Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

fKTİSAT ^Cumhariyet NEDİR? MINOR ! = 23 Mart 1931 ROLLFDC lhtiyatkâr olanlar «ROTBART LUXUOSA» «ROTBART SONDERKLASSEI «ROTBART SUPERFINE» «MOND EXTRA» bıçaklannı kullanmah ve evlerin~| de birer adet «ROLLFIX» oto matik tıraç bıçağı bileme makine~| sini bulundurmahdır. "ROTBARTLUXUOSA, "ROTBART ?ONDERKLASSE, "ROTBART • SUPERFINE,, "MONDEXTRA GOLD,, "MOND EXTRA,, 1 adedi 15 kurus t adedi 12,5 kuruş 10 adedi 75 kuruş "M i N O R A, 1 adedi 5 kuruş Esasen traş bıçaklan bir âmili iktisadidir. Fakat 20 kuruşa satılan bir bıçaktan iktisat tasavvur edersiniz?. 20 kuruşa aldığım «ROTBART LUXUOSA» ile asgarî 15 azamî 20 defa traş oluycr m. Bundan daha tabiî bir iktisat olur mu? Bu meşhur fabrikanın «ROTBART SONDERGLASSE» ve «ROBART SUPERFINE» 15 «MOND EXTRA GOLD» 12 i «MOND EXTRA» 7 i ve «MİNORA» 5 kuruşluk bıçak lan da var ki her halde em sali fiatlarla satılan bıçaklara kat kat müreccahtır. Her yerde bulabilirsiniz. Türkiye için umumî acentası: Galata'da Kürkçübaşı hanında No. 4 PÎYER PlRİMYAN HASANKOLONYASI •VERESiYE6 ilâ 8 ay vade ve Limon çiçeklednden mustahzar 90 dereca bir hahkai san'attır. Mark; sına dikkat. Taklitlerinden sakınınz. Fransa'nm JAN MARİ fabrikası, İngiltere'nin ANKÎTSON'u Almanya'nm 4711 i, ne ise Hasan kolonyası da Türkiye'nin lâyemut bir harikai san'atıdır. Hasan kolonyasınm bu nefis ve cazibi ruh kokusu içinde mestü lâl ve hayran kalmamak mümkün deği dir. Hastalara şifa ve sinirlere sükunet verir. Baş ağrısı, bayğınlık, çarpıntı zamanlannda bir hayat arkadaşıdır. Masaj ve tualet için yegânedir. Hasan ecza deposu. Büyük ıtrıyat mağazalarında bulunur. Memleketimizin ve ecnebilerin büyük ricali, asrî kadınlar, ihtiyar valdeler Hasan kolonyası istimal etmekte olup müstahzerini tebrik etmektedirler. FiKRi TEVFiK 75 KURUŞ Haftahk taksitlerle Fantazi kostümler Tuhıtı cKr Pardesüler Knn ural ır Otomobi! ve makinlst mektebi Cumhurivft Tasim'de karşısında abidesi 54 üncü yeni tedrisat devresine nisan ıptidasmda başlanacaktır. Ders program» vesair şerait hakkında mektebin matbu prograrturu isteyiniz, adresinize gönde rilır. Istanbul Belediyesinin yeni kabul et tiği suallere göre tabettirilen ( Soför imtıhani) kitab» forma forma intisara başlamiştır. Artık Elb'selerir iz< terziye ısmarlamıya liizum yok Çünkü: Galata'da Karakov'de börekçi fınnı ittisalindeki büyük mahallebicinin üstünde kâin Krem trenckotlar ş • J. at \ i na ci' Büyük ELSİOR Elb se Fabrikası ve her renkte gabardm bMSl Ve her nevi eşyalar Hazır ve ısmarlama Spor manto ve tayyör mütehassısı m a k a s t a r Mö. K a r l o tarafından Her nevi verli ve Inpbz Kumaşları Istanbu1 Em nönıı Köprıibaşi No. 1516 Karakaş ılb r e majazasına ••"»ıı ilânı ke^İT rnüracaat .ÇiFTÇiLERE NOVO kimyevî gübreler biiumum ekinler için kullanılır. Ümidin fevkinde bir mahsul temin eder. Mezruaunızt hüsnii muhafaza etmek için bağ ve hububaünızın hastalıklan, kemirici ( sıçan, kostebek ve buna mümasıl ) hayvanaü ve haşerati ıtlâf edici mevaddt kimyeviyeyi istimal ediniz. I'ekfor: Bcyoglu 2508 Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel kumaşfa dan en son modaya muv^fık ve kusursuz o arak imal edi.miş Kosiüm ve Pardesüler in Meşhur CHARLES SEMONLTD Fabnkasının Müntahap çeşitlerini emrinize amade bulundurmaktadır. Hanımlara mahsus mantolar, pardesüler ve trençkotlann zarif çeşitleri dahi vardır. Her evsafı haiz 20,000 adet Şık PARDESÜLERi gelm'ş ve 19,50 Üraya saülmağa başlanmıştır. " Satış mahalli: HAYLER ve Şki İstanbul Çakmakçılar yokuşu Büyük Yeni Han 1 \o 2223 Tel. 1278 Utmbui w TEDIYAITA BÜNÜK TESHİ» AT <| Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul şubesinden: Kiralık Emlâk r SUPLEKShraş bıçağı hepsinin fe\kindedir. SUPLEKSPL/*T)N ise . ile yavrularınızi besleyiniz. Gürbüz, kuvvetli oiur. Çabuk vürür. Neş'eli büvür. istanüul Liman Şirketiıtfen: • Şiıketimız vesaitinin tarairatı için muhte if eb'atta karfıçe, kara çivi, ı öşebent, lana çu'ıuk demirlerınin mübayaası için münakasa yapılacağından iştırak ettiKk ithenlerin şa tnamelen almak iizere şirketimizin Haycar FLnınd ki Vesuit ve Hareket şubesine miiracaatlan ve 3J mart 931 pazırtesi günü saat \r> te umumî müdirıyttte hazır bukınmaları Kızumu il'n olunur. virminci asnn bir şaheseridir. • Umum Müdürlük Deposu: Bahçekapı İstanbul Sıhhî Müesseseler mubayaat komisyonu riyasetinden: SALiH NECATi Esas No. Mevkii ve nev'i Senevî bedeli icar 55 Ketenciler Tahtakale caddesi 2 No. irath arsa 750 lira Mahsulünüzü kurtannak isti« 178 Usküdar Altunizade Küçükçamhca caddesi 92, 44 yorsanız meşhur Alman numarah maabahçe hane 120 202 Galata Kuledibi 1 numarah irath arsa 275 K 252/12 Beykoz Tokatçiftliğinde Kalyoncu mevkiinde kır fabrikasırın kahveciliği 40 252/13 Beykoz Tokatçiftliğinde Çöplük mevkiinde kır kahveciliği 20 taneierini kullamnız. 20 Büyük eczaneler ve ecza depolannde 252/14 Beykoz Tokatçiftliğinde Maslakdere'de mer'a Balâda yazıh emlâk bilmüzayede bir sene müddetle icar edileceğin bulunur. den taliplerin ihaleye müsadif 4/4/931 cumartesi saat on altıda çube Han C. Fröhlich, Sultan HamatnKendros 6. İstanbul mize gelmeleri. (252) Tarla farelerinin olumu B A Y E R,, «ZELİO,, '' Doğum ve kadın hastalıklari mütehassısı RIZA ENVER Cağaloğlu Emniyet sandıği karsısı No. 37 Tel. 2. 2683 DOKTOR 10,000 Kilo Et • ıParis Tıp Fakultesi mezunu Cllt, Frengl, Belsoğukluiu mütehassısı Dr. Bahattin Şevki Babıâllde \leserret otell karşısı 135 Mbirincl kat saüahtan akşama kadar| Cilt, Frengl, Belsoğukluğu ve ademl Iktidar muayene ve elektrik tedavihanesi Karaköy Börekçi fınnı sırasında No. 34 Dr.A.Kutiel 1 Bakırköyü'nde kâin akliye ve asabiye hastanesi için mayıs 1931 ni 1 Muhafaza idaresince açık kırdırma ile 36 beygir kuvvetinde istanbul 4 üncü icra memurluğundan: hayetine kadar lüzumu olan on bin kilo muhtelif cins et olbaptaki Unkaparu'nda Yavuz Ersinan mahallemaruf markadan müceddet bir deniz motörü satın ahnacaktır. şartnamesi veçhile ve 14 nisan 1931 salı günü saat 15 te kapalı zarf sinin Ayazma caddesinde eski 733 yeni 2 Kırdırma 1 nisan 931 çarsamba günü saat 14 te Muhafaza mü 335 ve Ahır sok&ğmda eski 1 yeni 3 nuusulile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Bu baptaki şartmaralarla murakkam ustunde odayı nameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin mezkur komisyona dürlüğündedir. müştemil iki dükkân 3/8 hissesi ve Ha3 İsteklilerin fennî ve umumî şartnamesini alarak muvakkat gü raeçı Kara Mehmet mahallesinin Yeşilmüracaatleri ilân olunur. , venme teminatlarile birlikte belli gün ve saatta müdiriyette bulunmalan tulumb^ çeşme sokağında eski 68 yem 9 istanbul Gümrülderi Muhafaza D Taşçıyan müdürlüğünden: Belsoğukluğu ve Frengl tedavihanesi. Eminönü Minasyan eczanesi karşı sokafcında No. 4 r Matbu kitap münakasası Tahlilâtı tîcariye lâboratuvarı mubayaat komisyonundan: Emlâk ve Eytam Bankasmdan: Saühk Emlâk Beyoğlu'nda Tatavla'da Papasoğlu ve Tuhımbacı sokağında 41 ve 111 ve 11 numarah dükkân ve odalan havi apartıman sekiz senevî taksitle satılıktır. İhale 6 nisan 1931 pazartesi günü Ankara'da Banka îdare Meclisi huzurile yapılacaktır. Teminat dört yüz liradır. Bu hususta tafsilât almak istiyenler İstanbul ve îzmir şubelerimize veya Umum Müdürlük Emlâk idaresine müracaat edebilirler. (251) Lâboratuvanmız için takriben 190 ciltten ibaret Alman'ca ve Fransız'ca olmak üzere matbu kitapların 23/3/931 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te ihalesi yapılmak üzere münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün Dr. HORHORUNİ ve münakasaya iştirak için de Defterdarlık binasmda MüesBelsoğukluğu Frengi ademi iktidar sesatı Iktisadiye muhasebeciîiği veznesine yatıracakları teminatı tedavihanesi. Beyoğlu Tokathyan ya muvakkate makbuzu ile birlikte Sultanahmet'te Ticaret mektebi âli nında Mektep sokak 35 Tel. 3152 sinde mütesekkil komisyonumuza müracaatleri ilân olunur. Kiralık dükkân No. 407/417, mektepaltı, Top hane, senelik kirası 120 lira kiralamak açık arttırma 8 nisan 931 çarsamba günü saat 15 te Defter • darlıkta. (M • 30) Evkaf Umum müdürlüsründen: Terkos'ta Elecik mandırasmda ve Karasu mevvkiinde yüz otuz dönüm tarla üç sene müddetle icara verilecektir. Müzayedesi martm otuz birinci salı günü saan on dörde kadardır. Talio olanların fstanbul Evkaf müdiriyetinde Orman ve Arazi idaresine müracaat etmeleri. Istabul mıntakası ticaret müdürlüğünden: İstanbul Otomobil, Şoför ve îşçileri cemiyetinin idare heyeti inti habı martın 28 ve 29 uncu cumartesi ve pazar günleri saat 9 dan 16 ya kadar Taksim'de sitadyom binasındaki cemiyet merkezinde yapıla • caktır. Azanın intihaba iştirak için hüviyet cüzd?nlarile birlikte cemiyet merkezine o günlerde müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. numarah sabunhane elyevm araba imalâthanesinin 216576 hissesi 54931 tarihinde şartnameleri divanhaneye talik edilmek suretile 254931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 13 ten 16 ya kadar İstanbul dordüncu icra dairesinde açık arttırma suretile satılacaktır. Mezkur iki dükkânm tamamı 1625 ve araba imalâthanesinin tamamı da 1651 lira krymeti muhammenelidh. Arttınnaya iştirak için yuzde yedi teminat akçesi \h~ nır. Müterakim vergiler ile belediye resimleri vakıf ıcp.resi müşteriye aittir. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipor tekli alacakhlar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla rını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarıru ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evraki müsbitelerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde haklan Tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Alâkadaranın yeni icra ve iflâs kanununun 139 uncu maddesine gore tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 930472 dosya numarasile memuriyetimize müraaaatleri ilân olunur. Mes'ul Müdürü M. Agâh
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog