Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CCMHÜRÎTET CumhurİYei O L I M P I Y A D R E S İ M L E R İ Atletlerimir Usbridge ksmpreda Federasyon leri Nafli Sloran ve antrenörleri Semih Türkdoğan Ue birlikte. s< oı Fransızlann, maglubiyetini bir türlü hazmedemedikleri meşhur yüzücüsü Alex Jany Amerikarun manıf disk şampiyonu Fortune Gordien, 54.56 metrelik dereeesini yaparken 1HJ £«; Ön rece i ccrtain a$f honours short Wor$d S SZİQ< who,shouk j be among i RILGE Fransuların yarı mukavemet koşulanndaki büyük umidi Martel Hansenne (solda) famcus Tu k an *te:t.ı»r, S FREJ at ; Süvari ckipimiztn başkanı Tümgeneral Cevdet Bilgişin, İngütere Büyük Elçimiz Cevad Açıkalın ve arkadaşınuz Burhan Felek Ue Yarın karşılaşacağımu Çin fııtbol takınııniH birkaç as oyancusu kampta idarecilerle birlikte Kıymetli güreşçimiz Gazanferden, resmini koyarak sitayişle bahseden İngiliz gazetelerinden bir parça r İADYO Bugünkü Program j 1 Sanat Enstitüleri için 330 ton kadar Font döküm kumu almacaktır. 2 İşteklil?rin, Tophanede 347 No. daki okulun bürr»una baçvurarai:, kunJH, «Milllî ve tü|«r ç*»tiarı hakkmda bügi ahn^arı v« tnııta gör* en geç 5 ağustos 1943 perşsmbe günü.saat 12 ye kadar yazılı teklifte bulunmalan. (11369) Akşam Erkek Sanaf Okulu 8.29 Ae:!i5 ve program. 830 Haberler. 8 45 Müzik «Pl.» 9,15 Dirüeyici ıslekleri. 10,00 Müzik «Pl.» 1030 Karışık şaıkılar «Pl.» 11,00 Temsil. 11.25 I.Kizik .P!.» 11.45 Yurddaa seler. 12.30 Farkılar. 13.00 Habsrler. 13,15 Mıizik .P!.>. 13,30 Öğle gazetesi. 13,43 Müzık «PU 14,00 Kapanıj. 17,58 Açılıs ve program. 18,00 Daas STQzigi «Fl.* 18,45 Güıel sesler «Pl.» 19,00 Haberler. 19,15 Geçtrişte Bugün. 1950 İncesaz. ^ 20,15 Fazar gazetesi. 20,30 Karışık îarkılar. 21,15 Radyo Salem Orkestrası. 22,00 Konuşma. 22.20 Darj nıüzıgi «Pl.» 22,45 Haberler. 23,00 Pregram ve kapaniî. DÖŞENMİŞ BAYRAMUK KUNDURAURINIZI E V V E L . MEVDUATA İYİ ve FAİZ HER TÜRLÜ BANKA MUAMELELERİNt EMNİYET İNTİZAM ve SÜRATLE yapar. Gişelerimize müracaat edilebilir. BEYKOZ mamulâtmı tamtmayuıız. Ankara, Izmir, Bahçekapı. Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy, Adana, ZoaguJdak mağazalarunız emriniae âmadedir. A L M A D A N İKRAMİYE vennektedir. A y rıca İzahat alnvak için : Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessese&i ARSA EV PARA EŞYASI Faize tâbi İslanbu! Yeniposlane karşısı Kredi Bankası Hanı BWpWPBW^BBB^^BBlMİ^^B^B T e 1 î 2ol03 ^iflHHi^i^HHS1^9S^9^^99fl BULMÂCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 b 6 7 8 9 İstanbul El Tezgâhları Dokumaeıları KOOPERAT İFİNDEN: Taîi'b ruhur etmediğinden, Kooperatimize aid 948 modeli bir Şevroîe ve K. 6 tipli bir entern kanıyonlan açık pazarlıkla satılıktır. Her iki kamyon da işe elveriili ve Boksausızdır. Satış 3 Ağustoî 1948 Salı günü saat 14 te Kooperatifirrüzia merkezi olan İstanbul Hamdibey geçidi No. 28 de olacaktır. T^liblerin b\ı gün ve saatte hazır bulunmalarıru. İkramiyelerinden Istifade için COZLUK DEP05U Soldcn tağa: 1 Sun'i olarak yapıfeış küçük'gelün kenarı «Uü'kellnıe». 2 Anadoluda dokunan perdelik ve mobüyelik kumaşlardan, dür.ya baıışma ç«lme takan devletia tebaasmdan. 3 Ayaga giyilenlerden. 4 «Bir ercir, tıash bir göz rengi. 5 Ce^rilüîce sıraya d&ilnıiş tajıma vasıtaları grupu meydana çıkar, teciye. 6 Az sayıda «murekkeb kelirae». 7 Meriçe karıjarı ırmaklardan, « l;i" harfle'rdcn birinin okunusu. 8 İstanbul vspurumuzun uğradıjı limanlardan. 9 Aşığm sevgüisi icin yaktığı, acele isi olanın sık sık kontrol ettiBYukcrıdzn oşağiya: . 1 Bir çeyin aklır.a geldigirj hissstms. 2 Sevilenlere karjı gösterilir, Tanrı. 3 Atalar söüi onu . nakid gibi farzeder, bir cias yünlü lcuma;. 4 Nüıayetteki sivri noktasına taz>jk yap «.bir kelinîe ve bir «alr». 5 Bununla hiçbir şey hskkında kat'î karsr verilemez. bir edat, kurum naıraedi. 6 Bir emir, Bulgaristanda bir dağ. 7 Aylarımızdan biri, hayret edatı. 8 Bir işaret sıfatı, tepesinde Nuhun gwn!sinin artığı bulunduğu söylenilen dagımlz. 9 Kışm azalan tabü kuvvetlerden, bir geometri şekli. Evvelki bulmacamn halledilmiş şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I • z j i• r •1 M • • 1 a B U G Ü N G Ü N D Ü Z En az 100 liralık Bir Küçük Cart Hesab açtmnız. TÜRKİYE Büyükdere Beyaz Park'ta Saz Caz Kâhkaha Varyete Komedi ve Dans EMLÂK KREDİ BANKASI Şubeleri: Ankara, tstanbul, İzmir, Bursa; Adana. Samsun, Eskişehir, İstanbul şubesi: Eminönü: Tl. 200422004820051 Dâvacı Mevhibe tarafmdan Adana yeni Lstasyon Cumhunyet mahallesi Cemalpaşa caddesi 4 numarada mukirn Ajdın, Nezihe ve Suphiye aleyhlerine açılan izalei şüyu dâvasının jrapılan yargılamasında: Dâvalılardan Aydın, Neıihe ve Suphiyenin hali hazır ikametgâhlarmm meçhul olduğur.dan kendilerine ilânen gıyab kararırsm tebliğ edilmesine karar verilmiş bulunduğundan yargılama günü olarak tayin edilen 12894S saat 10 da mahkernede hazır bulunmaları veya bir vekil göndermeleri, aksi takdirde dâvaya gıyablarmda bakılıp gıyaben karar verileceği tebliğ makamma kaim Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Yargıçliğından: 948/366 ZEHRA BİLİR MUSTAFA KOVANCI ZID R A R D E Ş L E B Deniz banyosu için Beyaz Park'ın yiizme havuzlarcnı tercih ediniz. 0B Sultanhamam Camc/başıhan /u RKJ80 /sf. Uahe Vfücyan Dr. Zokâi NİMammer T V N Ç M A N Bakteriyoloji Lâboratuan Kan ve idrar muayenesile gebeliğin erken teşhisi Wassermann tearr.ülü, kan gruplan, tifo, sıtma, balgam; idrar; kazurat muayeneleri, kanda üre. şeker vesair biyolojik tahliller, ültra ve flurrescencemikroskopi ve taze aşılar yapılır. Divanyolu İhsan Sami Lâboratuan mtm No. 113, Tel: 20981 • • § Fabrüaîruzda bir kzsım tavan ve taro mozayık döşeme işi açık konulrrm?tur. Keşif bedeli 26861 lira 38 kunış, muvakkat teminatı 2014 lira 60 kuruştur. Efciltme 18 ağustos 948 tarihine rasîayan çarşamba günü saat 14 te fabrikamızda müteşekiil komiîyon nuzurunda yapdacaktır. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 1 Kanunî ikaijıetgâh sahibi olmaları, 2 Bu işi yapmağa ehliyetlerini gösterir Nafıa İdaresinden alınmış bir vesika göstermelerı. 3 Eksiltmeden önce teminat parasaı vezneye yatırmış oLmaları Iâ2amdır. Bu husustafa. keşif ve şartrame tatilden maada her gün fabrika muhasebesinde görülecilir Veyahud 135 kurjş miokabiliade ahnabilir. (11356) İzmir Tiitlin Fabrikası Müdürlüğünden: Getnlik Asliye Hukuk Mahkemesinden: 948/199 Esas 263 Karaı İzmir Belediyesi E.S.H.O.T. Umum Müdürlüğünden: Tramvay yolu için 8 aded yeni ınakas sipariş edilecektir. îsteklilerin şart j laşmasını İdaremizden alarak 6 eylul 9*8 pazartesi günü saat 17 ye kadar teklif Gemlik Balıkpazan mahallesinde mukim göndermeleri. (11464) Gülsüm Arıcan taraiından kocası Kütahya Kapanaltı 35 No. da saatçilik yapmakta iken halen ikametgâlıı meçhul Hüseyin Arican aleyhine açtığı bosanma dâvası eonunda Medenl Kanunun 132 nci maddesi gereğince taraiların bo^anmalarına ve kabahatli oldugu anlaşılan dâvalının Mederü Kanunun 142 ccl İhtiyacı olanlara : cıaddesi geregjnce bir sene mOddetle evlenHarb Malzemesinden Sakuumz. rrsekten mahrumiyetine, 2638 kuruj yargı1830 senesindenberi faaliyette bulunan !ama g'dcrlerirüa dâvalı Hüseyin Ancana aiAmerikanm en eski sanayi fabrikasmm dijetine yargıtay yolu açık clmak üzere tecrübeli ve sağlam mamullerini 197948 taribinde karar verilmls oldugu tercih ediniz. ilâm tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. «11396» DİŞ TABİBİ SANÂYİCİLERE, ÇİFTÇİLERE, TULUMBA FAİRBANKS MORSE = 311 |R| MNİMOİRİ* , BİA!S|K|E|T|B|O|L . A|K|I|L|S[O|R|MİA Hüsnü Başarır Muayenerıane: Beyoğlu Tünel Pasajı 9 /2 apartıraan, Her gün 9 dan 20 ye kadar. Tel: 40934 Daimt ve ağrr servise mütehammil Oizel Elekfrojen Gruplan 5 1 0 15 20 31 50 KVA takatinde Daimî ve ağır servise mütehammil \ i I|L| I|K|E|S|M|E|K s B|A|K|*|M •İÜİLİÖ 6 O|N|«|B|E R RİAİKI ' Z EİRİII» I «|P|« >|U|LIUİM|A|«|İ Ç K E|H AİNİEİTMP! Sahıo ve BaşmutuiTriTi SADİR KAJJİ fiu nüihada yan ifl&rini Hüen idare eden CEVAD FEHMİ OumhuHutt Matbüitt BRASSO P KAYIB ARANIYOR KARA DERİN DİZEL Türbin tipi MOTÖRLERİ kuvvetinde M MADEN CİLASI SARI MADENİ EŞYAYİ Y ep yeni yapar. Akıl hastalığından dolayı askerliğe çağıtıldığı Çorlu Askerlik Şubesi tarafmdan 27 temmuz 948 salı günü Haydarpaşa Emrazi Akliye Hastanesine sevk ve hastanece muayene olunarak aklından malul olduğuna dair elj".e vesika verilmis olan Çorlunun SinetRköyünden 927 doğumlu Mehtced oğ!u Eınrulları Göksel, o gündenberi kayıbdır. Gören ve nerede bulvmduğunu bilen varsa Çorlu Askerlik Şubesine malumat vermeleri lnsaniyet nanuna rica olunur. 5,5 10 40 60 beygir KUYU TULUMBALARI İcabında kujTj açmadan çakma borular dahilinde su terfi edar. Ajrıca: KÜÇÜK BETONTTES ve İNŞAAT VİNÇLERİ ve BEN'ZİN MOTÖRLEKİNE AKUPLE TULUMBALAR IVIEVCUDDUR. yeri: Galate, Necatibey Caddesi No. 31. Telefon: 49005
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog