Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYEk RADYO C Bugünkü program ISTANBUL Q S A SA Fenerbahçe, Lille'i 2 0 mağlub etti Yefa da Alman takımmt 31 Waldhof yendi ikinci maç, Fransa üçüncüsü j Fransızlann bu gayretinden de Şişli Perihan sokağı halkının Lille ile İstanbul üçüncüsü Fener : bir netice çıkmadı. Fenerbahçe ılk iki dilcği bahçe arasında idi. Hakem Cıhad on beş dakikayı bu şekilde atlatAhmed Yıldız imzalı mektub: Argünün idaresindeki bu maça ta tıktan sonra tekrar faikiyeti ele • Biz ŞİS'I Perihan sokagı sakinleTfnaldı. Üstüste pozisyonlara giren sadeniz üç derdimlz var bunları alikadar kı^lar 5 kadrolarla çıktılar: U makama duvurmanızı rica ederir. Fenerbahçe: Salâhaddin Müz rılâcivertli takım, nihayet 19 uncu I 60 ııumaradaki kopck meraklm dad. Orhan • Nedim. Kâmil. Ak dakikada bunun semeresini gördü. koniMimımın köpekleri sabaha kadar gün . Fikret, Fâhir, Burhan, Niko, Burhan, soliç yerine kayarak çok fa«ıla<ı> hjviırarak nykııyn bize haAbdullah. güzel ve gayet sıkı bir şütle ikinci ram etmektedirler. II 63 numarada bulunan Si;li Ga> Lille: Val • Cappelen. Vuye • Ba j Fener golünü temin etti. rajı yapıldığı giindenbeıi semtin raha« ratte, Sommerlink. Van der Hart j Bu golden sonra Fenerbahçe otını hnzHnınu kaçırmıs bulunuyor. GeANKARA Jenssen, Walter, Strappe. Vincent. i yunda bariz bir hâkimiyet tesis • Size mektuham ile beraber gönder cenin 2 sinde garaja gelen sotorler kaf 7.28 Açılış ve prngrpnı 7 31 Neseli Le evre. | «tti. Daimî surette Lille kaîesini diğim 19 Mayıs der£Uindcn koparılan pıyı avtırmak için acı klâkson seslerl parçaîar (P'.l 7.45 Haberler 8 00 bu yaprak her ojrenci vellsini hakll ile uykumuzdan «ıçratırlar veya büyök Fenerbahçe bu oyuna hızk bir ı abluka eden Fenerbahçe. bu arada Şaıkr.ar Türküler ıP!.ı 830 Sabah nlarak üzecek mahiyette degil midir? saç kapıya indlrdiklerl vnmruk veya temno içinde baş'ıadı. İlk dakikalar j Nikonun avağından bir gol daha nıü2lkleri (Pl.) 9.00 Kapanıj. Dünkü millî maçta Mmafler, İsviçre müdafilerile mücadele ederken Buyük Atamızm ölum Urihini 192S tekmrlerle sinirlerimlzi harah ederler <Ja Fransız kalesine hayli korkulu ı kazandı. Fakat hakem. avantaj kaiolarak gösteren bu dersl ve hir bir dü Geteyi rahatça gcçirmege ugrasan madakikalar yaşatan san • lâciverdli delerini gözönünde tutmıyarak buztllmeyt maruz kalmartan. hiç hir kon halle bekçilerini blle rahatsıı eder her 12 15 Memleketten selâm 12 20 (rol jförnteden Tavnılarıınızın eline haldetakım 10 uncu dakikada bir korner nu ceza çizgisi dışından frikike tahOçtincü diieğinizi yazamadık. EmnlMemlekete selâm 12.30 Oidudan ha ka^ar jfelmektedir.* kazandı. Sağdan Fikretin çektiği vil etti. yet Miıdürlüğane şikâyet etmenizi tavberler 12.45 Şarkılar 13.00 Haber. Bu dergide Atatürkün 1881 de Selâkorner atışında Lille kalesi önüne Bundan hemen bir dskika sonra ler 13.15 S«lon orkestrası nıuzikieri siye ederiz. nikte do^duğu da yazılıdır Halbuki tlüsen topu Burhan kafa ile AvFikretin sıkı bir çütü Lille kale(PL) 13.30 ö i l e Gazetesl 13.45 Yeniknydeki fırıncı Genelkurmay Harb Tarihi Enciimeni Sinema orgundan parçaîar ( P l j 14.00 dullaha aktardı. Bu oyuncu da ce •sirte (jirerken hışım gibi yetisen tarafınd?n 1939 da nesredilen ve Atacezalandınlmıştır Kapanış. xa çizsisi kösesinden mükemmel Fransız saebeki kurtardı (Dk. 39). türkün hayatından bahseden Atatürk Sarıyer Kaymakamlıgından: adlı eserde. dogum tarihi 1880 olarak bir vole ile takımmı galib duruma Son dakikalarda Lilie takımı Fe• Gazetenizin 19/4/1952 tarihll nü'dıa» goderümiştir. çıkardı. nerbahçe kalesi önünde hayli teh. 165İ Açııif ve pıogram 17.00 Şar«ında: .Sarıyer Kaymakamlığın dikkaBeşiktaşta bir yolu kapajan kılar ıPl.ı 17.30 Şarkılar 18.00 San lâciverdli takım galib duru iikeii olan üstüste üç korner kaline bajlı|ı ile çıkan yazı incelcndi Serbest saat 18.15 Köyjn aaatl Adı gecen Ali R ı u Çapın 27/3/952 Bia geçtikten Bonra daha canlandı. zandı ise de bundan da istifade yıkık duvar yapılmış lYurddan »eslfr ijtirmkile) 19 00 Hagününde Yenikoyde fırıncl Ardas Or. 19 uncu dakikada gene bir Fener edemecli ve maç da SarılâeivertlU BesikTaç Kaymakam]ıâından: berler 19.15 Tsrihten bir yaprak manyandan aldıeı ekmeğln içlnde hir bahçe akınında sağdan ortalanan lerin 20 ga'ebesile sona erdi. • Gazetenizin 3/5/1*52 l a ı » ! l nttsha. cam parçası bolunmus ve mevki hekiml 19.20 Muzik (Pl.) 19 30 Klâslk Tiirk toou Burhan yakın mesafeden sert müziâi korosu 20.00 Müzlk (Pl.I sında: •Ortaköyrte yolu kapayan yıkık ile birlikte ceıa zabıt varakası Untira Cem Atabeyofchı 21 13 Radyo Gazete.M 20.30 Scnfonlk bir duvardan şikâyet^ başlıgı ile çıkan edilmişlir. Gene adı geçen fırıcıya. bir kafa vuruşu ile Lille kalesine Vefa Wa1dhofu 31 yendi müzik (Pl.) 21.15 Konuşma 21.30 yaıı incelendi başka sucları da le^bit edilerek hepsi» havale etti. Kalecinin müdahalesiDün ilk macı Vefa ile Alman Meridiye m.ilıntlesi Fıstıkhköşk Ara ne a>rı ayrı 25 er lira para cezası veril. Şark'lar 22.00 Konufma 2z 15 Danjıe rafemen içeri giren ve hattâ üst Waldhof takımJarı ysptılar. Haksm müziei (Pl.) 22 45 Haberler 23 00 lık sokak 1 Nn. lı evin önünden Yahudi mişllr t ten filelere çarpan topu Fransız Nejat Ergenin idare ettiği bu ra«m e ^ t l ı t m a kadar alan toprak rol VUt. Kp.pa.'iiş. Anadolu yakasınm suyu Anksra. 1 (Hususî) Bugün yet tarafınrt^n kanaliza^yon açılmak müdafii elle kalesinden çıkardı. Ha ça takımlar şu kadrolarla çık*'lar: snretüe yapılmiî ve 1 No. lı e ^ n onün. hakkınd:.'ii bir şikâyete cevab Millî takımımızla. İn'içre millî takem bu aşikâr golü penaltıya tahVefa: Mehmed Mustafa. Fuad deki kazı esnasında aynl evin bahçe Sular İdsresinden* vil etti. Penaltıyı Akgün gole tah Sslih, Tank, Salâhaddin . Rahmi, kımı arssmda 19 Mayıs stadmda duvarı yıkılmış ise de bnranın da ya Gazelenizin 7/S/1952 »arihli nüsha. yapılan futbol maçı 5 1 aleyhimivil Ptti ise de hakem ceza çizgisi Galib, Hamid, Ali, Hüseyin. pılını; oidugu ve ynlrfa bir tıkanıklık sında: »Anadnlu yakn^ında yazın su ze ncticelendi. lnılnnmdıfcı mtıhallinde yapılan tetki. sıkıntısı çekmemek için. baslıgı Ue İçinde ovuncular oldufrundan tek1 2 3 4 S 6 7 S Walhof: Lennert • Rösling. Schall Başkent h»lkı, günlerdenberi bu katla corîilmiîştür. çıkan yaıı incelendi. r»r!att;. Gene Akeünün çektiği Unvertehrt, Rendler. Gornelius • İdaremizin 1952 yılı bütçesi Sehir Uikinci penalü atışvnda da top üst Şiffling, Herbold. Hülrer. Mayer, mühim karsılasmaya hazırlanmıs, Rumeü caddesinin tamiri mumi MeciKinre tetkik edildijti sırada perşembe ırününden satışa çıkarıdireğe çarparak kurtuldu. NiÇRntaçını Osmanbtye. baglıyan maliyet hesablannın tetktk edilerek »a W«gner. lan maç biletlerinin tamamını saHumeli cadde^l bir müddettenberi ta tarifesinin ayarlanmasına te$ebhüs edllRu hâdiseden sonra FenerbahçeBirinci devrede rüzgârl» bernber tın almıstı. Müsabaka saatinden mir edılmekte. su. havagazi, elektrik mis. fakat bu hnsiıstaki teklif eklm v e jıin moralinin bozulacağı ıımulu oynıyan Waldhof işe gayretli baştesisleri tebdil olunnuktadır. $ubat devreleriie nisan ayı Içindeki yordu. Fakat takımın güzel oyu ladı. Vefa, ilk defa sahada gördü çok evvel. koca 19 Mavıs stadyoBu cadde başUn basa delik deşik (evkalârie içtimada Meclisten geçirile. munun her tarafmı doldurpn seyirnunda bir değişiklik olmadı. Bu a ğümüz bu yeni tertibile aksamasıedildiğinden geçmek imkânı kalma. memistir. Fransu forvetinin de Fener na rağmen, 14 Üncü dakikada sol cıler. mnç saatini sabırsızhkla bekTeni tarlfenin az miktarda sn h a m r a » mıstır İşin en fer.a tarafı amele sabah bahçe kaiesine yaptık'arı akınlar dan gelen topu yakalayan Rahmi liyorlardı. nazlı naziı işe baslamakta ve akşam caklaria. far.la sarfiyat yapanlar arasında beşte peydos etmektedir tıpkı bir me fiat farkl nlacak şekilde tanrim cdilNihavet maç zamanı geldi. çattı. tehıikeli olmağa başlndı. Salâhad düzgün bir şütle ilk Vefa golünü mur gıbi halbukı bu Kadar islek bir mesi düşünülmüs olmakla heraber Şchlr Saat 16.50 de, kırmızı forma, beyaz din bir kaç iyi kurtarış ysptı. Fa \ y a p t l caddenin 24 saat çahşılarak yapılması Unııımi Meclisinin nasıl bir karara v a . racagı şlmdiden kestirilemediği İcin ha kat basta Kâmil olmak üzere mü j Bundan sonra Waldhof enikonu pantalonlarile ve ellerinde bayra gerekir. ğımız olduğu hrlde İsvicreliler saBeiediyenin bu hususu gözönünde tu lıususta bir mütalea beyanına imkin eanh oyunu rakiblerine | düzeldi. Alman futbolcuları mujçorülcmemiştir." haya çıkarak halkı selâmladılar. tarak icab:nı yapacaftını umarız. fır«at vermerli. tadları veçhile hayli fırsat kaçırSoldan sağa: Bunları takiben de Millî takımımız. 36 ncı dakikada mr fenerbahçe dılar. 1 Mu=iki â!elerinden bir!. 2 göğüsleri kınıızı bandlı ve ayyılHaneyt bu".maya çalışma ('.kt kehmet. akınında Fahir «akatlansrak çıktı. Mütevazin şekilde geçen devre3 Şöyle btr kcndine gelip kalkın. Yerine Beykozlu Nusret takıma nin sonlanna doğru, bir Vefa akı dızlı bey?z forma'.arile sahada £Özüktüler ve alkışlandılar. m»k. istt.ven. 4 Güney Ülerimızden ahndı. Nusret ssntrfora alındı. Bur i nında Hamid, sojrukkanlı Bir şekilbiri, tersi açRgı kaliteden» dlr. 5 Mülî karşılaşmayı i^^re edefçk hsn d« sağiçe geçti. I de takımına ikinci golü kazandırdı. Bir ç*şld parçR'ı>*»n. seslenme edatla. Millî takımızı 51 mağlub eden İsviçre müli takımı olan İtahan hakem Silvano ErFransıılsr beraberlik gelü .pesin Dört dakika sonra da birinci hafrırdan, < Afrikadakl vahşi cüceleI 8 inci dakikada Muzafferle, İs rîn baş silâhı. bazı nakliy vpsıtaları. d» koşarlarken birinci devre sona taym 20 yeşil beyazlılann lehinde msnonun iki yanmda sıralanan mıyorİBr. Deniz görür, iskeleye yskın, ilk ve ortaokullar arasında çok takım'ar. millt marsları dinlediler. 20 nci dakikada santrforlann • i met paslaşarak İsviçrelilerin kale nı kendislne e?ir eden. 7 Her aile erHi sona erdi. ondan bir tane bulup altına îsığırır. güzel arsalar satıhktır. Lille takımı ikinci devreye ufak Vefa ikinci devreye çıktigı za İstik'âl mar«"mızı h?'k. banHo ile dan pas alrn İsviç'e sol açığı Ri lerini kanştırdılar. Bu avada bize sc^eb ola. S Buşciay tozu me«e!e«l Müracaat mahalleri: Eınirgânda bakkal Ahmed, eski muhtar baıı tebeddülât ile çıktı. Meçhur man, Salihi sağ açığa, Rahrniyi de beraber söy!edi. Beden Terbivesi va. 4 metreden attığı sıkı bir şüt bir favul veri'.di. 11 inci dakikada (ikl kelimeı, bir ruhjuıi başkanın yaUmum Müdürü. misafirlere ''hoş le, takımının ilk golünü yaptı. Muhidâin, h^rber Hasan ve İbrahim Efenii kahvesinde Celil Bs'atte sagiçe çıkmış, sağhafa Bub sol açığa almıştı. bir fırsat daha kaçırdık. Kalecile rısı. •ESBHBa^B^a^aVHBHBİİ Eeylere. reuctı girmişti. Solaçık Lefevre de Yul:aru1an nfrğtyfl." Ilk dakikalarda Vefalılar ayak seldiniz'o dedikten sonrs. Anksra Mevki vuruşundan sonra topu yaks j ri topu elinden kaçırdı. fakat çet«ktmdan ahnarak yerine Walter lanna geçen bir kaç fırsatı heba Vdüsile İsvicre sefiri takımlann lıyan İfendiyar bir fır?at daha ka vik bir hareketle tekrar topa hâ 1 Boşboğflzlann ve işslz pTıçsîi7jerîn çırdı. İsviçre sol açığı daima teh kim oldu. pttirilmişti. Böylelikle Lille daha etükten sonra 5 inci dakikada anî ellerini sıktılar. Vürşı kn51^» y^pt:k?»ri' (mürekkeb kelirr.ci. 2 Şikâr peştnde koşnıa haMara baslsmsk ürere takımlar likeli oluyordu. Bunun için olahücum hattına kuvvet vere: bir akııı yapan 'Waldhof takımt, 15 inci dakikafîa softdan y»Dtı reiietine koyuian (iki kelrneı. 3 rek en kuvvetli bir tertibile sahada s a n t r f o r u Hölzer'in ayağından bir sahada yerlerini «ldiklsn zaman, cak, 25 inci dak'kada ssğ bek Ke ğ'nra bir hüfumu. s>^l bekleri kur Ç>vr1iîrıce kviçük hastane marı«5ina ge şu kadrolarla oynıyacaklan anla mal takımdan alındı. yerine Naci yer Bİmii oluyordu. gol kazandırdılar tardı. Çevketin bir hücumunu da llr. bir sorı; takımı. 4 Hîuıağalarn şıHı. geçti. İkinci devreye Fransız takımı Durum 21 olunca Almanlar gaykaîecileri tuUu 18 inci dakikada İ^tar.bvTİda para yedikleri yer^r (çoMi'lî takınvma: Turşay. Kemal. Salâhaddin şahsî bir hücumla jtulK 5 B?5ina bir harl eklçn!^c« hızlı ve hırsh başladı. rete geldi. Buna mukabil Vefa kaIsvi<"e s=.ğici. bir s«yı dfba vsptı Daha iki dakika olmamıştı ki, rıştı. Fakat 12 nci dakikada bir Vedii (kaptın) Eşref. Ali İhsan, İsviçre kalesine kacar gcîdi: fnkat i^e de, hakem bunu ofsayd addet r>n$v,^">ki ırri'klsıırpızdan birl olur. Divan Ec1ebi>ptı devri ^ai^'erinıizden İsfrnriiv*r, Salihaddin. netice almamadı. İsviçrelilfiin bir Üenssen'in tam sol köşeyi bulan frikik atijindan istifade eden Ha Nusret, ti. biri. 6 İman getirmls: g:bi birşey. hücumunu Ali İhsan kesti. sıkı bir şütünü Salâhaddin çok gü mid üçüncü golü yapınca Vefa tek G»rbis, Muzaffer. İsmet. h?vıet e^«tı. 7 Hazır ve aleçta. pn20 nri dakikada ST>1 acıklnrı, be> ket dniresinln baş ihtiyacından. 8 1 Maas sahib'erinin aşsğıda gösterilen «ün'erde saat S dan 12 y* İsvicre millî takımı Preiss. Ker30 uncu dakikada İsviçrelilorin zei bir plonjonla kurtardı. Fransız rar düzeldi. esnasında, s^ntrfoi' lerimizi atlatprsk ve Tur^ayın mü Külük kanun (ır.iiıekkeb kelimeı. ve 13.30 dan 16 ya kad.^r maaş cü»Unlan!e birlikte Türtıede takımı bir gol çıkarıp hiç olmazsa 32 nci dakikada hakem Alman nen. Co.sali, Ep"inr.n Schm'dhau bir hücumu ; tr»;nvey osdde^irdek Beiediye bin?sı alt kat saionunda bulunan beraberliği temin etmek için çok takımı aleyhine bir penait: verdi ser, Ballamsn, Hüqi (II), Bader. larından pas alan sağ içleri Hüqi d.^ha'.fsine vjkit b^^kmpdan 4 ün Evvelki t>uJmacami7in halieditmi^ 5?kli 1 2 3 4 5 6 7 8 cü eol'erini yaptı. İsviçreliler, hüPpsteur, Riv« OV). ikinci polierını attı. hırsh, hattâ zaman zaman çok sert ise de Rahmi bunu dışan attı. Zat İşlçri MudürKiğü memurlanna müracsatle maeşiarını alM?.ça saat 17.02 de İsveçliler Bu E^'den sonra hücuma geçen cum f üzerine, hüum tazeliyerek oynuyordu. 12 nci dakikada MüjOyun Vefanm baskısı altmda derrnlan mü''' ap'nıza soluk aH'rmıyorlardad sakatlanarak oyundan çıktı ve vam etti ve msç da 31 Vefanm bsşladılar. Salâhadd'n. ve İ'^netin forlanır.ıı, hasım kalpsine indiler. 2 Maaşları veli. vekil ve vâsileri tarafmdın nhnanlarla tahsile dekombinezonlarile dehsl İsvicre Ysptığ'miz bu hücum esnasında dı. 23 üncü dakikada İsvicreliler galebesile sona erdi. yerine Raluk girdi. vam eden erkek çocukardan her üç ayda blr «lınmakta olan yjkkaleşi önüne eeWik. İsvicre s^ntr İsviçreÜier topu dışan çıkardıkları bir en] dsha yaptilar. Bunun oflama ilmi'haberleri bu mca^ta istenilmiyecektir. sayd olduğu anlasıldı. hafı bu ni'cumu k^'avlık'a önledı. icin bir korner karanH'k. S'âHan 3 Mpaşlarm tediyesir.de sıra numarası takib edileceğinden aylık Misafîrlerin mukabil bir hücum atılan korner, Muznffere. kafa • 26 nci dakiknda İsf^rdîvann bir sahiblerinüı pününde gelmoleri ilân olunur. 'annı da Turçay kçsti. Tııreaym sındsn kalecileri topu kurtardı. hücum'inu sol b»kleri kesti. ŞevTskonto ettiıilenleria ayl'kiarı 5 6 952 Perşerabe günündcn itiuzıın de?aimsnını knpsn İsmetın İsviçre kalesine yakm mcafeden ket müteaddid defslsr ^ol po^isbıren eskisi lîibi Ziraat BBnkasından verilecîk. Günür.de jro'mişütünü kalecüeri rııtru. Bu araia Npcinin att'eı frikik de avuta gitti. yonuna girdi. F?kat top bir türlii İstanbul atlezim Bayramı dün (F. B.) 175. 3 Trimis (Kurt) 1.65. Nviçrelilere bir frkik veriıdi. Ali yenierin m=ıaşlan çsrşamba aünieri Zat İşieri Müdürliiğü TtVüüd 40 ıncı dakiksda İsvİTe sağ içi. Fenerbahçe stadmda yapıldı. Tesbit Gülle atma: 1 Pavlo Dikkovs Thsanm çektiği bu ceza atışı avu soliç'.erine pas verdi. Topu çok kaleye sokulanıadı. Bürosunda bulunacök banka memurlan toraiındaıı tedıje olunı30 uncu dakikarîa yeni bir hü•aıien progrema gbre dnkikası d« ki (G. S.) 12.34. î Özfkm Akbi (a eitti. (8633) i püzel kullanalt bu oyur.cu sıkı bir caktır. nım dsha yaptrk. Muzaff?rle Şevkikasına yapılan müsabakaiarın ü lek <F. B.) 11.92, 3 Nevıad KaMüracaat günlcri Knîecilerinin avut stısindan to şütle üçüncü gollerini yaptı. ketin bu said'nsı, biraz sansımız zücü tarafı da aksi gibi çoktu. razincir 10.82. OJCİ Jdjre pu kapan İsvicre snliçi. ilk sıkı çü1 Golden sonra rrr'nferid ve kar olsaydj, muhakkak gol olurdu. 1 100 metredeki dereceyi tesbit 1 689 5 6 1952 Perş srr.be Sırıkla atlama: 1 Münir Köse tile kalemizi denedi. T.I«;:n ilk 6, şılıklı geç^n msçın ilk devresi böy. 32 nci dakikarla İsviçre Sflğiçi. eden saatler bozuktu. 6 1952 Cutna 690 1158 oflu (Dz. G.) 3 20, ?. Kenan Çul ^akikr.sı mütevprn cereyan etti. i lcce 3 • 0 İ'=viçrr!i!'rin lehine bitti. belcleıi kalecimizı geçerek 5 inci 1159 1307 9 un^u dakikada İsvkreliiere korj 7 6 1352 Cum*r*esi 2 200 metrede (iki). 400 met ben (B. J. K.) 3.20 İkinci devre gollerini yapb. Beledi.ve rede fiki) atlet, bayrak da iki taDisk stm«: 1 Muharrem Kunıü ner oHu. Saş?tan atttğımız bu kor] ikinci devreye takiî^'mız bir de1 937 neri Muzaffer kullanamadı. İsviç' ğişiklik yaparak 35 inci dakikada pyağına topu 9 6 S52 PSIA tesi kım ko?tu. çıktı. Santıfor ziim (Tıb) 34.73, 2 Özkent AkhiIBaştarafı 1 inci tahiftde) relilerin bir hücumunu Ali İh^an! Sslâhaddin tpkımd.n çıkarılarak Reçiren Gsrbis; sopıkkanlılıkla ve 938 1464 10 ,'B '!>!52 Salı 23 senelik güzel bir mazisi olan lek (F. B ) 33.G7. 3 Şinasi Erten önledi, bu dakikvda Salâhaddin yerine Şevket girdi. 1465 1754 11 •6 952 Çarş.j.mba j telâşsız şütünü aUrpk takımımızın Mukaddesatr;ı cephe adı altında bizİttenbul Atietirm Bsvranunın dün fİz. Al) 32.22. miihim bir fırsr.t kaçırdı. 1755 18S5 12,6 /S52 PersemDe Oyuna biz b«sladık. İ.=metin or ! yegâne golünü yaptı. Bu golden zat mukaddes msfhumlarırnızı akü hali hiç de göz doldurucu de£ildi. Uzun at!«ma: 1 Fahri Avhar rnenraatleri için istismar isvicreliler de\*mh hücumlara t?5i avut oldu. Şevket • İsfcndiyar sonra müessir hueumlar yaptık. şpğılık Oiimpiyad erifesinde yapılan mü(G. S.) 64?.. 2 Necdct Ertuî (B. başladılar, her eelislerinde kalemiz kombinezonu neticesiz kaidı. Bu j Forlar mız. bir çok fırsatlan gene etmek istiyeniere gerçek mukadbirlikte E«r«kalann bu htli elbette üzücüJ. K.) fi 40, 3 Vecdi Bayrakgü (B. bir tehüke geciriyordu. Buna rağ devrenin ilk dakikalarmda ümid kaçırdılar. İsviçrelilerin soliçleri va ö»satı öğretmek azrnindeyiz. İ!eri dür. men, tnüd«fa«mız cüsel oynuyor. li akınlar ynptık. İsviçreliierin sağ SiUii.e yapUkien hücumu Eştel düjünüşün. ilmî görüşün ve meJ. K ) 5.73. Dün ahnsn dereceîer: deniyetçiliğin düşmanı olan. koÜç adım etlatne: 1 Faıhi S«n«lp Salâhaddinin güzel bir pasını alan içlerinin bir hücumu ofsaydla ke kesti. nıünizm taktiklerile çaltşan yobazG^rbisin çektiği <=üt. kale direkle sildi. Oyunun bu devıesin^e of100 metre: 1 Hamdi Gürbüz(F B.) 14.20, 2 Çetin Kutkan (K. Şevkeün giizel bir şütü evuta rinin yarım metre üstünden avuta sayd sistemi tatbik ettik. Üslf'^tei iar. bozguncu err.ellerinde asla mutürk (K.G.) 11., 2 Narmi AlanG.) 13.15. gitti. Oyunun son'anna doğıii top. gitti. y» (G. S.) l l i 3 Fahri Aybar ) yedi defa İsviçreliieri ofsayd bı İsviçrelüerın kaleleri önlerinde oy vaffak oiamıyacaklarâır. ! CirH atmg: 1 Bekir At*bnv j nandı. Bu srada aleyhimize bir 16 nci dakikada sae aç:k İsfen rsktık. (G. S ). Memieketimizi mu«sır rnedeni(Fr.) 21 22. 2 N"v?.nd K««TÛ<fir diyer vesıtasiîe yapt.'ğ.rmz bir hüŞevket • İsfendiyar çüzel anla^ ' favu! verüdi. Ovumın son dakika ytt seviyesine çıkaracak devrimleU « engelli: 1 Hskan Çner (G. j <F.) 42.70. 3 Özdemir Ni|»ncı cumu. bekleri kestiler. Mütemadi Ular. Birlikie hücur İrr yapıyor | larında gene hücuma geçtik. fs ri tahkird» fayda görenlerin husuS ) 15.8. 2 Erdoğan Kfl"<belen j (KK.G.) 40.. ren hücum \»oıyoruz. İsviçreliler lardı. Bir hücumumuzu kalecileri j kat netice değişrredi ve maç 5 1 sî rnaksadlanm sarahaten biirr.ek<T. B.) 16.6, S Yüksel Özemre ' de hücum'.annda bizd»n eksik kal çıkaıak önledi. Çekiç «tm«: Yaptlmadı j İsviçreül^rin galibiyetüe sona erdi. teviz. Keza büyük Atadan âdeta (B J. K.1 17.4. j isminin afızlarına yakifmadiğıru At3c(İ7mp livık o'dufru ehpmmi300 metre: 1 HamHi Gürbiizidrak edercesine birinci Reisi Cum jeti vtrmek için ^sek çok yenüikleri tiirk (K. G • 2? 4. 3 Mtırad Er ' > h\ır. Atatürk sevgisinden de, şaktakib etmemiz lâzim^'r £:« fB. J. K.) 23.H şakçi ık diye bahsedenler, inkilâbÖMER BESİM ları anlamanm blr seviye meselesi 400 mptre: 1 Emin Doyr»k ı ve günün birinde kendileriri bu (G. S.1 51.4, 2 Nejad Anıl (G. ' seviyeye ulaştırabilecek biricik Güreş kampı vasıtanın gene inkilâblar olduğunu Olimpivad güteş kampı yann bi'melidirler. CF. B l S7 4. 2 Zeki Ö^tekitı (B. i ErniTsSnd» a^!İ»caktır. İşte bu uğurda. Turkiye Millî TaJ K 1 59.9. 3 Aydın Tunelı (B. dürlıicüne teyin edi en Mehnsfd lebe Federasyonu ve Mülî Türk j r\ Cik dün şe'errk kjmpı hazır!»n>jşTalebe Birüğ: olarak muştereken W» mete: 1 TurhMi Gök*r tır. Bu münasfbetle Güreş Fede | çahşırken Atatürkün Türk miile(T. B.') 1 57.9, 2 Orh?n Oıtaç <G. rasyonu şöyle bir tebüf yayınlatinin eşsiz kabiliyetine karşı bes5^ 3.03.9, 3 Ferh?d Barış (Df) lediği derin inanca. milliyetçüik. «Oümpiyad güreş kampı 3 hazi medeniyetçilik ve ferdî değer ilke'erine bağlı olarak kuru.an Türk 15W metre: ] İlhami Koc (K. :an 195? saiı günü Emiıgândaki bıDevrim Ocaklarını sonsuz bir sevTi 4.11 2, 2 SPÜ Ötrcgen (G. K. na^a Rçf.acaktir. K»mpa eirme h«kolan giireşçiler*n gi ve kardeşlik duygusile kucaklıP ^ 4.34^, 3 A. Steres (B. S.) j Kjnı kazsnm;ş ; otomatik. kolun veya Meğin tabii ha<ei<erSeriy!« yor ve müşterek çahşmal»nmmn 4..λ V j mezkur tarihte seat 17 den it bakurulur. Bu hassas saatın 17 taşlı mal<sn'zması sarsıotıren rr.ebemelerije birlikte kampta memleketimize hayırlı olmannı W 0 ırpfre: 1 Xeedf>t Saeik j bulunmalsrı teb'iğ olunur.» lara karşı fazlasile korunmuştur. Otomatik temenni ediyorur.» (R S.) 18.44, 2 İsan Belivan fB. I için altı mul'ıîel f iHtira beratı »i.rmıştı.. 8ü!jn dunysda J. K.) 16.45, 3 V. Avakyan (K. ! Sen Jozef, basketbolda mıiyon'arca CVM* s*atı her gün sahiplerini memnun Baaan ve yayan G). j etmektedir. Cm»*nri»et Mtibtacuık v* Beyoğlunda Sıraservilerde 289,1 numaradan Tayyar Ütücü yazıyor: . Berbal v e bazı kısımlarında hemen, hemen geçilmesi piiç yollardan. arabamııiTi ha ;imdi makaşı kırıldl ha aksı kıracağız korkusu iie ve bin bir müşkhlalla geçen paıar günü Kilyosa gittik. Hakikaten tarifi imkânsız miıkeramel bir manzara ve bizleri hayıet içinİS 00 Açıhj v e türkülfr; söyliyenler: de bırakan bir plâjla karjılaştık BaŞen kardeşler; çalanlar: Bayram Aracı, kımsız ve herşeyden mahrum köy kahAli Kocadlnç 18.15 Ingüizce ders vesinden batan «uneşi seyrettik 1S..1C Şarkılar; okuyan: Sablte Tur.; İstanbulun emsaUiz gtizelliklerini sicsisnlar: Hakkı Derrnan. Şerif İçll. neüinde toplamış olan bu «irin yerle S»iâh«ddin Pınar 19.00 Haberler oian alâkasıziıîa hayret eltik. Bir gellr 19.15 Saz eserleri: Ney. Tambur. Viyola kaynağı olan bnrası ile acaba bir banile 19 30 Celâl İnce ve »rkadaşlarm kamız ,yahud varllklı muteşel)bis bir den dans müzl^t 20.00 Güzel sczler künsemiz ne icin ilgüenmiyor? Burası 20.05 Kuranl Kerim 20.15 Radyo Turizm Genel MiirtUrlöğtiniin hiç aklına Gfczetesl 20 30 Klsa şehir haberleri gelmi«>r mu? Kıymetll vr çalıskan 20.35 Radyo küme f««lı 21.15 Radyo Valimiz ne elur bir pazar rünu olsun haftası 2130 Piyano solcları 21.45 oraya kadar bir zahmet etsinler, cuıiSpor hasbıhallerl: konuşan: Eşref Şeflk nim ki buraM ile mullaka me;gul ola 22.00 Şarkılar: okuyan: Alâeddin caklar ve İstanhnllulara giiMl bir plâj Yava^ça: çalanlar: Cevdtt Çağla. Fikret ve mükemmel bir rezintl mahalli, sayKutluğ. Halük Reca.. Süleyman Erguijer fiye kazandıracaklardır » 22.30 Haftanın vırîüozu (Pl.l Atafürkün öldiiğü seneyi 22.45 Haberler 23 00 Kannbiyo . Bor. ?a. Progarmlar ve dans müziği (Pl.) bilmiyen bir dergi 23.15 Dinleylci lsteklerl 24.00 K«Bir öğrenci velisi N. Sümer imzasile p»n^ aldiKimız mektubdan: 12.57 Açılıj ve program 13 00 Haberier 13.15 Türküler (Pl.) 1330 Norman Cloutier orkestrasından karıjık haflf müzik (Pl.) 13.45 Şarkılar: okuyan: Salih Dizer; çalaniar' Sadi Ijilay, Yorgo Bacano», Fikret Kutiui 14.15 Dan* ve caz müzlğl (Pl ) 1445 Şarkılar (Pl.) 15.00 Kapanış. Kilyos için Armudlu caddesinin fed hati Karagiimrüfc Karabaş mahallesi Armud'.u caddesinde oturan okuyucularımızdan aldıjımız bir mektubda Söyle denilrrıektedir: Senelerdenberl hle blr Umlr yiırti görmiyen mahallemiîin kaldırımlan son yanılan terkos çeşmesi yüzünden hiç getilemiyerek btr vaziyettedir. Cad. de y a ı gününde eajnur d e r j u ı hallne grlmiştir Alâkalı makamların vaidleririe ra^men bn sene de bu cadde tamir edilmez'îe evlerimizden çıkmak ve evlerimize gidehilmek hemen hemen kabii olamıyacaktır. Camur deryası h»linde bulunan caddenin biran evvel yaı>''misını alâkadarlardan rica ederlz.» • îsviçre millî takımına 5 1 mağlub olduk • • Maçın ilk devresi 3 0 aleyhimize neticelendi. Yegâne golümüzü ikinci devrede Garbis attı •ı ı ı ı ı 1 1 1 1 ı« 1 11 II1 ıı 1 1 1m\ ıı 1 1 1 ! i 1 « 1 IH I I • 1 ISI 1 1 111 1 1 EMIR C AN MERAKLILARINA e istanbul Belediyesinden: Özel idare ve Belediye emekli ve öksüzlerinin üç aylıklan veriliyor Istanbul atletizm bayramı M'Ü'S'AİMİAİHİA ÜİZİÜİMİAİLİAÎN, S'E'IViE'İRfEİKir M!E]YJİNO|E!N Ef»İŞlUl«l»M]T RİEİ»|LİAİDİİİK EİRİGİUİVİAİNP Atatürk inkılâblarının korunması 4X100 Bayrak: 1 Galat»saray • Dün Modada Sen Jazef spor ku takrau 44.7, 2 Beîiktaş takımı Kibü sahasında. Sen Jozef ile Be t 46J. yoğiuspor takımlan arasında yapı '•• Yüksek aüsma: 1 V. Holyaf lan bssketbcl maçmı 3924 Sen J kin (B. S.) 1.75, 2 Enial Aikan Jocef takmu Ir'Tanmrjtır. i Beyoğlusporu yendi G*2etecitik lurk Arwnim $irketi Cege'.oela Halkevi tokak Mo. 30,41 Salıibleri İSVİÇRE SAATLERININ EN İYİLERİNDENOIR NÂZLME NADİ ve ÇOCUKLARI Yazı ı*jcrim fi'ltn idart eden Vn'ul Mvuiir mflli lakuru kalecui bir kurtan» NAZIM ULUSAS l'mam Munesritt: Beyoğlu İstiklil Cwi. No.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog