Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

BT Hazinn İMS Dünyanın En Büyük Transatlantiği J Yunanistanla müşterek balık avlama tasansı (Baştarafı 1 inci sahifede) Görülüyor ki; millî servetimizi dufumuz Dış İşleri Bakanhğı yet kimse ile paylaşmamaktayız. Balıkkıli sözcüsü bize şu beyanatta bu lanmızı bağışlayacak değil, satacalunmuştur: ğız. « Bugüne kadar bu mesele et Balıkçılığımızın ve balık sanayirafında basmda çıkan tenkidler cid imizin gelişmesi için hükumetimiz dî bır tetkike dayanmaktadır. tedbirler almakta ve aramaktadır. Bütün vatandaşlaruı tetkikine ar Bu gelişme, bir taraftaa memleket zedılmiş olan tasannın esaslan şun içinde balık istihlâkinln artmasına, diğer taraftan dışanda alıcı bulmalardır: Her iki taraf. Ege denizindeki ka ğa bağlıdır. İşte balıklanmıza Yurasularında müşterek balık avcılı nanistanda alıcı sağlayacak olan bu ğına açık bulunduracağı sahalan anlaşma o tedbirîsrden birisidir. ayrı ayrı tesbit edeceklerdir. Ancak Hükumetimiz, bu konuda, tasan Ege denizindeki Yunan adalaruıı yürürlüğe girdiği takdirde Yunan çevreleyen bütün Yunan karasula balıkçılarile işbirliği yapmak isteye160 SENEOEN BERI rınm bu müşterek balık avalığına cek balıkçılanmızm teçhizatlannı BOTON OONYANIH açıbnası şarttır. kolaylıkla tamamlavab'lm»leri ıçın TAKDIR ET TISı Bizim karasulanmızda askeri man millî bankalanmızdan 300 bin liraVEÖ4N6 MkRRI takalar. balık üreme çevreleri. ve lık bir kredi teminıni düşünmskterOKSEK KkLİTE yalnız Turk vatandaşlanna tahsis dir. İSVİCRE MtMULATIOIR edümesi lâzım gelen sahalar bu Yunan karasulannda balık bulun müşterek balık avcıhğı daıresınden madığı iddiasını kendi balıkçılanharic tutulacaktır, 1952 modellerini büıun sa • mız da kabul etmiyor ve Yunan aBu suretle tesbit edilen Türk ka dalannın bilhassa garb sahillennde atçılerden ısrarla arayınız. rasularında Yunan tekneleri ancak bazı mevsimlerde mühim mıktarda Toptan satış deposu eşıt sayıda Türk teknelerile işbir balık bulunduğunu bildiriyorlar. . Vakıf han kat 1 No. 20liği etmek şartile ve mevzuatımız Bu Yunan karasulannda müşterek ?1, Bahçekapı • Istanbul. dahilinde avlanabileceklerdir. Yal tutacağınıız bahklan da gene Yunanız başlanna avlanamazlar. Müret' nistanda satacağız. Ancak bahis tebatı üçten fazla olan teknelerde konusu Yunan karasularının bizim Unvaru ticarı iptali ilânı İstanbul 4 \incu İcra Memurlu ta>faların en az yüzde yirmisi Türk karasulanmız kadar zengin ohnadı951 '2589 olacaktır. Gerek tekneler. gerekse ğı kabul edildiği için Yunamstan ğundan: (RADYOFON NİHAT IŞIK) unmürettebat ayn ayn yetkili Türk bizden aynca 3 bin ton daha balık varu tıcarisindeki (RadyoforO kemakamlarmdan ruhsatiye alacaklar satın alacaktır. limesini kendi unvanına katarak dır. Bu ruhsatiyeler her an geriye Bunun balıkçılığımızın kalkınma haksız olarak kullanmakta olan aluıabilecektir. Aynı hükümler Yu nan karasulannda avlanacak Türk sına yardım edeceğıne ve balıkçı (Lazari Simyonidıs ve Istefanos tekneleri hakkında cari olacaktar. lanmıza ferahlık vereceğine şuphe Poyrazoğlu Kollektif) şırketinin tiBoylece işbirliği halinde gerek Türk yoktur. carî ünvarundakı işbu RADYOFON Tasanda derpiş edilen işbirliği kehmesinin iptali hakkjnda Rad • karasulannda gerek Yunan karasulannda tutulan balıklan Yunanis tecrübesi yalnız bır sene devam e yofon Nihat Işık vekıli avukat Kâdecektir. Bu bir senelik tecrübenin mi Yuvah tarafından Lazari Sım tan satuı alacaktır. Anlaşma hükümlerinin tatbikına verecegi neticeler hakkında her iki yonidis ve İstefanos Poyrazoğlu nezaret ve bunlardan mütevellid taraf takdir serbestisini muhafaza Kollektif Şirketi aleyhine İstanbul asliye birinci ticaret mahkemesinmuameleleri teftiş ve kontrol et etmektedir. Tasannın mühim bir hususiyeti de ikame olunan dava neücesin mek üzere Yunan adalarının üçünde üç muhtelit kontrol bürosu teş de hükümlerinin tatbikı imkânlan dekil edilecektir. Bu kontrol bürola nı balıkçılarımızın isteklerine ve Davalı Lazari Simyonicus ve İsnnda alti Türk memur bulunacsk iradelerine bağlamış olmasıdır. Ta tefanos Poyra^oğlu Koliektif Şir sannın, hukumetlerin tasvibine, ketinin ünvanı ticaretinde bulu tır. Türk karasulannm her tarafında medislerin tasdıkuıa iktiran etmesi nan RADYOFON kelimesinin ipTürk balıkçüan eskisl gibi avlan dahi balıkçılarımızı işbirliği yapma tahne bu ismi kullanmaktan makta devam edeceklerdir. Bu ba ğa zorlayanuyacaktır. Onlap men men'ine ve gazetelerle ılânına 23/ kımdan bahkçılanmızın iş sahası faatlerine uygun gormedikleri tak 2'1951 gün ve esas 950'484, karar daralmıyacak bilâkis genişleyecek dirde işbirliği yapamıyacaklan içm 951/81 sayı ile karar verılmiş ve tir. Ancak işbirlığine giremiyecek ne biz Yunan karasulannda balık işbu karar Yargıtay Ticaret Daıreolan balıkçılar'ımızın balıklanıu sa avlayacağız, ne de Yunanhlar bizim sinin 9/5/1952 gun 51 3427 sayılı tın almağa, Yunanistan mecbur de karasulanmızda balık avlayacaklar ilâmı ile onanmış olmakla ilân odır.» ğildir. lunur. Unıted States «Birleşık Amerika» isımli 53330 t orJuk yenı Amerikan transatlantiğinin inşaatı bitmiş Ve gemı Yırginia'da Newport News tezgâhlanndan h^ reketle KewYork'a gclmiştir Queen Marry'den daha suratli oian bu gemı, gele:ek ay AÜantık seferine başlı yacaktır. Resimde. gemi NewYork limaıuna girerken gdrülmektedir. (Foto: A P.) UVKU ESNASINDA AGlZDAKİ HAREKETSİZLİK DİŞ ARALARINDA KALAN YEMEK KIRINTILARININ TEFESSUH ETMESİNE VE DOLAYISILE DIŞLERIN CÜRÜMESİNE SEBEP OLUR BU HALİ ANCAK, VAÎARKEN DİŞLERİNİZİ RADYOLIN İLE FlRÇALAMAKLA ÖNLİYEBİLİRSİNİZ. (Baştarafı 1 inci sahifede) (Baştarafı I inci sahtfede) Macar askerî hava bırlıkleri 24 ha lerinin ve zırhlı kuvvetlerin de tatLondra, 26 (A.P.) İngıltere ve Evvelki gece saat 23 te başlayan Amerika Dış İşleri Bakanlan bu ziran öğleye doğru ve 25 hazıran bikata katılacaklan açıklanmaktave 1 e kadar devsm eden şiddetli hafta üçuncü defa olarak iki saat ,'abahı erken saatlerde Yugoslav dır. yağmur netıcesi şehrin muhtelıf (Baştarafı 1 inci sahifede) kadar suren bir gorüşme yapmışlar semalannı bır çok kereler ıhlâl etDiğer taraftan Sovyetlerin de, semtlerini seller basmıştır. Balatta şikliklerın Türkiye Bü\ük Millet mişlerdir. dır. Doğu Almanyada mane\Ta yapmak 5 evi sular basmıştır. Meclisinin uzun bir tatıle girmesi Yugoslavya Di} İşleri Bakanhğı ta olduklan bildirilmektedir. Fakat Amerikada sıcaktan ölenler var akabınde yapıln.ası sebebleri neler Bugünkü müzakerelerin sonunda İngLÎtere Dış İşleri Bakanhğı §u dün Belgraddaki Macar Elçiliğine bunlaruı Berlin etrafında büyuk ma NewYork 26 (A.P.) Bir kaç dif?. yeni bır protesto notası sunmuştur. nevralar yapmaya hazırlandıkları tebliği yayınlamıştır: gündenberi burada devam eden sıYeni Ticarct Bakanı «Mr. Acheson ve Mr. Eden, mü Aynı hâdiseler hakkında 24 hazi hususundaki haberler teyid edilmecaklar bugün dayanılmaz bir hal Ankaraya gitti ran tarihinde verilen nota cevab miştir. Sovyetlerin Almanyada hâalnuş ve hararet gölgede 37 dere^ Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına «avırlerinin de hazır bulunduğu, sız kalmıştır. diseler çıkarmaya çalıştıkları giz} ugumkü muzakerelerde Güney ceye kadar yükselmiştir. getirilen Bahkesir milletvekili EnNotada, bu hadiselerın tekerrür lenmemektedır. Her ne kadar bunBugün, NewYork bölgesinde se ver Güreli dün akşam 20.05 trenıle Doğu Asya ve Kore meselelerinı nenin en sıcak günü olarak kabul Ankaraya hareket etmiştir. Yeni görüjmüş'.erdir. Bugünkü toplan etmesi Macar hükumetinin iki mem ların yeniden bır Berlin ablukasını kuracaklarına fazla inanılmamakta edılmektedır. Bakan, hareketinden evvel Floryada Uda, Birleşmiş Milletler Komutan eket arasında mevcud gerginliği ise de, muttefik makamları gereken Sokaklarda bayılan 20 kişi hasta Cumhur Başkanı Celâl Bayar tara hğına tayin edılecek İngılız irtibat daha da ağırlaştırmak niyetinde neye kaldırılmış, bir kişi de sıcak fından kabul edilmiştir. subaylığı meselesı de gozden geçi olduğunu gostermektedir» denil tedbirleri almaktadırlar. tan ölmüştür. rilmiştir. Bu son mesele ile ilgıli mek tedir. Yeni bir hâdise Sıcak dalgası NewYork eyaleolarak bugünkü toplantıda AmeriTito, Amiral Monntbatten ile Berlin 26 (a.a.) (United Press): tinden batı sahillerine kadar Aka Savunma Bakanhğı Yardımcısı Berlin polisinin bugün haber vergörüş tii menkanın bir çok bolgelerıni kapFrank Nash da hazır bulunmuşlamıştır. Londra, 26 (B B C.) Belgrad diğıne göre, komünist halk polisleri tur D dan bildırıldiğıne göre, Yugoslav İngiUz bolgesıle Sovyet bolgesi huWashington 26 (a a ) Beyaz Iyı haber alan çevrelerden veri lımanlaruu ziyaret etmekte olan dudunda iki Batı Berlinliyı tevkif Vartan Aşıkyan adında bir ErmeSaraydan bildirildığine göre, halen Washingtonda hüküm süren şiddet ninin evvelki gün Rus sefarethanesi jen malumata göre Amerika Dış îngiliz Akdeniz donanması komu ederek kaçırmışlardır. Hâdise yeni li sıcaklar yüzünden Başkan Tru önünde Stalin'ın resmini elinde do İşleri Bakanhğı, Acheson, Mr. E tanı Amiral Lord Louıs Mountbatten Sovyet talimatnamesinin yürürlüğe man'ın bugün yapacağı basın top laşürarak «yaşasın Stalinn dıye ba den'e Amerıkanın Bırleşmiş Mil bugün Mareşal Tıto tarafından ka girmesinden sonra ohTiuştur. ğırdığı ve pohs tarafından yakalan letler Komutanhğına bır îngiliz ir bul edilrniştir. lantısı iptal edilmiştir. Bu talimatnameye gore, Sovyet tıbat subayının tayinini tamamıle bölgesinde mal, mülk ve işi olan Mahallî saatle 11 de hararet göl dığını yazmıştık. Yirmi sekız yaşında, evli, bir ço tasvıb etmekte olduğunu bildırmışgede 34 derece idl. Meteorolojı ldaBatı Berlınlilerin buraya nakletmeresi bu hararetin daha sonra 37 cuk babası olup Yüksekkaldınmda tır. Amerika ve Avrupaya 10 leri gerekmektedir. dereceye kadar çıkacağını bildir terzilik yapan Vartan, dün Adliyeye Dığer taraftan muttefik askeri Amerikada tn^iltereyi tenkid öğrenci gönderiliyor sevkedılmiş ve Birınci Sulh Ceza tnıştir. devriyeleri bugun de Berlin ile Washmgton, 26 (a a.) (Unıted mahkemesinde sorgusu yapılmıştır. Press): Temsılciler Meclisi Dış Iş Ankara 26 (T.HA.) Mülî Eği Batı Almanya arasındaki muhim Sorgusu devamınca anormal hal ıeri Komiıyonu azasmdan Cumhu tim Bakanlığı, Maden Tetkik ve A otomobıl yoluna girmekten meneler gösteren küstah Ermeni önce riyetçı Lawrence Smıth, bugün ga rama Enstitüsü hesabına Amerıka dılmişlerdir. yargıca hitaben hakaretâmiz bazı zetecilere verdıği beyanatta, «İngıl ve Avrupada tahsil yapmak üzere, cumleler sarfetmi?, sonra da Sta10 öğrend gondermeğe karar verlin'i metheden uzun bir nutuk çek tere duşmana karşı girişılen müs miştir. bet hareketleri engellemeğe çalışmiştir. Sanık, adınm Vartan Aşıkr Önümüzdeki ders yılında Ameriyan olduğunu soyledıkten sonra yar mağa devam edecek olu sa, Kore(Baştarafı 1 inci sahifede) gıcuı dığer suallerıni bazan gayet den tamamıle çekılıp gıtmelidir. ka ve Avrupada okuyacak olan bu burada yaptığı konuşmada Ame yavaş bir sesle, bazan da haykıra Ingüızler Koredeki duruma yardım öğrencilerden 3 üne jeoloji doktora(Baştarafı 1 rnci sahifede) rikan makamlannın Yalu bombar rak cevablandırmışür. Hali hakikî da bulunmuyor ve Amerikan ha" sı yaptırılacak, 4 öğrencı maden İngiltere ve İngiliz milletler cadımanlannı evvelce Ingiltereye bil bir delıden zıyade deli takhdi ya kınm hıddetinı tahrik ediyorlar» mühendısi ve 3 öğrenci de petrol miası: 46 000 000 dolar, drmeye karar vermiş olduklannı pan bir insana ber.zeven sanık, bir demıştir. mühendısı yetışürilecektir. Fransa 296 000.000 dolar, fakat son dakikada zuhur eden ka aralık sin:rli hareketlerle ceketıni Korede Yalu nehrindeki elektrik İtalya ve Trieste: 77.500.000 dolar. Millî Eğıtim Bakanlığının açbğı nşıklık yüzünden buna imkân bu çıkartmış ve gomleğınin kclunu kıtesislerinin bombalanmasına daır imtihanlara Teknık Üniversite öğİzlanda: 700 000 dolar, lam,adıklannı bildirmiştir. vırmağa başlamıştır. Bu sırada yar İngıltere parlamentosunca son gün rencılerile Zonguldak Maden Tek Türkiye: 49 000 000 dolar, Acheson, Yaludaki hidroelektrik gıç Muazzez Ercanı dıkkatle süzen, lerde yapılan tenkidlere telmıhte nik Okulu mezunu ve Fen FakulteYunanıstan: 102 283 000 dolar, santrallanrun Kuzey Korenin elek Ermeni terzi mustehzi bir ifade ile bulunan Lawrence Smith, sozlerme si jeoloji kısmı mezunlan girebileYugoslavya: 55.000.000 dolar. triğinin yüzde kırkını temin ettiği yargıca hitaben: şdyle devam etmiştir: ceklerdir. Asyaya iktisadî ve teknik yardım ni ve bunlarm tahrib edılmesmin « Şövalye yüzük, altın bir biİmtıhanlann yapılacağı tarihi Mü için teklif edüen 202.778.250 dolann « İngilızler, nıhaî kararı önleaskeri bir raruret halini almış ollezık, rujlu dudaklar» diye bağır meğe kalkışırlarsa, on'.ara buradan i Eğitim Bakanhğı gazetelerle ılân yansından fazlasınm milliyetçi Çidu&unu ilâve etmiştir. mıştır. ne verilmesi tavsiye olunmaktadır. edecek tır. çıkmak düşer, kanaatındeyim.» Toplantıda bulunan îngiliz parBu sözleri büyük bir sükunetle lamento üyeleri Acheson'u, konuşdinleyen yargıç, sanığa sakin olmamasıru bitirdiği zaman, uzun uzun smı tavsiye etmiştir. Vartan bir alkışlamışlar ve kendisine teşekmuddet susmuşsa da birdenbire kurlerini bildirmişlerdir. tekrar bağırmağa başlayarak StaSerul 26 (A.P.R.) Bugün A lin'i metheden ve haricî politikamızı merikan hava karargâhından bildi tenkid eden bir konuşma yaparak rıldiğine göre, Yalu bombardımanı Yunanlıların ve Yunanistanla doste=nasında atılan bombalardan hep luğumuzun aleyhinde bulunmuştur. sı de Kuzey Kore arazisine düşmüş Vartan, bır mevdan mitinginde kotür. Hidroelektrik santrallarının nuşan hatiblerin sesı ve pozu ile tamamile tahrib edıldiğı de bildirıl yaptığı konuşmasını müteakıb münekte ve şunlar ilâve edilmekte şahede altına ahnmak üzere Adlî dir: Tıbba gonderilmiştır. Bombardıman esnasında çekilmiş olan resimler, bombalann Mançuryaya düşmemiş olduğunu gostermektedir. Bu santrallar, komünistlerin harb gücü için çalısmakta ve m=>ğaralarda, vadilerde gizlenmiş bir çok (Bastarah 1 inci sahrfede) silâh fabrikalarına enerji temin 2 Butçede Fen Işleri ve Baetmekte idi. Bu bakımdan. düşma yındırlık müdurluğü emrine büyük nın savaş gücüne ağır bir darbe bir tahsisat ayrılraıştır. Fakat bu | iki dairenin faaliyetleri ancak norindirilmiş bulunmaktadır. j male güçlükİP erişebılmektedir. Bu Kare harekâtı Seul 28 ( A P ) Euşün batı i iki mudürlük neden istenilen gaycephesinde, Kore harb nın üçuncü reti gösteremenekteclırler? 3 Suîar ıdare^ıne bağlı vakıf yılının baslangıcında. Muttefik kuv vetleri Çınlıienn zırhh vasıtalarla sulannın ıslahı icin butçede tahsitakviyeli olarak mudafaa ettikleri sat ayrılmıştır Fakat henuz hiç bır bır tepeyi beş buçuk saat süren faalıyete rastlanmamaktadır. Bu işşıddetli çarpışmalsrdan sonra ele lere ne zaman başlanacaktır? Takrir sahibi aynca et, sut, ekgeçirmişlerdır. Müttefikler bu savaşlarda Çin mek davalannm ele almmaH'ff nkoruganlarını tahrib etmek için a dan şikâyet etmçkte ve hu davalan Beledıyenin âcil olarak halletlev makineleri kullanmışlardır. Fransız'ar Verdun zaferinin yıldonumunıi kutla mışlardır. Bu münasebetle bir tören yapılmış ve tc»ren Cephe boyunca sıcsklann birden mesi gerektiğıni ıleri surmektedır. Taknr, Şehir Meclisınıa güz do sonunda, resunde gorülduğu gı'oı, Maıeşaı Juin; Verdun'da ölenlerin mezarlannı ziyaret etmiştir. bire artması neticesi diğer kesim(Foto: Keystone) neminde gorüjulecektir. lerde harekât haiıfleııuştir. dan sldığımız malumata göre, dün, sıcaklık 12 dereceye kadar düşmüş, metre kareye 8,4 kilogram yağmur yağmıştır . Alâkalılar, senelerdenberi görülmemiş olan bu halın, orta Avrupadan gelen bir soğuk dalsasının Bal kanlara yerleşerek şıddetli yağmurlar tevlıd etmesinden ileri geldığini söylemektedirler. Salâhıyetli kaynaklardan aldığımız malumata göre, bu gayritabiî durum bütün yurda şamil olup 24 saattenberi memleketin bütün bölgelerinde fasılalarla yağış devam etmektedir. Orta ve doğu Anadoluda sağanak halinde olan bu yağışlar güney bölgesinde nisbeten hafiftir. Yeşilköy Meteoroloji istasyonunun tahminlerine göre. şehrimizde hava bugün de çok bulutlu ve aralıkh yağışh geçecektir. Ruzgânn batı istıkametinden kuvvetlıce eseceği, hava sıcakbğmın ise bıraz artacağı söylenmektedır. Umumiyetle bu vaziyetin iki giin daha devam edeceği de ilâve edilmektedir. Yaz başında İstanbulu Memurlar hakkındaki kaplıyan kış havası asılsız haber ve (Baştarafı 1 inci sahifede) şayialar Yeşilköy Meteoroloji istasyonunyapılmasının da imkân dahılinde olmadığmı bildirmişlerdir. Aynı zevat bu haberlerin Meclisin yaz tatilinden evvel hekimleri mecburî hızmete tâbi tutan kanunun muzakeresi sırasındaki gorüşmelerden galat olduğunu söylemişlerdir. Hatırlarda olduğu üzere, bu kanun müzakere edılirken bazı mil letvekilleri hekimler. dış doktorlan ve eczacılar için mahrumiyet bölgelerinde mecburi hızmet sısteminin diğer meslek sahiblerine de teşmilini faydalı bulmuşlar, bu hususta temennilerde bu.unmuşlardı. Samed Ağaoğlunun sözleri Dün bu mevzuda şehrimizde bulunan Başbakan yardımcısı Samed Ağaoğlu ile de gorüştük. Başb'akan yardımcısı dedi ki: t Böyle bir karar hakkında hiç bir malumatım yoktur » Üçler Konferansı bugün başlıyor (Baştaraft 1 inci sahifede) Bir iki gündenberi îngiliz ve Amerıkan Dış İşleri Bakanlan arasında cereyan etmekte olan görüş. meler de bu akşam sona ermiş ve bir teb'iğ neşredilmıştir. Bu tebliğde Kore ve Güney Doğu Asya mese'e'erinm incelendiği kaydedilmek tedir. Diplomatik muhabirlerin bellrttik lerıne göre. Eden Acheson görüşmelerinde bilhassa son Yalu bombardımanı müzakere edilmijtir. Zan nedıldiğine göre, Uzak Doğu Birleşmiş Milletler komutanhğına yüksek rütbeîi bir îngiliz subayjnm yardımcı olarak tayini i?t de müsbet esaslara bağlanmışbr. Yarm başhyacak olan üçler konferansında Kore, Güney Doğu Asya, Almanya, Avusturya meselelerinin inceleneceği bildirilmektedir. Bu konferansı müteakıb, Batılılarm Almanyaya dair son Sovyet notasım cevablandıracaklan da kay dedilmektedır. Sıyasî çevre'erde, bu kanferansa büyuk önem verilmektedır. RADYOLiN jp^^^^^^^B^^^^^m Resimde görülen I I I I I JUca*n\\ DÜNYANIN EN ANTİSEPTİK DİŞ MACUNUDUR. (Baştarafı I iici snhifede) İİMGO TRİPLEX 5 evi su bastı Kabinedeki münhaller için yapılacak yeni tayinler Macar Yugoslav gerginliği Almanyada MüHefik manevraları başlıyor BOĞAZİÇfflNDE ^ M Satıhk EV Rumelihisarında Boğaza nazır, büyük bahçeli, üç katlı; 8 odalı hane satılıktır. Su ve elektrik vardır. Mdracaat Her gun. her saat Arpaemını Kuyu sokak No 10. Rumelıhisan. Neşredilen tebliğ Patent 5640 13911 msrkalı çakmak sayılmaz vasule dunya uzerındekı mevcud çakmaklardan ustündur. Bünye, evsaf ve markası «DOĞU MADENÎ EŞYA ENDUSTRİ FABRIKASIs na tamamen berath ve imti • yazhdır. Muhtelif tarihlerde bu forma ve rr.arkaya benzer sahte mal yapanlar gazctelerde dahi turlu entrikalarla ilânlar dahi yapmışlarsa da bu çunik mallar kanuni sekilde İstanbulda toplattınlmış ve Anadoluya sızanlar da tamamen toplatünlarak ıptal ve itnha edilecektir İşbu ms'ın Türkiye Başmümessili: İstanbul Marpuççular Çarşılı han numara 2 de İSMAİL ERGÜN MÜESSESESİDİR. Sıpanşler: Yukarıdaki adresten gun piyasasına gdre tedıyelı ve peşin ola rak kabul ve emredılen vesait ve adrese derhal teslim edilir. N O T • Sıparışlerde muşterının istediği desendeki bilezık • 1er göndorılır. DEFTERDAR KUMAŞLARISATISI Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden: Defterdar fabrikasuıda mevcud, taknben «10 500» metre parça kumaş satışa arzedılmiştir. Talıblerin bu işe aıd şsrtnameyi ahnak ve gerekli teminatı yatırarak teklıflerini kapalı xarf içinde vermek üzere 5/7/952 Cumartesi günü saat 13 e kadar Müessesemiz Yünlü Şubesi Mudürlüğüne muracaatleri ilân olunur. Müessesemiz satışı yapjp yapmamakta serbesttir. (9193) Sfalin'in âşığı Ermeni lerzî Adlî Tıbda Turkiyc Acentası ASETlLEN PAZARI Mi f Banualat 86 Galata OPERATÖR ÜROLOĞ I îdrar v e Tenasul Hastalıkları. (Iküdarsızlık. BelgevsekUfc) M Ü T E H A S S I S I KEMAL GAGLAR Saat 10 dan S e kadar Beyoğlu, Konak Otell karşısı Kartal So. Çalış Ap. Tel: 41436 KAYIB DEPOZİTO MAKBUZU Mersın gumruğünun 258 sayılı ve 23 7'947 gunlü beyannamesine aıd aldığım 127033 sayılı ve 15/1/ 949 günlü 297 67 kurusluk depozito makbuzunu kajbettım. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Zekeriya Ergenç Mersın Yalu üzerindeki sanlralların bombalanması Amerikan yardım tasansı ¥cfticmi1î İSVİÇRE SAATLERİ Son olarak İsviçreden getirttiğimiz mulıtelıf modeller arasında bayan, bay, türkçe takvimli; su geçmez; kendi kendıne kurulur otomatik kol saatleri ile Atomık duvar ve masa saat çesidlerini bütün saatçilerde bulabilırsiruz. Dakık âyar uygun fıatlar. Türkiye Umum Mümessili ve Toptan Satış Deposu: 4. Vakıf Han kat 1 No. 20 21 BAHÇEKAPI İSTANBUL Çeşmeci Aranıyor İki bu^uk kılometre toprak künk lok ile yapılacaktır. Bu ışten anhyanların Çatalca Kaymakamlığına muracaatleri. I Fransızlar Verdun'un Yıldönümünü Kutladüar Bslediyeden şikâyet için verüen takrir Beyoğlu Ajansunızda 150 liralık hesab açtıranlar kur'ada talihlisine hediye edilecek olan arasmcîa yapılacak Lüks Mercury Otomobili Taksimde Ford acentasının satış salonunda teshir edilmektedir. 18 Eylulde sahibi olabileceğiniz otomobili görünüz ve her halde 7 Temmuz 1952 aksamına kadar Beyoğlu Ajaıuımızda 150 liralık bir hesab açtırmayı ihmal etmeyiniz. Bu ajansımu mudüerinin de Bmkmm apartıman dairekrl; ev ve eejifli keşidclerine iştirak hakkı mahfuzdur. para ikramiyeleri SÜNERBÂNK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog