Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

TÜRK NESİR ANTOLOJİSİ 1 Ahmed Rasim, Halid Ziya, Cenab Şahabeddin, SiVeyman Nazif; Ahmed Hikmet; Mehmed Rauf; Hüseyin Cahfd, Halid« Edib, Ahmed Haşim, Hamdullah Suphi; Yakub Kadri; Refik Halid, Abdülhak Şinasi. Ruşen Eşref, Reşad Nuri; Falih Rıfkı; Nurullah Ataç ve daha yeni yazarlardan en güzp' nesir örnekleri. 1 lira. VARUK YAYINEVJ Ll 07 umh nCI JİI »A! KURUCUSUîTUNUS NAttf Ankara Caddesi, İstanrjil. ...I Subay terfi kanununun esasları hakkında resmen verilen izahat Askerî Şura, toplantılarında askerlik ve seferberlik mevzularında 25 mesele etrafmda karara vardı Yiiksek Askerl $ura loplantılarını bitirdi Subay ve ordu Telgrtf rt mdctub adresL Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Mumarası: 24298. Yaa İ»leri 24299, Matbaa: 24290 Cumartesi 5 Nisan 1952 Askerî heyetimiz Pariste Resınî mazakerelere bngın baslanıyor Genelkurmay Başkanımız ve beraberindeki heyet dün Atlantik Paktı Genel Karargâhını ziyaret ettiler Paris, 4 (TJH.A.) Parise muvasalat eden Türk Geneikurmay. Başkanı ve maiyetindeki heyet, bugün Atlantik Paktı Genel karargâh:na bir nezaket ziyareti yapmıstır. Buradaki resmt çevrelerden bildirildiğine göre, Türk Genelkurmayı ile Atlantik Paktı Genelkur. mayı arasındaki müzakereler resmen yarın başlıyacaktır. Verilen malumata nazaran Türk Genelkurmayının Eisenhower ile yapacağı müzakerelerin, Türk kuvvetlerinin bağlanacağı komutanlık hususunda olacaktır. Diğer taraftan, bu müzakerelere bugünlerde Parise gelmesi beklenen Yunan Genelkurmayı da katılacaktır. Yunan Genelkurmay BaşJkanı Napolide Napoli, 4 (TÜ.A.) Yunan Ge Arkast Sa. 5, Sü. 5 te Emirerlerine dair kanun tasarısı Neclis gündemlne alındı Bkerî terfi kanunn üzeIstanbul 4 (T.H.A.) Birinci nu, sicil yönetmeliği talimatı, asrinde bir müddettir eaOrdu Temsil Bürosundan bildi kerî tabib ve vtterıner akademisi Kemal Zevtineğlo, lışan Yiiksek Askerl rümiştir: profesörrerinin k?sa hi'tnetleri, ırmağın taşmasnuı mani Şura, ordumuzun bünyesi He ilgili 14 mart 1952 1 nisan 1952 harb sanayii subaylannın ordu obnak için ahnacak tedbirmühim bir takım kararlara vargünleri arasında Genelkurmayda donatjm sınıfına geçirümeleri. leri izah etti mıştır. Öne süriilen teklifler Bütoplantılarına devam etmiş olan dalgıç personele verilecek itibari yiik Millet Meclisince kanunlaştıYüksek Askerî Şura çalıştnalan zamlar, subay ve askerî memurAmasya, 4 (Hususî surette gidea rıldığı takdirde subaylanmızıa ternı tamarnlıyarak dağılmıştır. ların şark mübadele talimatı, dearkadaşımız Yaşar Kemal bildiri» fii şimdiye kadar yapılagelenden Bu müdde* zarfmda Yüksek niz ve hava kuvvetlerine kat'î yor) Seylâb mıntakasında tetçok larklı bir sisteme bağlanmış Askerî Şura, Seferberlik kanu Arkası Sa. 5. Sü. 1 de *kiklerde bulunan Bayındırhk Ba. Oİacaktır. kanı Kemal Zeytinoğlu ile bugün Bugüne kadar yürürlükte buluAmasyada konuştum. Son »eylâb Iian usul, bildiğimiz gibi kayıdsu vaziyeti nakkında basa su beya» jartsız eşitlik prensipine dayanınatı verdi: jordu. Aynı zamanda mektebden Amasya 4 (Hususî sıırette gönder c Bu yıl hava'ann fevkalâda subay çıkan iki vatandaş, aralanndiğimiz «rkadasımız Yaşar Kemal ve anormal bir şek:lde ısmmssı ile, daki zekâ, dirayet ve, işe yararhk bildiriyor) Feyezan başladığınkışın fazla miktarca yağan kariar farklan kaale ahnmaksızın aynı danberi bojnına yükselmekte devam süratle erimiş ve yer yer feyezan. müddetler içinde ve aynı zamanda «den Yeşilırmakdün saat 17 den lara sebeb olmuştur. Yeşilırmak ve terfi ediyor, aynı zamanda emekMmra yavas yavaş alçalraağa başkolları uzun senelerdir görülmemış liye aynlıyorlardı. Bu usulün fayIjnnıştır. Nehir bugün 80 santimetbir şekilde taşmış, Tokadın Kazodası, ordomuza adam kayırma, W kadar alçalmıştır. Buna rağmen va bölgesini, Turhal ovasını, A» piston ve her türlü şahsî nüfuz yehrin caddeleri hâlâ su altındadır. masyayı, Taşova ilçesini ve kıs. hastahklarının bulaşmasını önleAk Sa. 5. Sü. 3 te men Çarşamba ovasım su altında mekti. Buna karşılık, askerlik gibi bırakmıştır. Feyezanları iki kısımmiistesna kabiliyetlerin büyük rol da mütalea edebiliriz: Yıllık nor. oynadığı bir meslek, böylelikle dimal feyezanlar ve uzun yılİ3rda rıamik gelişme imkânlarından bir tekerrür eden anormal feyezanlar. havli mahrum bırakılmış oluyordn. Feyezanlara karşı ahnacak ted. Yiiksek Askerî Şuranın kabul birierde bu durum birinci dererpi'e .jE»liği, yeni .sistem bu^eksiklifi jl.ehemmiyeti httimür. Misal olarak, «ftmirhedefmi (riirmektedir. Âynı Amasyada Yeşilırmak üzerinde su« rfurumda hulunan subaylar arasınlama ve değirmen bendi olmpk dda bir nevi yanşmaya meydan vezere 300 bend vardır,,Bu yÜ7~oa rilmekte, hattâ yanşmalar teşvik yatak yükselmektedir. Buna muKraliçe Elizabeth ile eşi Edinburgh Dükü Buckhinham sarayına giderlerken edilmektedir. Terfi müddetleri sicil vazi olarak halk tarafmdan gereic ve kabiliyet esaslarma göre bir Hindistan Baçbakanınm arazi kazanmak ve gerekse kenoj elâstikiyete bağlandığı için orduya Başbakan Ankara gannda Dı? İşleri Bakanı ile öpüşürken mesajını ihtiva eden mekkıyılarını tahkim için alınan tedkatılan genc subaylar kadronun birler de Irmak yatağmm daral. hıb, dün arkadaşunız Doğan iist kademelerine ulaşıncıya kadar masına âmil olmuştur. BunUr, seNadi tarafmdan Hindistan mutlaka şu kadar yıl beklemek Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Büyük Elçisine tevdi edildi mecburiyetinden kurtulmaktadır Iar. Başan gösterenler daha erken Ankara 4 (Telefonla) Hindist'rfi edebileceklerdir. Bu da hem tan Başbakanı Nehru'nun arkadayiiksek komuta heyetini geneleşSimız Doğan Nadi elile Türk mflt'rmeğe, hem de ordumuzun yaraletine gön9'erdiği mesajı ihtiva eden Ankara 4 (ajı.) Cumhur Baş nan Menderes, beraberinde Aydın tın varlığını kuvvetlendirmeğe yamektub, bugün Doğan Nadi tara kanı Celâl Bayar. beraberinde Ça milletvekili Ethem Menderes ve eravacaktır. Başkan, hiç bir siyasî vazife fından Hindistan Büyük Elçisi Ek lışma Bakanı ve Işletmeler Bakan mir subaylan yüzbaşı Muzaifer Yiiksek Şuramızra kabul edilen almıyacağını açıkladı Arkası Sa. 5, Sü. 4 te vekili Nuri Özsan ve diğer zevat Ersü olduğu halde bugün saat 14 yeni sistemin baslıca mahzurunu olduğu halde bugün saat 12,48 de te şehrimize avdet etmiştir. , s^vın generaller her halde gözöWashington 4 (A.P.) Başkan Zonguldak trenine bağlanan özel Başbakan, hava alamnda Büyük riinde tutmuşlar, bunu önliyecek. Truman bu sene Missouri eyaletinbir vagonla Çankaradan şehrimize Millet Meclisi Başkanı Refik Koden Âyan Meclisi için namzedliğini Ji'C değilse azaltacak tedbirleri de dönmüşlerdir. raltan, Devlet Bakanı Başbakan koymıyacağını bildirmiş ve hiç bir diisünmüşlerdir. Mahzur bilindiği Cumhur Başkanı garda B^I.M. yardımcısı Samed Ağaoğlu, Bakan Londra 4 (B.B C.) Londrada diye meclisinde bir reylik ekse.i siyasî vazife almıyacağını da kaypibi terfi k'ararlarına keyfî miidaNecmeddin hastanede Başkaru Refik Koraltan, Devlet Ba Iar, milletvekilieri, Başbakanlık halelerin tesir etmesi ihtimalidir. ve diğer bazı şehirlerde yapılan be yete sahib olan İşci Partisi bu son detmiştir. kanı Başbakan Yardımcısı Samed Müsteşan, Dış işleri Bakanhğı UDoçurabilece&i kötü neticeler i(i lediye seçimleri İşci Partisi .ara seçimlerle 55 rey'ik ekseriyet ka Arkas\ Sa. S. Sü. 4 te Ağaoğlu, Bakanlar, milletvekilleri, mumî Kâtibi, Vali vekili, mülkî ve barile bu çok tchlikeli bir mahzur fından kazanı'mıştır. Mııhafazakâr zanmış bulunmaktadır. Şimniki mülkî ve askerî erkân, Ankara Vali askerî erkân tarafmdan karşılandur. O kadar ki, ejjer öniine geçi lar bu seçimlerde ağır bir mağlu mecliste isçilerin 92. Muhafazakârkili, Belediye Başkanı, Garnizon ve mıştır. biyete uğramışlardır. larm da 37 temsilcisi vardır. lemezse şiiphesiz eski usulii arataMerkez komulanlan, Emniyet müCumhur Başkanlığı Başyaveri 1949 seçimlerinde Londra oeîe Arkası Sa. 5, Sü. 2 de caktır. Sivil hayatta lâyık olmadığı dürü ve kalabalık halk kütlesi ta kurmay yarbay Nureddin Alpkarmevkilere hatır gönül yola ile gerafından karşılanmışlardır. tal, hava alanmda Cumhur Başkatirilen bir adamın zaran nihayet Başbakan Ankarada ru adına Başbakana hoj geldiniz mahdııd olur. Fakat orduda işin Ankara 4 (a.a.) Başbakan Ad demiştir. şakası yoktur Evlâdlanmızın haIrak konsoloyah, yurdumuzun varhğı söz kosunun hususî onusııdur. tomobilinin çaBu itibarla terfi sistemini kabilındığını ve araliyet ve başan esasına göre ayarbayı çalan hırBu şekilde aylı.'< alanlar meydana larken her türlü haksızlıkian, husızlann Tarabçıkarılıyor, yekunun 150 yi susî muhabbet, hususî düşmanlık yada denize uçbulacağı anlaşılıyor ?ibi duytrulann oynayabileceği kötuklanm, fakat otomobilin ka<ii rolleri tesirsiz hırakacak çareleri Belediye teşkilâtında, muhtelif Atina 2 İstanbul Vali ve Be üzerine «Nea Lonia» ilçesini îiyapısını açarak ka; de mutlaka bulmalıdır. maya muvaffak Bu noktaya lâyık olduğu ehem ledije Reisi profesö'r Fahreddin Ke ret etti. Atinaya 30 kilometre u müdürlüklere bağlı olarak açıktan olduklarıru dün miyet verildiği takdirde, Yiiksek rim Gökayın başkanlığındaki he zaklıkta bulunan ve 60 bin nüiusu para alanlann tesbitine baslan Arkas\ Sa 5, Sü. 4 te Arkası Sa. S, SZ. 1 de vazmıştık Şuranm aldığı karan ordumuzun yet, belediye başkanlarının daveti «Bir müddettenberi ban gazete Türkiye MU11 Talebe Federasyoistikbali bakımından çok yerinde Vak'a mahal ' nu kongresi çalışmalanna dün de ve mecmuaların sistemli bir şekil linde kan izleri Jıuluyoruz. Dünya şartlan çok deYakalanan devam etmiştir. Gece geç saatlere de inkılâblan baltalamak ve igrenç görülmesi firarî ği^miş, o arada askerlik mesleğine Ruhi Dinç kadar süren toplantıda Orman A gayeleri uğruna Türk halkını ifsad hırsızlarm yaralandıklan kanaatini de sonsuz ufuklar açılnnştır. Herıman ve 40 arkadaşı bir takrir etmek için ellerinden geleni yap kuvvetlendirdiğinden evvelki gün men her gün bir yenisi icad edilen vermişlerdir. Bu takrirde Türk in tıklan müşahede edilmektedir. Türk hastanelerde de tahkıkata devam silâhları tanımak, bunlann sağlıyakılâblarının nasıl baltalandığı izah tarihinin yüz karası 31 mart vak edilmiştir. Neticede Beyoğlu hasTito, Batıyı tehdid eden cağı taktik ve stıatejik imkânlar edilerek junlar belirtilmiştir : Arfcost Sa. 5, Sü. 5 te Arkast Sa. 5, Sü. 5 te nutkunn söylerken üzerinde daima çalışmak. kafa yormak lâzımdır. Bize kalırsa subay yetiştirme u«ııllerimizi de yenibaştan dıizenlemek, meselâ askerî liseleri kaldırarak subay olacak genclerle sivil gencler arasmdaki ikizli eğitira sistemini yok etmek doğru olacaktır. Milli Savunma bu^ün bir bütündiir, genc, yaşlı, kadın, erkek biitün millcti içine alır. Asker eğiYugoslav gazeteleri ile radyolan timi, asker olmıyanların egitimi Londrada toplanan Trieste diye vatandaşları yanlış bir taskonferansı aleyhind« nife bağlı tutan bir zihniyetin artık tarihe kanştiğına şüphe yoktur. nejriyat yapıyorlar Yurdumuz tehükeye girdiği anda Belgrad 4 (A.P.) Trieste serhepimiz askeriz. Banş halinde yabest bolgesinm A kısmınm idaresi şarken de hepimiz sadece vatanhakkında Londrada toplanacak odasız. lan konfemnsın Italyan emperyaliz Bu noktayı Yiiksek Şuranm dikminin ilk adımını teşkil ettiği reskatine suıımayı ayrıca bir vazife mî Yugoslav radyosu tarafmdan biliyorum. NADİK NAUİ dün akşam iddia edilmiştir. Italyan banş andlaşmasının huRusya Kuba ile susi bir hükmüne göre, Trieste münasebetlerini kesti iki kısma ayrılmış ve bunun biri Jean d'Arc mekteb gemisi komutanı Vilâyellen çıkarken Havana (Küba) 4 CA.P.) îki Ingiliz Amerikan, diğeri de Yudıplomatik kuryesine memlekete Fran=ız mekteb gemisi hafif kru mutanı Albay Maurice Anman, sa selâns Hardonin'i ikametgâhında goslav idaresine veıilmişti. Şimdi girme pıüsaadesinin verilmemiş ol vazör Jean d'Are dün saat 8.30 da at 9 da karaya çıkmış ve refaka ziyaret etmiştir. Müteakıben gemi Londracta toplanan konferans, Italmasma hiddetlenen. Rusya, dün, limanımıza gelmiş ve Dolmabahçe tinde Fransız Ataşemiliteri oldu komutanı, Vali Muavini Fuad Alp. yanın, Ingiliz Amerikan bölgesiŞOFÖR GÖZÜYLE YAYA.«. * Küba ile münasebetlerini kesmişür. önlerinde demirlemiştir. Gerai ko ğu halde, Fransız Büyük Elcısı Ek,, YAYA GÖZÜi'LE ŞOFÖK... Arkası Sa. 5» Su. 1 <U • Arkası Sa. 5, Sü. 3 t« Amasyada dün yeniden birçok evler çöktü Taşova köprüsö yıkıldığından geniş bir bölge arasındaki münakale kesildi. Sular ortasında kalan Kayabaşı köyüne sandallarla ekmek gönderiliyor Amasya «u baskınından bir gorünüş Bakanın seylâba dair demeci Nehru'nun Türkiyeye mesajı Churchill, belediye seçımım kaybetti İşçi partisi ezici bir galibiyet sağladı, kızıllar ise ezildiler Truman siyaseti bırakıyor Cumhur Başkanı ve Başbakan dün Ankaraya döndüler Âtina civannda tnekteb ve evlerinde türkçe konusulan ilçe Belediyede açıktan aylık alanlar Otomobil hırsızları yakalandı Türk inkılâblarını baltalayanlara karşı geıtçliğin hassasiyeti Jean d'Arc Nekteb Gemisi Geldi Belgrad, Batıya gatıyor İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog