Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

e w e i ıSehir Bajtarafl 1 tncl aahttcde ' I lnpfcuvvetleryetişinciye kadar da İndohl İstiklâl Mucadelesi henüz teşekkiil ve ohna devresinde, devlet inkiran tehHkesinde, millet ve memleket her cihetlı büyiik sıkıntıda idi. Üstelik itilâf devletlerine ve bühassa İngiltereye, çüvenip dayınan bir Ynnan ordusu, Büyiik Harb sonu yaptıfımız mütareke mncibince silâhlan bırakmamızdan ve ordnyu terhls edip dağıtmamızdan istifade ederek, tzmirle Mudanyaya çıkmış, t'şaga kadar ilerlemis ve İmik ile Bursamızın cennb doğnlanna. gelmişti. CUMHURİYET ttt) Ddhdklntm 1944 ü meydan savaşı nasıl kazanılmıstı ? Feci bir kaza Bursada üç kişi yanarak kömür haline geldi haberleri Divan edebiyatının ilk tahlili Halk edebiyatma aid bir başka eser Kitab sohbetleri Kupa maçları Dünkü müsabakalarda Vefa D.paşayı müşkülâtla yendi önü Söğüd bölgesindeki zayıf kıfalarunız düşmanı oyalayıp alıkomağa n£Edebiyat külübhanemizin son bir iki hibi Sinan Paşanin bâbasi Hizir bey Fünun Edebiyatlna tercihte tereddüı raşacaklardır. aylık kazancl . keyfiyet ve kemmiyet tarafından Fatih MehmedLı yaptırdığı etmem.» Cenub cephesine aid birinci eüvari tSbakımından azlnsanmiyaoak bir ka blr cami hakkmda manzura olarak söymeni de Genelkurmay tarafından naıb barlkllk arzediyor. Başta, tanlnmlş bir lenmiştir. Daha gonralarl yavaş yavaş lstanbul kupaa maçlanrj» dün Fener25engin folklör klymetlerial îhtiva cephesl emrine verilmiş, fakat bu kıyedib ve güzide bir edebiyat hocasl dlğer şairler tarafından da kullanılmlş, eden eser metodlu bir şeiilds toplan. bahçe ve Şeref stadlarmda devam edilmetli seri kıt'a, perek Ankara ile muAgâh Sırrı Levend Divan Edehjyatlnln cihayet makbul bir san'at mahiyatini nılş, lisan ve şiyve olduğu gibi muha miştir. Dün yapılan maçlarda Vefa habercnin nzamasından ve gerek yanBursa (Hususl muhabirimizden) genişi ölçüde tahlilini yapan bir büyük almlştır. Bursall Hâşitni ile Adanal faza edilmiştir. Mânller, bilmeceler ve Davudpcıaş kafşüaçmuı büyük bir heyehş bir malumat sebebile aykın blr istU Burada üç kişinin kavrularak kömür eseri İntişar sahaslna koydu! Maarif Sururî tarih düşürmekte en çok şöhret ata sözleri ilk harflerine göre slray; cana sebeb olmuf ve 2 2 berabere bikamete sapmasından maalesef birinci haline gelmesi ve bir kişinin de ağır Vekâletinin blr eski hars müfettiş kazanmlş çairlerdir. Süruvi'den biı konulmuştur. Eserln sonuna mahall ten oyun yarım gaat uaatıldıktan sonra İnönü savaşına yetişememlşti. MJnlay surette yaralanmasile neticelenen feci Bilâl Aziz Yanlkoğlu hayret verici bir ırisal (Şeyh Galibin ölüm tarihî: Hic kelime ve tâbirleri izah İçin ir sözlük 3 2 Vefanın gaJibiyetile son* ermiştir. Refet Bey Etemi takifrle devam ederken bir yangın olmuştur, Kurtuluş cadde. çallşmanin mahsulü olarak, Trabzon ve ri 1214). İlâve edilmlş, şiyve ve telâffuz yüzünGalatasaray: 4 Alemdar; O havalisinde toplanmlş folklör malze Geçti Galib Dede candan yahn den tahrife uğramlş kelimelerin de bir Etrafma topladıjh atlı çetelerle, sırf jarb cephesl kıtalan İnönü böîîesine sinde 52 sayılı evde oturan kunduracı mesini üç yüz küsur 1942/43 mevsimi lstanbul kupası galibi sahifelik bij listesi yapilmlştlr. çapul için, bidayette istiklâl kavgamıza vaktinde vardılar ve mnharebeye hirbi Hüseyin Yılmaz, sabaha karsı çalışroak cild halinde neşretti; edebî sahadaki *** Oalatasaray Dtinci likten Alandarla yapyardrnı eder görünen blr yabancı, Çerkes rinin ardtndan girdiler. 6, 7 ve 8 ikincl için alt kat» inmiş ve gaz yokluğu yü geniş tetkiklerile marui bir başka edetıgı macın Uk devrert 1 0 kaaamnakla Divan Edebîyatl hakklnda blr <muFolklör kelimesi, söylediğbnlz Etem, elimbdeki derme çatma kuvvet kânnn günlerinde önctt ve ardcı muha zünden benzine tuz koyarak yakmayı biyatçl . Sadeddin Niizhct Ergun köddeme» ile başllyan eser. gene onun hayli sünntı oekmiştir. Çok çamurlu lerle dı» düşmana bile pek zor karşı rebeleri oldo. 9 ve 10 da düşmanın ta ftdet ettiği lâmbasını yakmak istemiş. meşhur eseri «Türk Şairleri,> ni yeni hfkklnda bir «hüküm» İLe nihayet bul dinledığimiz zamanlarda ağzl*nlza bir sahada kısa pas tercih eden. Galakoma dnrumunda bulundufeumuı en arrnzn kinldı. 10 11 gecesi Tunan kıt tir. Fakat lâmbaya benzin koyarken üs. den forma forma neşre başladl; rahmetli msktadlr. Arada (Tasavvuf, Dln ve kulağimiza yabancı gelen bir kelime tasaray takunı bu oyun tarzmdan bir alan ric'ate lcbar edildl. Garb cephesi tüne sıçrıyan benzinler mangaldan ateş dir ama, bütün dünyaca halk bügileri buhranlı bir günümüzde cibUliyetini atürlü kurtulamanuştı. tklncl devrede Küseyin Suad'ln muhterem refüas Fdsefe), (İman ve İtikad), (Tarih ve çıga vnrarak lsyan etti. Garb cephesi komutanı birinci İnönü savaşını bida almış ve elbisesi alevler içinde kala. Efzayiş Suad, İnce hisli, zarif şairin Esatir), (Batll ve Hakikî Bilgiler) knrşlllğl olarak kullanllmaktadlr. Ke çüt ve uzun pasa nedense yanaşmıyan yette yoldan telgrafla Idare etmis ve 10 rak kendisini evden dışarı dar atmıştır. limenin asll ingilizcedlr. İngilterede emrlnde Gedb ve Kütahya dolaylannı hayatlnl ve son şilrlerini ihtiva eden (Hayat), (Bezm), (Rezm), (Spor), Oalatataray muhaciınleri büyük blr zorkapayıp koruyacak yerde düşmanla bir iklncikânun sabahı İnönü istasvonuna Evinin önünden geçen dereye girip ya. pek değerli bir eser vücude getirdi (Âdet ve Ahlâk), (San'at ve Güzellik ilk kullanillşl da, hattâ bir asn henüz luk içinde üç gol daha yaparak maçı vararak knmandayı yerinde eline almıştı. nıkları söndürmek istiyen Hüseyin bu. bulamsmlş kadar yenidlr. Bu kelimeoldo. Bn gibi duromlar alelâde sefleri Hakkl Tarık Us, millî Türk romanclll Telâkkisi), (Hususiyetler), (Mefjıum4 0 kazanmaga muvaffak olmujlardır. ve köksüz hafif tailletleri şaşırtıp yeis Birinci İnönü savaşının kat'i günü ifte rada meşgulken diğer taraftan ev;n ğınln ilk nümunelerlnden birini, Ah lar) gibi faslllar vardlr. Her fasll bir yi İlk defa 1846 da İngiliz âlimi W. J bugün olmuş ve müteakıb fünlerde düş ahşab merdivenleri tutumus ve ateş Tomas kullarraılştır. Kelime az zamanBeşiktaş: 16 Sarıyer: O ve dalâlete düsünne|:e yeter. med Mithat Eiendinin tHanüz On Ye çok tâlî bahislere ayrllmlştlr. Meselâ da bütün dünyaca benimsenmlştir. man geldifi yerlere kadar takib olun bütün eve sirayet etmiştir. Kupa maçlannda Istanbulspor gibi bir di Yaşmda» smı, altmiş küsur sene tasavvuf fasllnda (muhtelif tarikatler Silâhlan, bühassa topçosn ve mtihlmmıtşto. Bizde bu kelimeyi İlk kullanan Rlza takımı 3 0 mağlub ederek bu turnuva•Bu sırada evin üst katında sabaha sonra, yeniden bastl; Osınan Cemal'in hurufilik, Bektaşilik) gibi, İman ve 1matı pek noksan olan eldeki zayıf kuvnın hariclnde bırakan Sanyer takımı, Birinci İnönü sava^ının büyük önemi karşı uykuda bulunan karısı Fatma, meşhur eseri cÇingeneler» tekrar neş tikad fasllnda (Kuran, hadis. klfsalar Tevfiktir. 2Üya Gökalp sonralarl fo vetlerle sayıca çok iistün ve tedarikâtı fazla olan dUfmamn Bursa ve Uşak ne ikl taraftan muharebeye katılan kuv kızları Melâhat ve Münevver; birden. redildi; Baltacloğlu, «Bata'c» lslmll bir ve mucizeler) gibi, hayat fasllnda (Ra lör mukabili olarak «Halklyat» kelime dün oldukç* agır blr maglubiyete uğsinl Ztullanmlş, fakat bu kelime tut radı. HakiSatte Beşiktaç gibi en sıkı bir grnplanna mı karşı konacak yoksa &ciz vetlerin çoklnğnnda, ne dç son bir za bire ateşler içinde kalmca feryada orijinal eserle ilk roman tecrübejinl mazan, bayram, düğün) gibi, spor fasfer kavfası olmamasmdadır. Bilâkis bn baslamışlarsa da çok fecî bir surette aptı; kadln şairimlz Şükufs Nihal, llnda (cirld, av, atiş, biniş) gibi... Uâh mamlştlr. Hele bir arallk ortaya atllan takımla karşılaşmalt Sanyer takımı için ve hain Etem tuvvetlerlle ml nffraşıla«budun» kelimesi doğuşile beraber öl de ciddl bir talihsizliktl. Gelecek hafta muharebede iki tarafın kuvvetleri azdı. yanarak kömür haline gelip Ölmüjler. hayli zamandır hasretini çektiğimiz bahisler.. . takV. mü? ve unutulmuştur. fakat biılmkisi düşmanın yansı kadar dir. mazbut şiirin yeni ve gdzel nümuneleFenerle yapacagı maçta lstanbul şamEserin tek eksiğl, yenilerin . hatta Garb cephesi kumandanı mfralay İs• «•••• bile değildi. Buna ragmen istiklâl. varlık Tahkikatı Müddeiumumî muavini Er. rini veren «Sabah Kuşları» ile ince blz orta yaştakilerle eskile:in de. daha piyonaanda mUhim blr rol oymyacak Biet Wr an blle irkilmiyerek ve tehlikeye ve yasama mücadelemizin dış düşmana tuğrul Akçe yaprnıştır. Ağır yaralı olan zevkine karşı duyduğurmız hayranlığı Trabzon ve havallsl mSnilerl, Yanik Beslktae taiımı maneviyatını takviyo kolayllkla anlamaslna^ yardlm edecek gö% ymnııuyarak, her şeyden önce ic rtırdi; ve daha, içinde bir «Yedl karşı ilk zaferl kazanılmıf, iç düşmanın Hüseyin Yılmaz Memleket hastanesine blr «lugatçe» yi yani yeni tâblrile bir oğlunun da pek güzel anlattlğl gibi, etmeğe mecbur olduğu İçin düniü maçdüşmanın vnrnlmannı ve hafnin ceza Vleş'aîecl» nln de bulunduğu. bir çok başı ebediyen esllmic milletin Ba.şbuga kaldırılmıştır. sözlük» ü ek halinde ihtiva et umumiyetle kendine hâs bir çeşni, bir ta bilhassa coşmus blr halde İdi. Sarıgörmesinl istedi. Büytik Başbuf Mnstaf» jilr mecmualarl.... ve kumandanlara güveni artmış ve mnhv enerji, bir hassasiyet taşlmsktedır. Bun. yer maçını büyük bir antrenman haline memesidir. Kemal ve Genelkurmay Bafkanı Fevzl kemleşmlştL Birinci İnönü savaşı ve zalerda apritüel birİfade vardlr; istihza, eokan Bejlktaş kupa oyunlannda îstik**» Paşalar bn kararı muvafık görerek desBunlarm hepsi, a y n ayrl, yazllmağa ferl o gün de, bngtin de röstermi» ve ishiciv büyük mikyasta mevcuddur. lâl takımını (19 0) mağlub ettiği fetekledfler. Bnnun fizerine garb ve cedeğer. •Trabzon ve havalisinde toplanmlş Çünkü bu havali halkinda mizah kabipat etmiştir ki *Türk milletl, bası sıkılkllde Sanyerl de buna benzer blr m a 8lstanbul Valillğlnden: nnb cepheleri komutanlan CMiralay İsfoîklör malzemesi. İsimli eser, halk e hyeü hayli ileridedir. dığı zaman, askeri, siiâhı ve mühltpmatı lubiyetle kupa harid etti. Maçın İlk daSon günlerde evvelce aşılanmamış raet ve MbaUy Refet) eüerindeki yaya Agâh Slrrl Levend, 25 senelik blr e debiyatlmlz için, büyük blr kazanc ne kadar M olorsa olsnn, kendine ve veya asısı tutmamış bazı çocuk ve bü. Kitabda 834 parça mânl Te ttirkü, Mcasında yaptığl golle devreyl 9 0 bive atlı tnvvetlerin çofn Ue Eakigehlr, şeflerine ipüvenmek, onlann etrafmda yüklcrd» îiçek hastalığı görülmekte. debiyat hocasldlr. Divan Edebiyatl, bu olmuştur. Bu eseri, hayret verici bir 105 bilmece vp birçok atalar gözü var. tiren Be^lkta?. tıakem oyunun bittlğinl Alayund ve Afyon bölgelerinden süratle vaslflandlr Yerln müsaadesizllği bunlardan fazlaca toplanmak ve emirlerini özveri ve can dir. Binaenaleyh geçen sene a§ılanma. uzun meslek hayatlnda onu en çok çallşma mahsulü olarak llan ettiği saatte (18 . 0) gibi mühim bir hareketc ceçerek Etemi tedib ettiler ve verl ile yerine setirmek' şartile daima mıj olanlarla aşısı tutmamış kimselenn meşgul eden saha olmuşrur; bu mevm ffiakta en küçük bir mübalâğa hissesi nakletmeme lmkân blrakmlyor. Fakat farklft galib olarak sahadan ayrılmıstl. arta kalan atlı kuvretlerini Gedizln öüzerinde yaptığl tetkiklerln verdlği ycktur. Blzde zaten yeni olan halk bil her birinden mnvaffak ve mntaffer olacaktır. birer nümune verebiUhemen belediye mıntaka ve hükumet cesaretle Divan Edebiyatının tahüllni gisi çallşmalarlnln, bu kadar lyi meytelerlne kadar kovaladılar. ömer Besim Birinci İnönü ve Ikinci İnönti nfer tabibliklerine müracaatle aşüanmaları ihtiva eden bir eser hazlrlamayl dü va vermlş olanlna şİTidlye kadar ras rim. Mânilerden blr tane: f»te tam bn n t d a tznlk'. Borsa b81Vefa: 3 Davudpaşa: 2 Ördek göle dal da, yel ve blihassa yeni doğmu§ çocııkların a. iünmiiş, hazlrlamiş ve İlk mahsulünü lamadlm. Maarif Vekâletinin eski bir geslnde hazırlanan Yunan knvvet gru lerinin yaradıcısı, Sakarya ve son tafer Kupa rcaçlannın neticesi en giiç alıYirdan haber al da, (el gısız bırakılmaması ve mutlaka aşı ve. •şimdikinin hemen yarlsl hacminde bjr hars nvüfettişi olduğunu kltablndan 6ğ. pd, iklneikânun sabahı, bir kaç yoldan savaçlannın güdücüsü İsmet İnönü bnnan oyunu Vefa Ue Da\rudpaşa arasında Eğer o yâr fclmeıse sikası alınması lüzumunu ve kanunî :ild halinde. geçen sene lntişar sahasina rendiğim Bilâl Aziz Yanlkoğlu, bu eEskişehlr Uıerlne yürümefe baflamıştı. gün de Devletin ve milletin başmdadır. oynamnıştır. Bir buçuk saat sarfmda Tut ffolinden al da, gel. mecburiyete riayet etmiyenlerin keza rzetmişti. Şimdl çlkan büyük klt'ada serile, Maarif Vekâleti mensublarlna, Mlralay lsmet Bey bonun haberini ayni Büyük Başbnğ Atatürkün nmiîvî var2 2 berabere olan maç, yanm saat da. Bir bilmece: evinde veya müessesede veya dükkânm. 560 sahifelik muazzam eserle İlki era dağllmlş bulunduîdarl memleket köşegünde öğle vakti aldıfı nunan Gedizin Ugı yüreklerimizin içindedir. Üstelik hal. ha uzatılmış ild tarafa da büyük ümld Sandır nfran gibl da hastalık çıkan aüe reislerile dükkân mdaki fark, sadece, mevcud bahlslerin leıinde neler yapabileceklerini ve nasll 10 . 15 Km. ffanal doğnsunda Efendi kımız 20 yıllık en temiz ve en dognı eren bu müddet sarfında Vefa bir gol Okunur Kuran e'bl bir banş ve kalkınma politlkası sayesin ve müessesat »ahiblerinin adliyeye tevdi genişletilmesinden lbaret değlldir; bu çplişacaklarinı göateren mükemmel bir köprüaünde idi. Ctem tehUkesl, hamdolaparak maçı 3 2 kazanmıştır. Yurdun başka yerlerlnde de söylenen de kendini toplamıştır. Her zamandan edilecekleri ve aşı vesikaeı vermek sa kincisine, bir çok yeni faslllar da llâ ömek vermiş oîuyor. sun, yok edilmişti. Şimdi Eskişehir ülâhiyetini haiz olmıyan hususl etıbba ve e edllmiş, Divan Edebiyatının İlk bübu bilmeeenln ne olduğunu tahmln Fenerbahçe: 5 Beyoğluspor: O zerine yürüyen dttfmanı süratle karşılı daha kuvvetli olan ordumuz tecrjibeli ettiniz galiba... Altln!... kumandanlar ielindedir. Onun için bu aşı memurlarının aşı yaptıkları kimsele. rük ve tamamlaylcl tetkik ve tahlil Bu maçm ilk devresi Beyoğlusnorun Eser, Içlndeki mânilerden her blrinl mak lazımdır. Çiinkü Eskişehir yolunn ka rin sarih adres ve hüviyetlerini mmta. seri ortaya konmuştur. Bir İki atalar sözü: •BuldUn bir at, büyük bir mukavemetl lle geçmiş ve edebî bir cevher» addeden ve neşrlni pamak üzere Söfüd İnönü bölgesine gün, yann ve her zaman barı$ta kalmakalârı hükumet tabibliklerine bildirme. nene lâzlm berat, merat» Ş Eğri gemi devre 1 0 Fenerbahçenln lehlnde bitbıraküan setir knvvetleri pek 2»yjftıl»r. }ı candan özlememlıe ragmen önühıiıze Eser, Divan Edebiyatlnln halz oldu eçvlk eyllyen büyük şair Ahmed Hânin doğru seferi olur § «Delilik üç mlştir. İkincl devrede takatl keEİlen çıkacak her harbi Türke yakışan bir gii leri ve atel takdirde müdafaa sadadın. Yflrüyen düşmanın kolbaşılan o anda U hususiyetlerle ihtiva ettiği mazmun ılmln azlz hatlrtslna ithaf edümiştir. ven, ağır başlılık ve berki lle karşılarız. daki vukubulacak iddiaJarın kabul edil. Anadolu türkülerlnl dinlemekîe na türlüdür: Zlr deli, zırzir deli, hlnzlr Beyoğluspor karşısında sıkı blr ?ekllde mefhumlari birer blrer gözden geİnönü mevziine yalna 60 Km. lik bir miyeceği tebliğ olunur. deli.» M H . E. ERKlLET :irmektedir. Divan Edebiyatlnln, bu de. rütenah! haz duyan Hâşim, bir yazımesafede idl. *En yakm Tiirk kıt'ası oharekete geçen Fenerbahçe maçı 5 0 Hemen Cenabl Hak ciımlemizi uçün. ;erli eserde olduğu gibl, esasll blr su Inda sunlarl söyler: «Ayaj'tan Ankalarak Efendl köpriisünde bnlnnan 11 Inci Halka tevzi edilecek baıma azanmıstır. Cenaze teçhîz ve tekfin ette te&iki, kolayca yapillverecek lş aya dönerken, bir gece, arabaclnln ien de muhafaza buyursunt tümen ise tnönünden 90, Gedizdeki ÇıJrarova koşusu lstanbul vilâyeSi halkma dağıtılacak Kemal Salih SEL erden değildir; uzun çall^malara ve hiç öylediğl şarkllarl belki bütün Serveti 61 inci tümen 110 Km. 'uzakta Idiler. TeBüyük bir dikkat ve Itlna lle haarolan 860 bin metre bezin bir an evvel masraflan )lmazsa. Agâh Slrrlnln hocallk devresi reddüdün büyiik bir felâket dofnracağı nmifl olan «Çukurova> kjr koşusu dUn Sehir Meclisi, cenaî« nakil, tekiîn ve muamelesinin ikmall lle tevziata baş :adar bir zamana, bir çeyrek aslrllk bir vaziyet hasıl olmuştu. Fakat tsmet kız ve erkek atletlere mahsus ikl ayn lanmaa için çalışılmaktadır, Bunlarm teçhiz ücretelrine zam yepmıştı. DahL ştigale mütevakklftlr. Her şeyden evilk isabetll ve ders olacak emlrleri yarup arasında Mecidiyeköyünün Semboliye Vekâleti bu listeyi birinci gınıf tesellüm ve halka tevziat yapacak pe. Divan Edeblyatl çerççvesine giren rım saat içinde verebilmiştL Bunlara .ik yolu üzerinde yapıldı. rakende teşMîâtı olan dört anonim [300), ıkinci sınıf (200), üçüncü sınıf Divanlarln, Hamselcrin, Münşeatlarm, göre 11 İnci ve 61 Ind tttmenler derhal Maruf aüeümlz Bıza Maksudun sü100), dördüncü sınıf (50), beşinri sınıf şirkete verecek olan memurlar koope Tezkerelerin, Hiclv, Mizah, Letsif ve Kütahya ve Alaynnd Istasyonlanna yüYenilikler ve umulmaı vak'alarla dolu ratifi Ticaret Odasından muameleyi ikrükledigl 4000 metreUJc ko§uda, yeni at[15) lira olmak üzere tadil ederek beüntehibat meomualarinn... ilâh» merüyeeekler, bnralardan demlryoln İle letler arasındakl mücadeleden kolaylıkla lediyeye bildirdiğinden badema bu üc. mal ederek ithalstçı birliklerinden he. Inönö bölgesine tasınacaklar, bn Isler omen malı çekecektir. En kısa bir müd. inlerini tetkik etmek lâzMndir. Fakat sıynlan Rıza Maksud bu mesafeyt 11,21 •et üzerinden para alınacaktır. dette halka tevziat yapılmasma çalı m da kâfi değildir; Divan Edebiyatl, dakikada kofmak curetlle güael blr de:arakterl itibarlle kitabl ve mücerred şılmaktadır. rece elde etmiştir. ılduğu için onun kaynftklarınl teşkil Emsalsiz ve çok güzel aşk ve macera filml başllyor. Dağıtılacak olan beçer metre astar. Ferdl blrincilik mevzuubahls olmıyan ıden bütün dinî ve felsefî müdevveZENGİNXİK... ŞIKLIK... İHTİRAS... NEŞ"E... lığın metresd 80, kaput bezinin 67 ve bu müsabakanın eonunda 19 puvala Erlat. Kur'an ve Hadis, klssalar ve muBa» rollerde : basmamn 65 kuruştan hesab edilecek. kek MualUm ekipl birinci ,31 puvanla İzeler, tarih ve esetir, batjl ve h&kikî tir. Feshane ikincl, Tramvay Blektfik de imler elden geçirilmck lcab eder: ücinci takımile üçüncü olmuştur. TramPamuk ihracî asavvufa, dine ve felsefeye aid esefleTalihin cilvesine mazhar olmuş bir genc daima kazanlyor ve vay Elektrlkten Osman fordunu yanlı* i okumak, lugatler ve kamuslar karişPamuk iharcı Için müsaade edilmeaşktan aşka koşuvor. 'kullandığı İçin lçtirai ettiği. birinci t a rmak, edebiyat tarihleri V« edebiyata mekle beraber Ziraat Bankası depola. kunının müsabaka haricl olrnasına sebeb müteallik yazilmlş eser ve makaleleri rında bulunan tüccar malı bir kısım F i a ü 105 K r . olmuş ve taiımın birlnciliği de bundan etkik etmek lâzlmdlr. Satıs yeri : R E M Z İ pamuklara ihrac müsaadeBİ vcrilmesi K Î T A B E V İ dolayı sayılmamıştır. Bu sebeblerledir ki AgSh Slrri Letakarrür etmiştir. Kıdar araanda yapılan 1000 metrelik S İ N E M A S I N D A end'in eseri, her türlü takdirin tistünSerkldoryan kulübünün lco?uda; Feshaneden Pehmlye Sunal le sayllacak blr hlrtımet fflahsUİüdür. 12 Sonkânun ÇARŞAMBA saat 21 4e .Tuharrir, tebrik ve teşekkür edilmeğe 4,04,5 dakikada birinci, Feshaneden Mekongreti kazanmlştlr. lek Özçetln ilüncl, Peshaneden Melahat Holivud Dünyasınin 10 uncu sayisi Heddy Lamar'in renkli bir Serkldoryan kulüba eenelik kongres» üçüncü olmuştur. resmil« eüslü olarak çiktl. dün BejToglundftki lokalpde yapümış, MUsab&kalar sonunda blrincilik alan Divan Edebiyatl» nln yeni ve taBu sayida birçok sinema arüstlerinln yeni resimlerile müteaddid Vali ve Belediye Reisi Dr, Lutfi Kırdar ekiplere bölge direktöfü Feridun Dirimnamlaylcl tab'lnda yapl'nn İlâvelerden tablo's' ve John Payne ile Olwio De Hawilland'ın ilâve tabîosu vardtf. celseyi açmışür. Kongre riyasetine eski tekin tarafından birer bayraJc hediye ebiri de «Betm» faslldlr. Bu fasla NeDahüiye Vekili Şükrü Kaya intihab oÜstad Abidin Dav'erin Amerika hattraları devam ediyor. dilmiştü. dim, Riyazî, Şahidî, Şeyh Galib, Vehbi lunarak faaliyet ve hesab raporları oBayilerden İlâve almayl unutmaymlz. gibi birçok divan şairlerinden misaller Fenerbahçe kulübünün kunmuş ve kabul edilmiştir. Yapılan allnmlştlr. Bu parçalara göre: BÜTÜN S E A N S L A R N U M A R A L I D 1 R . bir tekllf uzerine büyükler» tazim tel, kongresi Bezm, Jti sohbet ve İşret meclisi Beyoglu Yeşllçam sokak No. 22 grafları çekdlmistir. demektir. onun birbirinden ayrilmaa Fenerbahçe kulübü, ienellk toplantısını Vefat «den m«rhunı fethi Okyar'm İdarel Hususiye için 53 kalem matbu evrak açik ekslltme surettle yaptl. iki unsuru sâkî ve mutribciir. Bezm'l dün saat 11 de kulüb salonunda yaplstanbul büyük bir neş'eye, yeni birzafere hazirlanıyor. yerine Hariciye Vekili Numan Mene» nlaeakür, Muhammen klymeti 5300 Uradır. İhale İkincikânunun 17 nci pazartesi hazlrllyan, İgkiyi sunan, meclise parmıştır. Kongre relsliğine avukat Ramiz mencioğlu reisliğe seçilmiştir. Yeni ida. Amerikanln 2 müstesna ylldlzl günü' saat II de Vilâyet Makammda yaplîacaktir. İsteklilerin 397 buçuk lirahk lrkllk veren hep sâkidir. Musikisiz İse Bakanoğlu, katlbliklere Sedad Taylan ve re heyetine operatör Cemü Topuzlu, es« muvakkat teminatla o gün zikredilen saate kadar Vilâyet Makamlna »artaame ve bezm olmaz. Oaman Kavrak seçlldikten sonra eski ki Maliye Vekili Faik Küzhet, avukat nümunelerini görmek istivenlerin de Enciımen kalemine müracaatleri. (14) İşret meclisinin âdabı vardlr: Her. eabıt okunarak kabul edilmlş ve bunu Mehdi Said, Cafer Dikmen, Saffet Baş. kes beane giremez. Hele «ham ervah» yarattıgı idare heyeti lle murakıblarm raporlannm timar; Fuad Sünavî intihab olunmüşKöknar Tomruğu satışı olan ve meclise ağirlık veren bezme okunması ve ittlfakla k&bulü takib etlardır. 9 kişilik komite azası 12 ye ib. slınmaz: Devlet Orman İşletmesi Küre Revir Âmirliğinden: mlştir. Raporlann okunmasını müteakıb lâğ olunarak Ankara meb'usu Falih 1 Devlet Orman İşletmesi Küre Revir Âmirliğine bağll Kösreli bölgesi Rıfkı Atay, Konya meb'usu Ali Muzaf Meclisi mey'den 6Ürün »iklet veren idare heyetine bu senekl verimli faaliyetl bigâneyi dahilinde Klreççik deposu emvalinden olup 1312 adede muadil 547 M3 772 Dm3 fer, Erzincan meb'usu Abdülhak Hisar dolayısüe teşekkür edilml«tir. Hattâ bezmi cemde hafiflik büe caköknar tonırağu açlk arttırma ile satlşa çlkarllmlştır. Yalnıe Mare heyeti raporundaki blr ilâveten ayrılmışlardır. Kahkaha ile yeniden sarsacaktır. İz değildir. Ukalâllğa hiç lüzum yok2 Açlk arttırma 1'2 944 tarihine musadif cuma gtinü saat 14 te Devlet noktaya temaa edilerek deniKÜUt şubesl tur. Meolisi meyde herkes müsavidir. Orman İşletmesi Küre Revir Âmirliği binajinda Revir Âmirinin Riyasetinde Hayal TasVİrleri Sergisi İçin önümüsdekl sene daha esaslı t*dDevlet Denizyollan İşletmesi Umum Müdürlüğünden: toplanacak olan Komisvon huzurımda icıa edilecektir. Hayal, gün geçtikçe yeniden alâka u Humar hoş görülür, Ancak ağlamak abirler alınması etrafmda gerüsUlmüştür. 3 Işbu köknar tomıuklarının beher metre küptinün rnuhammen bedett yandırmakta, seyiroileri artmakta oldu.' ylbdlr. İçkiye su katmak, helâla haram aded tire yorgan (Beyaz pike yatak örtüsü) Bundan sonra Fenerbahçenin amektar 37 liradlr. ğundan Güzin Feyhaman'm cHayal Tas. karlştlrmak caiz olmaz, demir pul 10 m/m 250 kilo ve Türk sporu İçin bir örnek olan merBezm için en güzel mevsim bahar4 Teminat akçesi % 7.5 hesabile 1520 lira 67 kuruştur. virleri Sergisi» bu oyunun inceliklerini 16 > 1000 Jıum Galib Kulaksiî İçin blr dakika a5 Bu işe aid şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğü ile Kas eöstermek bakımından cidden çok isti. dlr; gül mevsimidir. İçmeğe tövbe e250 25 > yakta saygı sükutu yapümış ve her setamonıı, Araç Revir Âmirliklerinde ve İnebolu Bölge Şefliğinde görülebilir. fadelidir. Teghir edilmekte olan birbi d*nler bile bu mevsimde tovbelerini 2GO0 22, 28. 30. 38 m/m (Beherinden beş yüz kilo) ne bugün merhum Oâlib İçin bir ihtlfal 6 isteklilerin Ihale gününden evvel teminat akçelerile birlikte Revir rinden güzel renklerl birbirinden olgun bozarlar. Ham sofuluğu ve riyayl bl50 levha * » 1 0 numara çinko levha vapılması kararîa^tınlmiştır. Amirlifeine rrüracaat etrr.eleri lüzumu İlân oluntır. (13550) bu tasvirlerin seyrüll Okuyucularımıza rakmall, gönüle ferah veren bu mevSU 11 ' » » » Kongre, eski idare heyetinin aynen 50 12 tavsiye eder ve muvaffakıyetinden do. simin güzelliğinden istifade etmelidir. Ipkasım ittlfakla kabul ederek toplanMaamafih ehl1 dil için mevsim kaydl Sarıyer Malmüdürlüğünden: 50 metre murabbaı 34 m/m saf levha lâstik layı san'atkârı tebrik ederlz. tısına son vermistir. yoktur, her zaman içilsbilir: 5 » > 16 » » » » Mükellefin Mahallesi ve* Muhammen Bursa kılavuzu Kongreye iştlrak eden Fenert»hçellFusuli erbaa cümle zamanda 5000 kilo Kadıköy ziftl adl sok35ı No. Cinsi klvmeti Denozitosu ler, toplantıdan sonra, Türkiyenln fe Cumhuriyet yıllarında iç turizm ba. Mey iç, zevkn safa it her mekânda 100 metre mikâb 600X1200X25X2550X50 çlralı kütük Nerses ve Evüb Cezrikasım 77 Dükkân 1800 155 Fenerbahçenin 8rnek sporcusu merhum . . . ilâh. «Yeşilay» clların kulaklarl kımından değeri gitgide artan guzel 2000 aded 400X12X2 kordonlu temir çlralı lâmball tahta Karnik Çömlekçilsr Galib Kulaksızoğlunun Karacaahmeddeve Yeşil Bursanm tanıtılmağa lâyık r;lnlasln! 10000 metre 2 santim eninde beyaz keten şerit Sarıyer Malmüdürlüğüne varlık vergisir.den borclu yukanda ismi yaki tanztrn edllmiş meBannı zlyaret edeYukarlda mikarlari Rösterilen malzeme ve eşya pazarlık suretile mubayea 2ih mükellefin Eayrimenkuhinün tahsili emval Vanunu hükumlerine tev kiymet ve hususiyetlerini bir araya rek çelenk koymuşlar ve bu kıymetU ötoplamanm, tarihî ve tabii eserlerile. Yeniler ebced hesabile yazilan tarlhdi.'ecpktir. fikan 17a'944 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 14 te ilk ihalesi iktısadl ve ticftrl müesseîelerıni ayrı lere kolayllkla akll erdiremezler.Bunun Bunlar hakkmda teklif faturası vermek istivenlerin tekllflerini kaoalı sarf lülerinln me2an başmda kısa blr ihtlfal ve 27/1/944 perşembe günü saat 15 te kat'î ıhaksi icra kıhnacaktır. yapmışlardır. Taliblerin mezkur günkrde pey akçelerini havi makbuzlarile Eyüb ayn Ve etrafhca tanıtmanm faydalı o. için her şeyden evvel eski harfleri ta içinde olrrak üzere kânunusaninin 14 üncü cuma günü ögleye kadar Mala»ıne f 9 sonkânun gttnünü, Galib günü o!alacağmı düşünen Bursa muhabirimiz pltnak ve sırasile «Ebced, huvez, huttî, Vlüdürlügüne göndermeleri ilân olunur. (272) idare hev»ti n e mü'racai 'eri ilân olunur. (252) rai kararlaştıran Fenerliler her sene Musa Atas, yabaneı turist şehlrlerin kelemen, sa'fas, kara^et, eehaz, dazly» bugün Galib için lhtifal yapacaklardır deki gitler gibl (Bursanm turizm, san. hf.rflerine konulan itibarî rakamları at, iktısad ve ticaret âlemi kılavuzu) bilmek lâzlmdlr. Liselerin 19421943 ders yılı fen şubesi meZunlarından ve oîgunluk adı altmda bir eser neşredeeektir. Bu Blr hâdisenin vukubulduğu tarihi, Münakalât Vekâleti lstanbul Mıntaka Liman Rdyasetinden: 1 lstanbul Belediyesı E. T. T. Umum Müdürlüğüne aid KaraJcÖy diplo:nayını hei?s olan istekliler arasmdan Maarif Vekilliği hesabma yük kılavuz, Bursadaki tarihî, tabiî, mima. ebced hesabile bir mlsra veya bir be19 ikincikânun carsamba akşan sek elektrik veya makine mühendisliği tahsil «tmek üzsre ve 1416 sayılı rl eserleri ve bütün san'at şubelerini yitle tesbit etmek eski çairlerce çok :1e Emiııönü arasmoa ve Koprünün Haliç tarafında bulunan denizaltı kanunun hükumlerine göre Ingiltereye gönderilecek beş erkek. taîebe için tanıtacağı gibi. otellerini, hamnmlarmı, rakbul bir hüner saylllrdl. «Divan E lcablosu tamır edilmek üaere kaldırılacaktır. 2 12 1/1944 tarihinde başlanacak ve takriben 20 gün kadar demüsabaka imtihanları acılacaktır. lokanta ve eğlence yerlerini, fiatlarını, debiyatl» nln bir fasll da buna tahsis SÎNEMASINDA am edecek olan tamir işi için kullanılacak dubada beynelmllel işaretler İsteklilerin Maarif Müdürlüklerine başvurmalafı ve bu imtihana aid Bursaya her istSkametten gelip gitme ecllmiştir. lzahnarr.edeki kayıdlara göre c'ılekçelerini en geç 25 ikiricikânun 944 ta şartlarını herhangi bir yabano'nın ko ^ Çok eskiden tarîh bir kelime. bİT gece ve gündüz bulundurulacaktır. Bu sahadan geçecek gemilerin dubanm yanından geçmemeleri ve rihinde Maarif VekiUiğinde Lıulundurmak üîRre göndermeleri lâzımdır. layca Öğrenebilecegl şekllrte aniatn. '.•ıkib veya rrensur bir ibare halinde N SE Rİ (268) caktır. Arkadagımısa bajarılar dıleı«. •i*skit«dUirdi. İlk defa Tazarruat sa bu hizada sür'atlerini azaltmaları ilân olunur. Çişek hastalığı var Yarın akşam SÜMER Sinemasında Cevdet Perin AŞKHIRSIZI FEANSIZ EDEBİYATINA TOPLU BİR BAKIŞ HOLİVUD OÜNYÂSI CARY GRANT ve LARAİNE DAY | EMİL YANNİNGS'in GENCLEŞIYOR IHTIYAR KALB Kocaeü Vilâyelinden; Ginger ROGERS Ray MİLLAND'ın NAMZETLER YILDIZI Perşembe akşamı L A L E'yi Maarlf Veküüğinden: Denizcilere ilân S A R AY Münir Nureddin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog