Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

21 Mayıs 19M On dört yaşında tahta çıkan I. I Ayasofyanınklnden 2,60 metre daFara, bir kısmı Azerbaycan TürAhmed ömrünü büyük bir din vec jha ziyade v« kubbesinin d« birkaç kü, uzaktan gelmis olanlan da Herodote'da (Akbatanm) olarak di ile geçirmij bir hiikümdardır. metre daha yüksek bulunduğu retürkçenin az Çok aşinası olan bu adı geçen ve herhalde üç bin yaYazlık kasırlarına mescidler, ca yan olunmaktadır.) (2). sofrada türkçe verilen bir cevabın sında olması mümkün bulunan 2100 miler yaptırtmıs, dinl günlerde baSultanahmed camiinin altı minaçok hefa glttiğini söylüyorlar. râkımlı Hemedan fehrinde fimdi jına Peygamberin ayağı »eklinde resinin tenazuru yalnız Sultanah30 nisan sabahı erkenden, gene elli bin kadar nüfus var. bir tuğ takarak halka görünmfis, med manzumesinin âhenk ve ffüzeldeğişik vagıtalarla Hemedandan Yerlinin büyük kısmı ziraatle olan mozolesi (aramgâh) bizzat Şa karak cDünya hükümdarhğmı bu putlara, tasvirlere husumet besle liğini değil İstanbul panoramasınm aynldık. Heyet Beyin makam ara Raporun hakıkaten meşgul; halıcılık ve gümüşçülük hın kordelâyı kesmesile açıldı ve testi parçası gibi senin eline veri bası gidişte olduğu gibi dönüşte de bir propîganda mişti. da harikulâde bir parçasını teşkil Yeni anlaşınaya göre Türkiye ve rim» demişti (1). Buna kani Isfahana göre çok gölgede kalmış, ziyaret edildi. Anıta girilen kapının En büyük arzusu Ayasofyayı ge etmektedir. Altı minarenin ikisi Doğu Ahnanya birbirlerinden 26 İbni Sina töreni münasebetile açıl sağmda bir kütübhane müze; Türk delegelerini herkesten d a h a na inanmak istemeyiz İşte bu Baba Tahir şimdi aynı rahat Tahrana getirdi. Kısa bir din olmak için metnl okumamız g e milyon dolar değerinde mal ride bırakacak bir cami itşa ettir üçer ve dördü de ikişer olmak rmş olan ve satif yapan sergide solunda bir salon hazırlanmıştı. tepenin üzerinde, bir kubbenin al. mekti. Sarayın ileri gelenleri, dev üzere on dört jerefesi vardır. Mehalacakhır Isfahan işleri İranm bütün öteki Kütübhanede İranm değişik fehir tında yatmaktadır. Şürleri güzel lenmeden sonra (Talar ibni Sina) rekir. Rivayete göre, raporda. Turkıyelet erkânı urun zaman bu camiin med Ağarnn hâtıratını teşkil eden kasabalarından gelenleri kenarda lerinden ve bir kaç yabancı mem bir cild halinde yeniden basılmış, da toplantımn kapanma seansına Memleketimizle Doğu Almanya katıldık. nin mukadd«ratını havaya bağladıyerini düşünmüs.ler ve padişaha (Risalei Mimariye) de bu on dört bırakmıştı. leketten gönderilmi? hatıra ve he mısraları halkın ağzında canlıdır. (her mahalli arz) etmişlerdi. Fakat şerefeye şu şekilde temas edil arasında ticarî mübadelelere ve teBu sefer temsil ettikleri milletin İran millî eserler encümeni tbni diyeler yerleştirilmiş. Buraya raem(EsterMordohay) a gelince: 2300 dığı takdirde faklr I. Ahmed her birinde bir mahzur mektedir: (Alü minaresi vırthr ve diyelere aid sirküler alâkadarlara Sina töreni için Hemedanda dört leketimizden, bilhassa Üniversite yıl önce Artak Zerses, yani (Hışa ismine göre alfabe sırasile yirmi zerine, Bahb iş adamlannuı dikgörüyot ve teklifler (makbulü .on dört şerefe ittifakan saadetlu gelmiştir. 31 mart 955 tarihine ka büyük eser vücude getirmişti: Mo lerimizden İbni Sina ile ilgili hatı bahşa) zamanında başvezir olan beş heyetin başkanma söz verildi. katleri çekilmiş. Onlar da ürkek dar yüvürlükte kalacak olan yeni Türk delegesinin arasına beyitler padişah ile abai izâm ve ecdadı kihümayunu) olamıyordu. ralar yollamak çok mıir" 'ur. Haman. yahudileri katliâma karar davranıyorlarmış. anlaşmaya göre her iki memleket zole, heykel, otel, cadde. Gösterilen yerler arasında Rüs ramlanndan bu âna gelince vaki birbirlerinden 26 milyon 300 bin Tshrandan gelen jo«e şehrin lçiİki salonun arasından Uerleyince vermiş. o sırida Kraüçe olan Ester de yerleştirilmiş olan farsça nutku **• olan padişahların adedine mutabık dolar değerinde mal alacaklardır. ne dalıp onu ikiye bölünce «Hıya tafli yerle bir yapılmış kabir. on iki de Hazreti Mufanın ahfadındandır. bu defa tam bir sürpriz tesiri yaptempaşa sarayı da vardı. Sultan Bu tenkide birdenbir* nlçin öftı. Akşam yemeğini Maarif VeziriAhmed burayı beğenmis,, yerin vaki olmuştur.) Buna göre. Doğu Almanyaya başh banı Ebu Ali» adını aldı. Altı soka sütun arasında görülüyor. Ziyaret Hareketi öncetlen duyan kraliçe nin davetlisi olarak Ordue\inde ye kelenelim, hattâ üzülelim? ğın açıldığı kasabanın tek meydanı ten sonra salonda Şah ve Melike yükseküğini. saraya yakınlığını, Ayasofyanın karşısında yükselen ca §u ma'.lar ihrac edilecektir. Böyle bir gülümsetici, hiddet vo yalnız onu önlemekle kalmamış, dik. Tahran Hemedanda İbni Sina na Rıza Şahın at üstiinde bir heyke delegeleri heyetler halinde kabul havadar oluşunu tercih sebebieri Sultanahmed camii ibadethane mi3 milyon dolar kuru meyva, 600 Haman'ı devirerek yerine arnrası ihtıfali işte böylece, derecesini ta şidHete kapılmak bize yaraşmaz. arasında saymiftı. Fakat etraftn marisine yeni güzellikler ve nis bin dolar deri, 1,5 milyon dolar pa lini dikmişler, Ebu Ali Sina cadde ettiler. Şahm bizimle bu defaki gö Mordohay'ı başvezir yaptırmiştır. rife imkân bulamıyacağım bir mi Bizim çıplak Anadolurnuz elbet büyük bir mahalle olması istimlâk betler getirmiştir. Süleymaniye muk, 10 milyon dolar tütün, 1,5 si buradan geçerek şehrin bitimine, rüşmesi Tahranda Mermer Sarav Rîvayete göre amcasile bir günrle safirperverlik fiösteren İranlı mes zaman zaman kuraklık tehlikesina ler yapılmasını icab ettiriyordu. İs kubbesini'^tutan menşurf pilpayeler milyon dolar tiftik, 300 bin dolar İbni Sinanın heykeline kadar uza daki görüşmelerden daha samimî ölen kraliçe, işte bu sinagogta gö lekdaslarımızm gayretile. tam birmaruzdur. Bunu kimden saklıyacağn? Saklayıp kimi inandıracaçız? bir hava içinde gecti. timlâk edilip yıkılacak binalar ara yerine Sultanahmed kubbesi yu palamud hulâsası, 100 bin dolar nıyor. mülüdiirler. Bu küçük, kubbeli, muvaffakıyetle sona erdi. Tahranda Belediye, Millet Mecli«ında ise tekkeler ve vakıf binalar varlak ve iri birer sütun şeklin hali vesaire. İklimin zulmünü ve türlü tahribHemedanda Sultan Tuğrul tama hücreü lokal. Tahrandaki 6000. Helerin seyyiesini önlemek içta, buda vardL Padijah bunu mahzurlu deki fil ayaklanna istinad etmekBuna mukabil, 10 milyon dolar si binasının kuzey köşesinden baj nınm rind şairi (Baba Tahir) ile medandaki 3500 Musevinin en çok (1) Profesör Ahmed Atçşten al günkü Türk nesli, su davasmı bigörmüa ve o yerden de sarfınazar tedir. Pencerelerin ve kemerlerin sanayi tesisleri, 2 milyon dolar elek layıp Şirana doğru yükselen cadde (EsterMordohay) ın kabirleri ve sevdikleri sinagoglardan biridir. ye «Hıyabanı İbni Sina» adını tö (Eskâniyan) devrinden kalma, uç dığım not. rind plâna almıstır. Son seçimle» ctmiftL vaziyetleri de deği}tirilmiştir. I«ık trik ve motörler, 2 milyon dolar Duvarlan İbranl harflerle yazılı renle vermişti. dolayısile en moda tat, en moda bin yıllık ta? aslan fSenki Şir) dualarla dolu olan bu mabedi; bir hesablan ve bunlann camiin içini kara nakil vasıtaları, 500 bin dolsr Nihayet L Ahmedin aklına caHemedanm gene büyük âlimin hareket, baraj yapmak, seller T « miin bugünkü yeri geldi. Burada tezyin eden mavi beyaz çinilerle optik cihaz, 1,5 milyon dolar inşaat adını taşıyan caddesinden iki taserbest kalan öğleden sonramızı siyah sarıklı, .kisi sivil üç Mııs?vi bataklann sularile kuraklık böbx«dolduran bellibaşlı ziyaret ve ge bekliyor. olan münasebetleri Sultenahmede malzemesi, 200 bin dolar carn, 400 0 yülarda Ayşe sultanın uhdesinlerini sulamaktı. bin dolar kâğıd ve emşali ithal edi rafı hıncahınc doldurmuş olan mek zinti konulan oldu. de bulunan eski Sokullu Mehmed aydmlık, ferah ve yeni bir mimarf Bu ikisinden sonra gene Selçuk tebli ve halk kalabalıeının ortasmlecektir. Gayretin ba kadan kâfl ftlmerhavası vermiştir. (Ravendi) nin büyük Selçuk ta hükümdarı Tuğrul Beyin zamanınPaşa sarayı vardı. Yer denize hâdan, taklann altuıdan geçiş. de dese, Haha modemlerine. daha eansirihinde mevsuk bir tarihl hâdise da yapılmış olan alevt kiinbedini Yabancı bir sanat tarihçtsi dıyor kimdi, saraya yakındı ve şehrin legeleri çok mütehassis etti. paraneierine tesebbüsten %vA kalki: (Sultanahmed camii iki yüz fbigayet maraur bir semti) idi. Kasabanın bugünkü hayat stan olarak anlatıldığına göre Sultan görürseniz; çamurdan evlerin kurmıyacağız. Sultan Ahmed bu düşüncelerle metre kare fazlasile Siileymanlyeyi dardına göre elli yıl ileride bir me Tuğrul Hicrl 447 de Hemedanı zap duğu hkara mahallelerini, dar ve Bir hâtıramı ınlataymr tettiği zaman şehrin yanında kü ortasuıdan sular akan lokaklan, aşmakta ve mekân tesiri bakımınbu yerde karar kılmıj, Ayje Suldeniyet eseri olan otelimizde haBiı Türk gazeteeilerini btmdaa çük bir tcpenin üzerinde yasamak çarçıyı görmüş ve Hemedanı tamam zırlandıktan sonra heykelin açılıs. tana (otuz yük dinar halia ayar) dan on* meydan okumaktadır. Daüç sene kadar evvel, tsrael hükualtın gönderilmi} ve saray padijah ha Şehzade camünde bilt pek iri Göney Avrup» MÜtteHk Komul»nl»rı törenine gittik. Avrupa ve Ameri ta olan (Baba Tahir Urhan) ı gö lamıı olursunuz. meti davet etti. Her vUiyetini g w rüp yanına gitmif ve duaaını isteolan payeler bur«d* büsbütün «iş Bajkumandanı Oramlrıl rtchtrisr, be ! kalılar taklann altında ve heyketarafından temlik olunmuştu. **• dik. Mesahanm yarunu isjraJ edea İzmir NATO k«r«rg4hı Ku. Bundan sonra bu mahalde bir kin olup halk dilinde fil ayağı admı raberlnde Korgeneral Kendall il« Tujge. lin civarmda kurban edilen inek mişti. Aynı zamanda zaptettiği ülmeşhur Necef çölünü de tarlalafmandanı Hemedanda ikinci akşam yemeği ve koyunlara başlarını dönemiyor kelerle yeni kurduğu büyük Selçuk cami inşasının şer'an caiz olup ol almışlardır. Şehzade camii payele neral YViller olduğu hald» dün taat 6 da tinlmı; şekilde gördük. devletini onun emredeoeği şekilde Belediye tarafından gene Ebu Ali mıyacağı da jeyhülislâm efendiden rinde yalnız üst kuunda bulunan Gölcüğe gitmiş ve oradakl blrllk ve (Is lar, ahşmamışlar! Yeraltı ve yerüstü sulan, zaptttŞehinşah mensimi misafir olduk idare edecefini de • vadetti. Baba Sina otelinde (mihmanhane) veril«ordurulmuştu. Şeyhülislâm efendl yivler bur»d« aJttan itibaren baçla leri geıdikten sonra laat 18 de şehrimize rabt altına ahmp hizmete konnldönmüştür. Tahir ise kendisinin değil. Allahın di. Yemeğin sonunda farsça başlaları binadan. oparlörün yayımından biraı (Bu mahalde bir camii şerif bina yarak payelerin afırlığıru maş. İthal malı demirlerl kaJınh Dün gece Birind Ordu Müfettişl Kor. takib ettiler. Nutuklar ve şiirler istediği jekllde memleketi idare yıp türkçe biten nutku ile enciimen Kina mâni bir sebebi «er't v« bir hafifletiyor. general İsmail Hakkj Tunaboylunun ineeli künkler ve ince, daha ine* bittikten sonra Saray Nazın (Alü) etmesini göylemis, Sultan Tuğrulun ikind reisi ve İranm Temyiz MahPark Oteldt verdl» ziysfttte bulunan •nâbedi lâtif ihyasma dâfi bir borular hallne sokmuşlar. Bütün Orta kubba dört muazzam »ivri Oramlral Fechteler, bu «abeh özel as. Sah adına kordelâyı kesti: Taş küt bunu kabul etmesi üzerine Baba kemesi Reisi sayın Heyet Bey, dikSehlr Meclisi grupu dün saat 17 de emri meri yoktur. Bu mahallin kemer üzerine oturmaktadır. Bun keri uçagı ile Napoliye gidecektir. Atesin bas çöl üzerine bu şebekeyi döşernişler. leyi örten pembe atlas dalga dalga Tahir aptest aldıgı testinin kınk, kati Türk delegelerinin üzerine çe İstanbul mllletvekili Necml Grup Idare kanlıfında toplanmıjtır. Havnzda namütenahi fîskiyeler aetrafında saraylar ve at meydanı lann köşeleri pandandifle dolduFransız Elçisl açılıyor, «Ebu Ali Sina» ayakta, boynunu Sultanın parmağın» ta1 kiyordu. Misafirlerinin bir kısmı kuruluna Murafler Şahinoglu, Niyazi çılmısçasına Necef çölü baştan aşavaki olup mahalîeleri olmamasınm nılmustur. Yanm kubbeleri tajıTürkay seçilmişler. İki üyenin millet. fransanın Ankara Büyük Çlçlıl St. basit cübbesinin içinde; sırtını dağı mütemadiyen sulanıyordu ve bi» eemaatte kıllet ve adem ciheüne yan kemerler de sivridir. Diğer Hordouin dün Ankaradan »«hrlmlıe gr\. ğa vermiş. yüzünü eünev riizgârvekili leçilmesile açılan Daiml Komis. yon azalıklarına Hayri Erdoftan ve göHüKİimüz sırada kilometrelerc» illet olur) cevabını vermişti. Şey taraftan bütün pencereler yuvarlai miştir. lanna çevirmiş, sol koltuğunun Sabri Taşkımn getirllmeleri uygun gö yemyeşildi. Büyük Hçl bugün rraMaya gidecek altmdaki kiUbı sağ elile tutııyor. hülislâmin bu mutaleası semtin gü kemerlerle nihayetleniyor. Böylerülmüştür. ve 12 lemmuza kadar olan Iminl Pariste Bir Osmanh zabiti bana söyla zelliği, saraylarla muhit olusu ve ce aivri kemer Bizanslılana yuvaruzaklara dikilmiş gözlerile: ayaklaMuteakıben, Sular tdareal murakıb. geçlrecektlr. fleride de (ban mahallelerin peyda lak pencere kemerile terkib edillıklarına yeni kanun gereftlnce meclis dedi: nna gelmiş kalabalığın üstünden uMr. Daınon Atinaya gitti dısından iki üye ae«ilmiatlr. Bu Uye. Bizim •aktimizde. müttefikiolaeağı) düşüncelerile önlenmişti. fuklara bakıyor.. (Sıddıkî) adlı miştir. Duvarlar ve payelerin üçt« lerden Hallde Ahıskal Sular İd»re*l. avu mfa Aimanlar, tekniklerinin bütün Btrlejik Amerikanın Ortasark. Güney T3hranlı bir heykeltrasın kaleminYeni yapılacak camiin inşası biri ürt komislere kadar çini ila Asya ve Afrikadakl Haberler Bürolarıkat Mesud Selen Elektrlk İdaresi mu. imkânını kulianarak, ba çölde bir rakıbhklarına intlhab olıınmııjlardır. koyu nın Başkanı Mr. Damon dün Atinaya den çıkan eser; belki hu ânm da (ser mimaranı hassa) Mehmed kaplanmıştır ki, bunlann Daha Bonra. diâer Ihtisas komisyon. tek bahçe yaratahilmişlerdi ve buynrdımile hazır bulunanlarda bekLiralık bir hesabla Ağaya havale edilmişü. Mehmed mavi zemini iç kısmın soğukluğu giuniştir. larında açılan üyeliklere adaylar tetbit nu tnurize «a>mışlardı. lendipınden de daha fazla heyecan Libya Elçimiz întti Ağa, musikişinaslıkta, iadefkâr na bir zenginlik bağışlıyor, tonoz edilmiştir. Demek olabiliyor. Bizde de A Llbya hükumeti netdindekl Büyük El. hkta ve mimarlıkta tanınmı» bir kemerler ve kubbeler ince örnekli çimiz Cemal Karasapan dün va7ifesl ba. uyandırdı. Kurtuluşta bir Apartıman Dairesi, Şehir Meclisi yarın saat 15.30 da fev tatiirk. o çnrak Ankara>T gravürÖlümündenberi hiç gnleelenmisanatkârdı. Talihi onu Ayasofya boya tezyinatı ile bu dekorasyon» şına hareket etmiştir. kalade tnplantısını yapacaktır. Ierin (rümrah Istanbulundajı ağach Bir kiJo altın Milletltrarası Üroloji kongresi nin karşısında ve Sinan kubbele uymaktadır. Duvarlann alttan üç Bayındırlık Bakanlığı ile Deniz yen söhreti, bin yıl sonra ona yatkıldı; Bursava rakib eyledi. Fakat tıgı toprağın üstüne fırlayıp taş Profesflr doktor Behçet Sablt Krduran. rile süslenmis. bir sehirde çetin bir te biri Ayasoyada olduğu gibi her cilik Bankası arasında bir Lüks bir sayfiye evinde yazlık ikamet Milletleranuı Üroloji kongreılnc İ5İİ olmaya da bilir: Eğer ormanlanmıhalinde Boriinmek imkânını snğlahangi bir tezyinî dekor yapılmadan imtihana çekiyordu. antaşma rak etmek Onr« bugün Italyaya (Me n (ahribde bn tempo ile devam mıştı. Snkaklarında sık sık hevkeAyşe Sultan sarayı yıktınlmış, bırakılmıştır. Sultanahmed camii Uç talihliye kıymetli mücevherat cektlr. edersek, iklimi kcndimize düşman Bayındırlık Bakanlıgına aid maçuna le rastlanmıyan bir sark memlpkesarayın arsası, bahçeler ve eivar mekân tesiri bakımından henı A ve tarak dubalarının K3radenizdpn çe. Kocasını öMilren kadın hakkın ederiz. Fir'avunun rüyasındaki y e tinde bu yerlinin tabiri ile nadir Yalovada 15 günliik dinlcnme (iki kişilik) tesviye ettirilmiş ve camiin temel yasofyayı, hem de Süleymaniyeyi kllerek nakledilmesi me\7Uun,1a Deniz. daki mahkumiyet kararı bozuldu di *ıska ökiiz, ikti§adiyatimınn kâolan komışmalar netice bir «mücesseme» idi. leri Mehmed Ağanın çizdiği resme geride bırakıyor. Bu yapı İstanbu cilik Bankasile Anlaşma imzalindıktin busıı olabilir, maişetimize tos vuMecldlyeköyd» »a|ır v* dilslz kocası lendiril miştir. *** Uludağda 15 günlük dinlenme (iki kişilik) göre kazılmaya başlanılmıştı ,'l). lun en büyük ve en ifadeli mekân sonra Gemi Kurtarraa İşletmesi tarafın. Tevfik Kazaneıyı öldUrmekten sanık nır; piyasamtzı altüst eder. Heykelin açılışmın ertesl giinü Avje Kazaneı hakkında Birlnci Agırce. (Mehmed Ağarun vazettiği resml tesiri olup aynı zamanda keskin dan bu işe tahsis edilen .İmroz» kur. Israelin ne şartlar içinde. ne mah zada delU kliay*UUli|iod*n verilen betonluk maçunayı AmasKazanabilirsîniz. dilpezir ve nakıj ve tasvir eyle merkezilikle, dört yanm kubbe sis tarma gemlsi. 50 ve Seyhan tarak dubası İbni Sinanın yeni tamamlanmıs katlanarak, ne fedaraet kararı Tcmylzc* «aaından bo7ul. nımivedere radan Trabzona kârhklarla bu anlartiklanma erişdiği tarhı bi nazir tarzı üzere car teminin bir mihverli iki yanm ile iki çamur dubasını da Trabzondan mııstur. Temyiı auhkamMİ. hldİM 11* ilgili tiğini belirtmek için, yabiız şu kaduvar v« mihrabı pür envan sü kubbe sistemine üstünlüğünü de liminımiTa getirecektir SUHANDAN İMREGÜN [ bazı hujuıların münakas» v« tetklki lâ. darrığinı söylemekle yettneyhn: tun ve mahfil ve minare yerleri isbat etmektedir.) (3). Batı Akdeniz yaz seferleriııe zım (eldl<tnl bellrterek yeniden duruşile Avııknt zahir ve peyda olduğu vakit) pama yapılmatı İçin docyayı mahkemeye bugün bnşlanıyor Sultanahmed camiini, diğer caOĞUZ İMREGÜN Biri davet edenler, öziir dileraijiade etmiştir. Dün tekrar ba;layan du. dişah, ulema, seyhler ve bütün ve milerden ayıran farklardan biri de tstinye doklarında hivuzlanarak kısa ruşmada temyiz kararına uyulma^ı uy. lerdi: evlendiler. zirler, devlet erkâru, âyan buraya içinin bol ışıklı olmasıdır. Cami bu bir revizyona tâbi tutulan «Ankara. vagun görülmustür. GeliyorsuniH araa, az et vlvanp (seyir ve temaşayı bina) ey suretle insanda uhrevî bir IUŞÛ puru bugün saat 12 de Bntı Akdeniz Kervansarav 20.5.1954 Müdahil taraf. tanık Ayse Kazarcının hattı yaz tarifesinin ilk seferine hnreket lemişlerdi. dsha evvel de kocuını öldürmege te yeceğinizi dikkate alın... Ayda ( e hissinden ziyade ferah ve aydınlık edeı;ektir Bntı Akdenîz h.ittı yaz sefcr. Keşidesi için acele bir hesab açtınnız. sebbils eltiğini bazı delillerle isbat ede. vet ayda) nüfus başına ancak 200 Bundan sonra ŞeyhülislSm Mev bir sofada duyulan daha dünyevî lerine bu yıl tAnkara» ve ..A'i.ınn» vn. cegini bildirerek mehil istemiştir. pram (evet iki yüz gTam) et dağıpurları tahsis edîlmişiir. lânâ Mehmed Efendi, Şeyh Mah duygular uyandınnaktadır. Diğer taraflan, Ayse kendisine avukat tabiliynruz. «Ankaras vapunı her on bes Ründe MESAOET BIRMEK | \ mud Efendi, Veziriâzam Murad futmak istediRini. fakat hulamadıgını Manburi bu cihete temas eder bir cuma günleri saat 12 de hareketle İstanbul dıjından hesab açtiranlann havale ücretlerile, Zarar yok. Balık yerir. ilo Rpssam bildirmiştir Barodan avukat tayini hu. Paşa ve diğer vezirler, kadıaskçr ken diyor ki: (Cami içine ışık 260 Pire, Napoli. Marsilya. Barselonayn giikramiyeleriniıı pönderme masrsfları Bankaya aiddir. sumnda alınan yazı okunmuj ve bunda. Denizlerimizde balık çıkmaz. ler. ulema ellerine kürekleri ala pencereden girmekte ise He bunla decek ve döniışte Mar=ilya. Cenova. Na. KAGIB C.ÖKCAN dosya muhteviyatına göre samjh rnüda Balığı Norveçten hurlar içinde itrak dualar ile ilk harcı koymuşlar, rın on sekizinci asra kadar bâki lioli. Pireye uğrayarak s.ılı günleri saat faa edecek avukatın tayin olunamıya. tkramiyelerin intikal vergilerini Banka öder. nikâlılandılar. 16 da limrıni'tıi'a dönecektir. hal ediyonız. Sun'î göllere balık cajl belirtildigi anlaşılmıştır. onlan takiben padişah da yerinden kalım? olan renkli camlarm mü«Adana» vapuru İse çar^nmna günleri İBnkırkıiv *0 ? Durujmaya öniinuizdeki günlerde de. tnhumn ektik gerçi... Bslığımu da inip aynı şekilde hareket etmıştı ruru zamanla vukubulan tan'ir saat 12 de hareket edecek; Sidijle Pire. Tel: 49620 45467 ! vam edilecektir. olacak ama. ileride... Bereket ta\nıBu esnada kurbanlar kesilmiş, lerde maa'esef değiştirilmiş oima Napoli. Marsilya. dünüşte Cennvn. Nn. poli. Pireye uğradıktan snnra cıımırte»i Rnmuz bnldur. Kıbnsa 400 sandık yumurta ameleler, hademeler ve teberrükcn smdandır. Buşün mevcud olan glinler! İstnnbula va«ı! olacnktır. tvi ya... Tavuk yeriz biz de... ihrac edildi de bir gün yeniçeriler, bir gün si âdi ve renksiz crmlardan öyle şidA1TEN ÇANGA «Tarsuü» vapıırunun başkama Hanr, tavuk yemek için değil, Yabancı memleketlere yumurta ihrapahiler toprak naklinde çalışmışlnr detli bü ziya mebzulen nüfuz etcatı devam elmektedir. Italyaya yapıjan ynmurtlasm diyedir. rotu vefat etti ile Avukt dı. Vezirler ve devlet erkânı da mektedir ki vnktile hafif bir loşluk ıhracattan bajks Kıbnsa da 400 sandık Tumurtaya razıyızkrizi sonunda Bnrselonda ve. m^i sevkedilmiştir. bu işe kendi adamlarını gönder içinde eöıiir.en çinilerle hahların fatBir kalb«Tfirfusı vapıırunun ba$tcv.n>'SAPKEDDİN ÇANGA eöen Yumurta, adam başına haftaIstihsal bölge'erinden piyasamıza her mişler, böylece camiin inşasımla letafeti külliyyen zayi olmuştur. rotu Refik Serdengeçtinin ölüm haberi Evlendiler. gün ortalama 400 . S f «andık mal gel. da iic tanedir... Ol İstanbullular hizmet görmüşkrdi, Cami ihtişam husu^umla kazandığı Deniicilik Bankası mahfillerinde teermekte olup fiatlar düsmektedir. Pera Vay beniro köse sakalrm... Nl^ürle karşılanmıştır. Bursa 1 Mayıs 1954 Sultanahmed camiinin inşası 1 R nı samimiyet ve istiğrak cihetinden W) kende olarak yumurta 7 . g kurus ara. çin daha fazla tavuk besleyip bol Denizyolları İşletmesl bu emektar ele. sında satılıyor. dan 1616 ya kadar yedi yıl devam knybctmiştir. Bir derecede ki bir manının cenazesini «Ankara» vapuru ynmnrta yemiyorsunuz? Dün Kmanımızdan yapılan ihracat etmişti. veya .Hize» şileplle yurda pplirecektir. ıbadetgâhm dnhilinden ziyade ge Çünkü tavuçun iETidası olaa Dün limanımızdan ysbancı memleketDün gelen turistler lere 573.857 liralık muhtelif m=ıl ihrac kiisbe>i Türkiyeden itbal ediyoraz. 1026 (1616) cemaziyelâherinin 4 niş bir saravm büyük ve mutanYunan bandıralı (Semlmmis) vapunı edilmiştir. Bu mallar arasında yaprak Türkiye ile ticaretimiz ise. bire günü camiin (kubbesi tamaırı o!up tan bir dairesi tesirini vermekte dün saat 10 da Amerik.ilı. Yunan, Dn. tütün. av derlsi. gülyagı. tuzlu balık ve karşı on alevhimlzedir . Umumidir.) (4). nimarkalı turis'lerden mürekkcb bir kilidlenecek vakit geldiğinde) cayumurta bulunmaktüdır. yetle ticaretimiz bu durumdadır. kafileyi limanımıza getirmiçtir. Gemi mi sahasına otağlar kurulmuş, talıt Mehmed Ali Alpsar terfi etti Buna mukabil Celâl Esad Arse. bugün saat 8 de Akdenizin Doğu limnnLâkin isiu içinden çıkmak gayretile konulmuş, I. Ahmed, vezirler, ule ven (Mimar Mehmed Ajja bu ese Inrına h.ireket edecekıir. Istanbul Emniyet Mıidur muavmi Mehmed Ali Alpsarla. 4 üncü Sube Mü. çalışıyoroz. ma. devlet erkânı davet olunarak Mudanya hattında yaz tarifesi rile Süleymaniye camıindeki loşdürii Muzaffer Erman birer derece terfi burada büyük bir ziyafet tertib Mudanya hattında yaz tarifesinin tat. Hu t dtıJahiFiB kadar etmiılerdir. luğu ve bir dereceye kadar dinî bikına 28 mayısta başlanacaktır. DenizOnlar kl bu şartlara rafmen ü edilmişti. Yemekler yendikten b u i u n r >,) • s 11 e Bir auıelp toprak altında olan hüznü izaleye ve camie gayet yollsrı İşletmesi tatil Riinlerinde halkın midlerini kırrnamı$lar, bir vatan Diinyada en ç..k kullaııılan. en fazla cl*sonra saraydan hil'atler giyilmiş ve kalarak yaralandı aydınlık bir sofa hali vermeğe ça ihtiyacını karşılamak üzere Mudanya yaratmağa uğraşıvorlar: bizim şartııçaklar. Doıı^las tarafından imâl cami sahasında I Ahmed rlavetlihattında ^abah ve aksamları ikiçer sefer Bakırköye bağlı Küçükkdv uila har. lanmız. oniannkine kıyssla da. bir lısmıştır) (4) demektedir. yaDilmasına karar vermigtir. ier tarafından tebrik olunmuştu. mrşhur " D C . uçakJurulır. Aşağımanlarında calıjan Mu«tafa Ket.ş ismin çok diger raemleketlerinkine Diez de (Sultanahmed camii açık de bir amele. toprak altmda kalarak j , . j . • ., dakı Havayolu Şirketlcıiııin ıııua/zam ve Şehrimizde et tanzim satışına u« oır ameıe. topraıt amnda kalarak ^.. ... .. Cami ile beraber bir Kasır. mek zemin kat pencereleri yüzünden m8de C 6 V>>>a D C 6 B devam edilerck «gır »urette yaralanmi», hastaneye kal. emnivet n ve huzurile yedinci kat • ' e n l e . nraatıle. nufusıle, teb, sebilhane. tek ve çift katîı c'iik mekân kuvvetle aydınlanmakta ve t L. P " "Ç«klan ile dırılmıstır. Et ve Kurunıumın şehrimizde Istanbuldan i«>tedığiuiz yere gidebilir«iniz: kânlar da yapılmıştı. Mimar Meh dinî atmosferinden çok kaybetmek yaptırdığıBalıktanzim satısl:ırına son veccnnettir. Zaman zaman ânz olan Halicde bir cesed bulundu et med Ağanın inşa ettiği cami ile tedir) mutaleasındadır. Manburi rileceğine dair cazetelerde intişar eden Evvelki gün Unkapanı kömür deposu kuraklığmız • (ormanlan çoğaltıp KLM Holânda Kraliyet Havayolları • PAA Pan önlerinde y»rı çurumuı bir erkek cesedi iklhni değiştirraekle. ban yerlerda 1 Ahmedin arzusunun tahakkuk nin eskiden mevcud renkli eamlar haberlerin asılsız olduğu anlasılmıstır. gdrülerek keyüyet Savcılığa hıldLrllBelerliye Tktisad Müdürii Ferruh İHer, American Dünya Havayolları • SAS iskandinavya Ha • ettiği ve bu âbidenin ölçülpri me hakkındaki fikri kabul edilebilir, dün kendisile görüşen muharririmize bu miştir. Hüvlyetl tesbit edllemiyen cese. knru riraat yapmakla. yeraltı ve din kime aid olduğu ve ölüm «bebl yeriistü ralannı disipline sokmakkân tesiri bakımından Ayasofyayı fakat o takdirde bile Mimar Meh mevzuda sunları srıylemistîr: vayollan • SVVISSAIR isviçre Havayolları 5 Harirana kartar ar?şttrı!maktadır la) yenilmelidir. < İstanbuhm et davaiı etrafında eeçtiği kabul edilmektedir. (Sulian med Ağanın hesablarmda ışığa, dicuzdan alanlar hu yeni Ekonomi ve Tirnret Bnkanı Sıtkı «Bunu biz yapabüiriz.!» KuvveAhmed camiinde kubbe kutıımun ğer camilerimizden fazla yer verdi Yırcalı ile telefonla görüştiim. Kendisi kura>a da f.rerler. tini. Ankara tecrübesinden de aybana et tanzim sahşlarını devam ettir. ğı aşikârdır. nca almaktayu. mek a?im ve kararında olduğunu k.ıfi • • « 1181 yük 2944 akçeye mal olan olarak heürtt!.!) Doktor Naci Somersan Sultanahmed camii iç tezyinatı baBahar Bayrarm ve öğreneilcr Milli Türk Talebe Blrüfiı ynrın açıTetkiklerde bulunmak ve ço kımmdan da büyük bir değer talacak olan Bahnr ve Çiçek Bnyramın. cuk hastalıklan mevzuunda şımaktadır. Camie her biri 16, 18 dan talebelerin daha müs.Tİd hir ücretle Y E N İ A Ç I L A N 3'apılacak kongrelere iştirak akçeyle satm alınmak suretile istifadelerlnin temini içln İstanbul Beleetmek üzere bugün Ankara yirmi bir bin kırk üç çini sarfe diyesine müracaatte bulunmuşrur . 0 J Prof. Dr. Pertev Ata vapurile Avrupaya hareket dilmiştir (5). Cami duvarlan zen Bir kadın dayakla çocıığunan Avrupa seyahatine çıkmıştır etmiştir. gin, renkli büyük panolarla lüslüdüsüriiMüsünü iddia etti Şubemizm husust ikramiyeıine iştirak için hesab açtınnız. Ağustos iptidasında avdet Karagümrükte Kabasakal caddednde dür. Beyaz zemin üzerine muhtelif edecelctir. renkteki çiçek, üziim ve rmni }« 46 numarah evde oturan Xeriman Ge. Penç lsminde bir kadın. Savcılığa nıü. ÖLÜM M E V L İD killerile çinicilik sanatınm şaheser racaat ederek kayınvalidesi ile gSrüm. Merhum Tapu Sicil muhaiızlanndan Merhum büyüklerimlz. veteriner leri vücude getirilmiştir. cesl ve görümcpiinin korasl tarafından Baki Tüzür,. Hadi Tüzünün kardeşleri, emekli Binbası dövüldiigünü iddia ermis, bu yüzden üç Ümumî kesidede Erenköy Ethemefendi asfaltında her ay bir apartıman dairegi Emine Tüzünün gbrümcesi, İstanbul Tıb Arkası var ayiık çocuğunu düsürdüğünü söylemiş. ŞAKİR GANİ Somuncuoğlu Şehir Sultanahmed Camii =haberleri Hemedandaki tören Dogu İstanbul camileri Yazan: Haluk Y. Sehsuvaroğlu 1 ABAHTAN ABAHA... Aleyhimizdeki rapor ve kendimiıa güvenimiı ürkiyede bir müddet in«letnelerde bulundukt?n sonra, aramızdan a>nlan ve memleketimiz hakkında rapor ytzaa Dünya Bankası Müdürunun d aleyhimizde ******> da yaptığı idTO olunuyor. Avrupadan gelen ban taeirlerimiı boyle d i l e r a ı s ve bazı to Almanya ile ticaretimiz Yazan: Ord. Prof. Kâzım Ismait 1 T Amiral Fechleler bugün gidiyor Şehir Meclisi Gropu dün loplandl DEMİRBAMK 150 l \ HAZIRAN 30 l>i>IİIt|t\\K DOUGLAS en fazla denenmiştir 9 EYLÜLDt 10 DÖSELİ EV BİRDEN VAPI ve KREDİ BAıNKASI 1 KİŞİYE 100 REŞAT ALTINI O S M A N B E Y CAZİB AÇILIŞ HEDİYELERİ 1 Fakültesi 5 incl sınıf talebelerinden Fahlr Tuzün; Ülkü Tüzün. Ülker Tüzünün halaları. Bndrum hSkimi MEFHARET TÜZÜN genc yaşında Bodrumdâ, vazifesi başınd» kalb sektesinden Ulu Tanrının rahmet ve roağfiretine lltica eylemişttr. Censzesl 21.5 954 cuma günü İstanbula getirtlerek ajmı gün namazı. iklndlyl müteskıb Fatlh Cami] Şeriflnde kılındıktan «onr» Edlmekapdakl alle kabrlne ««fcedilecektn. (1) Camiin yapılmasına aid olan malumat Topkapı sarayında mevcud I. Ahmedin imamı taratındnn tutulmuş ruznamede mevcnddur. (2) Manburi İstanbul lîehberi. (3) Ernst Diez. Türk Sanatı. (4) İstanbul Şehri Rehberi. (5) Topkapı Sarayı arsiv defteri No. 42. tir. Savcılık ve polls, lddla etrafında tnhkikat yapmaktadır. ve e»l MAYIS 21 RAMAZAN 18 | a m O RUKİYE FEVZİYE Somuncuoğhı'nun 22 luayıı 1954 yarınkl cumartesı i»ünü Teyviklye Camllnde ftgle namazını müteakıb Mevlldi Şerifleri okunacagı «kr«b». dtwt ve tejrili arzu »denlerln mAlumatlann» «rzolunur. Somuncuoğlu »llesl 10 Haziran Akşamına kadar bir hesab açtınnız. CUMHURİYET U n Kı «2 oo 22 50 1200 «50 f '.1 V. ] 4.37 12.10 16.08 19.25 81.18! 2.30 K. 9 12 4.«| 8.43 12.00 1.54 s Vr X *• 3 V * ? TÛRKİYE KREDİ ATIF SAKAR Nüshası 15 knruşrtrr Abone çeraiti Türkiye Harie Senellk AJt. aylık CQ aylık BIT aylık Ura Kx 8109 43 M 24 00 »00 r.os \ Ü IKKAT Oueremlz* ( ndertlen •VTJH /• rszıiatt neşreollslrj dlünetln iade olunmas. manUyct kamu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog