Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

I Şubat 19M CUMHURIYE* rf Merahh Resimler ve Öğrenci Köşesi Dilekçe komisyonu ve Üniversite Yazan: Eski Bir Öğret«ea Ünıver«ıtelerimizin Hukuk Tm sında dilekçe komısyonumuz, ıs sıte kanununa yeni bir fasıl açılakültelen, kanunlann tatbıkatı tarz ter CHP ıktıdarı zamanında ol rak ımtıhan jekılien orava konsun larmı ve usullennı gosteren tab sun, ısters» D P çokluğundan mu ve hıç değılse bu yoldan kesınlejmatnamelerde japnklan değişme rekkeb bu unsun, gencler çın aynı i sın Gerek ılım ve terbıye ve gelerle nazarrvatını okuttuklan hu durumu muhafaza edıyor O halde I rek kanun adamlanmız, bu cıhetı kuk kaıdeler nı tedvın etme tecru sebeb değışmıyor devam edıvor esaslı surette duşunmelıdırler Bu belennı sık sık tekrar ederler Bu Buraya kadar mesele yok Yukan t bovle her yıl bır tarafi, yapanlann fakultelere devam eden gencler de va kovdufumuz «fakat' » in artık ısrarlanna rağmen, bozulan talımat ük hukuk stajlarını, b Ihassa ım yeri gelm ştır Muhtar Unıversıte . n3melerle akademık oğretırmn sıhtıhan ve sınıf geçme konusunda ögretım uvelerile ötrencflerın kar hatle devamına ımkân yoktur. geçırırler E*«sen bu sta' lıselerde şıhklı vazıyetleri, fakultenm hnkuk Bır başka çare daha aklıma gebaşlar cDöndum donmedım, bır konu«un» davanmasma rağmen bır hvor ama bılmem ıcrası mumkun r ımtıhan hakkı daha vernız» sek hak ışı olmaktan eıkmış bir te bı mu' Tahmatnamelerı, son şeklıni lındeki ıstdalar. onlann en dıkkdtli ye olavı mahıyetinı almıştır Oi almadan ogrencı teşekkullerme ver vazdıkkn tahrır vazfrlerdır Bu rencılenn her van bakışlan ısted k mek ve onlardan mutalea almak hususta Usu'u Muhakeme temnn lerını yapmamış olan hocalanna Bu yoldan bır anlaşmaya vanlsa lerı, yalnız maarıf rrvnkamlanna Işte sıze Isted ığımm yapbr bıle, sonradan yapılacak muracaatvenlen ısttdalarla kalmaz daha us dık'. ler ferdî oldugu ıçm bu anla^tıalar tun mercı'ere mu^caatle tekâmjl Dıve gelırse bunu tabıt gormelı her hangı bır ögr«ncıyı bağlamış eder Nıhayet Devlet Şura^ına ka dır Yuksek büım ve oğretım ku olmaz ve ıstıdavı basıp yenı bır rumlarma otonomı venlmesınm bır hak elde etmek uzere rıcada budar t»ıder Lıselerde ancak buraya kadar sebebı de oğretıcı heyetının mane hınm^sına mânı teşkıl etmez Hagelebılen muracaatler hukuk öğ vt şahsıvetınde cem yetın terbıye Hocalarm I retım ne baslandıktan sonra B M otorıtesmı tarumaktır basıt gorulmıjecek, hafıfe almmıMeclısıne dayanır Bır meseleyı mu vapt klan talımat hükümlerı her \ yacak değerde bır mesele Bır nıhangı dıcer s=lâhıvetlı b r mercun ' dafaa bakımından gencler ıçm kud zam, bır terbıye meselesı ret kazandıran bu muracaatler Di karanle bozulduîu takdırde, bu oBu mutalealarım, bazı genelerıtonte ssrsılmış demektır Bır ış bolekçe Komısvonu tarafından dıkmız nazarında, pışmış aşa su katkatle ele alınır tnceVnır Gencler, lumu sistemi olan demokrasılerde Meclıse başvurmuş, sıkmtıdakı dı buna çok dıkkat ederler Cemıvet mak gıbı gelebılır Asla ov^ olma8er vatandaşlar e bı dmlenır Çok ıcınde vazıfelen bellı edılmıs rur malıdırlar Çunku b r gun onlar da kere de eenclığe duvulan muhab lu organlar bırbırlennın vetk leri hocalarının kursulerıne oturacakbetle musbet netıce alınır Komıs ne mudahale ermeıJer Ettıklen za lar, onlar da buna benzer ha'ler yonun duvgusu uyelerm n, kendl man duzen bozulur H'lbukı de karsı«mda kaldıklan zaman uzuletalebelıklennı harırltyaak onlara mokrası, bır duzen ve nızam rejı ceklprdır Her vatardas, sade bumıdır lunduju anı ve ıcınde vaşadığı şart yardım etme arztısunda toplanrr Her fki tarsfm fvi nıvetle hareBovle oldutuna cnre bu uvgun lan duşünecek olursa ışımız nereket ettıjhne yüphe voktur Fakat Suz ahvalm duzeleb Imosı ıçm be ve vanr' Muhafazasına memur ve «Fakat» tan önce bunun mısal nım aklıma bır çare aelıvor Bıl mecbur oldugumuz n^zam, cemnet menfaatlertmız lenni verelım 19461947 yılmda mem hukuk kaıdelerme uvar mı' mz?Tiıdır, kendı sınıfta k^lanlara da o zaman yenı Fakat du«undum, dusundum ben değıl vapılmıs Yonetmeiığın besmcı mad başka bır hal yolu bul'madım FaOkullarda kar tatili desının tatbıkı Bu bi'" Karar ta külteler istedıklen k?dar ayak dıIsı sıftnn altında bılmem Vaç rıhmi yazalm 5X111947 resinler «Bız öğrenrılenTiızı şovGeçın beşıncı maddrn n 194' le veriştıreeegtz vetı^ıp vet «medık dereceye düştu dıve bazı şehırlen19İS vıl nda sınıfta kalan'aıa da lenrr su şekilde kontrol edeceğız» mızde okullar tatıl oldu Oldu da tatbık Karar taıhı 28 XTT 19<»9 dıvıp dur«runlar* onlprdsn başka ne oldu' Oğrenc ler okulda ders Bu ıkı Uçuncum T> xb Tir'ır mercflpr kendılermm kararîannı okuyacaklanna sokaklara do\ulduler, kevıflı, neş'elı kar topu ovnaTek dprsten vera tıs bozabıldı^ıne bakıhnca kalan öSrencıler hakkınd fv^'nız care pek vabana atılacak bır tedI dılar Bucurler duvmasın pek de lyı ettıler Bu ne bıcım istır, hav a kaldıklan deır!erd?n> mtıh^na b r saj ılmaz sanırım gırmeJen hakkındakı karar Tarıhı Aladenkı dilekçe kom'syonumuz acak, tstıl hava sojuk tatıl Eğer 23 n 1950 Unıversıte tahmatının şu veya bu bızım okul hıjvenı hakkındakı bu hukmjnu bozup karar alabılı\or Nuh Alevh sselâm zamarundan kal Bır dörduncu karar daha vsıYenı yonetmelığe tâbı hırncı sı ı o halde Unıversıte hazırladığı ta ma, eskım ş, kokmu} kanaatlerınıf oğrencıler ne (bır defaya mah lımatnamelerl bır ıstıda iıe oraya mıze her memlekette uyulmuş olsa, rus o'mak uzere^ şuba* ımtıhanına sunsun Okuyucrulanmdan bır kıs meselâ Iskandınavv^da AvustralCirme hakkmın verilme«ı Karar mma lâtıfe hiss nı vereceğını tah vada, Kanadada hıç ders okunmıtan>ı 19 VI1950 mln etUiım ıçın açık olarak sov yacak demektır Şımdı buia berzer bır ımtıh"n lıve^ ım kı bu tavsıyevı cıddi olaPım ve ırfan ıçın mutedıl ılık, hakkının şubarta venlmesi Için de rak ıTerı surmektevım Cunku vap ne tıtreten, ne terleten havalan r veni b r karar aliTİı*inı duvduk ma kudretı olan bozsbıld ğı gibi her zaman nerden bulmalı' TsnnBu da ve'd öımız mi'allertn beşin bozma kudrçti olan 1 da yapma sa va şukur, memleket+e komur v«r, lâhıvetmi haız olm '!! defıl rrı7 fazlasını dışanva bıle «atıvonız. cısı oluvor demektır Gorulu\ or ki, bu hâdıse ksrsı Buna imkân görülmuvBrsa Univer Okullanmız komursuz mu' Hayr1 Bu, eskı Vıır ge'eneğın musaadenızle «oyhveceğ m tenbel bır alışkanlığın şuursuzca tepmesıdır Çocuklanmız soguğa alısmıyacaklar mı' Yırmı vaş na gelınce onlan alıp alü avı karlar altmd^kı hududlanmızda vatan vaz^fe*:! yapmaya gondermıyor muvuz"' Koede ısıncı soğuklara yollar'ığımız gen^er. bır i zaman boyle kuçjk yavru^ar değıl mivdıler' Amenkayı zıyaret etmedım, Avrupa daâl^rında başlarmda kendı'erınden bır onder, sırtlarında çantalan derece sıftnn aUında 2025 bacak kadar çocukların, vava, tepelere tıımandıeını hav"etle ve hay rarl'kla goren Turk her halde val| nız ben değılım Yurd ımunın tab a'ı ve '>lımi ne ıse va«amak ve vasatmak ıoın ona uvTn^ya merburuz Calışmak Sğrenmek yet =mek vp ılenl"mpk ıç n sıs vasmıır kar stıbı tabıi hâdıseleri bir nevı mazeret konusn aİTava devam edersek ılkbahann uç ayı kahr Vi bu muddet zarfında vapabıleceklerımı a on kı avda vaptıklaımıza vuur ve bu toplamı da başka Trem1ekeıtlerın çalı^ma<;ı ve çalışma venmıle kıva=Iandıracak oKı«;ak gerçek durum butun acıl s ı'e ve açıklıîı'e revdana cıkar Ondan =onra Srt kı Biiyük Adlî Hatalar LTON POSTASI! C 19 ) KU1R KAR BEKLİYORLARDI... Itahan askeri makamları tarafından terüb edılen beynelmnel Bobslevg musaoaKaları bır muddettenberı ckar olmadığından» dolayı yapılamıyordu Yaz uzun «urmua ve kıs ortasında da «ılkfcahar havası» basladıgından musabakalar tehır edılmısü Bırden karakışın bastırması bu musabakalari's \apılmasına ımkân TerrnisUr Yukarıdakı resimde. musabakalarda muvaffak olan Italyan çıftı (PetrellıFıgolı) gorulmektedır Dubosk'un sorgusu netıcesınde Vıdal'm ınkârı yüzünden karanlıkta kalan taraflarm aydınlanacagı umıd edılıyordu Fakat dosya bu defa da hâkim DoDanton'dan ahnarak Melun'a nakledüdı Bılâhare usule aıd bır hata yuzunden Pontuaz'a gonder ldı Sanıklar Versay hapısa nesınde ıdıler. O aralık henüz tutulmamıs bulunan dorduncd ath Rusı'nın de yakalanması içm tevkrf muzek keresı kesümışti. i C DÜNYA HÂDİSELERİ tedır Dünya ıhtyacı 240 tandur ka ve Asya memleketlennden nısHalbukı yalnız Çmde senede 13000 bet kabul etmıyecek derecede azton mahsul elde edıldıfı duşunu dır. En faıla ıstıhlâk Mısırdadır lecek olursa bevaz zehır tıcaretınm ne kadar genış bır sahaya vaYukanda da soyledıgımız gıbı yıldığı anlaşıhr dünvada ıstıhsal edılen afyonun Kalkuta'da 100 dolar olan afyo yüzde doksan dokuzu kaçakçılar nun kılosu Suıgapur da 500 dolar tarafından alınıp satılmaktadır Esdır Kanadada ıse 900 dolara satıl kıden afyon ve esrar den z ve kamaktadır BırleşiK Amenkada bu ra volla'ile dunjava yayıhraı metaın perakende küosu 15000 do ŞımHı bunun ıçın dana zıyade ulara kadar saülmavtadır Fran çar kullanılmaktadır Esasen afsada fıat çok daha aşagıdır Kı yon morfın veya heroın halıne gelosu 1200 lıra' ürıldıkten sonra ıhrac edılmekteBevaz zehır alışıklığımn esasmMorfm afvondan elde edılır Bu dır da ruhi âmıller vardır Her mup nun da gramı 2 0 3 0 lıra arasında Butun mesele bu mallaıi polıs ve telâ az çok psıkopattır Bu gıbı satılmaktadır şumıuk kordonlarından geçırmekkımseler muşkul durumlara karsı Fakat bupın morftnın verını tır Bunuı ıçın akla hayale gelmegelmeğı bılraezler Mânevî, bedenî maa esef herom tutmak uzeredır dık çareler tatbık edılmektedır veya fıkri her ıztırabdan korkar Ha\ata mtıbak edemıven bu za Bu madde de morfınden elde e i Morfm ve hcromm ovuncs lann cevsll lar kendılerını tesellı etmek dılmektedır Fakat ondan kat kat pen=nanların sun i dı^lerm içın zehi'e muracaat eaerler O kuvvethdi'vızıeı pevmr tekerleVlermm, hatBırleşık Amenkada horom gra tâ tabutlann otomob ! IastıVlenun ıçın bu üryakılerı tedavı et1 mek her şev den evvel per şan olan mınm eczahaneoek fıatı 35 senttıı nnm ıçne saklandığı cok gorulEpılâsam Enstitüsü îahsijetlerıru yukseltmek demek Kaçakçılar ıse bunu 300 dolara ka "nuş'uı ANKARA ve ISTANBLLaa bu^une kadar buılerce bayarun dar surmektedırıer Hemen hemen tır Bu vüzden polı<: \e gumruk me900 mıslı demek j u z kol \e bacakldinJaa.ı ın VP çııkın Borunuşlu tuvlen TEKBAP murlan eksenya toptancılar Tial Tırvakı beyaz zehır temm edeI\K uzeıe vok e'mı^iır Bu mup'sesenm işı çok emnıyetll Bevaz ırk heroını enjeksıyon alırkrn k^ndleını yaka'amakttbılmek ıçın *uç ışledıgı gıbı bu ve gaıantıl ş r''an >:on derec musaıddır halmde kullanmaktadır Çmde ıse dırlar Ajrıca bevaz rehır satıcılan zeh nn tesın altmda da suç ışler Taksım, Anaçeşme Caa AHU Apt No 2 (Fransız Sefaretı Bevaz zehır bryakılen finvolo bu madde afyon gıbı çubukla ıçıl araina ca"=u« da sokulmaktadır arkası, Tel 49601 mektedır 30 gram heromle 25000 jık bakımdan da son derece dejeBevaz zehır tıcan?tme karsı müAn! fB ^ n t a a Cod No «1 A Tele'on «5005 . nere olurlar Ekserıva zavıflarlar çubuk ıçılebılmektedır Çmde ıse tırvakıler gunde 100 çubuğa kadar sız bır şek 1 alnaktadi' Kullanaretlerı porsur denlerı saranr, saçMlllt HASi Al IK! AKIMM lan kurur ve vaktmden evvel dö ıçmektedı^er ları ınsan enkazı ha.uıe get.ıcn bu Kokaınm afyonia alâkası yoktur kutur dı^Ien çuruk, tırnaklan ve yanmalarına alstn Ksi ıeı âfet'ere karşı ınsanlan konımaK berbaddır Daıma kabız olurlar Bu madoe Cenubî Amenkada ve ıçın ne yapıha azdır Bır cok memBundan başka dılierı bozuktur bılhassa Peru da gorulen koka aleket erde ceza r da ar tınlmstıı > nefeslerı kokar Işuhalan olma eacmın yapraklanndan elde edılM'eMnız FUto I Lirodır (F ansız hasınından) makla beraber yenuş ve şekerle mektedır Evvelce bu toz enfiye meleıı çok severler Ujkuları ka gıbı çekılırdı Fakat şımch onu da PIUİ» NlMHUS'UFS MAt'KK ALAK1: çar ıclen bulanır kaşıntı ve çar enjeksıyon halmde rerketırıektepıntı duvarlar, kolay nefes alamaz dır'er lar Ya çok terlerler ya hıç terleNıhavet kenev ırden elde edılen mezler Suyu kat'ıyven sevmez ve ısmıne bızde esrar, Amenkada ler Çamaşırlan kırlıdır marıhuana denılen nesne de varCLOSÎ ışlıha da sur'atle azalır ve dır. Bu madde daha zıyade sıgaçok geçmeden tamamen yok olur rava kablnr veya çubukla ıçılır Bazan uyuşuk bazan da hareketlı Bırleşık Amerıka bu zehırin en olan tıryakıler tehlıkeh bırer ın çok yayılmış olauğu memlekettır Orada esraru bır tek sıgara 150 san enkazı halıne gelırler Uy\ışturucu maddeler bılhassa dolara satılmaktadır Mekteb çomuptelâ «fvondan elde edümektedır Ai cuklarından bıle buna yonun meşru tıcaretı dunya mah olanlar vardır Maamafıh Amengulunun vuzde bmnı gecmemek kada vapılan esrar ısühlâkı AirıTesır geçtıkçe tınakı aynı halı devara ettırmek ıçın yeaıden zehır alır Bır muddet bovle devam ettıkten sonra uzvıyet zehıre «lı|ir ve alınan doz muvazeneyı temıne kâfı gelmez Işler bu radde>e ge'dı mı, tıryaküık ıvıden lyıJe başlamıştır demek Zehır olmayınca ür>akı muthış bır endışe duymağa başlar smırlenır, ıztırab çelver Bu raahzurlan bertaraf etmek ıçın gıttıkçe artan dozlar alması gerekır Uvuşturucu zehırlenn te»m ıki bakımdan korkuncdur: Bunlara muptelâ olan mânen ve maddeten en aşağı derekeve düşer. Bu kadarla da kalmıyarak cemıyet ıçtn tehlıke teşkıl eden bır parazıt olur Uyuşturucu madde kullananlardan çogunun »uç ıslemeğe meyyal olduklan kabul edılebılır Her gun mıktarı artan zehırlerını temın ıçıa bu zavallılar zengın değılseler nıhajet hınızlıga, dolandırıcılıga, etnnıyetı suııstımale, fahışe ığe başlarlar hatta cınajet dahı ış'erler Bırleşık Amerıka \e Kanadada yapılan hesaalara gore bu memleketlerdekı beyaz lehır meraklılannın ıpUlâiarı kendJerıne gunde en az jınnı bef dolara mal olmaktadır Çalınan e»ya ortalama değerının uçte bınn* satılabıldığme gore zehır tıryaki»nın her gun 75 dolarlık hımzhk japmajı lâzımgelmektedır. Insan bu ıpülâya kapıldıktan •onra mı suç ışler yoicsa »uç ıjleyenler nu bevaz ıchır» dadanır? Uzun muddet munakifa edılen bu dava »rtık halledılmıştır Bugun kabul edılen ızah feklı fudur Dunyada bırçok mânen gaynmustakar olan kınueler vardır Bu ıstıkrarsızlık bazan geç, bazan erken kendını belh eder Bu kımseler beyaz zehır kullandıklan zaman geçıcı bır muvazeneve ulsşarak son derec* rahat ederler Halbukı normal ınsanlar bu zehırlen kullandıkları vaiıt uvuklamağa bajlarlar Beyaz zehir kaçakçıları ve kullandıkları usuller Dubosk la Vıdal'i yuzleştırm«k için henılz vakıt bulunmustu kı sanıkların her ıkısl hapısten kaçmaga muvaffak oldular. O z,amanlaj" tevkıf ve cezaev^en şımdıkı g bı muntazam değıldı Bılhassa Versay cezaevmde dısiphn çok gevşekti. Mahkum ve mamunlar bırbolerını zıyaret edebıLyorlar, beraberce yemek yiytwlar hattâ yemeğe gardıyanları davet etmekle kalnuyarak kan ve cocuklarım da çagınyorlardı Goruldülu gıbı mahkumlar bır nevı a le hayatı yaşıyorlardı. Vıdal ve Dubosk ta para vardı Dubosk'un metre=ı Baryer ıkı şerıre yardam etmek ıçin elmden gelenı yapmavı taahhud etmıstı. (Bılihare bu kadın da ıtham al tında kalmıstu). Vıdal, Versay'da iki yüz altm harcamıstı Insan n ınanacağı gelmıyordu Haîbuki Eardıyanın bu tehhkeu çıftın jrojelerınden imzasız bır mektubla haberdar ed Imıs bulunuyorlardı Ayrıca, savcı Defen de gardıyanlardan Vıdal'i gozden kacırmamalarını ıstemış e bu tehukelı adamın kaçmak ıçm hıcbir cmaj'etten çekınmıyeceğıni s * lemıştı. <> U N L A R I YAVRUNUZU BESLER VE KUVVETLENDİRİR. 27 Şubat 1799 gunü Dubosk ve Vıdal, hücrelerlnın | sürgulermı ellerıne geçırdıklen ucu kıvrık bir bastonuj göz delığınden geçırmek suretıla s^kmeğe muvaffak ol , dular kıl'dı de maymuncukla açtılar, sonra Pontuaz'a' duğune gıden gardıyanlann odalanna gırerek yatak ÇBT\ saflarını bırbırıne bağlamak suretıle peccereâeıı agağı { ındıler Dubosk. yere atlarken bacağını kırdıgından bır| kaç saat o vazıyette kaldı ve devrıye tarafından yaka, landı UNAGASTRIN Yaşarcak ıçın her ?evHen önce t?b atle mucadeleje mecburuz Bu da kuçuk yaşta başlavan ahşkanük lar, tpmnnlerle olur Zayıf hasta çoruklanmız ıcın avrı tedbırler vardır S ğlam surbuz evlâdlanmız çok'uktadır Kar vağdı hava soeudj dıve o çoklugu n çın oku'dan vazıfeden oârenTiek ve vet^•nekten mahrum edıvoruz, sebebın anlamak kolaj degı dır tkmcı D"ınva Hsrbırin en tıuhım şshs ! yetlenndpn bıri olar Monteomervnm şu fıkrmı unutmıyalım lyı | kumandan, valnız kafası, bılgısı o| lan detıl dağdan vuvarlanmış bır ! top eıbı aşaŞıva düstıığü zaman bu sar<nntıva davanacak vucudu olandır Yalnız ıyı kumandan mı boyle olmalı' Bugunku sert ve mucade'elı havata tahammul edebıl mek ıçın umumıvetle ıvı vatandaş ve ıy msan bu vasfa sahıb bulunmalı degıl mıdır' Vıdal, kendinı Lyon'a atablldl Fakat orada da uzun nıuddet serbest dolaşamadı Onun yıldızı sonmüstu Vi ( dal Lı\oT'da Şatr ısmmde bir hırsızın yanına sığmmı^i *ı Bır gun pohs calınmıs bazı mücevheratı aramak uzej re odavı bastı Vıdal'ın hüvıyet varakası olmadığından yakalandı ve cok geçmeden kım olduğu anlasıldı Altı ay I şpnra (17 agustos) bu sefer Dubosk, metresıle bırlıktej xaçtı Vıdal' de ağırcezava verıldı (Arkası. var) Tiukiyede neşri hakkı valnız gazetemize aiddir. ROMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU tertıb etmıstır 7ıyaret Her gün 1014 ve 16 lle 21 e kadardır Gırı? serbesttir Adres: Istiklâl caddesi No 48 KIZ TEKNİK OĞRETMENTN DAEVIİ SEBGIS1 HALK EL SANATLARI SERGİSİ 3 üe 8 Şubat 1954 e kadar bir Bu Sahifeyi Saklayınız, "CUMHURİYET» Size CUdleyip Yerecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog