Bugünden 1930'a 5.326.711 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet Ya hürriyet, Ya ölüm! TEFRtKA: 13 Yazan: ALI NACt :== Dil anketi = 5 Liste: 89 Ankara 11 (A.A.) T. D. T. Cemiyetinden: Karsılıkları aranacak arapça ve farsça kelimelerin 89 numa ralı listesi sudur: 1İBARE 8lZZET 2tBRET 9MEBUS 3İLÂVE 10MESELE 4İNAT 11MENFt SlRTtCA 12MEZHEP 6İSMET 7tSYAN 13MEZMUM r 12Hazîran 1933 İzmir 9 eylul sergisi 32,000 metre murabbaı bir saha üzerinde vücude getirilecek olan panayır yerinin inşasına başlandı İzmir «Hususî» Akdeniz sa hillerinn tabiî güzelliklerini sinesinde yasatan ve ticarî, iktısadî ve sınaî faaliyetile büyük ve müstesna bir mevki ihraz etmis bulunan tzmir, feyizli, mümtaz mahsulât ve mas • nuatile Anadolunun en büyük ihracat iskelesidir. Bu sebepledir ki resmî ve hususî müesseselerimiz, her gün mütezayit ehemnrriyetile cihan iktısadiyatınm nazan dikkatini celbeden İzmirde 1927 ve 28 senele rinde 9 eylul namile bırer sergi vü cude getirmişlerdi. Bu sergiler, bü yük inkılâplar yapan Türklerin iktısadî eserlerde de ne derece mu vaffak olduğunu filen göstermis, en müşkülpesent nazarlar bile burada husule getirilen intizamı görmüs • lerdi. Sergilere istirak ve mal teşhir eden Türk ve ecnebi firmaların adedi dört yüzii tecavüz etmisti. 1928 senesinden sonra muhtelif sebepler tahtında açılması kabil olmıyan tzmir 9 eylul sergisinin bu sene panayır halinde tesisi için t z mir Belediyesi, vilâyet makamı île t'caret ve sanayi odası mutabık kalmışlardı. Beled'iye ve ticaret odası salonlarında İzmir Valisi Kâzım Paşa ile Cumhuriye Halk Fırkası idare heyei reisi, Bahkesir meb'usu Hâcim' Muiıittin, Belediye reisi Behçet Salih, Ticaret Odası reisi Balcizade Hakkı Beyler ve daha bir çok zevatm hu zurile yapılan müteaddit içtimalarda 9 eylul panayırının Birinci Kordonda Gazi heykelinin arkasına isabet eden yangın sahasında kurulması esas itibarile kararlastırılmıştır. tzmir Beled'iyesi şimdiden bu sa • hayı temizletmeğe baslamıştır. He • yetj mecmuası 32 bin metre murab baı vüs'atinde olan saha icabında yüz bin metre murabbaına kadar tevsi edilebilir. Sergi komitesinin şimdilik temizletilmesini arzu ettiği yer, 17500 metre murabbalık olan kısımdır. Buraya sergi idare heyeti tara • fmdan 5X3 eb'adında 200 adet, 2X2 eb'adında 100 adet pavyon inşa ettirecektir. Açık kalan yerlere arzu eden firmalar hususî bir tarzda, plânları komitenin tasvibine iktîran etmek sartile pavyon insa ettirebileceklerdir. Panayır Ege mıntakasınm ihracat mevsiminde yapılacağı için tzmir limanına bir çok vapurların uğradığı bu aylarda binlerce seyyah ta gelmiş olacaktır. Panayırda yerli mallarHe beraber memleketimizde yerleşmis ecnebi ticarethanelerin memlekete getirmiç oldukları mallar da teşhir edilecek ve satılacaktır. 9 eylulde açılp ay nihayeine kadar devam edecek olan bu panayırda Ege mıntakasmda ve Türkiyenin her tarafında inkisaf etmis olan sanayihanelerimizin nvamulâtı görüle cektir. Panayın ziyaret edecek olan yüz binlerce halkın istirahatinı te min ve nes'eli vakitler geçhmeleri için icap eden tedbirler şimdiden nazari dikkate alınmı^tır. Geceleri tzmir körfezinde fenerli sandal eğ lenceleri yapmak, Bergama, Çesme ve Selçuka gezintiler tertip etmek, futbol, deniz yanşları ve bıma mii masile müsabakalar tertip etmek plân dahilindedir. Akdeniz havzasının lâtif bir incisi olan güzel tzmirde kurulacak olan panayın ziyaret edecekler, nakliyat tenzilâtından istifarfe sure tile, cüz'î masrafla mukemmel bir seyahat yapmıs olacaklardır. Bu akşamki program ANKARA: 12,30 gramofon 18 Flarmonik or • kestra: I Beethoven (Ouverture Leonore) 2 Elis (Fantaisie Mister Gnder) 3 D'Ambrosie (Napolitenella) ' 18,45 alatutka saz 19.30 gitat solo (Sadrettin Bey) 20 ajana haber « O. R. L M.' Makedonya Dahilî İhtilâl Komitası Karanlık bir kış gecesi, Resnede, pencereleri yağmurla dövülen bir odada, yalnız bir saatlik petrolü âalmış bir lâmba ışığmdd komitayı nasıl kurdular? leri . ISTANBULt Yeni karşılıklar Liste: 85 MUNDEMIÇ: içine yerleşen, durulup sanlan, MUNDERICAT. Içmde bulu nanlar, ıçmdeküer, MUJDE Sevinç salığj, muştu, MURÜVVET lyük etme, ıyihk yapma, MUSABAICA: Yanşma, bınnden ılen geçme, ileri bulunuş, ustün oluş, MUSTACEL Çabuk, tez, MJSAKKAFAT. Ustu ortulu, tavanh, damlı yerler, MUSAIT. Uygun, elverışlı, MUSAMAHA. Goz yumma, MUSAMERE Gece konuşması, gece eglentısı, MUSKIRAT Içkıler, us kaçıranlar, MUZMIN. Çağı geçm.s, eskınuş. * •* Bütün Makedonyayı ihtilâl mıntakal*rına ayırdıktan sonra, elde asa, ayakta çarık, yeni bir dinin misyonerleri gibi dolasmaga ve köylerle hocalar üzerin • de inceden inceye işliyerek ilk şebeke • leri vücude getirmege başlıyorlar. Ilk msıfcez komitas'nı teslcl eden Damyan, Gnıef, Kotse Delçef ve Pere Tuşefin karakterlerine dikkat edilin ce, görülüyor ki, bu üç adamm her iicü de, birbirlennde eksik olanı kendilerınde olanla tamamlıyarak, adeta, bir ihtilâl için lâzım gelen cesaret, akıl, soğukkanhlık ve heyecan gibi birçok birbhmi nakzeden vastffara sahp, toplu ve tek Sonradan Bulgaristana ilhak edi bir irade vücude getiriyorlar. Meselâ lecek olmakla beraber, Makedonyanın Damyan Gnıef gayet tedbirK, ihtiyatlı, muhtariyeti! muannit, karar ve büyük taktik sahibi Ve, ihtilâlm temellerini atıyorlar. idi. Kotse Delçef ise gayet hararetli, Aytıi zamanda, birbîrlerini yiyen ilcengâver, rtatuk ve çok heyecanlı bir hakçı muhtariyetçi, yani, Verhovistadamdı. Bu suretle birbirlerini tamamlıSantralist kavgasının tohumunu da, bilyan karakterler halinde çalışabilmeleri, miyerek, daha ilk içtimada böylece ekteskilâtın muvaffakiyetle ve kolayiık miş bulunuyorlar. la yapıiabimesmde bilhassa âmil oldu. Uzun boylu, uztm yüzlii, uzun sakallı Az zamanda Resneli doktor Tatarçef, bir adam olan Damyan Gnıef: Gurgolu Hacı Şukulef gibi diğer ibti • « Yalnız, halkın içinden Türkün lâlciler de Damyan Gruefin vücude gekorkosunu çıkarmak lâzım!» Diyor. tirdiği halkaya girerek, ilk sebekeyi Tarihm nadir kaydettiği derece müt«Kavardani» kasabasında yaptıktan hı» ve korkunç tabiatli bir adam olan sonra, vavas yava*, temkin ve tedbirle, Pere Tusef: Perlepe, Manastır, Resne, Ohri teşki« Tiirkön korkusunu silmek için lâtlannı vücude getiriyorlar. Filvaki bu komitanm daha kuvvetli korkusunu sailk samanlar çalışmak gayet miiskül ve larız!» cevabmı veriyor. tehlikeh'dir. Fakat o kadar dikkat ve meVe, teşkilâta geçiyorlar. haretle uğrasıyorlar ki teşkilâtm boyu Evvelâ Makedonyayı Üsküp, Ma na genîşlediği. yayıldığı ve daha ilk tecrtashr, Selânik, Serez, tstroma olarak, rübelerde îvi islemek istidadmı tasıdığı beş ihtilâl mmtakasma ayınyorlar. göriilüyor. Evvelâ sehirlerde mmtaka Her mmtakanm, bir mmtaka komi komitalarından ise baslıyorlar ve mualtası olacaktır. limleri, güzideleri seçiyorlar. Her mmtaka, nahiyelere taksim edilSonra, vukardan asağıya doçru, semistir. hîrlerden kbvTere, münewetlelden köyHer nahiyede, «desetnisa» deniien liilere doîpu inio yayılıyorlar. ©nar kttflik gruplar olacalrtır. Sonra, En iyi ihtilâl malzemesini köylerden a10 «desetnisa» bir «naçalink», 3 veya hyorlar. 4 «naçalink» te bir voyvodaya tâbi oKövlerde de su taksimi yapıyorlar: lacakfar. Evvelâ dağlardaki köyleri hazırlıyor Her ihtilâl mmtakasi, ihtiyaca göre, { Iar, ondan sonra yaylalardaki köylere iki veya Bç voyvodaya aynlacaktır. Ve iniyorlar. hepsmin fevkinde merkez komitası bu(devam edecek) Ionacaktır. Fakat bu genis sebekeyi idare ede11 Fransızca organisation revolution naıre cümlesini yapan dort kelimenm komitanm finnası intericure Macedovienne haline gelmiş ilk harfleridir. Balfcml&rda ve bütün Avrupada Makedonya komitasına kısaca bu isım verılir. Kotse Delçef Pere Toşel 1893 senesi, biri Manastırdan dülçer kıyafetinde gelen Damyan Gnıef, ikin cisi, önünde b«ş on keçi, çoban kryafetine giderek Perlepeden gelen Pere Tuşef atlı iki Bulgar muallimi, Resnede buluşuyorlar. Bu iki nıektep hocasına göre, Makedonya, Osmanlı devletinm, Bulgar domuzlarma mahsus bir nevi ahın haline gelmiştir ve artık zîncirleri parçalayıp kapıları kırarak açık havaya, dağlara çıkmak gerektir. Karanlık bir kiş gecesi, pencereleri yağmur şakırtılarile dövülen bir oda da, yalnız bir saatlik petrolü kalmış bir lâmba îfiğmda, halkı Osmanlı hüku meti aleyhine kıskırtmağa, silâhlı ayaklanmalar hazırlamağa Avrupa devletlerini Makedonya isine kanşmak mecburiyetinde btrakmak içm ortalıgı kana boyamaktan başka yapılacak is kalmadıgma karar veriyorlar. Fakat nasıl? Gizli bir komita kurarak' Ne biçim bir komka? Maksat, ne Farmason teşkilâtına yeni bir sube ilâve etmek; ne bir KuKluksKlan cemiyeti açmak, ne de bir emri faayh* mSessesesi vücude gettrmektîr. Adam oldürmeğe memur bir ihtilâl cemiyeti yapıiacağına göre, tipî de, an cak Karbonari cemiyetleri biciminde okbilir. Ancak, ötedenberi harpler ve kar gaşalıklar yüzünden Makedonyayt bı rakıp Bulgarîstana kaçmış bir kisım Makedonyalılar, orada, «Makedonya muhacrrleri» ismi altmda, baska bir cemiyet yapmtslardır. Bu cemiyet, Çar Ferdinandm tesiri altındadır ve açık tan acığa Makedonyaran Bulgaristana ilhaki fîkrini gütmektedir. Halbuki devletler, bu noktada, Makedonvanm Bulgaristana ilhakı nok • tasında bir tiirlü uvusamadtklan içindir ki, Makedonya, iki kere Bulgaristana verilmek iizere iken, verilmedi, verile • medi. Şimdi, Sofyadaki ilhakçı mües sesenkı ismi «Makedonya cemiyeti)» olunca, bunun ismi ne olacak? Makedonva dahilî ihtilâl komitası! Maksadı? Damyan Guruef cek bilgi ve vıimaz unsurlan nereden tedarik etmeli? Bunu da hallediyorlar: Bulgar manastırlan, Bulgar mektepleri senelerdenberi sayısız muallimler yetiştirmiştir. Devlet kadrosunda kullanılrmyan bu issiz, âvare hocalar, negüne duruyor? Komitanın merkezi üç kişi mi, üç yüz kişi mi, asla bilmmiyecek ve bu meçhul, esrar dolu kök üzerine yerlesecek, Bulgar hocalardan ve papaslardan kurulacak mmtaka dalları ve küçük gruplarm budaklan, bütim Makedonyayı, bir sar masık gibi sarıverecektir. Ve, kasitleri doğrudan doğruya Osmanlı hakimiyetini yıkmak, devleti ar • kadan vurmak olmakla beraber, bütün hoşnutsuzluklan kendi hesaplarına ça • Iıştırmak için, «cins, mezhep ayrılığı gözetilmeksizin herkes komitaya gire • DÜir!» esasmı kabul ediyorlar. Evvelâ bu iki hoca, bir sene sonra en azılı bir komitacı daha, Sofya Harbiye smden zabk çıknuş Kotse Delçef, ve 1895 te Kristo Muşef gibi dördüncü bir belâ daha girerek, artık işi öKim dağıt maktan ibaret olacak dört ayaklı ihtilâl bürosunu kuruyorlar. Liste: 86 MUHIM Tasalandırıcı, duşundurucü, gerek, gen kalmıyan, MUHLFr. Çağ bırakma, çağ verme, MUHMEL Boşlanil mış, bırakılmış, MUHUR MUriR. Baskı, MUHENDIS. Yer olçen, ev olçen, olçup çızen, MUSTAHZARAT: iapılmışlar, anda bulunanlar, MUSTEHASE Tas gıbı olmuş, suyu bitıp topraK altında kal nuş, MUSTESNA Ayrılmıs, gıdışten dışarı tutulmus, MUŞAHEDE. Gozle goruş, MUŞAHHAS. Tanılmış, MUŞTEMILÂT: Içıne almanlar, kaplananlar, yapı parçaları, MUYESSER Kolaylanmış, kolay ele geçmış. Eyup 36 ıncı mektep muallimi İ. Hakkı Afyon Inhisarı ve Stokların satısı Vekâlet miihim bir 7 tamim neşretti tktısat VekHi Celâl Bey uyu^tu rucu maddeler hakkında su mühim tamimi alâkadarlara göndermistir: «8 haziranda nesrolunan uyustürucu maddeler inhisarı hakkındaki kanuna nazaran nesh tarihinde ellerind'e evvelki seneler mahsullerinden ham afyon sutoku bulunduranlar bu »tokları 15 gün zarfında mahallin en büyük mülkiye memuruna bir beyanname ile bildirmeğe mecbur durlar. Bu beyannamelere mukabil sahiplerine makbuz verjlir. Beyan namelerde malın sahibi, miktarı, ticarî evsafı ve bulunduğu mahal gösterilir. Beyannamesi verilmiş olan ham afyonlar 31 kânunuevvel 933 tarîhine kadar sahipleri veya bunları satınalmıs olanlar tarafından ih raç olunabilh*. Bp suretle ihraç edi lecek afyonlann beyannamelerine mutabakatım tnhisar idaresi kontrol eder. Müddeti zarfında beyanname vermiyenler veya verdikleri beyan name münd'ericatı hakikate muha lif olanlar bizzat ihraç hakkından istifade edemezler. Bu gibilere ait afyon stoklarile 31 kânunuevvel 933 tarihine kadar ihraç olunmiyan stolclar tnhisar idaresine teslim olunur. tnhisar idaresi bu »tokları sat tıkça bedellerinden masrafa ve ku musyonu indrrdikten sonra sahiplerine öder.» ZEKtDOĞANOĞLU 18 gramofon 18,30 fransîzca üer» (müptedilere) 19 Hikmet Rıza Ha nım 19,45 Zeki Bey 20.30 Safiye Hanım ve arkadaşlan 21,30 gramo fon plâklan 2 2 Ajans haberleri, saat ayan. VtYANA: 18,20 koro konseri 19 KonferansJaT 20,05 a»kerî orkestTa konseri 20,40 havadisler 20,45 askeri prkes rra devam edîyor 21,25 tefrika.21,50 milli pTogTam (konser) 23,35 ha vadisler 23,50 gramofonla akşam musikisi. BÜKREŞ: 18,05 muhtelif musiki pârçalari * 20,05 Hnveraumdan naklen konser • 21,05 saion orkestrası 21,35 konfe rans 21,50 harp solo 22,15 koro ile şarkılar. BUDAPEŞTE: 18,05 konferans 18.35 orkestra kori seri 20.05 Hilversumdan nakil • 22,35 plâklar, hava raporu ve tsigan musikin 24,05 almanca bir konferans. ROMA: 21,05 havadisler ve gramofon plâlclan • 21,50 havadisler 22,50 musahabe 23,05 hafif musiki 24 havadis • ler. BELGRAT: 17,05 konser 18,05 almanca ders20,05 Hilversumdalri konserin nakli • 22,15 muhtelif Avrupa istasyonların dan nakiller. PARtS (Poste Parisien): 20,05 gramofon konseri, havadis • ler 20,35 cazbant 21,05 sıhhi mu sahabe, muhtelif program 21,35 sarkılar 22.20 plâklar. Hilâliahmer Gençlik teşkilâtı Yeni teşkilât senebaşında ikmal edilecek Ankara 11 (A.A.) Hilâliahmer Geiclik Dernek Kollan ve dernek |u • büeri teşkilâtı ve faaliyeti etrafında /nerkez hevetinden aldığımız malumata çöre, hedefi yalnız mektepler olan bu teşkilâta memleketimizin her tara fında Saşlamıstır. Ancak ders senesî sonuna ginldiği için bazı uzak mmtakaîarda teşkilât yapılması ders senesi baslineıc<na bırakılmıstır. Bütün mektep mu»"'mleri bu teşkilâtı tenimse misier ve o suretle çahşmaga basiamıslardır. B&>ıkesir Maarif Müd'riyeti kendi r»nt> 1 ası dahilmdeki mektepli gençlerin tan mile bu yeni tesklsta gireb'lereğini bildirmiş ve ona göre ta lebflere dağitılmak iizere karne iste m\slir. Merkez heyeti teskilâtın esas nİ7amnamesine göre aynca bir izah name kaleme almış ve dağıtmağa başlaımştır. Simdiye kadar altı yerde dern»k'şubesi ve 30 yerde de dernek ko!u kurulmustur. tlk tahsilâtı yapıp u mumî merkeze para yatıran mektep Ankara Gazi ilk mektebidir. Dernek ko'u hususunda ilk kol teşkiaâtmı tnegöl yapmıştır. Merkez heyeti ders senesi başlangıcında şunlan yapmagı düşünmektedir: 1 Aç talebeyi doyurmak için teş krlât yapmak, 2 Talebeleri eğlendirecek ve ayni zamanda ilmî ve fennî seviyelerini yükseltecek filimler getirtmek ve bunları gayet ucuz bir para karşıhğı talebeye göstermek, 3 Kendilerinden yardım hislerini tenmiye etmek için aidat olarak toplanan paradan mekteplerde bırakılan kısmile mahallî muhtaçlara, felâketzede lere, malullere, afetzedelere yardım etmek, 4 Diğer Salibiahmer cemiyetleri gençlik teşkilâhnda erişilen merhale lere ne vasıtaiarla vanldıği tetkik edi • lerek ona göre yeni ve faydalı işler bulmak, 5 Ders senesi başlangıcında kabil olursa küçük ve faydalı ve resimli bir mecmua çıkarmak. Evkaf işleri Ne halde? Tarihî kıymeti haia eserler tamir edilecek OSMANLI BANKASI Osmanlı Bankası hissedarlan, dahilî n»zamnamenin 29 uncu madde sine tevfikan, 4 temmuz 1933 tari hine musadif salı günü saat on iki 'Afyon fiatları yükseliyor Yeni afyon kanunu münasebetile afyoncular vaziyetîn tavazzuh et mesi iribarile memnun olduklarını söylemektedfrler. Hariçteki alıcilar vaziyetin bu suretle tavazzuhu üzerine piyasamızla muameleye başlamıslardır. Dün Borsada 790 kurus tan 825 kurusa kadar afyon satıl • mıştır. Tiftik piyasası da canlanmıstır. Yeni mahsul de peyderpey gelmek tedir. Dün 40 • 50 kurus üzerinden muameleler yapılmıstır. buçukta Londrada, «Old Broad Street» te «Winchester House> da in'ikat edecek olan senelik umuml iç timaa davet olunur. MÜZAKERE RUZNAMESt: Ankara 11 (A.A.) Evkaf mn 1 Umumî idare heyetinin 1932 dürü Rüştü Bey evkaf i«leri etrafında senesi muamelâtına ait raporu. Anadolu Ajansına su b<«y*H» •subn2 31 kânunuevvel 1932 tarihinmuştur: de kat^dilen hesabatın tasdikı. «Yeni kadro»«r &™5İ edTfmıîşnV. 3 Temettü hissesinin tayini. Peyderpey tebliR edilmfektedir. 4 Umumî idare heyetine aza. Bu sene vapılaçajt başltca işler şun • intıhabı. lardır: '«5 Imtiyazın temdidi zımnında 1 Bazı tarihî ve mimari kıymeti Türkiye Cumhuriyeti hükumetile haiz eserlerin ihyası. Bunlarm başında vaki müzakerat hakkında malu • mimar Sinanın en kıymetli eserlerinden mat it«si; şirket müddetinin temdidi ve dahilî nizamnaracde, hususile 1, olan Manisadaki Muradiye, Elmalıda 2, 3, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 46 ve ömerpasa camilerile Konyada müze it48 inoi maddelerde yapılacak taditihaz edilmiş olan Mevlâna tnrbesi tamir edilecek ve Babaeskide gene Mi • lit. Banka dahili nizamnamesinin mar Sinanuı eserlerinden olan cami mi27 mct maddesî mucibince umumî naresi yapılaeaktv. Bunlar için tertibat heyet, lâakal 30 hisse senedirfe ma* almmıştır. lik olan bilcümle hissedarlardan te2 Antalyadaki büyük bahçe bir rekküp eder. Maahaza, 4 temmuz ta nümune bahçesi haline konacakhr. Ve rihindeki içtımaa, hisselerini mezkur burada portakal, muz ve hurma yetiş içtima için tayin edilen tarihten lâtirilmeğe çalısılacakhr. Mısırdan ve hurakal 10 gün mukaddem, atide mu • ma yetistiren diğer memleketlerden harrer banka merkez ve şubelerine hurm« riraati hakkında eserier getîrti tevdi eden hissedarlar iştirak ede • yonrz ve tetkik ettiriyoruz. Bu bahce " A yi mütehassıs bir zatm idaresine ver • bilecekth*: PARtSTE, Meyerbeer sokağında dik. Çahsılmaktadır.» (IXo) 7 numarah Osmanlı Bankası Rüstü Bey, bunlardan başka şunlan merkezine, da söylemisth: LONDRADA, Throgmorton Stree « îzmir belediyesile bazı ihtilâflı (E. C. 2.) de, 26 numarah Osmanlı meseleler vardı. Bunlar da iyi bir saf B*nkası merkezine, haya girdi. Pek yakinda tamamen ryi ÎSTANBULDA, Banka merkez> bir sekilde neticeleneceğini ümit ediyoidaresine, ^ ruz. Bu netice elde edilince tzmirde hem Bankanın muhtelif şubelerine. memleketin imarına hizmet, hem de Evkafa iyi bir varidat temin edecek faaliyete geçilmes^ makarrerchV.» ^ Yeni Amerikan sefiri 11 (A.A.) Âyan meclisi, M. Doddun Berlin sefiruğine, M. Cndahyn?n Varsova, M. Francis Whitein Prague, M. Djvsleyin Bükreş ve M. Skinnerin Türkiye sefirliklerine teym • lerini tasdik etmiştir. Tefrika" erJilirken karüerimizin büyük ra^betine tnazhar olan: Bir gece tenenühö! Galatasaray lisesi 928 929 mezunları temmuzun 13 üncii perşembe günü Seyrisefa'nin Kalamıs va • purile hususî bir gece tenezzühü tertip etmişlerdir. Vapur o akşam saat 8,30 da Köprüden hareket edecek, muhtelif iskelelere uğradıktan, Büyükadada üç saat kadar kaldıktan ve Boğazda bir saat mehtap gezintisi yaptıktan sonra gene muhtelif iskelelere uğrıyarak sabaha doğru köprüye dönecektir. Cazbandile, zengin büfesile, bin tiirlü eğlenceleri ve müsabakalarile bu gezmenin çok nezih ve güzel olacağı muhakkaktır. Cenupta yakalanan kaçakçılar Tîpi Dindi! MAHMUT YESAR: nin en güzei roaı<uu Ankara 11 (A.A.) Haziranm ilk haftası içinde cenup hudutlanımzda 33 kaçakçılık vak'ası olmu» biri ölü, 3 4 kaçakçı yakalanmıstır. Bu vak'alarda Merkez heyeti eskilâtın gelecek sene 765 gümrük, 1939 parça inhisar kaçasonuna kadar memleketin her tarafın güe 21 hayvan elde edilmiştir. da yapılacağma emin bulunmaktadır. Muğiada vergi tahsilâtı artıyor Muğla 11 (A.A.) Merkez ve merkeze bağh kazalarda normal bir şe kilde yapılfn maliye tahsilâtı geçen senekinden, kazanç vergisinden yüzde 8, bina ve arazi vergisinden yüzde 50, hayvanlar vergisinden yüzde 3 nisbe tmde fazladır. 932 malî senesi zarfm da eski seneiere nazaran hazineye 80 bin liradan fazla irsalât yapılmıstır. { Maiiye Vekili mezuniyet aldı Himayeietfaün teşekkörü Hımayeıetfal heyeti merkezıyesındeır Merhum Fosfor Mustafa Pasa kerimesi müteveffa Niyre Hanım namına Hâmı Bey tarafından cemiyetımızç yüz altmış bir lira teberru edilmigtır. Alenen teşekkur ederiz. Ankara 10 Maliye Vekili AbdiHhalik Bey iki ay mezuniyet alnuştır. Mezuniyetinin bir kısmmı Yalovada geçirmek üzere bugünlerde tstanbula gidecektV. |r PEK YAKINDA Üsküdar Hâle sineması NERON Mıimessili EMtL YANİNGS llâveten dunya havadısieri iskenderiye seferleri kaldırıiıvor Ankara 11 Dış hatiardan îstanbul İskenderiye hatti haziranm or tasından itibaren kalkacaktır. Kitap halinde çıkîyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog