Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Teşrinieyvel ıi>33 Cumhuriyet' SON TELGCAFLAR Ingiltere ile Fransa nihayet uyuştular İngiltere, silâhları azaltma mukavelesinin silâhlanma mukavelesi olmasına müsaade etmiyecek! Londra 11 (A.A.) Ingiliz kabi . ıvesinin dünkii toplantısından bahseden Renter Ajansı diyor ki: « Nazırlar Meclisî vaziyetin çok nazik ve ehemmiyetli olduğunu tanı mıştır. Bu toplanhda silâhlan azaltma konferansının teknik safhadan çıkhğı ve Avruoaya ait siyasî bir meseie halini aldığı hissedilmiştir. Böyle bir meselenin halli Alman • yanın komşularma karşı göstereceği i • timat duvsrusunun derecesine bağlı bu. lunmaktadır. Italya ile Fransa ve Italya 3e Ingil tere arasındaki iyi ve faydalı temaslara Itjılya ve Ingilterenin tavassut işine kendilerini katmalanndan dolavı . değerli âm'Her nazarile bakılmaktadır. Insriltere silâhlan azaltma mukave lesinin bir silâhlanma mukavelesi halini almasına hiçbir vakit te razı olmıyacaktır.» Paris 11 (A.A.) Lö Jurnal gazeteti yaziyor: «Sir John Simon, dün Paristen geçerken M. Daladye ile gö rüsmeSe vakit bulamam» ve pazartesi günü Londra kabmesinin îttihaz etmış olduğu kararlar hakkmdaki bütün ma. lumatı sefir M. Tyrrele bırakımstır. Sir John Simon, bu kararlar hakkmda bizzat M. Bonkura malumat verecektir.» Lö Jurnal gazetesi bu kararlann dört maddeden ibaret olduğunu Oftve ve şöyle hulâsa etmektedir: 1 M. Baldvînin Birminghamda söylemiş olduğu nutkun heyeti u . mumiyesinin tasvibi ki, Ingiltere tara fından lokarno itilâfınm yeniden ve resmen teyit edilmesi demektir. 2 Tesirli bir kontrol ile mütera . fik olmak iizere bir tecrübe devresi kabul etmek zarureti. 3 Almanyanın hangi şekilde o • lursa olsun tekrar silâhlanmasına mut lak «urette muhalefet edilmesî. 4 Makdonalt n'ânmm bir Ingiliz Amerikan itilâfı şeklinde ıslah ve ta . dili.» Gazete netîce r\'»<n\ «rr"ebir zaman Ingiletre Fransa ile bu kadar beraber hareket etmis değil^îr. Bu beraberlik bazılannm dediği gibi, Fransayı silâh lartnı bırakmağa sevketmeği istihdaf et memekte ve onu kurtarmak kaygusundan mülhem bulunmaktadır.» miite leasmı ileri sürüyor. Paris 11 (A.A.) Le Journalm Berlin muhabirinin iyi bir membadan aldığı haberlere göre, Hitler. *»u«nin radvo ile nesredil»*<"ek ve M. Dsladyenin Vîsi nutloma bir cevap teskil edecek olan bir nutuk söyliye cektir. Bu resmî tezahürde silâhları bırakma işlerinden bahsedilecek ve pazartesi günü başlanacak olan sil&hlan bırakma konferansı mesaisi icin bir hareket noktası olacaktır. Kral Faysalın gizli mektupları ((Trakyayı isteriz!» Faysal Fransa aleyhinde Ingiltereye neler yazmıştı? Osmanlı ordusunun Arabistandan ncatini, ve mütarekenin ilânını müteakıp Lübnan Fransız işgali askerisi, Filistin ile Irak Ingiliz işgali askerisi akında kal. mış ve Suriyede dahi Ingiliz himayesi altmda nimmüstakil bir hükumet teşek . kül etmişti. Müteveffa Kral Faysal iş • bu müstakil hükumetin başında bulunmakta idi. Bilâhare Ingilizler Suriye den himayelerini refetmisler ve evvel. ce Fransızlarla aralarmda vuku bulan anlaşma mucibince Suriyeyi Fransız nüfuzuna bırakmışlardı. Ingiliz himaye • smin rePi 3e, Fransız nüfuzunun Suriyede intişan arasmda ufak bir fasıla vuku bulmuş ve bu fasıla esnasmda Faysal, Suriye medisi müessesanı tarafından Suriye Kralı ilân edilmisti. Bilâhare Fransızlarm ühhnatomu üzerine Suriye, isHklâlinm muhafazası için Fransızlara karsı mücadele vaziyeti almıs ve Meyskm mevkünde vuku bulan İP'cük bir nnıharebeden sonra Jeneral Guronun ordulan Suriyevi istilâ etmiş ve Fay sal Şamdan tardedilmişti. Beyrutta çıkan «Ennehar» gazetesi Faysahn Samdan çıkışını müteakıo Loit Corea RÖnderdîği iki mektupla, Ingil . tere hükumetme takdim ettiii raporu ele geçirmiştir. Ve bunlan ilk defa o Iarak nesre başlamıştır. Biz de, bu mühim vesikalan neşrediyoruz. İHEM Bir NALINA MIH1NA ders Bulgaristanda yapılan bir Bir Suriye gazetesi, Fransızlarm Suriyeyi işgalinden konferans ve bir nümayiş sonra Kral Faysalın yazdifi mektupları neşrediyor Sofya 11 (Hususî) Trakya teskilâtının bu seneki kongresi dün Kırcaalide saat 4 te açılmıştır. Kongreden evvel, şehrin sokak Larmda büyük bir nümayiş yapıl . mıştır. Bu nümayişe 6000 murahhas ile birçok millî tesekküllerin mümes . silleri, Bulgar millî elbUelerile 200 kadın iştirak etmişlerdir. Nümayişçiler ellermde «gayemiz Trakyanın kurtarılmasıdır, kahrol • sun Noyyi muahedesi!» yazılı tabeIâlar srezdirmişlerdir. Trakyanm kurtanlman içm yapüan büyük ayinden sonra teşldlâtm reisi tvan P. Ormanciyef irat ettiği bir nutukta demişıtir ki: < Trakya ile Makedonya Bulgaristana iade edilmelidir. Bulgaris . tan Trakyanın ve Makedonyanın istikiâli uğrundaki savasmdan kat'iyyen vaz greçmiyecekir.» Hitler cevap uerecek Mötecavizin tarifi hakkmdaki kanun lâyihası Meclise sevkedildi Ankara 11 (Telefonla) Tür • kiye ile Efganistan, Estonya, tran, Letonya, Romanya, Lehistan ve Sov. yet Şuralar cumhuriyetleri hüku meti arasında mütecavizin tarifi zımnında imzalanan mukavelenin tatbikma ait kanun lâyihası Meclise sevkedilmiştir. Birinci mektup tgti şatosu. İtalya 11 eylul 1920 Ingiltere hükumeti reisi nüzan Mister Loit Corç Hazretlerinc: Zab âlilerine Arabistan meselesi hakkmda kaleme aldığım raporu leffen takdim ediyorum. Suriyeyi terkettigim zaman dofcrudan doğruya bviçreye azimet etthn. Ora dan zah âlinizle Ingüterede ne vakh görüsebileceğhni anlamak istiyordum. Halbnki bu^ıya varmca sîzin Lüsern . de olduğunuzu haber aldım. Ve vakti. nizin ihtimalki bendenizle eörüsmeğe müsait olmadığını nazan dikkate ala rak Lüserne azimet etmemeği münasip gördüm. Halbuki şimdi Ingiltereye avdet etmiş bulunuvorsunuz. Bmaenaleyh ra • porumu zah aünize Haddat Pasa vasıtasile takdim edivorum. Müşarünileyh pederimm ve bendenizin itimadmı haizdir. Haddat Paşaya, bendeniz icm bir mevidi miilâkat tayin Hmenizi rica e • den'm. Zatı âlinize b'ldirmek arzusund<« bulundugum fravet mühim . husu • siie yeni variyet hakkmda beyana • tım vardır. Bunlan şifahen bildirmek is. tiyorum. Bunlara ilâve olarak. Hicaz Kralı oederim hazretlerinin Arabistan meselesinde k«ndilerini temsü etmeftliği . mi emir buyurduklarmı arzetmek is • terim. Ve pederinvn zah âlilerine Port Sahten telgrrafia bildirdikleri verhile, irsal Buyurduklan hediyelerden dolavı Ingiltere Kralı Hazretlerine arzı tesekkürat ve taztmat vazifesile miikellef heyetin rivasetine bendenizi tayin buvurmuşlardır. FAYSAL Sanayicüer iktisat Vekâletine izahat verdiler Ankara 11 (Hususî) SanayicQer heyeti bugün Iktısat Vekaletinde teş . kil edilen komisyona izahat vermîşlerdir. Yann diğer fabrikatorlar izahat • lanna devam edeceklerdir. Inhisarlar Vekâletini alâkadar eden diğer metalip için yann Inhisarlar Vekili ile de temas edeceklerdir. Aydm hattmda f eci bir kaza Sırp hududundaki Bulgar çeteleri... Bir marşandiz treni yol Yeni müsademeler oldır Kab:nede febeddOI olmıvacak Ankara 11 (Telefonla) Hariciye dan çıkarak parçalandr bir tren berhava edildi. Vekili Tevfik Rüstü Beyin Cemiyeti AkAydın 11 (Husıvd) Dün ak • şam saat 19,15 te Aydm Sstasyonundan Nazilliye hareket eden mar * şandiz treninin lokomotifi ?ohire bir kilometre mesafede Ihcabaşı ısev kiinde hattan çıkarak devrilmiş ve arkasındaki 24 yiik vagonundan 13 ü içiçe girerek kimilen parçalaamıştır. • Katar memuru Mehmet Nuri Ef. kaza neticesinde vefat etmis ve ka. ymbiraderi gardöfiren Musftafa da ağır surette yaralanmı*tır. Ataf Belgrat 11 (Husosî) Bosilegrad civannda 5 Bulgar çetecisi bir Yugos Iav hududu tarassut mevkiine taarruz etmişlerdir. Şakiler iki bomba ile birçok kursun yağdvmışlarsa da hudut muha. fızlan tarafından püskürtülmüşlerdir. Yugoslav hudut muhafızlan sabahleyin ^ran'leri dahilinde iki infilâk etmemiş bcnîl»8 ile bir askerî torba bulmuşlar • dır. No»rer Sfayanoviç bu torbay? temas ettigi anda i^nde makineli bonr, a patlamış ve nererler yanmdaki zabiti ağır surette yaralaır*çur. Bu nefer aldığı ağır yaralann tesirile ölrrüştür. Atina 11 (Husost) Hudırttan gelen telgraf haberlerine gore Strp toprağutda ve (Vels) kasabası cr»arında de. miryoluna vazedilmiş bir bci.ıba pat • byarak oradan geçmekte olan brr marşandiz trenini berhava etmiştir. birçok maktul ve mecruh vardtr. Sırp askevî makamatı failleri meydana çıkarmak için ctddî tedbirler ittihaz etmişlerdir. vam daimî mümessilliğine tayin edile . rek Vekâletten aynlacağı ve dolayısile kabinede bazı tebeddülât olaca^ı ha berleri alâkadar mehafilde teyit edilmemektedir. Şarka nakledilecek kaymakamlar Ankara 11 (Telefonla) 10 vali ile 30 kaymakamın Şarka nakil, Şarktaki 10 vali ile 30 kaymaka mm da Garbe naklolunacağı haberi doğru değildir. Şarktaki kayma • kamlardan 5 kişi müddetlerini ikmal etmis oUfuklarından Garbe nakledilecek, şimdiye kadar Şarkta istihdam edilmemiş olan 5 kaymakam da Şarka tayin olunacaktır. Paris 11 (A.A.) Sabık Türk Ve. killerinden OIUD geçenlerde burada vefat etmiş olan Mustafa Fevzi Beyin ce. nazesi bugün Tiirkiveye gitmek üzere Marsilyaya nakledilmiştir. Oradan vapura konacaktır. Cenaze Marsilyaya hareket ederken istasvonda Türkiyenin Paris Büyük Elçisi Suat Bey, sefaret ve konsolosane er« kânı ve Paristeki Türk kolonisine menSUD zevat bulunmuştur. Mustafa Fevıi Revin cenazesi oetiriliyor K Jeneral Guro zab âliniz bizzat vakıf bulunmaktasınız Bu iki gayenm bir olmasına nazaran siyasetlerin de bir olması icap eder. Kral Hüseyin Hazretleri vasıtasile Araplara verilen vaitler infaz edilirse bütün gerginliğin zail olacağına eminim. Bu va . itlerin infaz edileceğine bütün Araplar emin olduğu gibi bendeniz de eminim. Bu, Büyük Britanyanın şerefile mürtebit olduğu gibi, Araplann dahi müstakbel hayatlarile de alâkadardır. Harbi U • mumî esnasmda Ingilizler ve Araplar arasmda peyda olan sadakatm devam edeceğini ümit ederim. FAYSAL Meystan muharebesi ve Şeanın sitkutunu müteakıp Kral Fayta • lın tngiltereye takdim etti$i rapor ARABtSTAN MESELESt VE KRAL HÜSEYtN Fransanm Suriyede bir sureti gayrimeşruada ittihaz ettiği hattı hareket. Arabistan mesele • sinin bir daha Ingiltere Imparatoru Hazretlerinin hükumetine arzım zarurî kılmış ve pederim Hicaz Kralı Hüseyin namma Avrupaya azimetimi icap etth*. mistir. Fransanm Suriyede ittihaz ettiği haN h hareket, harbin gaye ve neticesi hakkmda mezkur hükumetin neşretmiş olduğu bevanatla kabili telîf değîldir. Ve ben kendi namıma, işbu hattı hareketin, Fransanm tatbikmda büyük bir şiddet ve titizlik gösterdi?i Versav muahedesine hürmetsizlik olduğunu kaniim. Fransa Arabistanın . Hicazdan ma • ada sırf Arap sehirlerini ihtiva eden en mühim noktasma vazıvet ehniştir. Ve bu suret'e ailemiri büHin Is'âm âlemi ve Arap milleti karşısında müşkül bir mevkide bırakmışhr. Ailemiz bütün Arabistan sibîh cezi. resine hâkim bir a'ledir. Ve pederim işbu ailenin reisi olması dolayısile, A raD istikîâl hareketinin reisi ve müdürü bulunmaktadır. Araplar, pederimin ver. diği teminata b'naen Tiirklere k««rsı isyan ve tesHri siîâh etmislerdîr. Pede rimin Araplara verdiği bu teminat büyük Britanva hükumetinin kendisine verdiğî teminata müstenitfa'r. Bu ranorumda, Fransız ordulanmn Samı istilâ etme'erirn" icap ettiren vu . : kuat zikred'lecektir. Bu tafs lât zan • nedersem, Fransayı terkettfiH gündenberi Jeneral Guronun ne gibi gayelerle hareket ettiğini büvük bir vüzuhla pişi enzarma «rzedecektir. Cereyan eden vukuat bî'Amnm Arabistanm vesfâne mesgalesif'ir. Ve bu, Inciltere hükumetinin menfaatine muvafık o'masa gerektir. JENERAL GURONUN MAKSAT. LARI Bütün Araplar, Jeneral Guronun her ne olursa olsun, ve neye mal olursa olsun; dahilinde bir müs . takil Arap hükumetinin teşekkülü In giltere tarafından deruhde edilen mmtakayı işgal etmek gayesile hareket ettiği itikadındadırlar. Fransa, Şerif ailesinin istiklâl hare. keb'nin basında bulundugunu ve bu ailenin Ingiltereden aldığı teminatla ha reket ettiğini bildiği için, Şerif ailesi • ne öldürücü bir darbe vurmak, ve bu fetine şaşmış, Fofoya nasihatler yağ. dırmağa başlamıştı: «Aman, kale, deli mism? Ru serseriyi bırak!» diyordu. Fofo bunun üzerine Madam Ro zayı aradı, son dayak vak'asını gizIedi ve on gündür gelemediği için başka bahaneler uydurdu. Madam Roza sormustu: Ne vakit geleceksin? Fofo düşündü ve mınldandi: Nasıl geleyim? Kaçmağa kor kuyorum. Korkma. Eşyanı büyük bh paket yap, koltuğunun altına al ve doğru buraya gel, otur. Ne korku yorsun? Kunturatın mı var? Ne ya. pacak ? Ah, öldürür, öltVirür. Burada olduğunu ne bilecek? Fakat Fofo bu işin hesap tarafından ziyade his tarafmda kaldığı için tekrarlıyordu: Madam Roza Fofoyu kandırmak için yeniden bir gayret lâzım geldi. ğini anladı ve ona saatlerce dil dök merikanm zengin kadmlanndaf Mis Ella NVelden vefat etmis ve 75 milyon dolarlık serveti ni köpeği Tobiye bırakmıştır. Mis EL lantn vefatmı müteakıp servetine birçok talipler çıkmışsa da bunlarm htçbirl 75 milyomı ele geçirmeğe muvaffak olamamubr. Fakat bu sureti e dünya . mn en zengin köpeği olan Tobinin son zamanlarda sık sık rahatsızlanmağa baş Iaması birçok açıkşrözkn" yeniden ümit lendirmiştir. Filhakika Tobi doktorla rm bütün ihtimamlarma rağmen hastalıktan kurtulamıyarak ölmüstür. Tobi hantmmm sağlığmda binlerce dolar harcetmistî. Kendisi mükellef bir dairede yaşar, ipekten ve ketenden yapılma muhte . sem bir yatak içinde yatardı. Her sabah kahvaltısmı yatağmda yapar ve bası ucunda hususî bir hizmetci bek . lerdi. Hanımmm hayahnda bunca naz içmde yasryan Tobi icin, en büyük felâ • ket onun olümu olmuştu. Kopek, hanımnun matemmi pek act bir surette hıtmuş, gece gündüz evi . nin icmde riolasarak hantmmı aramış< birrok geceler bir lâhza uvumamıştu Tobmtn vasisi, hanmnn bütün ser * veb'ni kooeğme bırakmasma raümeıt o< ı»a iyi bakmryor, onu mutfakta bir se« oet irmde yahrryor ve bnvağı köpek * ler ivbi rmıamele edryordu. Bu yasayıs milvoner köpeğe son cV» rece dokunduğu icin köpek hastalan 4 rms ve ründen EÎine boTuimustur. Köpek öldürülmemiş olsavdı, inkL sanjıayal hasialığmdan ölecekti. Bir gazetede bu haberi vakit, msanlar dururken, bütün serve * tini bir kSpeğe birakan bu kadma ICHH d m ; fakat biraz düsündükten sonm ona hak verdim. Servetini msanlara bv rakaydı, knnbiKr, varisleri paralan yaparTar, nerelere harcarlar, ne l yerlerdü... Mjntsmı yerken muhaVicaH kadmı hatırlarma bile getirmezler, her* halde sadık köpeii gibi ona hcMretle «^ rayip darnMKİardu Kadm bmttn servetkıi bir kopefte b^ rakmakla hepsl derece derece azçc4| nonkör olan msanlara bir ders vermeti istemişhr. Nankor insanlan beslemek tense sad<k köpeği beslemek elbette d$ ha doğrodur. Möthiş bir fırtına Tegucigalha 11 (A.A.) Müthlf bir f ırtınayı takip eden sel halindeki va*mur'ar dolavısile Apolopi kasa . basmda bir arazi kaymış re on do kuz kişi toprak altmda kalmıştr. Fırtınalar Hond eyaletinin diğer taraflannda da f eyezanlara sebep ol • mus, birçok kimseler boğulmuş •• birçok hayvanat telef olmuştur. Esk'şeh'r seker fabrikası bavramda açılaca'< Eskişehir 11 (A.A.) Seker fab rikası insaatı ikmal edilmiştir. Fabrikantn küsat resmi Cumhuriyet bayrammm iki veya üçiincü günü yapılacaktır. Fabrikaya ait pancarlarm tarladan jökülmesine başlanmıştır. Parlpmen4o!ar konnresi bitti tkinci mektup liti şatosu. İtalya 11 eylul 1920 Azizim Mister LoR Corc; Surive meselesinin Jbendenizde hâsıl ettiği elim teessürata raemen. Irak me. selesinin cereyanmı büvük bir dikkat ve ihtimamla talno ehnekte bulunuyorum. Irakta Inçüizlerle Araolar ara • smda husul bu'?n gerginliğin bendeni zt muteessir ettiğine emin olmanızı rica ederim. Bu hususta şimal hudutlannda vu . ku bulan, ve hususile Fransızlarm Mustafa Kemal f e aktet*'Wri muahede, Trablusun tahliyesi. Türk oronagan dasma müsait Reniş bir zemİTi ihzan sribi vukuahn dahi tesiri vardır. Vaktile Lort Allenbiye, ordulanmm hudutta »opl orasmı mi'hafaza etmelerini tek . lif ehni* ve bu hususta kendilerinden cev»o alamamuhm. Gayet kuvvetle emm;m ki. Arap ve Ingiliz milletleri arasında vuku bulan bu gerginlik bir anlasamamazlıktan i barettir. Ve bunun telâfisi gavet kolaydır. Çünkii Arap ve Ingiliz m31etlermîn gayesi birdir. Ingilizlerin gayesine pederim vakıf bulunmaktadır, Araplann gayesine de Salih Tarlabaşmda bir oda buldu ve Fofo Ue beraber oraya sessizce taşmdi. Madam Rozaya hiç sitem etmemişti. Borcunu tamamile verdi. Yeni odasında büsbütün karanlık bir adam olmuştu. Geceleri Fofo o. nun birkaç defa ağladığını farketti ama kendisine hiçbirşey soramadı. Yeni taşmdıkları ev, Sürpik Dudunun panstyonttna çok benziyordu: Pls, karanlık ve gehmi gideni çok. Fakat Salih gene şikâyet eltmiyordu. Hatta evin sahibi, Madam Mari is minde genç ve güzelce bir kadm, Fofoya dedi ki: Senin ne sessiz, ne uslu erkeğin var! Fofo gülümsiyerek başmı salladı ve cevap vermedi. On gün kadar Madam Rozanın semtine uğramamıştı. Salihten aynlmayı düşünmek bile itstemiyordu. Fakat bir gece Salih, bütün ev halkını üşüştürecek bir gü rültü He Fofoyu gene dövdü ve burnundan kanlar boşalttı. Madam Mari «sessiz ve uslu» erkeğin bu mari • Madrit 11 (A.A.) Parlimento. lar birliği konferansı, müzakeratma nu hayet vermiştir. Konferans reisi, bu münasebetle bir nuhık sövlemis ve biL hassa konferansm Italyan heyetinin tekrar gelmesini arzu ehnekte olduğunu beyan eylemiştir. ailenin en kuvvetli maniası olan beni devirmek icin büttm kuvvetile çalış maktadır. Binaenaleyh Fransız nüfu . zunu Yakın Şarkta yükseltmek ve In • giliz nüfuzunu alçahmak içm sarfı gay» ret etmektedir. Buna bmaen Şam vak'a smın vuku bulduğu ayni günde, Paris gazeteleri ailemiz aleyhine muntazam bir hamleye baslamışlardır. Ailemizin reisi olan pederimle di • ğer bazı zevatın Arap istiklâl hareka . tının reisleri olduklan kabul ve tasdilc olunmasma rağmen mezkur gazeteler ailemize SÖVÜD savmağa baslamışlardır. Hatta bunlardan birisi (Şamda Krallıği ilân edilen Serif ailesi Ingilizlerin bir kuk'asıdır) demiştir. En nihayet Fransızlar arzu ettikleri neticeye varmısiardır. Jeneral Guro Samı ve diğer üc büyük şehri istilâ e derek âlemf emri vâki karşısında bırakmışhr. (Arkast var) tü. Nihayet karar verdiler. O gün « den tezi yok, Fofo hemen gelecekti. Ve o gün, saat beşe doğru, koltu ğunun altmda büyük bir paketle ge4di. Titriyordu. Korkuyorum, dedi, Madam Roza: Çocuksun! diyordu. Fofo korkuyor muydu? Salihi seviyor muydu? Bunu Madam Roza da, kendisi de bilmiyordu. Fakat Fofo, o gün, saatlerce titredi. Her kapı çahndığı zaman bir felâket haberi gelmiş gibi korkusundan büzülüyordu. Salih odasına erken geldi, Fofoyu bulamaymca evvelâ aramadı. Otur» du ve kendi düşüncelerme da!dı. Faka saat dokuzu geçiyordu. Fo'o gene yok. Salih neden sonra bu arayrİJ tabüliğin farkınn varmıştı. Yerinden kalktı ve odada bir kolaçan etti. Son. ra Madam Mariye sordu: Nerede bizim kan? Mabadı m*. Zeplinin sörati artıyor Mari Pîkfort boşanmıyor Hollywood 11 (A.A.) Mari Pickford bizzat ve ket'î bir şekilde talâk arzusunda bulunduğunu inkir etmiştir. Bir kimyahanede facia Asnabrük 11 (A.A.) Wolff Ajansı bildiriyor: Fişek vasıtasile uçuş meselesini halle uğraşan mühendis Tilingin çalıştığı lâburatuvarda bir infilâk olmuştur. Tiling ile kadın kâtibi vücutlanndaki yanıklann tesirile hastanede ölmüşlerdir. Makinist ölüm teh. likesinden kurtulmustur. BerHn 11 (A.A.) Graf Zeppelin balonu, on bir bin kilometre uzunluğundaki Riyo dö Janero Pernambuc Fredrihshafen Berlin hattı üzerindeki seferini her za . mankinden yedi saat evvel ikmal ederek Berline gelmiştir. Geçen sene bu mesafeyi 119 saatte katetmif olan balon bu defa ayni mesafeyi 112 saatte katetmiştir. Zeppelin pek yakında bu sene için sonuncu defa olmak üzere cenubî Amerikaya gidecek ve oradan Şikagoya giderek umumî sergide hazrr bulunacak tır. Bu seferi ile Zeppelin Atlas Okyanusu üzerinde ellinci defa ola . rak uçmuş olacaktır. Hava sörat reVoru ^.vris 11 (A.A.) Saatte 629 kilometre hızla uçarak hava sürat rekorunu kıran ttalyan tayyareci Cassinellinin bs> muvaffakiyetini yazan Journal gazutesi. ttalvan tavyareci liğinin mükemmelliğini kaydetmek • te ve Casvnellinin bindiği deniz tavyaresinin bir mermi sürati aldığını bil dirmektedir. Yeni b»r r^ v or Wvyndham 11 (A.A.) Garbî Avusturalya Sir Charles Kingsford Smith Ingiltere Avusturalya arasındaki mesafeyi yedi gün dört saat 47 dakikada katederek saat 17,2 de burada yere inmiştir. Mumaileyh bu snretle 1932 se. nesmden bugüne kadar tayyareci Scottun elinde bulunan şekiz yüz yirmi saat 47 dakikahk rekoru kırmışfar. Madam Roza bu yalanları kıvı • rırken büyük bir korku ile Salihin yüzüne bakarak ilâve etti: Sizin tavan arasina da iki oda yapılacak. Bu, bile az geliyor. Kar. şıda iki ev kapandiğı için kizlanm biz alacağız. Anladın mı? Ben sana başka bir oda buldurayım. Kusura bakmazsm değil mi? Salih, yalruz: Pekâla! Dedi, başka hiçbirşey söyle medi. Odadan çıkınca sokak kapısma doğru vürümüşitü. Madam Roza sordu: Nereve? Haçiğe haber vereyîm, bana başka bir oda bulsun! Salih sokağa çtkınca Madam Roza Fofoya koştu ve programmın en güç kısmmm bu kadar kolaylıkla ola bilmesine şaştığinı anlatta. Sevini • yordu. Fofo gene rumca dedi ki: Güç olan bu evden çıkmak değil, benim kaçmamdır. Tefrika: 72 SERVER BED) Sabahsız Geceler Bunlar lâkırdtdır, kızım. Unutur gidersin. Belki yann iyi yürekli bir herif bulur, onunla metres çı . karsm. Madam Roza birçok bahtiyar kız. lan misal getiriyordu. Vak'alar ve Bsimler saydı. Birkaç gün bu telkinlerme devam etti ve nihayet Fofoyu kandırdn. Program söyle tatbik edilecekti: Evvelâ Madam Roza güzelKkle Salihi ve Fofoyu evden çıka racak, başka bir odaya koyduracak. Sonra Fofo Salihten kaçıp Madam Rozaya gelecek ve birkaç ay gizle. rıecek. Madam Roza ona borç para •erecek, fistan ve çamaşır yaptıra. cak. Fofo Öteki kızlar gibi ça!î«a cak. Nihayet kendisine münasip bir •dam bulunacak. fofo Salihi unutabiKsceğmden emin değildi. Fakat Madam Roza o kadar teminat veriyordu ki Fofo inanmağa çalıştı ve teklifi kabule mecbur oldu. Madam Roza programın tatbi . kma hemen başlamıştı. Bir akşam, dükkândan gelen Salihi ait kattalci odaya çekti ve ona dedi ki: Yavrum inanır tnısm bana?.. Seni ben evlâdım gibi severim. Biraz şamatacı çocuksun ama pırlanta gibi yüreğm vardır. Fofoyu da çok sevmişim. Dayanıklı ve fedakâr karıdır. Bu piyazdan sonra Madam Roza maksada geldi: Aman evlâdım, bu eve ben bir ortak daha aUcağım. Işi büyüteceğiz. Ev sahibi de şu tarafı biraz genişletecek...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog