Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

•hir Meclisi son giinlerde bir kaç fevkalâde top« •antı yaptı. Bu toplantmın BasmaVaZeden d?r>am ruznamesinde su fiatına ve Jtrifakı, milletlerin ruhuna iyice zam ıcklifi de vardı. yerleştirmek lâzınıdır ki bazı meseBir kaç gun süren toplantıda leler errafında iki tarafın bazı knş j giindem harici şeyler görüşüldu beyinli demagoklarının, arasıra ko • Bu pazarlann teşkilile kaçakçımü, pek bilmiyoruz, ama güudem pardıkları manasız ve zararlı yaylığın kısmen olsıın önleneceği dahili olan en nıühim madde, sugaralarla dostluk havasının buı ya zam işi görüşülemedi.. ve gaze* iimid ediliyor lanmasına imkân kalmasın. iki milan FrancKco şehrinde. telerin beyanına göre mesele ha» Ankara 27 (Telefonla'» Güney letin şuurunda yer etmiş, mütekaJaponya ile geçen sene i ziran içtinıama bırakıldı. ve gunc> u^Su bölgelerinde hudud bil bir itimada ve sevgiye dayanan güney doğu ««.6. aktedilmi; olan banş Istanbul Şehir Meclisinin tam pazarlan ihdası husıısunda Güm ittifaklaruı samimivet ve kuvvetini •ndlasması bu sabnh yürürlnğe lin de§erinde motörlü vesait ihrac randunanla ve bir anlayış havası kim inkâr edebilir? Tiirk ve Yunan girmiştir. Böylelikle de. bu metnle Londra 27 (Nafeni İngiltere Ti etmistir ki bu geçen seneye naza rük ve Tekel Bakanlığında yap'liçinde çalıştığuıı unımam kikeriru harbin sonundanberi tâbi caret Bakanlığı tarafından neşıe ran iki milyon sterlınlik bir yükse makta olan çalışmalar hayli ilerle devlet adamlan. sundi iki milletin kendileri de iddia etsinler. Her şedılen istatistiklere göre, Türkiyemiştir. Bu pazarlaHn teşkili ile ka şuur ve vicdanında iyice kök saltutolduğn isjral stntüsü ortadan i arzetmektedir. Bu vesait arasınyi berbad edcn politika ve maalsamimi bir dostluk ve ittifak kalkmıştır. Fakat aynı zamanda, nin İngiltereye ihracatı yeniden a da şunlar bulunmaktadın 35S9 i çakçılıŞırl kısmen olsun önleneceğiesef kotü politika bu Meclisin de zalmıştır. Bu senenin ilk iki ayı traktör, (bunîann değeri 1.750.000 , ne muhakkak nazarile bakılmakta için çâlışıyorlar ve yıllarca evvel ne muhakkak nazarile bakılmaka Washington ile Tokyo arasında hmmüs'oet iş çıkarma imkânlannı Atatürk ile Venizelos'un kurdukzalanan karşılıkh yardımlaşma pak içinde İngiltere 1.JO0 630 sterlin detahmin edilmektedir). 291 dır. Bu bölgelerde kaçaçkçıhğm iarı binanın üstüne yeni kattar azaltmış, şehrin kendisinden bektmın da yürnrlıiğe girmesi, döne ğerinde Türkiyeden ithalâtta buIkinci Cihan Harbir.de Polonya hepsi de Polanyalı subayların Rus lediği islerin tahakkukuna mâni ilâve ediyorlar. İşte, Atina cadde lunmuşrur. Bu rakam ile ?ecen seilâve ediyorlar. ş , kadar iş.K»l kuvveti olarak Japon olmuştur. ahnmıştır. Filhakika memlekete it lerinde yanvana dalgalanan bay , ordusuna mensub 10.000 =ubay feci lar tarafından tabanca ile enseden adalarında bnlunan Birlesik Ame nenin ilk iki ayına aıd rakam ara lâstiği. , .. „ katledilmiş olduklarını anla+mışlar Artık kimsenin ıslalıa muktedir sında bir milyon dolarlık bir fark hali menedilen bazı giyim eşyaları raklarımız. iki milletin birbirlerine bir şekilde katlediteus ve Katyn rika knvvetlerinrn btijründen itibaIngilterenin ajTiı müddet z.am.ı1..».. uııuuıu.ucı büyük çukuTİara atıl | dır. Bu tahkikatı idare etmekte olan olamıyacağı bu siyasî nefsaniyet bulunmfaktadır. ^ilterenîn aynı muncn zarfın karşı duyduklan emniyet ve itimak k l l ren, müttefik birlikler olarak bu nereden geliyor diye aranıasak bi« da Türkiyeye ihrac ettıçi diğeı ı nın gümrük t^ifelerine ithali ve Türkiyeye ihrac ettıçi diğer bazı maddelerdeki sümrük res dın, dostluk ve muhabbetin güzel mışlardı. Sovyetler bu toplu cina | Amerikan senatosunun komisyonu Fakat, Ticaret Bakanhğınm istaüslerde kalmalaruu temin edecekmaddelerde de bir artış kaydedil yetuı nşziler tarafından işlendiğüıi önüne eski Alman generallerinden le Şehir Meclisine hemen herkebir semboludür. tistikleri, aynı müddet zarfında İnrinin indirilmesi düşünülmekt?dir. tir. miştir: ABİDİN DAVER söylemişlerdi. Fakat son aylar için Rudolf Von Gersdorff da şahid sin tasvibile girmiş bir takım ilim, Bu yolda çalışmalar hayli ileılen.işBir miiddertenberi Almanya et gilterenin Türkiyeye ihracatının resim | f e n v e h u k u k B d a n d a r l n l a t o p l a n . 2.859.000 sterlin değerinde ma"ki tir. de yapılan tahkikat nazılerin değil, olarak ehemmiyetli surette arttığım gösrafenda cereyan etmekte olar.dan ne, 567 000 sterlın deeerinde paSovyetlerin bu cinayeti işlemış ol de, bu general Katjn faciasile ilgili tılara martık, bilgi ve gdrgülerilo Hatay başta olmak Jizere, bazı cok daha şiddetli bir müradeienin ;ermektedir. Bu müddet zarfında muk iplıği ve pamuklu, 467.000 duklarını göstermiştir Şimdıve ka bir resmi tetkik ederken görül neden hâkim ve nâzım olamadıkhudud bolgeieri istihsalâtının wrsLmdj Japon adalannda başgöste İngiltere Türkiyeye 5.572.006 ster sterlin değerinde kımyevî maddelannı bihakkin kendi kend'midar 58 şahid dinlenmiş, bunlann mektedir. best olarak komşu memleketlere Ankaıa 27 (ANKA) Mülkî takreceği aşikârdır. Kremlin. Ahnan ;in değerinde mal ihrac etmistir. ler ve boya, 402.000 sterlin değeze sormpkta ve bir türlü ccvabını ihracı, buna mukabil, komşu dev sünatm bugünkü iktisadî, ziraî assskert knvvetinden ürktüğü kadar Geçen senenin ilk iki aymda bu rinde elektrik malzemesi ve 219.000 Pariste korkunc bir «ile bıılamamakta idik. Nîhayet son içletler istihsalâtının gene serbest kerî ve ulaştırma durumuna gure Açlık grevini bitiremeden mıktar 3 milyon sterlinden biraz Japon askerî güciinden de korktimaiar bu müşkülümüzü haPetti. sterlin değerinde de demir ve çe olarak ithıli hususlan da tekkik faciası yeni baştan tanzimi etrafındaki çaölen Fransız fakiri Şehir Meclisinin fevkalâde içtimuştur ve korkmaktadır. Bundan daha azdı. lik manüfaktüre eşya ihrac edil edilmektedir. 1952 senesinin i!k üç ayı içinde Paris, 27 (T.H.A.) Lyon eya maı demek kanunun tayin ettiğl hşmalar bir hayil ilerlemiştir. Bu tam on bir sene evvel Moskova gamıştir. Roma. 27 (Anka) Hususî olaŞehrimizdeki Suriye elçiliği çev çalışmalar sonunda halen 63 olan letinde bır kadm, zina halinde ya devreler dıçında miihim ve müstarında cereyan eden bir hâdise SU İngiltere Türkiyeye 3.636.626 sterkristal bir kulübe relerınde hükumetimizin bu alan vilâyet sayısının azaltılıp, çoğaltıl rak yapılmış kaladığı kocasmı keserle başını cel bazı kararlar alması için Meclin'in bu korkusunu belirli bir sedaki çahşmalan memnunlukla kar ması üzerinde bir karara varılacak içinde hiç bir şey yememek şarti parçalamak suretile öldürmüştür. lisin top!anması demektir. Meciiski)de gösfenniîti. O tarihte. Alman şı lanmıştır. Kadın, bu cinayetıni müteakıb. lerin bazı celselerinde ekseriyet tır. Daha önce de bildirdiğimiz gibi le yaşıyan Burmak adındaki Franaskerî gücüniin bir taarrnzunu bekr Uşak, Adapazan ve Bandırmada sız faki i. uzun zam9ndanberi a\Tiı kocası ile birlıkte yaksladığı ka nisabı hasıl olamadığı görülmüstur; lemekte olan Sovyet idarerileri JaMarmara adile birer vilâyet kurul csm kuHıbe içinde devam etmekte dını bağlıyarak mutfağa sürüklem.j fakat adı üstünde fevkalâde içtiponya ile bir ademi tecav.üz paktı MeeLondra, 27 (a a.) (Unıted olan perhızi net'cesinde fena hal burada her tarafı kapadıktan son Qalar için böyle bir vaziyet şim'liakdermeğe muvaffak olnyorlar ve ması kararlaşmış gibidir. Ankara, 27 (Telefonla) ye kadar göıulmüş değildi. Su beStalin de bu paktı, Tokyo namına iisın yarmki gündeminde 8 sözlü Press): İngiliz polisı, Wındsor şaİlçe teşkili etrafındaki tetkiklere He hastaHnTiıs olup1 koma halinde ra havagazi musluğunu açmış ve d deline zam tcklifini incelemiş oîan inualıyan Japon temsilrisini Mov sonı ile 16 kanun tasansı bulunmak tosunda Kra.içe El;zabeth ile kodevam edilmekte i^e de kurulmasına hpstaneye kaldırı"'in ''*?r. Burnvk kocasınm metresıni öldürmüştür. tarife komis>onunun raporuna d»kora gannda yanaklanndan öpü tadır. Sözlü sorular arasmda yer cası Prens Philippe'in ıkamet ettıkdünya aclık rekorunu kırmak için Bir genc kıza tecavüz eden karar verilen 15 ilçe dışında yeniğil de şikâyctnamesinc ya7dıŞına yordu. jlan Burdur miiletvekili Fethi Çe leri dairelere pek yakın bir yerde göre bu komisyonda ekseriyut hasıl Buenos Aıres, 27 (a.a.) (Afp): den ilçe teşkihnin mali imkânsız sreve bps'ptnış bulunuyordu. Fazorbalar likbaşın, C.H.P. Genel Sekreteri vuku bulan bir hırsızhğm tahkikaSovyetlerin, İkind Cihan Harbl «La Epoqua» gazetesi, heyecan ve lıklar dolayısile şimdiük mümkün kat bu emeline muvaffak olamadan tile meşgul bu'.unrr.aktadır. Izmit 27 (Telefonla) Gölcüğün olamndıcmdan iş dojrudan doğruclmadığı neticesine varılmıştır. yonunda, bir taraftan Doğuda, di Kasım Güleğm konuşması için Bur ö'mü?tür. t ış Kraliçenin ikamet ettiği tarafta rici başlıklar altında, Peron'u ve Lutfiye kdyünde 15 yaşlarında Ten ya mcclise intikal • •ni ve şavanı ğer tarftan da Batıda bulunan bn durda yapılması istenilen açıkhava kabine arkadaşlannı öldürmek ve Bir bekçi, kansım vurdu zile isımli bır kız aynı köyden Meh hn>ret ciheti, oraı!a da risab hasıl top'.antısına izın verılmediği yolun bulunan saray vekılharcının kasaIzmitte parti kongreleri medm bağında iki kadın arkadaşıle olamadıçından fevkalâde içturıaın iki memleketi ele gecirtnek için hasından cüz'î bir para çalındığı bil memlekette anarşı yaratmak makİzmir 27 (Telefonla) Turgudlunrladıklan plânlar, Batılılarm ön daki haberlere dair önergesmi İç belli baş.h miİ7akere maddesi n^an sadile tertib edılen bir' hükumet dirilmektedir. İzmit 27 (Telefonla) İlimiz ve çalışırken Ayvazpmarı köyünden ya bağh Ahmedli bucağı merkez leyiri tedbirleri ile boş çıkmağa İşleri Bakan vekıli Hasan Polatkan suya zam teklifi cöriişıilraemistir. darbesini haber vermektedir. çe^relermde siyasî partilerin kon Fehmı Işeri ve arkadaşları Ah. YuCumaovası ve Uşakta mahkum edilmiştir. Moskova. harb cevablandıraeaktır. Sözlü soru doAnlasılıvor ki; SJehir Mecl'siniB Gazetenin verdiği tafsilâta göre, bekçilerinden Memiş Uyar 24 ya ?releri hararetle r!°vam etmektedir. suf, Necati, Fevzi isimü şahısların den bıkan mültefiklerin Almanya .ayısıle hararetli görüşmeler olacağı suikasdi tertlbliyenler Meksiko şeh şuıdaki karısı Ayseli geçimsizlik Bu?ün de C. H. P. Paçta bucak tecavüzune maruz kalmıştır. Kız miihim bir kısım aıası gerek koevvelki geceki yangınlar yüzünden tabanca ile iki yerinden j'i, Japonyayı da, sulh andlasmala anlaşıhyor. misyonlara, gerek^e Meclisin umuIzmir 27 (Telefonla) Dun gece rini kendılerine merkez ıttihaz et yaralamış ve yakalanmıştır. koneresini vapmıstır. M'ilet Partisi etraftan yetışen kadınların yarHımi mî içtimalanna iştirak etmemckteKanun tasarılan arasmda yer aaıjM imzaladıktsn sonra terkedesaat 23.35 te Izmire bağh Cumaovası , mişlerdir. Suikasdçilerın başında dir. Bövle olunca da Türkiye"'H ceklerini, sanayil yıkıbniş, sefalet ian cemiyetler kanunun parti ve bucağmda Adal caddesinde bir rad I General Benson bulunmaktadır. İfade veremiyen kadın Manisa de eski Halkevinde kalabalık Dir le zorba'arın elinden alınmıstır. Millet Meclisinden sonra gelen bu içinde kalmış bn eski düşmanlann cemiyet mallarile alâkalı maddelehastanesine kaldırılmışsa da haya dınleyici önünde ilçe kongresini Dünyanın en yaşlı en muhira Meclisi iş göremiyecek vapmıstır. Bu arada söz alan iki da kolaylıkla komünist darbelerine rinin tâdili ile, emir ve seyis erleri yo mağazasından yangın çıkmış, bu Doğu Almanyadan kaçan tjndan ümid kesilmiştir. doktoru öldü delege basma eşit olarak ilân verilduruma düşmektedir. Bir Istanbul kurban gideceklerini tahmin ermiş kanun tasarılan da yarınki gun mağaza, bir bakkal dükkânı ve bir . sanayiciler Bir çiftçi traktör altında kundura atelyesi yanmıştır. Postademde bu'.unmaktadır. Paris 27 (T.H A.) Fransanın ve hemserisi ve bir eski Şehir Medisi ü. memesinden şikâyet etmistir. NeLondra, 27 (Nafen) Frankfurt ne, hükumet binası ve bütun çarşı üyesi olarak bu hali tenkide şayan can verdi Avrupanın modern atom tehhkeye msruz kaimışsa da İzmır t^n gelen bir rapora göre, Birleşik tıcede bu hususta yüksek makam dünyanın en yaşlı ve tanmmış dokFakat San Frandsco konferansm ÎTTnit 27 (Telefonla) Bahçe l?ra telgraf çekilmesine karar ve torlanndan Besançon 100 yaşmda bulurum.. da, Japon sulh andlaşması müza Amerika, Doğu Almanyadan kaçıp den giden ıtfaıye yangıru söndürsığınağı Almanyade olduğu halde bir kalb krizi netıcekere edilirken bn hususlan nazan Batı Aimanyava yerleşmek istiyen ciğin Yuvncık köyünden 18 yaşınHa rilmiştir. Isi olanlar, meclis müzakerplemüştür. sinde olmüşlür. yapıldı îtibara alan Amerika idarecileri, bir Alman sanayicilerı ve teknısyenle AH Çavuş traktörü ile tarlasında rinden ho«:Ianpııyanlar, hattâ şim« Gene dün gece Uşakta YenitaDr. Besançon, muayenehanesin diki Meclisin durumunu beğenme» taraftan Japonyavg hiir miHetler Frankfurt, 27 (Nafen) Bura bakhanetîe uç dükkSn tamamen, üç ri için mılyonlarca dolar sarfetmek çalışırken. trakturun devrılmesile Amerikan yardımı altmda ka'mış ve olmuştur. de bir hastasını muayene etmekte di?:i icin içtimalara çelmiyenler, is»rasındaki yerini verecek, dieer ta daki bir f:rma, Avrupada «modern» dükkân kısmen yanmıştır. tedir. Amerikan yardım plânı gereğlnce raftan da bn topraklarda bir ko dedıği atom sığınağını ınşa etmeğe tifa ederler. Yerlerine yedek aza Türkiyeye yapılaTi tahsisler ıneyanında idi. !on ol«»ak sutar ve yeraltı teslslen mtinist darbesini imkân*ız bıra muvaffak olmuştur. Bu sığuıak, gapelir ve mpclis de islerini görecek vesalre İçin Tarım Bakanlığı enırin« ka<*ak bir plân yapılmasını dnşün yet sağıam ve kalın beton duvarimkîııiarı elde eder. ÖLÜM 3 000 000 Turk llrası tahsly edümıştlr. düler Te banun üzerine de Japon larla örüiüdür ve kspısı da itina Turklye Kızılay Demeği Umum Mu M'İ7akereve gelmedikten. îslerle harış andlaşmasına bir «Amerikan Pakistanh gazetccînin basın alâkatlar olmadıktan, hattâ istifa ile 'hazırlanmış, bütun emniyet teddunl Japon karşılıkh yardım paktı» n birleri almmıştır. etmeyi de hatıra fretirmedjkten toplan tısı Dr. REMZİ GÖNENÇ eklediler. 27 '4/952 gunu mubtelâ olduğu hasta sonra âlim. fazıl. iistad, profesör, Bu sığınağın 50.000 marka mal Pakistands cıkmaKta olan Dawn gave kanunşinas üyeyi ne yazetffinın başruuharrirl Altof Hüseyin Uktan kurtuıamıyarak Hakkın rahmeSoryetier. Asvada ıririştikleri ya olduğu da ilâve edilmektedir. cun bir bastn toplantısı yapmıştır. tlne kavuşmuştur. Cer.azesl bugan yılma plânlanmn muvaffak olıttas Bu sığmağı inşa eden fırmanm Ga2eteci Moskovad» toplanmış olan lklndl namazını müteakıb Ş'.şli Canı.ın. Için Komünist Çine ehemmiyet yer şimdi açıklandığına göre, bir çok B. FEI.EK Fkorrmlk a konf»ranstan gelmektedtr den kaldırılarak Asri mezarlıga defmekte. Fekin üzerindekt ba«kıların zengın fırma idarecileri, hususî şaAHnf Hu evin Moskovada halkın lyl necîllpcektır. fîvınmedıgnl sbylenıls ve polis rejlda bn sebeble artttrmaktadırlar, hıslar burada kendilerine birer yer Dahiliye Mütehasstsı mınden b?hsetmiştir. Stalin'e eöre. Demir Perde Dışınd aynlması için müracaatlerde buBi'"iın en bçğenilen Kaat: kalmıs olan Asya memleketlerini lunmaktadırlar. İsçilerin dilekleri komünist Çemberi icine alınmala Diğer taraftan, ban Almanların Şehıimızd*»kl lşçl sendlkaları roumesnnda Komünist Çine düşen va7İf da dağlık arazide küçük fakat sağAmerikada ihtisasını yaparak sllien Vali ve Beledıye Baîkanı Gokayl bıiyiiktiir. Yalnız Pekinin ilâniha ı?m atom sığınaklan yapmakta oidönmüştür. Hastalarmı Takz'jaretle U7un müddet goruşmuşîerdır. Bu Akşamdan İtibaren 17 Taş1 i ye Stalin hesahına ökse vazifesini duklan da bildırümektedir. Bır müddet evvel lşçıler Valıden kensıın, C .mhunyet Cad. No. 21 düerini Ba^bakanla goruşturmek rlcagörüp görmiyecepi belli değildir. Uâurlu Palasta kabul eder. Isviçre Hassas Saati sıııda bıılunmuşJardı Vali bu mulâkatı Diğer taraftan Birleşjk Amerika Bursa Kız Lisesi öğrencileTeı: f.2765 temın eünış ve Başbakanın Atlna donin da. Asva kıt'asındaki miicarterinin askerî tatbikatı . nuşunde ışvl'erle goruşeceğırl bıldirlede, Stalin'in Komünist Çinine | miştir Göruşmede, işçıler, Ankara ve Bursa, 27 (T.H.A.) Bursa Kız Istanbulda iş konferanslarmın toplankarsı demokrarik Japonyayı ileri Lisesi öğrencilerinin, ordu fılm eAmenkanın yarattığı «ŞEN DUL» filmine nazire yapılan aşk, ırasını. pazar gunierl Mahmudpasa cESUsluk, cinayet, düeüolarla hevecan katılan yılırı aylarca siirmesi beklenmelidir. Yavaş yavas. kıpi tarafından tesbit edılen askeri semtmdeki ış yerlerlnde çalısanları;ı •unutulrrvacak buyiık filmi. Busün matinelerden itıbaren harekete geçirilmekte olan kuvvetli iatbikat gösterileri Kıbrısa ve çok ( Tarre Little Word ) vazıyetlnln tetkıklni, sendikalı işçileJapon sanavjinin pivasaları Asva kuvvetli bir ıhtimalle Birleşmij rın t^kıbats ugramamismı. ısteır.lşler R E N K L İ M E T R O GOLDVVİN MAYER filmi ve hıc olmazsa ayda bir kere Vahnln tnpraklanndadır ve buralardaki mn? MiHetler merkezine de gönrieriiecek D.ns müzık. şjrkı ve a.=kı bır yerde top'ayarak harikuîâde bir eser var jtan 1 sendlka idar* heyetlerile gonişmesıni teriler bir j;iin kendiliklerind«*n tir. temennl etmı^lerdlr. Vali dilekleri tasFRED ASTAİRE RED SKELTÖN VERA ELLEN ARLENE DAHL Tokyoya dönereklerdir. Fakat bir vlb etnıiş. ayrıca ışçilerın sağlık meKız öğrenciier, bu tatbikatta, ramanlar «Asya Asvalılara» söziinü gibi aıtıst'.erin mc\dana getirdikleri bu neseli filmi kaçırmayuıız. selelerlle de meşgul oldugunu bildlrkamüfle edlımif topla:la atış yapmtştir. daha çok «Asya Japonlara» şek• • • • • • • • • • • • • Bıietle benbfr şışeden kupon?an almağı unutmayınız mışlar, top kumanda odasjıda helinde tatbik mevkiine kovan Tokyo •The Reluctant Widow> def bulma ekzersizlerini göstermışyarın da böyle bir yola sapmak isPKOF. NIMBUS LN MACERAJLAR1: lerdır. Müteakıben telli ve telsiz temiyecek midir? Birle^ik AmerikaJEAN KENT GÜY ROLFE'in muhabere tatbıkatına geçrimi' ve Japnnya karşılıkh yardım paktı yüa en son olarak ağır havan, hafıf h»• nefesleri kesen, gözler gönüller için büyük zevk olan filmleri. riırlıikte kaldıkça. Japon adalarınvan. ç?şinli makmeh tüfeklerle de da Amerikan hirlikleri ıvmüttefik» atışlar yapmışlardır. şeklinde de bulunma?a devam tt12 yasında bir kız tikçe. b<v\le bir ihtimal çok zayıf kalacaktır. Türk Şekercisi denizde boğuMu Ömer Sami COŞAR İzmir, 2 (T.H.A ) Karantinai da otuıan 12 vaslarmda Firdevs 12 ya J hirsiZİlk y a p a n 4 JTekçi, buşün yahnannm bahçcin Atinada dalgalanan Güney illerinde Türkiye ile ingiltere kurulacak hudud bayraklarımız Katyn Ormanı Faciasının Tahkikatı fseferrfras Şehir Mseüsinde Japonyanın işgali sona ererken arasmdaki ticaret pazarlan İngütereye ihracatımızın yeniden azalmış olduğu bildiriliyor Mülkî iaksimat Meclisin bugünkü gündemi g Windsor safosunda hırsızlık yapıldı fînl. Peron'u devirmek için hıkumet darbesi hazırlanmış SENENİN EN MUAZZAM FİLMİ HAZRETİ SÜLEYMAN'm HAZİNELERİ RENKLİ ve TÜR matinelerden itibaren ÂRDATH Dr. FAHRİ AYKAN A T L A S Sinemasmda 3 FİLM MÜSABAKASI'nm 2 nci filmi DUDAKTAN DUDAGÂ AR S i n e m a s ı n d a SARAY ESRARJ OÜNYAYA NAM VEREN \ talebe idam edilecek • Belgrad. 27 (a.a.) (Reuter): hlç kimse görmedığinden Firdevs Tanjug aiansmın bıldirdiğine göre, bığu'muştur. Cesed. biraz sonra hırsızlık yapan 4 Yuçoslav talebesi, sahüp y?kın bir yerde buümmuşBelgrad mahkemesi tarafından ida tur. Savcıhk, tahkiakta başlamıştır ma mahkum edilmişlerdir. muvaze ika derek denıze ^ T7*™ duşmuştur.ı dü'tuğünü " ^ n Bu bsıra> e" da, genc kızın denize HACI ŞAM BADEM BEKIR 340 340 240 360 200 200 FISTIKU LOKUM E2MESİ ev de kana^yası uçmuş bir ka garıblık sinmiştı ki, Hamdi bey, yok.» bu durgun ve küflü mahzen haBu hesabları, sana kim fese donmüştü. Z.ra, biraz yukarıda Jayıp dök vasmı, arada bir, ezberinde ka yaptı?» beraber tüğümüz bütün kusurlarına rag lan bazı şıırlerı yüksek sesle in« Fıtnat nınemle ad etmek gıbı bır çareye başyaptık, bız, bu hesabları .. Ge men küçük Hamiyetin bu evi ne kadar şevk ve şataretle doldur vurarak dağıtmağa çabalıyorau. çen gün, o, bana demışti ki, ben gözlerimı kaparsam küçük bey duğu, ancak o gittikten sonr° Bu havayı, bazan da. Fıtnat dacığ me annenden başka cania belli oldu. Kaldı ki, son zaman dının, romatizma ağrıîarı yükoyuverdiğı başla kim bakabılir? Hem Fıt larda, Hamiyet, eski komiseri zünden alt kattan boğuk nat ninern, annem ıçin tutumlu, tedırain eden o yaramaz ve ar ah ve eninlerle boğuk Allah, Allah.. » feryadları da eli ayağı düzgün, gücü kuvveti sız çocuk huylarmı da bırakmış; yerinde, diyor. Senin de, şimdı bir takım nazlı ve edalı genc kız dağıtır gibi olurdu ama. Hamd başlamıştı. beyi canından bezdırecek bır ye kadar kıymet bılmez şıllıklar .avırları takınmağa elinden çekmedığ;n kaknamış Hele Hamdı beye karşı muame gam ve kasvet pahasına... Bundan sonra, yalnız rahata ıh "sıni bü^bütün değiştirmişti. Ar Eski komıserin gece avareliksaatlerde ise ondan ya alsana...» tık, o, kanavıçe işîerken başma v Eski komiser, ilk ağızda, Ha t'yacın %'armış.» hi ükün »elip dikr.m yor; onu, yers z ge leri. ışte, asıl bu devırden başmiyetin, anası tarafından kuru« Bu konuşmalara annen de yağı tutuyor ve (küçük b olmuyrırdu. Doğrusu, Hamdı bey, vezeliklerile rahatsız etmıyordu. lar. Zira, uzun ve acıklı sergüa yi) ile eski zamanlardak:nden cezaevinde bile kendini bu kalup gönderldiğne hükmederek karışıyor mu bazı'..» Soyunup gıyındiği sıralardaki te zeştinin bir çok safhalarında bevjruldıu Yüzü, daha titiz bır dikkat ve iht:mam dar sıkı bır goz hapsinde hısset tâ canevinden « Ntreden karışsın. beyamidetten bembeyaz kesıldi. Zı ca? Vakti mi var ki... Sabahle cessüslerinden iso taTiamıle vaz lırtmeSe çalıştığımız gibi Hamdı la meşgul oluyordu. Bundan başra, o, kendisinı henüz daha iyi yin, evden saat altıda çıkıp gıdı eeçmışti. Bununla beraber. hiç bey. uslu. tutumlu, hattâ çekinka. kendısine yardımcı olarak memişti. Ve öyle de çenebazdı, bu Ha bir kısmete lâyık buluyordu. O yor. Akşamları, güneş battıktan du'gunlaşnmmış, o çağa mahsus gen zevahirı altmda havatın en kullandığı Hamiyet isminde bir mızmızlıklardan hiç b'rıne düş tehlıkelı maceralarına bıle atılkuçük muhacır kızı vardı ki, miyet denilen kız .. Bütün ma nun mevkiinde.bir başkası, böy sor.ra düni'yor. Zaten bır iki vıl memıştı. Aşağı katta iş görürken ü maktan korkmaz bir heyecan ahallenin dedıkoduları, hep onda le bir teklıfe ancak bir tokadla dan sonra çalışmağa ben gideceşeytan g bi bir mahluktu ve o•di. Durmadan söyler, söyler, mukabele ederdı. Fakat, Hamdi ğim. Annem, çok yoruldu ar gene eskısi gıbı şakrak sesıle damının fıkır fıkır kaymyân rubele Fak, nun yalnız suyunu taşımak, ate; şarkılar söylemekte devam edı hunu taşır ve nıce unulmaz hagini yakmak, çarşı pazarına koş 'öylerdi. Söyled ği şeyler tüke bey, konvserliği zamanında bile tık...» yor; Fıtnat dadıyı eğlendirmeK nince de başlardı. msana, bir ta hiç kimseye bir îıske vurmuş amakla kalmıyor; burnunu her §eVe gerçekten, bir kaç yıl scrı için birbirinden hbş yaraşlıklar, yal kırgınlıkları, nice korkunc kım acayıb acayilj sualler sor dam değildi: ve sokuyor, gözünden hiç b'.r ra Hamiyet, bir tütün fabrıkr.sm bırbır nden tatlı şaklabanlıklar imtihanlar, ondaki bu sıtmayı, ondakı bu ıhtirası söndürmeğe şey kaçırmıyor, Hamdi beye, mağa. Meselâ. hiç münasebeü « Kızım, bu lâfı bir daha da ışe gırmiş; annesi de onun bu ed'vordu. erip yetememiştır. Evet, Hamdi bir an, rahat nefes almak imkâ yokken Hamdı beye: cSen ne tekrar etme. Senın anan benım evdekı yerini almıştı. Bu deği Hamij'etin annesı Sıdıka haşıklik, gerçi, evın düzeni bakı mnı bırakmıyordu. Eski komiser. vakit evleneceksin'» derdi. Ve küfvüm değil» demekle kaldı. bey, şu halinde dahi. kat kat et nıma gelınce, bu, kızmın büsbüyatağından kalkarken onu kar ondan bir cevab alamaymca zave yağ yığınlarmın bastırıp göAma. bir defa konuşmağa baş mından, Fıtnat dadının tahrru; şıs'.nda buluyor. gıyinir veya vallı Edamı fettan ve alaj'cı ba lıyan Hamiyet susmasmı bilmi cttıği Eioi, H= mdı beyi çoktan tün zıddı, sönük, silık bir kadın memedığı ve belkı de kalbinın .soyunurkpn, yahud da el yüz kışlarile tepeden tırnağa bır ıy^yordu. Zaten bu (küfvüm değil) dır rrahrum oıduğu bir rahatlı dı. derinlıklerine ıte ıte büsbütün Evet. gerçekten. Hamiyet giyıkayıp traş ol'irken bıle ondan 'üzdükten sonra:Tİ«B r erkek kaç tâbirini de pek iyi anlamamışU aa kavuşur.n uştu. Pışirılen yekesifleştırdıği sınsı bir ateşle hâdeh bu evın, kanaryası uçmuş vaşma kadar e\ enebil r?» dije kurtulamıyor; kücuk kız, her« Neden «küfün» olmıyacak meklrre tat tuz gelmıştı Camatutuşmakta kafesten farkı kalmamıştı. Bır lâ için ıçin yanıp haagi bir bahane ile mutlaka ya sorardı. Bır* gün, işı daha ıleriye mış; dedı. Sen ellı üç yaşındasın, şıriar sakız gıb olmağa, sokukgötürüp Hamdi beye, damdan o da bu yıl, kırk dördüne bastL ler, yırtıkla' .aha itinalı diK'.lip denbire her köşe ve bucağına öy ıdi. nına sokuluyor, etralında bir (Arkası var) le bir ıssızlık çökmüş, öyle bır .ı pervane gibi dolaşıyordu. Kana duşercesine, şöyle bir •«=vi;ft#» Aranızda tam on yaş bile fark yamanmağa başlamıştı. Ama, bu KARIŞIK LOKUM BADEM ŞEKERÎ AKİDE ŞEKERİ REÇELLER Kanşık şeker 300, akidesiz kanşık şeker 340 SATIŞ YERLERİ: "i.^. s f ::!^,"?".^5 Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kachköy 1952 Senesi Paris Sergisi 17 Mayıstan 2 Hezirana Kadar Cihanşumul, Milletlerar.ısı ve Fransız müstemlekelerıne aid S E R G İ 10.000 den fazla sergi#e m^mulâtım teşhir eden nüesscse Ziraat Mihanik Elektrik Nafıa İnşaat Meînşat Kitapçıhk Yüksek sanayi Her nevi malumjt için : Aııkarada Fransız Ticaret Müşavjrlığine, Istanbulda Fransız Ticaret Ataşeliğıne ve Turkıyede Fransız Konsoloslarma müracaat edilebüir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog