ BİJUTORİ MOCEVHERAT TUHAFİYE YAMAN ARSALAR faatiniz icabıdır. Üsküdardan vesaıt g u 7 p r h i d MAĞAZASI FevkalAde raSbet görmüştür Arsalanmuda inşaat hızla devam etmektedir. Müstakbeltvmanız icin alacağnız arsa. semtinin bilhassa şehire çok yakın ve mutena bir muhit olup olmaaığına elektriği ve suvu mevcud buluntıp bulunmadığına dikkat etmeniz men lerinde her yirmi dakikada otobfis işlemektedir ÂRS^LARA k a d a r ve kış mevsim Arsalarımız ayni zamanda diğer umumî YAMAN ARSALAR Galatasaray İmar durumu itibarile nizamî olarak parsellenmiştir Satışlar her gün devam etmektedir Arsaları görmek istiyen saym mü sterilerimizın büroya müracaatları rica olunur. Gidiş ve eeliş hususî vesaitimizle ücretsizdir Fiatlan her keseye uygun olan arsalarımızın yansı peşin yansı on iki ay vade ile satılmaktadır. ÇAMLICA Yaman Arsalar Müessesesi Mesrutiyet Caddesl No^ 22 OEIORASYON Y. MİMAR KADRİ EROĞAN Fazla malumat için: T U R K İ Y E M U M E S S I L I Müessisi: MUSTAFA YAMAN 60167 Büro: Üsküdar Atlama tagı Abdülkerim Paşa Pasajı No: 13 Tel Bugün gündüz Büyükdere ÇUKUROVA İ T H A L Â T •I H R A C A T TA.O.' Şişli • Büyükdere Cad. 1416 Tel. 812278372785945 P. K. 124 Şişli Telgr. Ç U K U R T A Ş İstanbul YENI ÇIKTI Daha sıcak ve kalın battaniye istiyenler için ADALET EKSTRA KALIN piyasaya arzedilmiştir Mavi renkte Extra kalm yazan Adalet etiketine dikkat Luks Kaduı Terzihanesi Giriş kapısı Galatasarayda Sahne sokakta 3/1 numarada olan ve Galatasarayda CJC.M ] <umas mağazası karşısmda birinci katta bulunan dairesinde muhterem müşterilerinin siparişlerini kabule başlamışür. CANER BEYAZ P A R K'ta Süheylâ PANSELER BAL ARILAR1 Ozcan TEKGÜL Pandora ATEŞ KÜÇÜK KELEBEKLER Gabriel Levi SOLEY Fehmi Ege dans ve caz orkestrası Yeni devre 4 ekimde baslıyor •••»•••••••••••••' «•••••»•••••••••»••••• f Eczacı Mesu! Müdür Aranıyor A •3ahhk MANTO Sartlar müsaittir. Müracaat Doğu Ecza Levazımatı Yeni Postane yan soksk Banka Han No 11 Tel 23107 LütT ve kap tilki Tel: 44220 Şimşirci Sok Gül ap. 2/5 Cıhangır 1 "gu Yüksek Isveç ka litesinin mümessili ağır devirli DOLAR TAHStSATI v.™« ALAN MADENCİLERE jhtiyaemız olan her takatta DİZEL MOTÖRÜ TULUMBA DERÎN KUYU TULUMBALARI OTOMATÎK BASKÜLLER için Memleketimizde çok tecrübe edilmiş olan Amerikan fabrikalannm mamulât, i ç m tek.ff almadan Bagianmayınız OTOKIRS ofomobil ve malcine kursunun derslerine devam ediniz Osmanbey, Şair Nigâr, Samanyolu;Sok:5, Tel: 80900 (SALİH AKTAN) AMATÖR VE PROFESYONEL EHLİYET ALABİLMEK İÇİN ARtHIMEOEİ Takma deniz motörlerinin yeni tipleri yoldadır! Pek yakmda satışa arzedeceğimiz Archimedes motorlarmm muhtelif tipleri için siparış kaydına başlanmıstır. Sayın müşteriler imize arzederiz. 2 4 5 ve 22 beygir gücünde TARNSTÜRK LİMİTED Ş1RKETİ TAMİŞ TÜRK TİCARET ve SANAYİ A.Ş. Necatibey caddesi,. 31 Galata r s tanbul Telefon 49005 Galata, Tünel Cad, Tel: 91141 İzmirde Atatürk Cad.. No. 6, Tel: 26696 İskenderunda: Mareşal Çakmak Cad . No. 36. Tel 494 Zonguldakta: Gazi Paşa Cad., No. 7 E, Tel 2037 t MMM»MMMMtlM»MMMItMttHMHtlttttH»MM»HtHMttMt'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog